ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 457kWORD 47k
14.9.2016
PE589.682v01-00
 
B8-1093/2016

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно проблемите, предизвикани от финансирането без посредник на предприятията


Софи Монтел, Флориан Филипо

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно проблемите, предизвикани от финансирането без посредник на предприятията  
B8-1093/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

А.  като има предвид, че Европейската комисия подготвя повторно лансиране на секюритизацията чрез своя проект за съюз на капиталовите пазари;

Б.  като има предвид, че предприятията от еврозоната вече се финансират в по-голяма степен на финансовите пазари и в по-малка степен чрез банкови кредити;

В.  като има предвид, че схващането, че финансирането без посредник е по-ефикасно, е не само погрешно, но и опасно;

Г.  като има предвид, че вложителите предпочитат инвестициите с ниска степен на риск, която може да се осигури единствено ако банките служат за посредник при финансирането на предприятията и съответно поемат риска;

Д.  като има предвид, че системното прибягване от предприятията до финансовите пазари предполага по-голяма гъвкавост на пазара на труда, за да могат те да се справят с ограничаването на достъпа до финансовите пазари по време на рецесия;

Е.  като има предвид, че това е напълно неприемливо и би било нов източник на нестабилност;

1.  призовава Комисията да се откаже от своя проект за изграждане на съюз на капиталовите пазари и да окаже по-силна подкрепа за финансирането на предприятията посредством кредитиране чрез посредник;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, заедно с имената на подписалите я лица, на Комисията, на Съвета и на държавите членки.

Правна информация - Политика за поверителност