ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 460kWORD 61k
20.9.2016
PE589.689v01-00
 
B8-1100/2016

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно искането за специфични и по-подходящи програми за насърчаване на повторната трудова интеграция на лицата на възраст над 50 години


Алдо Патричело

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно искането за специфични и по-подходящи програми за насърчаване на повторната трудова интеграция на лицата на възраст над 50 години  
B8-1100/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) №  1309/2013,

–  като взе предвид дял IX от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

А.  като има предвид, че икономическата криза, която засегна Европейския съюз, доведе до висока безработица;

Б.  като има предвид, че процентът на безработните е много висок сред младите хора и че по време на кризата много възрастни работници с квалификации и доказан натрупан професионален опит загубиха своето работно място и търсят повторна професионална интеграция;

В.  като има предвид, че Европейският фонд за приспособяване към глобализацията е един все по-често използван инструмент за подпомагане на държавите членки с цел популяризиране на повторната интеграция на лицата, които са понесли натиска на глобализацията, и че към потенциалните бенефициенти на този инструмент се числят и лицата на възраст над 50 г.;

Г.  като има предвид, че въпреки това незадоволителните резултати от европейските политики в областта на заетостта налагат полагането на по-големи усилия за преодоляване на този социален проблем;

1.  призовава Комисията да вземе мерки по отношение на проблема със заетостта и повторната интеграция на пазара на труда, като обърне повече внимание на заетостта на лицата на възраст над 50 г., както и да разработи специални програми с цел създаване на механизми за интегриране на съществуващите неоптимално функциониращи системи.

Правна информация - Политика за поверителност