Предложение за резолюция - B8-1120/2016Предложение за резолюция
B8-1120/2016

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно ядрената сигурност и неразпространението на ядрени оръжия

19.10.2016 - (2016/2936(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Джефри Ван Орден, Чарлз Танък, Ангел Джамбазки от името на групата ECR

Процедура : 2016/2936(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-1120/2016
Внесени текстове :
B8-1120/2016
Гласувания :
Приети текстове :

B8-1120/2016

Резолюция на Европейския парламент относно ядрената сигурност и неразпространението на ядрени оръжия

(2016/2936(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид Договора за неразпространение на ядреното оръжие, който беше отворен за подписване през 1968 г. и влезе в сила през 1970 г.,

–  като взе предвид Устава на Международната агенция за атомна енергия, влязъл в сила на 29 юли 1957 г.,

–  като взе предвид Конвенцията за физическа защита на ядрения материал, влязла в сила на 8 февруари 1987 г., и последващите изменения към нея;

–  като взе предвид Конференцията за преглед на страните по Договора за неразпространение на ядреното оръжие (ДНЯО), проведена от 27 април до 22 май 2015 г. в Ню Йорк,

–  като взе предвид заключенията на срещата на високо равнище по въпросите на ядрената сигурност, състояла се във Вашингтон от 31 март до 1 април 2016 г.,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че понастоящем 191 държави са страни по Договора за неразпространение на ядреното оръжие (ДНЯО), включително петте признати държави, притежаващи ядрено оръжие: Съединените щати, Обединеното кралство, Русия, Франция и Китай;

Б.  като има предвид, че ДНЯО е важен международен договор, чиято цел е да се предотврати разпространението на ядрени оръжия и оръжейни технологии, да се насърчава сътрудничеството в използването на ядрената енергия за мирни цели и да се постигне напредък в областта на глобалното ядрено разоръжаване;

В.  като има предвид, че ДНЯО представлява единственият задължителен ангажимент в многостранен договор за разоръжаване от страна на притежаващите ядрени оръжия държави;

Г.  като има предвид, че Конвенцията за физическа защита на ядрения материал е правно обвързващ международен инструмент в областта на физическата защита на ядрения материал, който установява мерки за предотвратяване, разкриване и наказване на правонарушения, свързани с ядрен материал;

Д.  като има предвид, че Конвенцията създава правно задължение за държавите, които са страни по нея, да защитават използването, складирането и транспортирането за мирни цели на ядрени съоръжения и материали на тяхна територия; като има предвид, че тя също така предвижда разширяване на сътрудничеството между държавите относно бързи мерки за откриване и връщане на откраднат или контрабандно изнесен ядрен материал, намаляване на радиологичните последствия от саботажи и предотвратяване и борба с престъпления;

Е.  като има предвид, че сътрудничеството в световен мащаб е жизнено необходимо за предотвратяване на актове на ядрен тероризъм;

1.  отчита правото на признатите държави, притежаващи ядрени оръжия, да запазят своя потенциал за възпиране в областта на ядрените оръжия като важен елемент от националната сигурност предвид продължаващото наличие на големи ядрени арсенали в целия свят, възможността за по-нататъшно разпространение на ядрените оръжия и риска от увеличаване на международната нестабилност и напрежение;

2.  подкрепя целите на Договора за неразпространение на ядреното оръжие в световен мащаб, които предоставят основа за усилията на световно равнище за предотвратяване на разпространението на ядрени оръжия, както и за насърчаване на безопасното и сигурно използване на ядрената енергия и за постигане на целта за свят без ядрени оръжия;

3.  счита, че условията на сигурност и устойчиво ядрено разоръжаване могат да бъдат постигнати единствено чрез многостранен процес;

4.  отбелязва неуспеха на Конференцията за преглед на ДНЯО през 2015 г. да се постигне споразумение по окончателния документ, отнасящ се до програмата за неразпространение, но изразява оптимизъм по отношение на текущото международно сътрудничество за насърчаване на ядрената сигурност;

5.  изразява съжаление относно отсъствието на Русия, която е най-големият притежател на ядрен арсенал в света, на срещата на високо равнище по ядрените въпроси от 2016 г. и насърчава нови усилия за насърчаване на сътрудничеството с Москва в тази област;

6.  изразява загриженост по повод на наскоро проведените ядрени опити от Корейската народнодемократична република (КНДР) и свързаните с това рискове за регионалната стабилност; приканва КНДР да се откаже от такива опити в бъдеще;

7.  подкрепя работата на Международната агенция за атомна енергия за насърчаване на сътрудничеството в ядрената област, за да се стимулира безопасното, сигурно и мирно използване на ядрените технологии;

8.  насърчава непрекъснатото популяризиране и строгото прилагане на Конвенцията за физическа защита на ядрения материал и настоятелно приканва държавите, които все още не са ратифицирали Конвенцията, да направят това;

9.  призовава за засилване на сътрудничеството и за ефективни действия по отношение на сигурността на ядрените материали, с цел да се сведе до минимум рискът терористични групи да придобият подобни продукти;

10.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, Европейската служба за външна дейност, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, парламентите и правителствата на държавите членки и генералния секретар на Организацията на обединените нации.