Πρόταση ψηφίσματος - B8-1120/2016Πρόταση ψηφίσματος
B8-1120/2016

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την πυρηνική ασφάλεια και τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων

19.10.2016 - (2016/2936(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Angel Dzhambazki εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Διαδικασία : 2016/2936(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-1120/2016
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-1120/2016
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8-1120/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πυρηνική ασφάλεια και τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων

(2016/2936(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων, που τέθηκε προς υπογραφή το 1968 και άρχισε να ισχύει το 1970,

–  έχοντας υπόψη το καταστατικό του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, που τέθηκε σε ισχύ στις 29 Ιουλίου 1957,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για τη φυσική προστασία του πυρηνικού υλικού, που τέθηκε σε ισχύ στις 8 Φεβρουαρίου 1987, και τη μεταγενέστερη τροποποίησή της,

–  έχοντας υπόψη τη διάσκεψη αναθεώρησης του 2015 των συμβαλλομένων μερών της Συνθήκης περί μη διαδόσεως των πυρηνικών όπλων, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη από τις 27 Απριλίου έως τις 22 Μαΐου 2015,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της συνόδου κορυφής για την πυρηνική ασφάλεια, που πραγματοποιήθηκε στην Ουάσιγκτον από τις 31 Μαρτίου έως την 1η Απριλίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 191 συμβαλλόμενα κράτη της Συνθήκης περί μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων (ΝΡΤ), συμπεριλαμβανομένων των πέντε αναγνωρισμένων κρατών με πυρηνικά όπλα: των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ρωσίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και της Κίνας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΝΡΤ αποτελεί διεθνή συνθήκη-ορόσημο που αποσκοπεί στην πρόληψη της διάδοσης των πυρηνικών όπλων και της τεχνολογίας των όπλων, στην προώθηση της συνεργασίας για τις ειρηνικές χρήσεις της πυρηνικής ενέργειας, και στην προώθηση του αγώνα για τον παγκόσμιο πυρηνικό αφοπλισμό·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΝΡΤ αποτελεί τη μόνη δέσμευση, στο πλαίσιο μιας πολυμερούς συνθήκης, που υποχρεώνει τα κράτη μέλη τα οποία διαθέτουν πυρηνικά όπλα να υλοποιήσουν τον στόχο του αφοπλισμού·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση για τη Φυσική Προστασία του Πυρηνικού Υλικού είναι ένα νομικά δεσμευτικό διεθνές μέσο στον τομέα της φυσικής προστασίας του πυρηνικού υλικού, που θεσπίζει μέτρα σχετικά με την πρόληψη, την ανίχνευση και την τιμωρία των αδικημάτων που σχετίζονται με πυρηνικά υλικά·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τροποποίηση της σύμβασης δεσμεύει νομικά τα συμβαλλόμενα κράτη να προστατεύουν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις και τα πυρηνικά υλικά για ειρηνική χρήση, αποθήκευση και μεταφορά στην επικράτειά τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι προβλέπει επίσης διευρυμένη συνεργασία μεταξύ κρατών για την ταχεία λήψη μέτρων εντοπισμού και ανάκτησης κλεμμένων ή λαθραίως εξαχθέντων πυρηνικών υλικών, για τον μετριασμό των τυχόν ραδιενεργών επιπτώσεων λόγω δολιοφθοράς καθώς και για την παρεμπόδιση και την καταπολέμηση των σχετικών αδικημάτων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια συνεργασία έχει ζωτική σημασία για την πρόληψη πράξεων πυρηνικής τρομοκρατίας·

1.  αναγνωρίζει το δικαίωμα των αναγνωρισμένων κρατών που διαθέτουν πυρηνικά όπλα να διατηρήσουν την πυρηνική αποτροπή ως σημαντικό στοιχείο της εθνικής ασφάλειας, λαμβανομένων υπόψη της συνεχιζόμενης ύπαρξης μεγάλων πυρηνικών οπλοστασίων σε όλον τον κόσμο, της δυνατότητας περαιτέρω διάδοσης των πυρηνικών όπλων, και του κινδύνου αυξημένης διεθνούς αστάθειας και έντασης·

2.  υποστηρίζει τους στόχους της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων, οι οποίοι αποτελούν τη βάση των παγκόσμιων προσπαθειών για την αποτροπή της διάδοσης των πυρηνικών όπλων, την προώθηση της ασφαλούς χρήσης της πυρηνικής ενέργειας για μη στρατιωτικούς σκοπούς και την επίτευξη της επιδίωξης για έναν κόσμο χωρίς πυρηνικά όπλα·

3.  πιστεύει ότι οι συνθήκες ασφάλειας και βιώσιμου πυρηνικού αφοπλισμού μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσω μιας πολυμερούς διαδικασίας·

4.  σημειώνει ότι η διάσκεψη αναθεώρησης της NPT του 2015 δεν κατάφερε να οδηγήσει σε συμφωνία επί ενός τελικού εγγράφου που να αφορά το θεματολόγιο της μη διάδοσης, αλλά εξακολουθεί να επιδιώκει τη συνέχιση της διεθνούς συνεργασίας για την προώθηση της πυρηνικής ασφάλειας·

5.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την απουσία της Ρωσίας, κατόχου του μεγαλύτερου πυρηνικού οπλοστασίου, από τη σύνοδο κορυφής για την πυρηνική ασφάλεια του 2016 και ενθαρρύνει νέες προσπάθειες για την προώθηση της συνεργασίας με τη Μόσχα σε αυτό τον τομέα·

6.  εκφράζει ανησυχία για τις πρόσφατες πυρηνικές δοκιμές που πραγματοποίησε η Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας (ΛΔΚ) και για τους κινδύνους που δημιουργεί το γεγονός αυτό όσον αφορά την περιφερειακή σταθερότητα· καλεί τη ΛΔΚ να εγκαταλείψει τέτοιες δοκιμές στο μέλλον·

7.  υποστηρίζει το έργο του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας για την προώθηση της συνεργασίας στον πυρηνικό τομέα, προκειμένου να προωθηθεί η ασφαλής, ακίνδυνη και ειρηνική χρήση της πυρηνικής τεχνολογίας·

8.  ενθαρρύνει τη συνεχή προώθηση και την αυστηρή εφαρμογή της Σύμβασης για τη Φυσική Προστασία του Πυρηνικού Υλικού, και ζητεί από τις χώρες, που δεν έχουν ακόμη επικυρώσει τη συνθήκη αυτή, να το πράξουν·

9.  ζητεί να ενταθούν οι προσπάθειες συνεργασίας και αποτελεσματικής δράσης για την ασφάλεια των πυρηνικών υλικών, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος να πέσουν τέτοιου είδους προϊόντα στα χέρια τρομοκρατικών ομάδων·

10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, και στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.