Resolutsiooni ettepanek - B8-1120/2016Resolutsiooni ettepanek
B8-1120/2016

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK tuumajulgeoleku ja tuumarelva leviku tõkestamise kohta

19.10.2016 - (2016/2936(RSP))

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2

Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Angel Dzhambazki fraktsiooni ECR nimel

Menetlus : 2016/2936(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B8-1120/2016
Esitatud tekstid :
B8-1120/2016
Vastuvõetud tekstid :

B8-1120/2016

Euroopa Parlamendi resolutsioon tuumajulgeoleku ja tuumarelva leviku tõkestamise kohta

(2016/2936(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse tuumarelva leviku tõkestamise lepingut, mis avati allkirjastamiseks 1968. aastal ja jõustus 1970. aastal,

–  võttes arvesse Rahvusvaheline Aatomienergiaagentuuri põhikirja, mis jõustus 29. juulil 1957,

–  võttes arvesse 8. veebruaril 1987 jõustunud tuumamaterjali füüsilise kaitse konventsiooni ja selle hilisemat muudatust,

–  võttes arvesse tuumarelva leviku tõkestamise lepingu osalisriikide läbivaatamiskonverentsi, mis toimus 27. aprillist 22. maini 2015 New Yorgis.

–  võttes arvesse 31. märtsil ja 1. aprillil 2016 Washingtonis toimunud tuumajulgeoleku tippkohtumist,

–   võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et tuumarelva leviku tõkestamise lepingul on praegu 191 osalisriiki, nende hulgas ka viis tunnustatud tuumarelvariiki – USA, Ühendkuningriik, Venemaa, Prantsusmaa ja Hiina;

B.  arvestades, et tuumarelva leviku tõkestamise leping on ülimalt oluline rahvusvaheline leping, mille eesmärk on takistada tuumarelva ja relvastustehnoloogia levikut, edendada koostööd tuumaenergia rahuotstarbeliseks kasutamiseks ning ülemaailmset tuumadesarmeerimist;

C.  arvestades, et tuumarelva leviku tõkestamise leping on ainuke mitmepoolne leping, milles tuumarelvariigid kohustuvad siduvalt järgima desarmeerimise eesmärki;

D.  arvestades, et tuumamaterjali füüsilise kaitse konventsioon on tuumamaterjali füüsilise kaitse vallas õiguslikult siduv rahvusvaheline vahend, millega määratakse kindlaks tuumamaterjaliga seotud õigusrikkumiste ärahoidmise, avastamise ja karistamise meetmed;

E.  arvestades, et selle konventsiooni muudatusega tehakse osalisriikidele õiguslikult siduvaks kohustuseks kaitsta tuumarajatisi ja tuumamaterjali rahuotstarbelises kodumaises kasutuses, ladustamisel ja tranportimisel; arvestades, et konventsioonis nähakse ette ka riikidevaheline laiendatud koostöö kiirete meetmete rakendamiseks, et lokaliseerida ja tagasi saada varastatud või ärastatud tuumamaterjali, leevendada sabotaažiaktide radioloogilisi tagajärgi ning ära hoida tuumamaterjaliga seotud õigusrikkumisi ja nende vastu võidelda:

F.  arvestades, et tuumaterroriaktide ärahoidmiseks on ülimalt tähtis teha ülemaailmset koostööd;

1.  möönab, et kuna kogu maailmas on endiselt suuri tuumaarsenale, püsib tuumarelvade edasise leviku võimalus ning rahvusvahelise ebastabiilsuse ja pinge suurenemise oht, on tunnustatud tuumarelvariikidel õigus säilitada tuumaheidutusjõud riigi julgeoleku olulise koostisosana;

2.  toetab tuumarelva leviku tõkestamise lepingu eesmärke, mis loovad aluse ülemaailmsetele jõupingutustele takistada tuumarelvade levikut, edendada tuumaenergia ohutut ja turvalist tsiviilotstarbelist kasutamist ning püüda saavutada tuumarelvavaba maailma;

3.  on kindlalt seisukohal, et julgeolekuks vajalike tingimusteni ja püsiva tuumadesarmeerimiseni on võimalik jõuda üksnes mitmepoolse protsessi kaudu;

4.  märgib, et 2015. aastal toimunud tuumarelva leviku tõkestamise lepingu läbivaatamiskonverentsil ei suudetud kokku leppida tuumarelva leviku tõkestamise tegevuskava puudutavas lõppdokumendis, hindab aga jätkuvat rahvusvahelist koostööd tuumajulgeoleku edendamiseks endiselt optimistlikult;

5.  peab kahetsusväärseks, et Venemaa – maailma suurima tuumaarsenali omanik ei osalenud 2016. aastal toimunud tuumajulgeoleku tippkohtumisel, ning kutsub üles tegema uusi jõupingutusi, et Moskvaga selles valdkonnas koostööd arendada;

6.  peab murettekitavaks Korea Rahvademokraatliku Vabariigi (KRDV) hiljutisi tuumakatsetusi ning neist selle piirkonna stabiilsusele tulenevat ohtu;
nõuab, et KRDV edaspidi sellistest katsetustest loobuks;

7.  toetab Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri tegevust tuumavaldkonnas koostöö edendamisel, mille eesmärk on soodustada tuumatehnoloogiate ohutut ja turvalist rahuotstarbelist kasutamist;

8.  kutsub üles jätkuvalt edendama ja rangelt järgima tuumamaterjali füüsilise kaitse konventsiooni ning nõuab, et kõik riigid, kes seda veel ei ole teinud, selle konventsiooni ratifitseeriksid;

9.  nõuab, et tuumamaterjalide julgeolekuga seoses tõhustataks koostööpingutusi ja tegelikke meetmeid, et minimeerida nende materjalide terrorirühmituste valdusse sattumise ohtu;

10.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, Euroopa välisteenistusele, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ja komisjoni asepresidendile, liikmesriikide parlamentidele ja valitsustele ning ÜRO peasekretärile.