Päätöslauselmaesitys - B8-1120/2016Päätöslauselmaesitys
B8-1120/2016

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS ydinturvasta ja asesulusta

19.10.2016 - (2016/2936(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Angel Dzhambazki ECR-ryhmän puolesta

Menettely : 2016/2936(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-1120/2016
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-1120/2016
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

B8-1120/2016

Euroopan parlamentin päätöslauselma ydinturvasta ja asesulusta

(2016/2936(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ydinsulkusopimuksen, joka avattiin allekirjoituksia varten vuonna 1968 ja joka tuli voimaan vuonna 1970,

–  ottaa huomioon Kansainvälisen atomienergiajärjestön perussäännön, joka tuli voimaan 29. heinäkuuta 1957,

–  ottaa huomioon yleissopimuksen ydinaineiden turvajärjestelyjä koskevista toimista, joka tuli voimaan 8. helmikuuta 1987, ja sen myöhemmän muutoksen,

–  ottaa huomioon New Yorkissa 27. huhtikuuta – 22. toukokuuta 2015 pidetyn ydinsulkusopimuksen osapuolten vuoden 2015 tarkistuskonferenssin,

–  ottaa huomioon Washingtonissa 31. maaliskuuta – 1. huhtikuuta 2016 pidetyn ydinturvahuippukokouksen päätelmät,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että ydinsulkusopimuksessa on tällä hetkellä osapuolina 191 valtiota, mukaan lukien viisi tunnustettua ydinasevaltiota: Yhdysvallat, Yhdistynyt kuningaskunta, Venäjä, Ranska ja Kiina;

B.  toteaa, että ydinsulkusopimus on merkittävä kansainvälinen sopimus, jonka tarkoituksena on estää ydinaseiden ja aseteknologian leviäminen ja jonka avulla edistetään ydinenergian rauhanomaiseen käyttöön liittyvää yhteistyötä sekä maailmanlaajuista ydinaseriisuntaa;

C.  ottaa huomioon, että ydinsulkusopimus on ydinasevaltioiden ainoa kansainväliseen sopimukseen sisältyvä velvoittava sitoumus aseriisunnan tavoitteeseen;

D.  ottaa huomioon, että yleissopimus ydinaineiden turvajärjestelyjä koskevista toimista on ydinaineiden turvajärjestelyjä koskeva oikeudellisesti sitova kansainvälinen väline, jossa määrätään toimista ydinaineeseen liittyvien rikosten ehkäisemiseksi, havaitsemiseksi ja rankaisemiseksi;

E.  ottaa huomioon, että yleissopimuksen muutos velvoittaa osapuolina olevat valtiot oikeudellisesti suojelemaan ydinlaitoksia ja ydinaineita rauhanomaisessa kotimaisessa käytössä, varastoinnissa ja kuljetuksessa; ottaa huomioon, että yleissopimuksessa määrätään myös valtioiden välisen yhteistyön laajentamisesta toteutettaessa nopeita toimia kadonneiden tai varastettujen ydinaineiden paikallistamiseksi ja takaisin hankkimiseksi, sabotaasin radiologisten vaikutusten lieventämiseksi sekä ydinaineisiin ja -laitoksiin liittyvien rikosten estämiseksi ja torjumiseksi;

F.  pitää maailmanlaajuista yhteistyötä välttämättömänä ydinterrorismin estämiseksi;

1.  toteaa, että tunnustetuilla ydinasevaltioilla on oikeus säilyttää ydinpelotteensa, sillä kyseessä on tärkeä kansallisen turvallisuuden osatekijä, kun otetaan huomioon ydinaseiden edelleen leviämisen mahdollisuus, kansainvälisen epävakauden ja jännitteiden lisääntymisen riski sekä se, että ympäri maailmaa on edelleen suuria ydinasevarastoja;

2.  kannattaa ydinsulkusopimuksen tavoitetta tarjota perusta maailmanlaajuisille pyrkimyksille estää ydinaseiden leviäminen, edistää ydinenergian varmaa ja turvallista siviilikäyttöä ja pyrkiä ydinaseettomaan maailmaan;

3.  katsoo, että edellytykset ydinturvaan ja kestävään ydinaseriisuntaan voidaan luoda vain monenvälisellä prosessilla;

4.  toteaa, että ydinsulkusopimuksen vuoden 2015 tarkistuskonferenssissa ei onnistuttu pääsemään yhteisymmärrykseen ydinsulkutoimiin liittyvästä loppuasiakirjasta, mutta pitää ydinturvan edistämistä koskevan kansainvälisen yhteistyön jatkumista rohkaisevana;

5.  pitää valitettavana, ettei Venäjä, jolla on maailman suurimmat ydinasevarastot, osallistunut vuoden 2016 ydinturvahuippukokoukseen, ja kannustaa uusiin toimiin yhteistyön edistämiseksi Venäjän kanssa tällä alalla;

6.  ilmaisee huolensa Korean demokraattisen kansantasavallan (Pohjois-Korea) äskettäin toteuttamista ydinkokeista ja niiden aiheuttamista alueelliseen vakauteen kohdistuvista riskeistä; vaatii Pohjois-Koreaa pidättäytymään tällaisista kokeista tulevaisuudessa;

7.  tukee Kansainvälisen atomienergiajärjestön työtä, jonka avulla edistetään ydinteknologian turvalliseen, varmaan ja rauhanomaiseen käyttöön liittyvää yhteistyötä;

8.  kannustaa ydinaineiden turvajärjestelyjä koskevista toimista tehdyn yleissopimuksen jatkuvaan edistämiseen ja tinkimättömään täytäntöönpanoon ja kehottaa maita, jotka eivät vielä ole ratifioineet tätä sopimusta, tekemään niin;

9.  kehottaa tehostamaan ydinaineisiin liittyviä turvatoimia ja niihin liittyvää yhteistyötä, jotta minimoidaan riski siitä, että tällaisia tuotteita päätyy terroristiryhmien haltuun;

10.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden parlamenteille ja hallituksille sekä Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille.