Rezolūcijas priekšlikums - B8-1120/2016Rezolūcijas priekšlikums
B8-1120/2016

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par kodoldrošību un kodolieroču neizplatīšanu

19.10.2016 - (2016/2936(RSP))

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,
saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu

Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Angel Dzhambazki ECR grupas vārdā

Procedūra : 2016/2936(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B8-1120/2016
Iesniegtie teksti :
B8-1120/2016
Pieņemtie teksti :

B8-1120/2016

Eiropas Parlamenta rezolūcija par kodoldrošību un kodolieroču neizplatīšanu

(2016/2936(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Kodolieroču neizplatīšanas līgumu, kas tika atvērts parakstīšanai 1968. gadā un stājās spēkā 1970. gadā,

–  ņemot vērā Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras statūtus, kuri stājās spēkā 1957. gada 29. jūlijā,

–  ņemot vērā Konvenciju par kodolmateriālu fizisko aizsardzību, kas stājās spēkā 1987. gada 8. februārī, un sekojošo grozījumu tajā,

–  ņemot vērā Kodolieroču neizplatīšanas līguma pušu 2015. gada pārskatīšanas konferenci, kas notika Ņujorkā no 2015. gada 27. aprīļa līdz 22. maijam,

–  ņemot vērā 2016. gada 31. martā un 1. aprīlī Vašingtonā notikušā Kodoldrošības samita secinājumus,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā pašlaik 191 valsts ir parakstījusi Kodolieroču neizplatīšanas līgumu (KNL), tostarp piecas atzītas kodolieroču valstis, proti, Amerikas Savienotās Valstis, Apvienotā Karaliste, Krievija, Francija un Ķīna;

B.  tā kā KNL ir nozīmīgs starptautisks līgums, kura mērķis ir novērst kodolieroču un ieroču tehnoloģijas izplatību, veicināt sadarbību kodolenerģijas izmantošanā miermīlīgiem mērķiem un palīdzēt panākt mērķi par kodolatbruņošanos visā pasaulē;

C.  tā kā KNL ir vienīgā saistošā apņemšanās daudzpusēja līguma veidā ar mērķi panākt kodolieroču valstu atbruņošanos;

D.  tā kā Konvencija par kodolmateriālu fizisko aizsardzību ir juridiski saistošs starptautisks instruments kodolmateriālu fiziskās aizsardzības jomā, kurā noteikti pasākumi, kas attiecas uz tādu nodarījumu novēršanu, atklāšanu un sodīšanu par tiem, kuri saistīti ar kodolmateriāliem;

E.  tā kā Konvencijas grozījums paredz konvencijas pusēm juridiski saistošu pienākumu aizsargāt kodoliekārtas un kodolmateriālus miermīlīgā iekšzemes izmantošanā, uzglabāšanā un transportēšanā; tā kā tas paredz arī plašāku sadarbību starp valstīm attiecībā uz tūlītējiem pasākumiem, kuru mērķis ir atrast un atgūt nozagtus vai kontrabandas veidā no valsts izvestus kodolmateriālus, mazināt visas sabotāžas radītās radioloģiskās sekas, kā arī novērst un apkarot ar to saistītos nodarījumus;

F.  tā kā starptautiskā sadarbība ir būtiska, lai novērstu kodolterorismu,

1.  atzīst atzītu kodolieroču valstu tiesības paturēt to atturēšanas kodolmehānismus kā svarīgu valsts drošības aspektu, ņemot vērā to, ka pasaulē joprojām ir lieli kodolieroču arsenāli, iespēju, ka kodolieroču izplatīšana varētu turpināties, un risku palielināt starptautisko nestabilitāti un spriedzi;

2.  atbalsta Kodolieroču neizplatīšanas līguma mērķus, kas ir pamats pasaules mēroga centieniem novērst kodolieroču izplatību, veicināt civilās kodolenerģijas drošu izmantošanu un censties sasniegt mērķi par pasauli bez kodolieročiem;

3.  uzskata, ka drošību un ilgtspējīgu kodolatbruņošanos var panākt tikai daudzpusējā procesā;

4.  norāda, ka 2015. gada KNL pārskatīšanas konferencē netika panākta vienošanās par noslēguma dokumentu saistībā ar neizplatīšanas plānu, tomēr atzinīgi vērtē pašreizējo starptautisko sadarbību nolūkā veicināt kodoliekārtu drošību;

5.  pauž nožēlu par to, ka Krievija, kurai ir pasaulē lielākais kodolieroču arsenāls, 2016. gada Kodoldrošības samitā nepiedalījās, un mudina no jauna mēģināt veicināt sadarbību ar Maskavu šajā jomā;

6.  pauž bažas par nesenajiem kodolizmēģinājumiem, ko veica Korejas Tautas Demokrātiskā Republika (KTDR), un risku, kādu tas rada reģiona stabilitātei; prasa KTDR nākotnē atturēties no šādiem izmēģinājumiem;

7.  atbalsta darbu, ko veic Starptautiskā Atomenerģijas aģentūra, sekmējot sadarbību kodolenerģijas jomā nolūkā veicināt kodolenerģijas tehnoloģiju drošu un miermīlīgu izmantošanu;

8.  aicina arī turpmāk veicināt un stingri īstenot Konvenciju par kodolmateriālu fizisku aizsardzību un mudina valstis, kuras šo līgumu vēl nav ratificējušas, to izdarīt;

9.  aicina pastiprināt sadarbības centienus un efektīvus pasākumus attiecībā uz kodolmateriālu drošību, lai samazinātu risku, ka šādus produktus iegūst teroristu grupējumi;

10.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Eiropas Ārējās darbības dienestam, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / augstajai pārstāvei Savienības ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu parlamentiem un valdībām un ANO ģenerālsekretāram.