Projekt rezolucji - B8-1120/2016Projekt rezolucji
B8-1120/2016

  PROJEKT REZOLUCJI w sprawie bezpieczeństwa jądrowego i nierozprzestrzeniania broni jądrowej

  19.10.2016 - (2016/2936(RSP))

  złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
  zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu

  Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Angel Dzhambazki w imieniu grupy ECR

  Procedura : 2016/2936(RSP)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  B8-1120/2016
  Teksty złożone :
  B8-1120/2016
  Teksty przyjęte :

  B8-1120/2016

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie bezpieczeństwa jądrowego i nierozprzestrzeniania broni jądrowej

  (2016/2936(RSP))

  Parlament Europejski,

  –  uwzględniając Układ o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, który został otwarty do podpisu w 1968 r. i wszedł w życie w 1970 r.,

  –  uwzględniając Statut Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, który wszedł w życie dnia 29 lipca 1957 r.,

  –  uwzględniając Konwencję o ochronie fizycznej materiałów jądrowych, która weszła w życie dnia 8 lutego 1987 r., oraz późniejsze poprawki do niej,

  –  uwzględniając konferencję przeglądową stron Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. która odbyła się w Nowym Jorku w dniach 27 kwietnia – 22 maja 2015 r.,

  –  uwzględniając konkluzje szczytu bezpieczeństwa nuklearnego, który odbył się w Waszyngtonie w dniach 31 marca – 1 kwietnia 2016 r.,

  –  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

  A.  mając na uwadze, że Układ o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT) ratyfikowało na dzień dzisiejszy 191 państw, w tym pięć krajów uznawanych za państwa posiadające broń jądrową: Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, Rosję, Francję i Chiny;

  B.  mając na uwadze, że NPT jest przełomową umową międzynarodową mającą na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się broni jądrowej i technologii wytwarzania broni jądrowej, wspieranie współpracy przy wykorzystywaniu energii jądrowej w celach pokojowych, a także dążenie do ogólnoświatowego rozbrojenia nuklearnego;

  C.  mając na uwadze, że NPT stanowi jedyny wiążący traktat wielostronny, w którym państwa posiadające broń jądrową zobowiązały się do dążenia do celu, jakim jest rozbrojenie;

  D.  mając na uwadze, że Konwencja o ochronie fizycznej materiałów jądrowych jest prawnie wiążącym instrumentem międzynarodowym w obszarze fizycznej ochrony materiałów jądrowych, który ustanawia środki prewencyjne, a także środki wykrywania i karania przestępstw związanych z materiałami jądrowymi;

  E.  mając na uwadze, że zgodnie z poprawką do tej konwencji państwa-strony są prawnie zobowiązane do ochrony obiektów i materiałów jądrowych podczas ich wykorzystywania w celach pokojowych, ich przechowywania i transportu; mając na uwadze, że poprawka ta przewiduje również ściślejszą współpracę między państwami, jeżeli chodzi o środki szybkiego reagowania w celu lokalizacji i odzyskania kradzionych lub przemycanych materiałów jądrowych, łagodzenia wszelkich radiologicznych skutków sabotażu, a także zapobiegania przestępstwom w tym obszarze oraz ich zwalczania;

  F.  mając na uwadze, że globalna współpraca jest kluczowa dla zapobieżenia aktowi terroryzmu nuklearnego;

  1.  uważa, że w związku z tym, iż na całym świecie wciąż istnieją ogromne arsenały jądrowe, że możliwe jest dalsze rozprzestrzenianie broni jądrowej oraz że wciąż istnieje ryzyko wzrostu niestabilności i napięć międzynarodowych, kraje uznane za państwa nuklearne mają prawo do utrzymania nuklearnych środków odstraszających jako istotnego elementu ich bezpieczeństwa narodowego;

  2.  popiera cele Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, który stanowi podstawę globalnych działań na rzecz zapobiegania rozprzestrzenianiu się broni jądrowej, wspierania bezpiecznego cywilnego wykorzystania energii jądrowej oraz dążenia do całkowitej likwidacji broni jądrowej na świecie;

  3.  uważa, że warunki dla bezpieczeństwa i trwałego rozbrojenia nuklearnego można stworzyć jedynie w ramach wielostronnego procesu;

  4.  zwraca uwagę, że na konferencji przeglądowej NPT w 2015 r. nie udało się osiągnąć porozumienia w sprawie dokumentu końcowego na temat programu nierozprzestrzeniania broni jądrowej, wyraża jednak zadowolenie z trwającej współpracy międzynarodowej na rzecz propagowania bezpieczeństwa jądrowego;

  5.  ubolewa nad faktem, że Rosja, która posiada największy arsenał jądrowy na świecie, była nieobecna na szczycie bezpieczeństwa jądrowego w 2016 r., i zachęca do podjęcia nowych działań na rzecz współpracy z Moskwą w tym obszarze;

  6.  wyraża zaniepokojenie ostatnimi próbami nuklearnymi przeprowadzonymi przez Koreańską Republikę Ludowo-Demokratyczną (KRLD), które niosą ze sobą zagrożenia dla stabilności regionalnej; wzywa KRLD do zaprzestania przeprowadzania takich prób w przyszłości;

  7.  popiera działania Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej na rzecz współpracy w obszarze technologii jądrowych w celu propagowania bezpiecznego i pokojowego wykorzystania technologii jądrowych;

  8.  zachęca do nieustannego propagowania i rygorystycznego wdrażania Konwencji o ochronie fizycznej materiałów jądrowych oraz wzywa do ratyfikacji tej konwencji wszystkie państwa, które jeszcze tego nie uczyniły;

  9.  apeluje o intensywniejszą współpracę i skuteczne działania na rzecz ochrony materiałów jądrowych, aby zminimalizować ryzyko przedostania się takich materiałów w ręce grup terrorystycznych;

  10.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych, wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, parlamentom i rządom państw członkowskich oraz Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych.