Postup : 2016/2936(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-1120/2016

Predkladané texty :

B8-1120/2016

Rozpravy :

PV 26/10/2016 - 17
CRE 26/10/2016 - 17

Hlasovanie :

Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


NÁVRH UZNESENIA
PDF 260kWORD 202k
19.10.2016
PE589.716v01-00
 
B8-1120/2016

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o jadrovej bezpečnosti a nešírení jadrových zbraní (2016/2936(RSP))


Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Angel Dzhambazki v mene skupiny ECR

Uznesenie Európskeho parlamentu o jadrovej bezpečnosti a nešírení jadrových zbraní (2016/2936(RSP))  
B8-1120/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Zmluvu o nešírení jadrových zbraní, ktorá bola otvorená na podpis v roku 1968 a ktorá vstúpila do platnosti v roku 1970,

–  so zreteľom na stanovy Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu, ktoré vstúpili do platnosti 29. júla 1957,

–  so zreteľom na Dohovor o fyzickej ochrane jadrových materiálov, ktorý vstúpil do platnosti 8. februára 1987 a na jeho následné zmeny,

–  so zreteľom na konferenciu zmluvných strán o revízii Zmluvy o nešírení jadrových zbraní, ktorá sa konala od 27. apríla do 22. mája 2015 v New Yorku,

–  so zreteľom na závery samitu o jadrovej bezpečnosti, ktorý sa konal vo Washingtone od 31. marca do 1. apríla 2016,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Zmluva o nešírení jadrových zbraní (NPT) má v súčasnosti 191 zmluvných strán vrátane piatich uznaných krajín s jadrovými zbraňami: Spojené štáty, Spojené kráľovstvo, Rusko, Francúzsko a Čína;

B.  keďže NPT je významnou medzinárodnou zmluvou, ktorej cieľom je zabrániť šíreniu jadrových zbraní a technológie jadrových zbraní, podporiť spoluprácu v oblasti mierového využitia jadrovej energie a napredovať vo veci globálneho jadrového odzbrojenia;

C.  keďže NPT predstavuje jediný záväzný prísľub v rámci multilaterálnej zmluvy, ktorý sa týka cieľa odzbrojenia zo strany krajín s jadrovými zbraňami;

D.  keďže Dohovor o fyzickej ochrane jadrových materiálov je právne záväzný medzinárodný nástroj v oblasti fyzickej ochrany jadrových materiálov, ktorý stanovuje opatrenia v oblasti prevencie, vyšetrovania a trestov, pokiaľ ide o trestné činy, ktoré súvisia s jadrovým materiálom;

E.  keďže v dôsledku zmeny dohovoru je pre zmluvné štáty právne záväzné chrániť jadrové zariadenia a materiály, ktoré sa využívajú, skladujú a prepravujú na vnútroštátnej úrovni na mierové účely; keďže z nej takisto vyplýva rozšírená spolupráca medzi krajinami, pokiaľ ide o rýchle opatrenia zamerané na vypátranie a znovunadobudnutie odcudzeného alebo pašovaného jadrového materiálu, zmiernenie rádiologických následkov sabotáže a predchádzanie súvisiacej trestnej činnosti a boj proti nej;

F.  keďže na to, aby sa zabránilo činu jadrového terorizmu, je nevyhnutná spolupráca na celosvetovej úrovni;

1.  uznáva právo uznaných krajín s jadrovými zbraňami ponechať si jadrové materiály, ktoré slúžia na odstrašenie, ako významný prvok vnútroštátnej bezpečnosti vzhľadom na neustálu existenciu veľkých jadrových arzenálov na svete, možnosť ďalšieho šírenia jadrových zbraní a riziko zvýšenej medzinárodnej nestability a napätia;

2.  podporuje ciele Zmluvy o nešírení jadrových zbraní, pokiaľ ide o poskytnutie základu pre globálne snahy zabrániť šíreniu jadrových zbraní, podporiť bezpečné a isté využitie jadrovej energie na civilné účely a dosiahnuť svet bez jadrových zbraní;

3.  zastáva názor, že podmienky bezpečnosti a udržateľné jadrové odzbrojenie možno dosiahnuť iba prostredníctvom multilaterálneho procesu;

4.  berie na vedomie, že na konferencii o revízii NPT 2015 sa nepodarilo dohodnúť na konečnom znení dokumentu týkajúceho sa programu odzbrojenia, víta však súčasnú medzinárodnú spoluprácu v oblasti podpory jadrovej bezpečnosti;

5.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Rusko, držiteľ najväčšieho jadrového arzenálu na svete, sa nezúčastnilo na samite o jadrovej bezpečnosti v roku 2016 a nabáda na nové snahy o podporu spolupráce s Moskvou v tejto oblasti;

6.  vyjadruje obavy z nedávnych jadrových testov, ktoré vykonala Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR) a ktoré predstavujú riziko pre regionálnu stabilitu; žiada, aby KĽDR v budúcnosti od takýchto testov upustila;

7.  podporuje prácu Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu, pokiaľ ide o podporu spolupráce v jadrovej oblasti s cieľom podporiť bezpečné, isté a mierové používanie jadrových technológií;

8.  nabáda na neprestajnú podporu a dôsledné vykonávanie Dohovoru o fyzickej ochrane jadrových materiálov a naliehavo vyzýva krajiny, ktoré tento dohovor ešte neratifikovali, aby tak urobili;

9.  žiada zintenzívniť snahy o spoluprácu a účinné kroky v súvislosti s bezpečnosťou jadrových materiálov, aby sa riziko, že tieto produkty skončia v rukách teroristických skupín, znížilo na minimum;

10.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, parlamentom a vládam členských štátov a generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia