Förslag till resolution - B8-1120/2016Förslag till resolution
B8-1120/2016

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om nukleärt säkerhetsskydd och icke-spridning

19.10.2016 - (2016/2936(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Angel Dzhambazki för ECR-gruppen

Förfarande : 2016/2936(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-1120/2016
Ingivna texter :
B8-1120/2016
Omröstningar :
Antagna texter :

B8-1120/2016

Europaparlamentets resolution om nukleärt säkerhetsskydd och icke-spridning

(2016/2936(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

–  med beaktande av fördraget om icke-spridning av kärnvapen, vilket öppnades för undertecknanden 1968 och trädde i kraft 1970,

–  med beaktande av stadgan för Internationella atomenergiorganet, som trädde i kraft den 29 juli 1957,

–  med beaktande av konventionen om fysiskt skydd av kärnämne som trädde i kraft den 8 februari 1987, och efterföljande ändringar av denna,

–  med beaktande av 2015 års utvärderingskonferens mellan parterna i fördraget om icke‑spridning av kärnvapen, som hölls i New York den 27 april–22 maj 2015,

–  med beaktande av slutsatserna från toppmötet om nukleärt säkerhetsskydd, som hölls i Washington DC den 31 mars till den 1 april 2016,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  För närvarande är 191 länder anslutna till fördraget om förhindrande av spridning av kärnvapen (nedan kallat icke-spridningsfördraget), inklusive de fem erkända kärnvapenmakterna Förenta staterna, Förenade kungariket, Ryssland, Frankrike och Kina.

B.  Icke-spridningsfördraget är ett historiskt internationellt fördrag som syftar till att hindra spridning av kärnvapen och vapenteknik, främja samarbete om fredlig kärnenergianvändning samt driva det globala nedrustningsarbetet framåt.

C.  Icke-spridningsfördraget är det enda bindande åtagandet om kärnvapennedrustning som kärnvapenstaterna har gjort i ett multilateralt fördrag.

D.  Konventionen om fysiskt skydd av kärnämne är ett rättsligt bindande internationellt instrument inom området fysiskt skydd av kärnämnen som upprättar åtgärder för förebyggande, upptäckt och sanktionering av brott som rör kärnämnen.

E.  En ändring av konventionen gör det rättsligt bindande för statliga parter att skydda kärnanläggningar och kärnmaterial vid fredlig inhemsk användning, lagring och transport. Den möjliggör även ett utvidgat samarbete mellan staterna när det gäller snabba insatser för att lokalisera och återbörda stulet eller smugglat kärnmaterial, motverka eventuella strålningsföljder från sabotage, samt förebygga och bekämpa liknande brott.

F.  Ett globalt samarbete är grundläggande för att förebygga att kärnämnen utnyttjas i terroristattacker.

1.  Europaparlamentet accepterar de erkända kärnvapenstaternas rätt att behålla sina kärnvapen i avskräckande syfte som en viktig del av den nationella säkerheten, eftersom det fortfarande finns stora kärnvapenarsenaler runt om i världen, en möjlighet att kärnvapnen sprids samt en risk för ökad instabilitet och tilltagande spänningar internationellt.

2.  Europaparlamentet stöder icke-spridningsfördragets mål om att erbjuda en bas för de globala insatserna för att förhindra spridningen av kärnvapen, främja en säker användning av civil kärnenergi samt verka för målet om en värld utan kärnvapen.

3.  Europaparlamentet anser att en säker och varaktig kärnvapennedrustning endast kan nås genom en multilateral process.

4.  Europaparlamentet noterar att man vid icke-spridningsfördragets översynskonferens 2015 misslyckades med att nå en överenskommelse om ett slutdokument men är fortsatt positivt till det pågående internationella samarbetet för att främja nukleärt säkerhetsskydd.

5.  Europaparlamentet beklagar att Ryssland, som har världens största kärnvapenarsenal, uteblev från toppmötet om nukleärt säkerhetsskydd 2016 och vill se nya försök till samarbete med Moskva inom detta område.

6.  Europaparlamentet uttrycker oro för de kärnvapenprov som Demokratiska folkrepubliken Korea (Nordkorea) har genomfört och för det hot dessa utgör mot den regionala stabiliteten. Parlamentet kräver att Nordkorea avstår från sådana test i framtiden.

7.  Europaparlamentet stöder Internationella atomenergiorganets arbete med att främja samarbete på kärnenergiområdet för att främja en säker och fredlig användning av kärnteknik.

8.  Europaparlamentet förespråkar ett fortsatt främjande och rigoröst genomförande av konventionen om fysiskt skydd av kärnämne och uppmanar de länder som inte har ratificerat den att göra detta.

9.  Europaparlamentet efterlyser ett ökat samarbete och effektiva åtgärder när det gäller skydd av nukleära material i syfte att minimera risken för att terroristgrupper får tillgång till sådana produkter.

10.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Europeiska utrikestjänsten, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas parlament och regeringar samt FN:s generalsekreterare.