Предложение за резолюция - B8-1122/2016Предложение за резолюция
B8-1122/2016

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно ядрената сигурност и неразпространението на ядрени оръжия

19.10.2016 - (2016/2936(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Михаел Галер, Яцек Сариуш-Волски, Сандра Калниете, Кристиан Дан Преда, Елмар Брок, Арно Данжан, Туне Келам, Дейвид Макалистър, Лоренцо Чеза, Ларс Адактусон, Андрей Ковачев, Богдан Анджей Здройевски, Едуард Кукан, Анджей Гжиб, Лайма Люция Андрикене, Фернанду Руаш, Дубравка Шуйца, Алойз Петерле, Токиа Саифи, Юлия Питера от името на групата PPE

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-1122/2016

Процедура : 2016/2936(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-1122/2016
Внесени текстове :
B8-1122/2016
Гласувания :
Приети текстове :

B8-1122/2016

Резолюция на Европейския парламент относно ядрената сигурност и неразпространението на ядрени оръжия

(2016/2936(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид Договора за неразпространение на ядреното оръжие, който беше отворен за подписване през 1968 г. и влезе в сила през 1970 г.,

–  като взе предвид Устава на Международната агенция за атомна енергия, влязъл в сила на 29 юли 1957 г.,

–  като взе предвид Конвенцията за физическа защита на ядрения материал, влязла в сила на 8 февруари 1987 г., и последващите изменения към нея;

–  като взе предвид Стратегията на ЕС срещу разпространението на оръжия за масово унищожение, приета от Европейския съвет на 12 декември 2003 г.;

–  като взе предвид своята резолюция от 10 март 2010 г. относно Договора за неразпространение на ядреното оръжие[1],

–  като взе предвид Конференцията за преглед на страните по Договора за неразпространение на ядреното оръжие (ДНЯО), проведена от 27 април до 22 май 2015 г. в Ню Йорк,

–  като взе предвид заключенията на срещата на високо равнище по въпросите на ядрената сигурност, състояла се във Вашингтон от 31 март до 1 април 2016 г.,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че обстановката по отношение на сигурността около ЕС, и по-специално в съседните му страни, се е влошила значително през последните няколко години и е станала по-нестабилна, опасна и непредвидима, като в резултат на това държавите членки трябва да се справят с широк спектър от конвенционални и неконвенционални заплахи от страна на държавни и недържавни участници;

Б.  като има предвид, че пет ядрени държави са признати съгласно Договора за неразпространение на ядреното оръжие (САЩ, Обединеното кралство, Русия, Франция и Китай), три de facto ядрени държави са изградили ядрен капацитет извън този договор (Индия, Пакистан и Израел), а Северна Корея се счита за притежаваща ядрен капацитет;

В.  като има предвид, че международната сигурност и стабилност са застрашени от влошаването на отношенията между държавите, притежаващи ядрени оръжия, като САЩ и Русия, какъвто беше неотдавна случаят с прекратяване на споразумението от 2000 г. за управлението и унищожаването на обогатен плутоний от страна на Русия, както и от постоянното напрежение между Индия и Пакистан и ядрените амбиции на Северна Корея;

Г.  като има предвид, че понастоящем 191 държави са страни по Договора за неразпространение на ядреното оръжие (ДНЯО), включително петте признати държави, притежаващи ядрено оръжие: Съединените щати, Обединеното кралство, Русия, Франция и Китай;

Д.  като има предвид, че ДНЯО е важен правно обвързващ международен договор, чиято цел е да се предотврати разпространението на ядрени оръжия и оръжейни технологии, да се насърчава сътрудничеството в използването на ядрената енергия за мирни цели и да се постигне напредък в областта на глобалното ядрено разоръжаване;

Е.  като има предвид, че Конвенцията за физическа защита на ядрения материал е правно обвързващ международен инструмент в областта на физическата защита на ядрения материал, който установява мерки за предотвратяване, разкриване и наказване на правонарушения, свързани с ядрен материал;

Ж.  като има предвид, че медиите отразяват смущаваща информация, че Русия разполага ракетни системи „Искандер“, които могат да носят ядрени бойни глави, в Калининградската област, съседна на държавите – членки на ЕС, Полша и Литва;

З.  като има предвид, че Русия наруши Меморандума за разбирателство, подписан в Будапеща през 1994 г., предоставящ гаранции за сигурност за Украйна в замяна на ядреното разоръжаване на Украйна, като окупира Кримския полуостров и започна хибридна война в източната част на Украйна;

И.  като има предвид, че ЕС играе активна роля като страна по Съвместния всеобхватен план за действие, договорен с Иран, в създаването на рамка, водеща до ефективния отказ от ядрените амбиции;

Й.  като има предвид, че на 9 септември 2016 г. Корейската народнодемократична република (КНДР) извърши нов ядрен опит в нарушение на международните си задължения съгласно резолюциите на Съвета за сигурност на ООН от 1992 г. и съвместната декларация на Северна Корея и Южна Корея за премахване на ядреното оръжие;

К.  като има предвид, че сътрудничеството в световен мащаб е жизнено важно за предотвратяване на актове на ядрен тероризъм;

1.  изразява дълбока загриженост във връзка с влошаването на обстановката в областта на сигурността както около Европейския съюз, така и извън пределите на региона на съседните нему държави, което би могло да доведе до повторното използване на ядрените оръжия като активно възпиращ фактор и до евентуално разпространение сред държавни и недържавни участници;

2.  насочва вниманието към връщането на ядрените оръжия в стратегическото планиране на притежаващите ядрени оръжия държави;

3.  подкрепя целите на Договора за неразпространение на ядреното оръжие в световен мащаб, които предоставят основа за усилията на световно равнище за предотвратяване на разпространението на ядрени оръжия, както и за насърчаване на безопасното и сигурно използване на ядрената енергия за граждански цели и за постигане на целта за свят без ядрени оръжия;

4.  счита, че условия на сигурност и устойчиво ядрено разоръжаване могат да бъдат постигнати единствено чрез многостранен процес, при който участващите страни проявяват добра воля; изразява убеждението, че ядреното разоръжаване е най-важната цел на политиките за глобален контрол на въоръженията и че целта на ДНЯО за свят без ядрено оръжие следва да бъде основната дългосрочна амбиция;

5.  отбелязва неуспеха на Конференцията за преглед на ДНЯО през 2015 г. за постигане на споразумение за заключителен документ относно програмата за неразпространение на ядреното оръжие; припомня, че ЕС не успя да постигне обща позиция в навечерието на конференцията; подчертава, че притежаващите ядрено оръжие държавите, които не са непризнати от ДНЯО и не са обвързани от ключовите международни задължения за неразпространение и разоръжаване, увеличават риска от подкопаване на надеждността на ДНЯО;

6.  изразява дълбоко безпокойство поради нарастващите ядрени заплахи, произтичащи от поведението на Русия, с последици за сигурността, стабилността и предвидимостта на световно равнище, и от влошаването на отношенията с НАТО, включително евентуални нарушения на Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие, както и изявления, които свидетелстват, че е налице засилена готовност за използване на ядрени оръжия и че се обмисля потенциално разгръщане на ядрени оръжия на нови територии в Европа; обръща внимание на руските военни учения, симулиращи използването на ядрени оръжия срещу Полша, и изразява дълбока загриженост във връзка с разполагането на ракетни системи „Искандер“, които могат да носят ядрени бойни глави, в Калининградската област, съседна на държавите – членки на ЕС, Полша и Литва;

7.  изразява загриженост по повод на наскоро проведените ядрени опити от Корейската народнодемократична република (КНДР) и свързаните с това рискове за регионалната стабилност; приканва КНДР да не извършва такива опити в бъдеще;

8.  приветства споразумението между групата „P5+1“ и Иран относно ядрените амбиции на Иран и насърчава непрекъснатото сътрудничество между двете страни, за да се осигури пълно изпълнение на Съвместния всеобхватен план за действие;

9.  подкрепя работата на Международната агенция за атомна енергия за насърчаване на сътрудничеството в ядрената област, за да се стимулира безопасното, сигурно и мирно използване на ядрените технологии;

10.  насърчава непрекъснатото популяризиране и строгото прилагане на Конвенцията за физическа защита на ядрения материал и настоятелно приканва държавите, които все още не са ратифицирали Конвенцията, да направят това;

11.  призовава за засилване на сътрудничеството и за ефективни действия по отношение на сигурността на ядрените материали, с цел да се сведе до минимум рискът терористични групи да придобият подобни продукти;

12.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, Европейската служба за външна дейност, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, парламентите и правителствата на държавите членки и генералния секретар на Организацията на обединените нации.