Ontwerpresolutie - B8-1123/2016Ontwerpresolutie
B8-1123/2016

ONTWERPRESOLUTIE over de situatie in Syrië

21.11.2016 - (2016/2933(RSP))

naar aanleiding van een verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement

Mario Borghezio, Mylène Troszczynski, Marie-Christine Arnautu namens de ENF-Fractie

Procedure : 2016/2933(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
B8-1123/2016
Ingediende teksten :
B8-1123/2016
Debatten :
Aangenomen teksten :

B8-1123/2016

Resolutie van het Europees Parlement over de situatie in Syrië

(2016/2933(RSP))

Het Europees Parlement,

–  gezien de verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid van 26 oktober 2016 over de situatie in Syrië,

–  gezien artikel 123, lid 2, van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de vijandelijkheden in Syrië escaleren en veel burgerslachtoffers maken;

1.  veroordeelt met klem alle aanvallen op burgers en civiele infrastructuur;

2.  wijst erop dat de Europese Unie voornamelijk op de humanitaire aspecten van het conflict focust; is bezorgd dat humanitaire hulp kan worden afgeleid ten voordele van terroristische groeperingen;

3.  vestigt de aandacht op de dubbelzinnige rol van Turkije in het Syrische conflict, dat in de eerste plaats de uitbreiding van de Koerdische milities een halt probeert toe te roepen veeleer dan IS op het Syrische grondgebied te bestrijden;

4.  wijst erop dat olie uit door IS gecontroleerde gebieden wordt uitgevoerd naar Turkije, waardoor extra middelen worden gegenereerd voor terreuractiviteiten in Syrië, Europa en elders;

5.  veroordeelt de steun van Turkije voor oppositiegroeperingen die door jihadistische strijders werden geïnfiltreerd;

6.  veroordeelt wapenleveringen en elke andere vorm van steun aan IS, Jabhat Fateh al‑Sham (vroeger gekend onder de naam Al-Nusra) en andere jihadistische groeperingen in Syrië;

7.  is bezorgd over de meldingen van inlichtingenbronnen dat IS chemische gasaanvallen tegen de militairen en de burgerbevolking in Oost-Aleppo plant;

8.  dringt er bij alle leden van de Internationale Steungroep voor Syrië op aan de onderhandelingen te hervatten teneinde te komen tot een stabiel bestand en intensiever te werken aan een duurzame politieke oplossing in Syrië;

9.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de Raad, de Commissie, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties en alle bij het conflict in Syrië betrokken partijen.