Procedūra : 2016/2930(DEA)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-1124/2016

Pateikti tekstai :

B8-1124/2016

Debatai :

Balsavimas :

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0410

REKOMENDACIJA DĖL SPRENDIMO
PDF 407kWORD 75k
19.10.2016
PE589.720v01-00
 
B8-1124/2016

pateikta pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalį


neprieštarauti 2016 m. spalio 4 d. Komisijos deleguotajam reglamentui, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų papildomas ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių, kurių tarpuskaitos pagrindinė sandorio šalis neatlieka, rizikos mažinimo būdų techniniais reguliavimo standartais (C(2016)06329 – 2016/2930(DEA))


Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
Pranešėjas: Werner Langen

Europos Parlamento sprendimo neprieštarauti 2016 m. spalio 4 d. Komisijos deleguotajam reglamentui, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų papildomas ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių, kurių tarpuskaitos pagrindinė sandorio šalis neatlieka, rizikos mažinimo būdų techniniais reguliavimo standartais, projektas (C(2016)06329 – 2016/2930(DEA))  
B8-1124/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos deleguotąjį reglamentą (C(2016)06329),

–  atsižvelgdamas į Komisijos 2016 m. spalio 4 d. laišką, kuriame ji prašo Parlamento pareikšti, kad jis neprieštaraus deleguotajam reglamentui,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos 2016 m. spalio 13 d. laišką Komitetų pirmininkų sueigos pirmininkui,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų(1) (Europos rinkos infrastruktūros reglamentas (ERIR)), ypač į jo 11 straipsnio 15 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB(2), 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/79/EB(3), taip pat 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB(4), 13 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į techninių reguliavimo standartų projektą, kurį pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 11 straipsnio 15 dalį 2016 m. kovo 8 d. pateikė Europos priežiūros institucijos – Europos bankininkystės institucija, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto rekomendaciją dėl sprendimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalį,

A.  kadangi ERIR nustatomi ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių tarpuskaitos ir dvišalio rizikos valdymo reikalavimai, reikalavimai teikti ataskaitas, taikomi išvestinių finansinių priemonių sutartims, ir vienodi pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų veiklos reikalavimai;

B.  kadangi ERIR 11 straipsnio 15 dalyje numatyta, jog Europos priežiūros institucijos parengia bendrų techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose nurodoma: rizikos valdymo procedūros, įskaitant įkaito dydį ir rūšį ir atskyrimo tvarką, kurių reikia, kad būtų laikomasi ERIR 11 straipsnio 3 dalies, procedūros, kurių turi laikytis sandorio šalys ir atitinkamos kompetentingos institucijos, netaikydamos reikalavimo pagal ERIR 11 straipsnio 6–10 dalis, taikytini kriterijai, nurodyti ERIR 11 straipsnio 5–10 dalyse, įskaitant visų pirma tai, kas būtų laikoma praktinėmis ar teisinėmis kliūtimis sandorio šalims tarpusavyje greitai pervesti nuosavas lėšas arba padengti įsipareigojimus;

C.  kadangi ERIR 11 straipsnio 15 dalimi Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti tuos techninius reguliavimo standartus, atsižvelgiant į sandorio šalies teisinį pobūdį, pagal atitinkamai Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 (EBA reglamento), Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 (EIOPA reglamento) arba Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 (ESMA reglamento) 10–14 straipsnius;

D.  kadangi Bazelio bankų priežiūros komitetas (angl. BCBS) ir Tarptautinė vertybinių popierių komisijų organizacija (angl. IOSCO) 2013 m. rugsėjo mėn. paskelbė bendrą visuotinę tvarką, kuria nustatomi garantinių įmokų reikalavimai išvestinėms finansinėms priemonėms, kurioms netaikoma pagrindinės sandorio šalies tarpuskaita, ir 2015 m. kovo mėn. peržiūrėjo tą tvarką;

E.  kadangi Europos priežiūros institucijos 2016 m. kovo 8 d. pateikė Komisijai techninių reguliavimo standartų projektus;

F.  kadangi Komisija 2016 m. liepos 28 d. pranešė Europos priežiūros institucijoms savo ketinimą priimti techninių reguliavimo standartų projektus su įvairiais pakeitimais pagal EBA, EIOPA ir ESMA reglamentų 10 straipsnio 1 dalį;

G.  kadangi Europos priežiūros institucijos 2016 m. rugsėjo 8 d. Komisijai pagal EBA, EIOPA ir ESMA reglamentų 10 straipsnio 1 dalį pateikė oficialią nuomonę ir peržiūrėtus techninių reguliavimo standartų projektus;

H.  kadangi Komisija 2016 m. spalio 4 d. priėmė deleguotąjį reglamentą;

I.  kadangi šis deleguotasis reglamentas gali įsigalioti tik pasibaigus Parlamento ir Tarybos tikrinimo laikotarpiui ir tik tuo atveju, jeigu nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneš Komisijai, kad prieštaravimų nereikš;

J.  kadangi pagal EBA, EIOPA ir ESMA reglamentų 13 straipsnio 1 dalį numatytas tikrinimo laikotarpis yra trys mėnesiai nuo pranešimo apie techninius reguliavimo standartus datos; kadangi tokiu būdu šis konkretus tikrinimo laikotarpis baigiasi 2017 m. sausio 4 d.;

K.  kadangi dėl garantinės įmokos reikalavimų, taikomų finansinėms priemonėms, kurioms netaikoma pagrindinės sandorio šalies tarpuskaita, įgyvendinimo kalendoriaus buvo susitarta tarptautiniu lygmeniu (BCBS ir IOSCO); kadangi Sąjunga praleido sutartą 2016 m. rugsėjo 1 d. pirmojo etapo įgyvendinimo terminą, tačiau vis dar gali nustatyti savo taisykles iki antrojo – 2017 m. kovo 1 d. – termino, kai daug finansų sandorio šalių ir ne finansų įmonių grupių turėtų pradėti keistis garantinėmis įmokomis;

L.  kadangi dėl šios priežasties išankstinis neprieštaravimas turėtų būti pareikštas kuo greičiau siekiant, kad Sąjunga galėtų įvykdyti savo tarptautinius įsipareigojimus ir kad sandorių šalys galėtų pasirengti naujiems reikalavimams apie juos pranešus pakankamai iš anksto; kadangi toks požiūris padės kuo greičiau užtikrinti teisinį tikrumą rinkos dalyviams Sąjungoje ir trečiosiose valstybėse;

1.  pareiškia, kad neprieštarauja deleguotajam reglamentui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai ir Komisijai.

(1)

OL L 201, 2012 7 27, p. 1.

(2)

OL L 331, 2010 12 15, p. 12.

(3)

OL L 331, 2010 12 15, p. 48.

(4)

OL L 331, 2010 12 15, p. 84.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika