Postup : 2016/2872(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-1126/2016

Předložené texty :

B8-1126/2016

Rozpravy :

PV 27/10/2016 - 3
CRE 27/10/2016 - 3

Hlasování :

Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0425

NÁVRH USNESENÍ
PDF 266kWORD 81k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-1126/2016
19.10.2016
PE589.725v01-00
 
B8-1126/2016

předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8-1803/2016

v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu


o dobrovolnictví a Evropské dobrovolné službě (2016/2872(RSP))


Silvia Costa, Petra Kammerevert za skupinu S&D

Usnesení Evropského parlamentu o dobrovolnictví a evropské dobrovolné službě (2016/2872(RSP))  
B8-1126/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady ze dne 27. listopadu 2009 o Evropském roku dobrovolných činností na podporu aktivního občanství (2011)(1),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 20. září 2011 „Politiky EU a dobrovolnictví: uznání a propagace přeshraničních dobrovolných činností v EU“ (COM(2011)0568),

–  s ohledem na politický program pro dobrovolnictví v Evropě, který vypracovala Aliance pro Evropský rok dobrovolnictví 2011,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. prosince 2012 o uznávání neformálního a informálního učení(2),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 10. prosince 2013 o dobrovolnictví a dobrovolné činnosti v Evropě(3),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 12. června 2012 o uznání a propagaci přeshraničních dobrovolných činností v EU(4),

–  s ohledem na Evropskou listinu práv a povinností dobrovolníků(5),

–  s ohledem na otázku o dobrovolnictví a Evropské dobrovolné službě, položenou Komisi (O-000107/2016 – B8-1803/2016),

–  s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Evropská dobrovolná služba (EVS) oslavila v roce 2016 své dvacáté výročí a za těchto dvacet let podpořila 100 000 dobrovolníků;

B.  vzhledem k tomu, že Evropský rok dobrovolnictví 2011, kterému Evropský parlament vyslovil svou jednoznačnou podporu, byl významnou politickou příležitostí k tomu, aby byl vyzdvižen přínos dobrovolné činnosti v Evropě, a že nyní, pět let po jeho skončení, by se měl Evropský parlament zamyslet na tím, jaký měl Evropský rok dobrovolné činnosti dopad na vývoj jednotlivých politik a na začlenění dobrovolné činnosti do klíčových evropských programů, jako je Erasmus+ a Evropská dobrovolná služba;

C.  vzhledem k tomu, že Evropský rok dobrovolné činnosti 2011 poskytl podnět a vhodný kontext ke vzniku či revizi vnitrostátních systémů a právních rámců dobrovolné činnosti v různých částech Evropy; vzhledem k tomu, že se tak stalo zejména v zemích střední a východní Evropy, v nichž byly vypracovány a přijaty nové zákony a strategie; vzhledem však k tomu, že EU dosud nemá koordinovanou politiku dobrovolné činnosti s jednotným kontaktním místem v evropských orgánech;

D.  vzhledem k tomu, že lidé vykonávají dobrovolnou činnost svobodně, z vlastního rozhodnutí a z osobních důvodů, aniž by usilovali o finanční zisk; lze ji tudíž definovat jako „cestu solidarity“ a je i jedním ze způsobů řešení lidských, sociálních a ekologických potřeb a problémů;

E.  vzhledem k tomu, že dobrovolná činnost má svou hodnotu a význam jako jeden z nejvýraznějších projevů solidarity a přispívá k sociálnímu začlenění, rozvíjí sociální kapitál a má transformativní účinek na společnost, a vzhledem k tomu, že dobrovolná činnost přispívá k rozvoji živé občanské společnosti, která může přinášet kreativní a inovativní řešení společných problémů, a zvyšuje hospodářský růst, takže si zasluhuje, aby byla určitým speciálním způsobem měřena z hlediska hospodářského i sociálního kapitálu;

F.  vzhledem k tomu, že k tomu, aby se do dobrovolné činnosti zapojilo více evropských občanů, jsou zapotřebí podpůrné mechanismy, které by zajistily stabilní a dlouhodobě udržitelné financování potřebné infrastruktury, zejména organizací využívajících dobrovolníky;

G.  vzhledem k tomu, že dobrovolná činnost vyžaduje kombinaci podpůrných mechanismů a vhodných organizačních struktur, kterou je třeba dále posílit vhodnou právní úpravou, která by stanovila práva a povinnosti dobrovolníků a dobrovolné činnosti;

H.  vzhledem k tomu, že každý jednotlivec má právo na rovný přístup k nabídce dobrovolné činnosti a na ochranu proti diskriminaci jakéhokoli typu a měl by mít také právo na sladění své dobrovolné činnosti se soukromým a pracovním životem, aby měl při dobrovolné činnosti určitou míru flexibility;

I.  zdůrazňuje, že uznání dobrovolné činnosti je důležité také proto, aby vznikly vhodné pobídky pro všechny zúčastněné strany a aby se zvýšila kvantita, kvalita a vliv dobrovolné činnosti, což vyžaduje, aby byla dobrovolná činnost postupně všeobecně oceňována a bylo zjevné, že je jedním z faktorů, které pomáhají uskutečňovat evropské myšlenky v praxi;

J.  vzhledem k tomu, že VFR 2014–2020 obsahuje určité prostředky na dobrovolnou činnost, která zůstala jednou z priorit zejména programu Evropa pro občany, jejž v současné době řídí GŘ HOME; vzhledem k tomu, že nový program Erasmus+ stále nabízí příležitosti k financování a podpoře dobrovolnických projektů, zejména prostřednictvím programu EVS, a že GŘ ECHO zahájilo program Humanitární dobrovolníci EU, jehož smyslem je poskytovat praktickou podporu projektům humanitární pomoci; vzhledem však k tomu, že k ostatním evropským fondům, například k evropským investičním a strukturálním fondům, mají humanitární organizace jen velmi omezený přístup;

K.  vzhledem k tomu, že současná uprchlická krize je dobrým příkladem a viditelným symbolem významu dobrovolníků a způsobu, jakým ztělesňují evropské hodnoty, přispívají k odolnosti a mohou nabízet flexibilní, pragmatická řešení společných problémů;

1.  uznává, že dobrovolná činnosti je výrazem solidarity, svobody a odpovědnosti, pomáhá posilovat aktivního občanství, je důležitým nástrojem sociálního začlenění, soudržnosti, vzdělávání a mezikulturního dialogu a významným způsobem přispívá k šíření evropských hodnot; zdůrazňuje, že dobrovolná činnost vykonávaná ve třetích zemích je rovněž oceňována jako strategický nástroj podporující vzájemné porozumění a mezikulturní vztahy;

2.  zdůrazňuje význam právní úpravy, která by definovala status dobrovolné činnosti a stanovila práva a povinnosti dobrovolníků a dobrovolné činnosti a přispívala k mobilitě a uznání této činnosti; vybízí členské státy, které dosud nedefinovaly právní prostředí pro dobrovolníky, aby používaly Evropskou listinu práv a povinností dobrovolníků;

3.  vyzývá členské státy, aby zavedly konkrétní postupy validace v rámci doporučení Rady z roku 2012; žádá, aby iniciativy Evropský pas dovedností a Europass napříště braly více v potaz znalosti a dovednosti nabyté díky formálním, informálním a neformálním zkušenostem, k nimž patří také dobrovolná činnost; připomíná, že díky dobrovolné činnosti získávají lidé dovednosti, které jim usnadňují přístup na trh práce;

4.  domnívá se, že je třeba podpořit a realizovat návrh, aby čas strávený dobrovolnou činností mohl být předmětem spolufinancování u evropských grantů, jak nedávno navrhla Komise v návrhu nového finančního nařízení;

5.  vyzývá členské státy, aby zavedly systém měření ekonomické hodnoty dobrovolné činnosti, vypracovaný Mezinárodní organizací práce; vyzývá Eurostat, aby podpořil snahy členských států v tomto směru a zajistil v Evropě shromažďování srovnatelných údajů a vývoj ukazatelů a metod pro měření ekonomického dopadu dobrovolné činnosti;

6.  vyzývá členské státy, aby zřídily a přiměřeně financovaly národní systémy dobrovolné služby a zlepšily přístup ke kvalitním informacím o možnostech dobrovolné činnosti na celostátní i místní úrovni, zejména prostřednictvím stávajících informačních sítí mládeže a informačních systémů peer-to-peer; vybízí členské státy, aby vytvořily národní centrály občanské služby, které by rovněž propagovaly nabídky mezinárodní dobrovolné činnosti;

7.  žádá Komisi, aby vypracovala studii o národních systémech dobrovolné služby a občanské služby resp. systémech typu „solidarity corps“ a o prostředí pro potenciální dobrovolníky mezi členskými státy s cílem napomáhat vzájemnému porozumění a šíření osvědčených postupů, a aby zkoumala též možnost vytvoření „evropské občanské služby“ – to vše v zájmu podpory evropského občanství;

8.  podporuje návrh Komise na zahájení nové dobrovolnické iniciativy EU – „EU Solidarity Corps“; vyzývá Komisi, aby zajistila, že se na vytváření této iniciativy budou podílet zejména dobrovolnické organizace a že její provádění nebude odčerpávat prostředky z rozpočtů jiných programů;

9.  trvá na tom, že program EVS musí prospívat jednotlivcům a organizacím, které se ho účastní, stejně jako společnosti jako celku a že EVS by měl rozšiřovat prvek občanské angažovanosti obsažený v programu Erasmus+; poukazuje na to, že EVS je třeba propagovat mezi všemi mladými lidmi, zejména pokud se o dobrovolnictví a mobilitu dosud nezajímají, a vytvářet tak motivace a iniciovat změny v postojích, aniž by byly vyloučeny starší generace, neboť i ony mají důležitý přínos, například jako poradci;

10.  zdůrazňuje, že EVS se musí opírat o nabídku kvalitních dobrovolnických příležitostí a řídit se Listinou dobrovolnictví a zásadami Charty kvality mobility učení a že základem EVS musí být struktura, která by dobrovolnické organizace vybízela k tomu, aby se staly hostitelskými organizace, a poskytovala jim k tomu patřičné financování a školení a současně posilovala úlohu koordinačních organizací, které podporují velký počet hostitelských organizací, například pokud jde o administrativní činnosti a vzdělávání;

11.  připomíná, že základem EVS musí být struktura, která by mladým lidem poskytovala rychlý a snadný přístup k programu, a vyzývá proto ke zjednodušení současného systému podávání žádostí;

12.  zdůrazňuje, že je třeba zkvalitnit proces následného vyhodnocování zkušeností po ukončení dobrovolnické činnosti a posílit místní rozměr dobrovolnictví, k čemuž je třeba podporovat místní komunity nejen před odjezdem, ale také po návratu, a to formou následné orientace (post-orientation) a pointegračního vzdělávání;

13.  trvá na tom, že v průběhu celého procesu musí být poskytováno kvalitní poradenství formou odpovědného řízení dobrovolné činnosti, přičemž dobrovolníci si též musí uvědomovat vlastní odpovědnost, pokud jde o vlastní angažovat vůči organizaci a komunitě;

14.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

(1)

Úř. věst. L 17, 22.1.2010, s. 43–49.

(2)

Úř. věst. C 398, 22.12.2012 s. 1.

(3)

Přijaté texty, P7_TA(2013)0549.

(4)

Úř. věst. C 332 E, 15.11.2013, s. 14.

(5)

http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/volunteering_charter_en.pdf

Právní upozornění - Ochrana soukromí