Postupak : 2016/2872(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-1126/2016

Podneseni tekstovi :

B8-1126/2016

Rasprave :

PV 27/10/2016 - 3
CRE 27/10/2016 - 3

Glasovanja :

Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0425

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 255kWORD 76k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-1126/2016
19.10.2016
PE589.725v01-00
 
B8-1126/2016

podnesen nakon pitanja za usmeni odgovor B8-1803/2016

u skladu s člankom 128. stavkom 5. Poslovnika


o volontiranju i Europskoj volonterskoj službi (2016/2872(RSP))


Silvia Costa, Petra Kammerevert u ime Kluba zastupnika S&D-a

Rezolucija Europskog parlamenta o volontiranju i Europskoj volonterskoj službi (2016/2872(RSP))  
B8-1126/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća od 27. studenog 2009. o Europskoj godini volonterskih aktivnosti za poticanje aktivnog građanstva (2011.)(1),

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 20. rujna 2011. naslovljenu „Politike EU-a i volontiranje: priznavanje i promicanje prekograničnih volonterskih aktivnosti u EU-u” (COM(2011)0568),

–  uzimajući u obzir politički program Saveza za Europsku godinu volontiranja 2011. o volontiranju u Europi,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 20. prosinca 2012. o vrednovanju neformalnog i informalnog učenja(2),

–  uzimajući u obzir rezoluciju Europskog parlamenta od 23. listopada 2013. o volontiranju i volonterskoj aktivnosti u Europi(3),

–  uzimajući u obzir rezoluciju Europskog parlamenta od 12. lipnja 2012. o priznavanju i promicanju prekograničnih volonterskih aktivnosti u EU-u(4),

–  uzimajući u obzir Europsku povelju o pravima i odgovornostima volontera(5),

–  uzimajući u obzir pitanje upućeno Komisiji o volontiranju i Europskoj volonterskoj službi (O-000107/2016 – B8-1803/2016),

–  uzimajući u obzir članak 128. stavak 5. i članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da Europska volonterska služba u 2016. slavi 20. godišnjicu i da je u tih 20 godina podržano 100 000 volontera;

B.  budući da je Europska godina volontiranja 2011., koju je snažno podržao Europski parlament, bila velika politička prilika za isticanje dodane vrijednosti volontiranja u Europi i da bi danas, pet godina kasnije, Europski parlament trebao razmotriti učinak koji je Europska godina volontiranja 2011. imala na razvoj politike i na način na koji se volontiranje uključuje u ključne europske programe, poput Erasmusa+ i Europske volonterske službe;

C.  budući da je Europska godina volontiranja 2011. pružila poticaj i kontekst za uspostavu i/ili reviziju nacionalnih i pravnih okvira za volontiranje diljem Europe; budući da je to osobito bio slučaj u središnjoj i istočnoj Europi gdje su sastavljeni i uvedeni novi zakoni i nove strategije; budući da, međutim, Europi i dalje nedostaje koordinirana volonterska politika s jedinstvenom kontaktnom točkom u institucijama EU-a;

D.  budući da osobe volontiraju dobrovoljno, iz vlastite odluke i na osnovu vlastite motivacije, ne tražeći financijsku zaradu; budući da se volontiranje može definirati kao put solidarnosti i da je ono mogući način za odgovaranje na ljudske, socijalne ili okolišne potrebe i probleme;

E.  budući da je volontiranje važno i vrijedno s obzirom na to da je jedan od najvidljivijih oblika solidarnosti kojim se promiče i olakšava socijalna uključenost, gradi društveni kapital te stvara učinak preobrazbe društva i budući da volontiranje doprinosi razvoju uspješnog civilnog društva, koje može ponuditi kreativna i inovativna rješenja na zajedničke izazove, i doprinosi gospodarskom rastu, zbog čega zaslužuje da ga se mjeri na poseban i ciljani način i u pogledu ekonomskog i u pogledu društvenog kapitala;

F.  budući da je poticajno okruženje ključno kako bi se osigurala uključenost većeg broja europskih građana u volontiranje i na taj način zajamčilo sigurno i održivo financiranje za infrastrukturu volontiranja, posebno za organizacije koje uključuju volontere;

G.  budući da volontiranje zahtijeva kombinaciju mehanizama potpore i/ili odgovarajućih organizacijskih struktura koje bi trebalo dodatno ojačati odgovarajućim pravnim okvirom kojim se utvrđuju prava i odgovornosti za volontere i volontiranje;

H.  budući da svaka osoba ima pravo na jednak pristup mogućnostima volontiranja i zaštiti od svih vrsta diskriminacije te bi trebala imati pravo da uskladi svoje volonterske aktivnosti s privatnim i profesionalnim životom, kako bi mogla postići određenu fleksibilnost tijekom volonterske aktivnosti;

I.  budući da je priznavanje volontiranja također ključno kako bi se poduprli odgovarajući poticaji za sve dionike i na taj način povećala količina, kvaliteta i učinak volontiranja te da je također potrebno uspostavljanje kulture priznavanja, kojom se volontiranje prikazuje kao pokretačka snaga koja europske vrijednosti provodi u djelo;

J.  budući da su u novom višegodišnjem financijskom okviru EU-a za razdoblje 2014. – 2020. osigurana određena sredstva EU-a za volontiranje, te je osobito u programu Europa za građane, kojim trenutačno upravlja Glavna uprava za migracije i unutarnje poslove, volontiranje i dalje prioritet; budući da se novim Erasmus+ programom i dalje pružaju mogućnosti za financiranje i podržavanje volonterskih projekata, osobito preko programa Europske volonterske službe, i da je Glavna uprava za europsku civilnu zaštitu i europske operacije humanitarne pomoći pokrenula program Volonteri za humanitarnu pomoć EU-a kako bi se pružala praktična podrška projektima u području humanitarne pomoći; budući da je, međutim, pristup volonterskih organizacija drugim velikim fondovima EU-a, poput europskih investicijskih i strukturnih fondova, i dalje veoma ograničen;

K.  budući da je trenutačna izbjeglička kriza relevantni primjer i vidljivi simbol važnosti volontera i načina na koji oni utjelovljuju europske vrijednosti, doprinose otpornosti te pružaju fleksibilna i pragmatična rješenja za zajedničke izazove;

1.  uviđa da je volontiranje izraz solidarnosti, slobode i odgovornosti koji doprinosi jačanju aktivnog građanstva te je ključan instrument za socijalnu uključenost i koheziju, kao i osposobljavanje i obrazovanje te dijalog među kulturama, doprinoseći istovremeno širenju europskih vrijednosti; ističe da su koristi volonterstva također priznate u okviru dobrovoljnog rada u trećim zemljama kao strateškog instrumenta za poticanje međusobnog razumijevanja i odnosa među kulturama;

2.  naglašava važnost pružanja pravnog okvira u kojem će biti utvrđen status volontiranja s pravima i odgovornostima za volontere i volontiranje te kojim će se olakšati mobilnost i priznavanje; potiče države članice koje još trebaju definirati pravno okruženje za volontere da upotrijebe Europsku povelju o pravima i odgovornostima volontera;

3.  poziva države članice da provedu konkretne procese validacije u okviru preporuka Vijeća iz 2012.; traži da se u svim budućim inicijativama u pogledu Europske mape vještina i Europassa u većoj mjeri uzme u obzir znanje stečeno u okviru formalnog, informalnog i neformalnog obrazovanja, uključujući volontiranje; podsjeća da volontiranje ljudima pruža vještine koje im olakšavaju pristup tržištu rada;

4.  predlaže da se podrži i provede ideja koju je Komisija iznijela u novom prijedlogu Financijske uredbe prema kojoj bi se vrijeme provedeno u volontiranju moglo iskoristiti kao sufinanciranje za bespovratna sredstva EU-a;

5.  poziva države članice da prihvate sustav koji je Međunarodna organizacija rada uspostavila za mjerenje ekonomske vrijednosti volontiranja; poziva Eurostat da u tome podrži države članice kako bi se zajamčilo prikupljanje usporedivih podataka u Europi, kao i izrada pokazatelja i metodologija za mjerenje ekonomskog učinka volontiranja;

6.  poziva države članice da uspostave prikladno financirane nacionalne sustave volontiranja i da poboljšaju pristup kvalitetnim informacijama o mogućnostima volontiranja na nacionalnoj i lokalnoj razini, posebno putem postojećih mreža za informiranje mladih i razmjene informacija među kolegama; potiče države članice da uspostave nacionalne centre za civilnu službu, koji bi također promicali međunarodne mogućnosti volontiranja;

7.  traži od Komisije da provede studiju o nacionalnim sustavima volontiranja, ali i o civilnoj službi i snagama solidarnosti te postojećem okruženju za potencijalne volontere unutar država članica kako bi se poboljšalo međusobno razumijevanje i razmjena dobrih praksi te mogućnost uspostave europske civilne službe, sve u cilju jačanja građanstava EU-a;

8.  podržava ideju Komisije da se pokrene nova inicijativa volontiranja, Europske snage solidarnosti; poziva Komisiju da se pobrine da su u osmišljavanje inicijative osobito uključene volonterske organizacije i da provedba inicijative ne ugrozi proračune koji su već dodijeljeni drugim programima;

9.  inzistira na tome da bi program Europske volonterske službe trebao koristiti uključenim pojedincima i organizacijama te društvu u cjelini i da bi se Europskom volonterskom službom trebao ojačati aspekt civilnog angažmana u okviru programa Erasmus+; ističe važnost promicanja Europske volonterske službe kod svih mladih ljudi, posebno onih koji nisu još zainteresirani za volontiranje i mobilnost, kako bi ih se motiviralo i promijenili njihovi stavovi, ne isključujući pritom starije generacije, s obzirom na to da one moraju dati važan doprinos, na primjer u ulozi mentora;

10.  ističe da bi se Europska volonterska služba trebala temeljiti na kvalitetnim ponudama za volontiranje i poštovati Povelju o volonterstvu i načela Povelje kvalitete za mobilnost u učenju i da bi se trebala temeljiti na strukturi kojom se potiče volonterske organizacije da postanu organizacije primateljice, pružajući im stoga odgovarajuće financiranje i osposobljavanje, jačajući istovremeno ulogu organizacija koje koordiniraju i podržavaju velik broj organizacija primateljica, npr. u pogledu administracije i osposobljavanja;

11.  podsjeća na to da bi se Europska volonterska služba trebala temeljiti na strukturi koja omogućuje brz i jednostavan pristup mladih programu te stoga poziva na pojednostavljenje postojećeg sustava za prijave;

12.  ističe potrebu za jačanjem daljnjeg djelovanja i lokalne dimenzije nakon volonterskog iskustva u inozemstvu pružanjem podrške lokalnim zajednicama ne samo prije polaska, već i nakon povratka, u obliku osposobljavanja o naknadnoj orijentaciji i naknadnoj integraciji

13.  inzistira na tome da je potrebno pružiti kvalitetno mentorstvo duž cijelog procesa pomoću odgovornog upravljanja volonterima i osvještavanjem volontera o njihovoj odgovornosti u pogledu angažmana s organizacijom i zajednicom;

14.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

(1)

SL L 17, 22.1.2010., str. 43.– 49.

(2)

SL C 398, 22.12.2012., str. 1.

(3)

Usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0549.

(4)

SL C 332E, 15.11.2013., str. 14.

(5)

http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/volunteering_charter_en.pdf

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti