Postup : 2016/2872(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-1126/2016

Predkladané texty :

B8-1126/2016

Rozpravy :

PV 27/10/2016 - 3
CRE 27/10/2016 - 3

Hlasovanie :

Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0425

NÁVRH UZNESENIA
PDF 266kWORD 76k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-1126/2016
19.10.2016
PE589.725v01-00
 
B8-1126/2016

predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B-1803/2016

v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku


o dobrovoľníctve a Európskej dobrovoľníckej službe (2016/2872(RSP))


Silvia Costa, Petra Kammerevert v mene skupiny S&D

Uznesenie Európskeho parlamentu o dobrovoľníctve a Európskej dobrovoľníckej službe (2016/2872(RSP))  
B8-1126/2016

Európsky parlament

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady z 27. novembra 2009 o Európskom roku dobrovoľníckych činností podporujúcich aktívne občianstvo (2011)(1),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 20. septembra 2011 s názvom Politiky EÚ a dobrovoľníctvo: uznávanie a podpora cezhraničných dobrovoľných aktivít v EÚ (COM(2011)0568),

–  so zreteľom na politický program pre dobrovoľníctvo v Európe, ktorý vypracovala Aliancia pre Európsky rok dobrovoľníctva 2011,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. decembra 2012 o potvrdzovaní neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 23. októbra 2013 o dobrovoľníctve a dobrovoľníckej činnosti v Európe(3),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 12. júna 2012 o uznávaní a podpore cezhraničných dobrovoľníckych činností v EÚ(4),

–  so zreteľom na Európsku chartu práv a zodpovedností dobrovoľníkov(5),

–  so zreteľom na otázku Komisii o dobrovoľníctve a Európskej dobrovoľníckej službe (O-000107/2016 – B8-1803/2016),

–  so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

A.  pripomínajúc, že v roku 2016 oslavuje Európska dobrovoľnícka služba 20. výročie a že počas týchto 20 rokov bolo podporených 100 000 dobrovoľníkov;

B.  zdôrazňujúc, že Európsky rok dobrovoľníctva 2011 bol výrazne podporený Európskym parlamentom, predstavoval významnú politickú príležitosť na zdôraznenie pridanej hodnoty dobrovoľníctva v Európe a že teraz, po piatich rokoch, by mal Európsky parlament nadviazať na dosah, ktorý mal Európsky rok dobrovoľníctva 2011 na rozvoj politiky, a na to, ako sa dobrovoľníctvo stalo súčasťou kľúčových európskych programov, ako je Erasmus + a jeho Európska dobrovoľnícka služba;

C.  pripomínajúc, že Európsky rok dobrovoľníctva 2011 poskytol podnety a rámec na vytvorenie a/alebo revidovanie vnútroštátnych a právnych rámcov pre dobrovoľníctvo v Európe; zdôrazňujúc, že to bola najmä stredná a východná Európa, kde sa vypracovali a zaviedli nové zákony a stratégie; zdôrazňujúc však, že Európe stále chýba koordinovaná politika v oblasti dobrovoľníctva s jediným kontaktným miestom v inštitúciách EÚ;

D.  pripomínajúc, že dobrovoľníctvo sa vykonáva z vlastnej vôle, na základe slobodnej voľby a motivácie a bez snahy o dosiahnutie finančného zisku; zdôrazňujúc, že dobrovoľníctvo sa môže definovať ako prejav solidarity a predstavuje spôsob riešenia ľudských, sociálnych a environmentálnych potrieb a problémov;

E.  zdôrazňujúc, že dobrovoľníctvo má hodnotu a význam ako jeden z najviditeľnejších prejavov solidarity, ktorým sa podporuje a uľahčuje sociálne začleňovanie, buduje sociálny kapitál a má transformačný vplyv na spoločnosť a tiež to, že dobrovoľníctvo prispieva tak k rozvoju aktívnej občianskej spoločnosti, ktorá je schopná ponúkať tvorivé a inovačné riešenia spoločných problémov, ako aj k hospodárskemu rastu, a že ako také si zaslúži byť hodnotené konkrétnym a cieleným spôsobom z hľadiska hospodárskeho i sociálneho kapitálu;

F.  pripomínajúc, že podporné prostredie je kľúčom k zabezpečeniu zapojenia väčšieho počtu európskych občanov do dobrovoľníctva, čím sa zaručí bezpečné a udržateľné financovanie infraštruktúry dobrovoľníctva, najmä organizácií zahŕňajúcich dobrovoľníkov;

G.  zdôrazňujúc, že dobrovoľnícka činnosť si vyžaduje kombináciu podporných mechanizmov a/alebo vhodných organizačných štruktúr, ktoré by sa mali ďalej posilňovať vhodným právnym rámcom, v ktorom sú vymedzené práva a povinnosti dobrovoľníkov a dobrovoľníctva;

H.  zdôrazňujúc, že každá osoba má nárok na rovnaký prístup k príležitostiam dobrovoľníckej práce a na ochranu pred všetkými formami diskriminácie, a preto by mala mať právo na zosúladenie dobrovoľníckej činnosti a súkromného a pracovného života, aby sa mohla dosiahnuť určitá miera pružnosti počas dobrovoľníckej činnosti;

I.  zdôrazňujúc, že uznanie dobrovoľníctva je rovnako dôležité z hľadiska podpory vhodných stimulov pre všetky zainteresované strany, čím sa zvýši objem, kvalita a vplyv dobrovoľníctva, a že si to vyžaduje rozvoj kultúry uznania, ktorá dobrovoľníctvo predstavuje ako hnaciu silu uplatňovania európskych hodnôt v praxi;

J.  uznávajúc, že v novom VFR EÚ na roky 2014 – 2020 sa vyčlenili určité prostriedky EÚ na dobrovoľníctvo a že predovšetkým v programe Európa pre občanov, ktorý v súčasnosti riadi GR HOME, sa dobrovoľníctvo ponechalo ako priorita; zdôrazňujúc, že nový program Erasmus + stále ponúka možnosti financovať a podporovať dobrovoľnícke projekty, najmä prostredníctvom programu Európskej dobrovoľníckej služby, a že GR ECHO uviedlo do činnosti program Dobrovoľníci pomoci EÚ s cieľom poskytovať praktickú podporu projektom humanitárnej pomoci; konštatujúc však, že prístup dobrovoľníckych organizácií k ostatným veľkým fondom EÚ, ako sú európske štrukturálne a investičné fondy, zostáva veľmi obmedzený;

K.  pripomínajúc, že súčasná utečenecká kríza je vhodným príkladom a viditeľným symbolom, pokiaľ ide o význam dobrovoľníkov a spôsob, akým stelesňujú európske hodnoty, prispievajú k odolnosti a sú k dispozícii, aby ponúkali flexibilné a pragmatické riešenia spoločných problémov;

1.  uznáva, že dobrovoľníctvo je vyjadrením solidarity, slobody a zodpovednosti, prispieva k posilňovaniu aktívneho občianstva a je dôležitým nástrojom sociálneho začlenenia a súdržnosti, ako aj odbornej prípravy, vzdelávania a medzikultúrneho dialógu a zároveň významne prispieva k šíreniu európskych hodnôt; zdôrazňuje, že jeho výhody ako strategického nástroja na posilňovanie vzájomného porozumenia a medzikultúrnych vzťahov sú zrejmé aj v dobrovoľníckej práci vykonávanej spoločne s tretími krajinami;

2.  zdôrazňuje význam poskytnutia právneho rámca, ktorým sa vymedzí štatút dobrovoľníckej práce vrátane práv a povinností dobrovoľníkov a dobrovoľníctva a ktorým sa uľahčí mobilita a uznávanie; nabáda členské štáty, ktoré ešte musia vymedziť právne prostredie pre dobrovoľníkov, aby využili Európsku chartu práv a zodpovedností dobrovoľníkov;

3.  vyzýva členské štáty, aby vykonali konkrétne postupy validácie v rámci odporúčaní Rady z roku 2012; žiada, aby akékoľvek budúce iniciatívy týkajúce sa európskeho pasu zručností a Europassu kládli väčší dôraz na učenie sa na základe formálnych, informálnych a neformálnych skúseností vrátane dobrovoľníctva; pripomína, že dobrovoľníctvo ponúka ľuďom zručnosti, ktoré im uľahčujú prístup na trh práce;

4.  navrhuje, že treba podporiť a realizovať to, aby bol čas strávený dobrovoľníckou činnosťou oprávnený ako spolufinancovanie pre granty EÚ, ako nedávno navrhla Komisia v novom návrhu nariadenia o rozpočtových pravidlách;

5.  vyzýva členské štáty, aby prijali systém, ktorý vypracovala Medzinárodná organizácia práce na meranie ekonomickej hodnoty dobrovoľníctva; vyzýva Eurostat, aby podporil členské štáty pri plnení tejto úlohy s cieľom zabezpečiť zber porovnateľných údajov v Európe, ako aj vypracovať ukazovatele a metodiky na meranie hospodárskeho vplyvu dobrovoľníctva;

6.  vyzýva členské štáty, aby vytvorili adekvátne financované vnútroštátne systémy dobrovoľníckych služieb a zlepšili prístup ku kvalitným informáciám o možnostiach dobrovoľníctva na celoštátnej a miestnej úrovni, najmä prostredníctvom existujúcich mládežníckych informačných sietí a partnerských informácií; nabáda členské štáty, aby vytvorili vnútroštátne centrá občianskych služieb, ktoré by takisto podporovali medzinárodné dobrovoľnícke príležitosti;

7.  žiada Komisiu, aby vypracovala štúdiu o vnútroštátnych systémoch dobrovoľníckej služby, ako aj občianskej služby a zboroch solidarity a o súčasnom prostredí pre potenciálnych dobrovoľníkov medzi členskými štátmi s cieľom uľahčiť vzájomné porozumenie a šírenie osvedčených postupov a možnosť vytvorenia Európskej občianskej služby – všetko s cieľom posilniť občianstvo EÚ;

8.  podporuje myšlienku Komisie vytvoriť novú dobrovoľnícku iniciatívu, Európsky zbor solidarity; vyzýva Komisiu na zabezpečenie toho, aby sa na vypracovaní návrhu iniciatívy podieľali najmä dobrovoľnícke organizácie a jej vykonávanie neohrozilo rozpočtové prostriedky, ktoré už boli vyčlenené na iné programy;

9.  trvá na tom, že z programu Európskej dobrovoľníckej služby by mali ťažiť jednotlivci a organizácie, ktoré sa na ňom zúčastňujú, ako aj celá spoločnosť a že Európska dobrovoľnícka služba by mala zlepšiť rozmer občianskej angažovanosti programu Erasmus +; zdôrazňuje význam propagácie Európskej dobrovoľníckej služby medzi všetkými mladými ľuďmi, najmä medzi tými, ktorí zatiaľ nemajú záujem o dobrovoľnícku činnosť a mobilitu, čím sa vytvorí motivácia a zmeny v postoji, a to bez vylúčenia starších generácií, pretože práve ich príspevok, napríklad ako mentori, môže byť významný;

10.  zdôrazňuje, že Európska dobrovoľnícka služba by sa mala opierať o kvalitné ponuky dobrovoľníctva a riadiť sa chartou o dobrovoľníctve a zásadami charty kvality mobility v oblasti vzdelávania, pričom by sa mala zakladať na štruktúre, ktorá nabáda dobrovoľnícke organizácie, aby sa stali hostiteľskými organizáciami, a poskytovať im dostatočné finančné zdroje a odbornú prípravu a súčasne posilňovať úlohu koordinačných organizácií, ktoré podporujú veľký počet hostiteľských organizácií, napríklad z hľadiska administratívy a odbornej prípravy;

11.  pripomína, že Európska dobrovoľnícka služba by mala byť založená na štruktúre, ktorá rýchlym a jednoduchým spôsobom sprístupní program mladým ľuďom, a preto žiada zjednodušenie súčasného systému podávania žiadostí;

12.  zdôrazňuje, že treba posilniť nadväzujúce kroky a miestny rozmer v súvislosti so skúsenosťami s dobrovoľníckou prácou v zahraničí tým, že sa poskytne podpora miestnym komunitám nielen pred odchodom do zahraničia, ale aj po návrate, a to formou odbornej prípravy v oblasti následnej orientácie a následného začlenenia sa;

13.  trvá na tom, že počas celého procesu sa musí zabezpečiť kvalitné mentorstvo zodpovedným riadením dobrovoľníctva a informovaním dobrovoľníkov o ich zodpovednosti, pokiaľ ide o vlastnú angažovanosť vo vzťahu k organizácii a ku komunite;

14.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1)

Ú. v. EÚ L 17, 22.1.2010, s. 43 – 49.

(2)

Ú. v. EÚ C 398, 22.12.2012, s. 1.

(3)

Prijaté texty, P7_TA(2013)0549.

(4)

Ú. v. EÚ C 332 E, 15.11.2013, s. 14.

(5)

http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/volunteering_charter_en.pdf

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia