Procedure : 2016/2872(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-1127/2016

Indgivne tekster :

B8-1127/2016

Forhandlinger :

PV 27/10/2016 - 3
CRE 27/10/2016 - 3

Afstemninger :

Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0425

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 253kWORD 61k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-1126/2016
19.10.2016
PE589.727v01-00
 
B8-1127/2016

på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B8-1803/2016

jf. forretningsordenens artikel 128, stk. 5


om europæisk volontørtjeneste (2016/2872(RSP))


Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Milan Zver, Elissavet Vozemberg-Vrionidi for PPE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om europæisk volontørtjeneste (2016/2872(RSP))  
B8-1127/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets beslutning af 27. november 2009 om det europæiske år for frivillige aktiviteter til fremme af aktivt medborgerskab (2011)(1),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 20. september 2011 om EU-politikker og frivilligt arbejde: Anerkendelse og fremme af frivillige aktiviteter på tværs af grænserne i EU (COM(2011)0568),

–  der henviser til politikdagsordenen for frivilligt arbejde i Europa udarbejdet af Alliancen for Det Europæiske År for Frivilligt Arbejde 2011 (EYV 2011 Alliance),

–  der henviser til Rådets henstilling af 20. december 2012 om validering af ikke-formel og uformel læring(2),

–  der henviser til sin beslutning af 23. oktober 2013 om frivilligt arbejde og volontøraktiviteter i Europa(3),

–  der henviser til sin beslutning af 12. juni 2012 om anerkendelse og fremme af frivillige aktiviteter på tværs af grænserne i EU(4),

–  der henviser til den europæiske charter om frivilliges rettigheder og ansvar(5),

–  der henviser til sin beslutning af 22. april 2008 om det frivillige arbejdes bidrag til økonomisk og social samhørighed(6);

–  der henviser til forespørgslen til Kommissionen om europæisk volontørtjeneste (O-000107/2016 – B8-1803/2016),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 128, stk. 5, og artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at den europæiske volontørtjeneste i 2016 fejrer sit tyve års jubilæum, og at 100 000 volontører er blevet støttet gennem disse tyve år;

B.  der fremhæver, at det europæiske år for frivilligt arbejde 2011, som Parlamentet kraftigt støttede, udgjorde en betydelig politisk mulighed for at fremhæve merværdien af frivilligt arbejde i Europa, og henviser til, at Parlamentet nu, fem år senere, bør gøre sig overvejelser om virkningen af det europæiske år for frivilligt arbejde 2011 for politikudviklingen og om, hvordan frivilligt arbejde indlejres i centrale EU-programmer såsom Erasmus+ og dettes europæiske volontørtjeneste;

C.  minder om, at frivilligt arbejde er noget, man påtager sig af egen fri vilje, efter eget valg og egen motivation, uden økonomisk gevinst for øje; fremhæver, at det kan ses som en rejse ad solidaritetens vej og som en måde til at tage hånd om menneskelige, sociale og miljømæssige behov og forhold;

D.  understreger, at frivilligt arbejde har en værdi og en betydning som et af de mest synlige udtryk for solidaritet, og at dette fremmer og letter social integration, opbygger social kapital og har en omskabende effekt på samfundet, og at frivilligt arbejde bidrager til både udvikling af et velfungerende civilsamfund, der kan tilbyde kreative og innovative løsninger på fælles udfordringer, og til den økonomiske vækst, og at det som sådan fortjener at blive målt på en specifik, målrettet måde, både hvad angår økonomisk og social kapital;

E.  fremhæver, at frivilligt arbejde kræver en kombination af støttemekanismer og/eller hensigtsmæssige organisationsstrukturer, der yderligere bør styrkes gennem passende retlige rammer, som fastsætter rettigheder og ansvar for frivillige og frivilligt arbejde;

F.  understreger, at enhver har ret til lige adgang til muligheder for frivilligt arbejde og beskyttelse mod enhver form for forskelsbehandling og bør have ret til at forlige frivilligt arbejde med privat- og arbejdsliv, så de kan opnå et vist mål af fleksibilitet under deres frivillige aktiviteter;

G.  understreger, at anerkendelse af frivilligt arbejde også er afgørende for at tilskynde til hensigtsmæssig incitamenter for alle interessehavere og dermed øge omfanget, kvaliteten og virkningerne af frivilligt arbejde og til, at dette kræver, at der udvikles en kultur for anerkendelse, der kan få frivilligt arbejde til at fremstå som en drivkraft for omsætning af europæiske værdier i praksis;

1.  anerkender, at volontøraktiviteter er et udtryk for solidaritet, frihed og ansvar, der bidrager til at styrke aktivt medborgerskab og til personlig udvikling, og er et væsentligt redskab for social integration og samhørighed såvel som uddannelse, oplæring og interkulturel dialog, idet sådanne aktiviteter yder et vigtigt bidrag til udbredelsen af europæiske værdier; understreger, at fordelene herved også anerkendes i det frivillige arbejde, der gennemføres med tredjelande som et strategisk redskab til at fremme gensidig forståelse og interkulturelle relationer;

2.  påpeger, at frivilligt arbejde som sådan hjælper mennesker med at erhverve færdigheder og kompetencer, som bør anerkendes som uformel og ikke-formel uddannelse;

3.  opfordrer medlemsstaterne til at fremme den europæiske volontørtjeneste i deres uddannelsessystemer og i akademisk sammenhæng som et redskab til at udbrede uddannelse om solidaritet og borgerengagement blandt den yngre generation;

4.  bemærker, at næsten 100 millioner borgere i alle aldre i Europa er volontører, hvis arbejde bidrager med ca. 5 % af Unionens BNP;

5.  anmoder Kommissionen om at foretage en undersøgelse af de nationale ordninger for volontør- og civiltjenester og solidaritetskorps og af det eksisterende miljø for potentielle frivillige blandt medlemsstaterne med henblik på at lette den gensidige forståelse og udbredelse af god praksis og muligheden for at etablere en EU-civiltjeneste – alt sammen med henblik på at fremme EU-medborgerskab; understreger dog, at civiltjenesteordninger bør supplere og ikke erstatte allerede eksisterende muligheder for frivilligt arbejde;

6.  opfordrer Kommissionen til at starte udviklingen af en koordineret europæisk politik for frivilligt arbejde med et fælles kontaktpunkt i Kommissionen, der kan forbinde individuelle initiativer og programmer med hinanden;

7.  fremhæver betydningen af aktiv aldring i frivilligt arbejde og styrker den rolle, som både unge og ældre borgere udfylder i borgerengagement i Europa, ved at bygge videre på impulsen fra det europæiske år for frivilligt arbejde (2011) og det europæiske år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne (2012);

8.  minder om, at den europæiske volontørtjeneste bør være baseret på en struktur, der tillader hurtig og let adgang for unge til programmet, og opfordrer derfor til en forenkling af dets nuværende ansøgningssystem;

9.  understreger nødvendigheden af at styrke opfølgningen og den lokale dimension efter et volontørophold i udlandet ved ikke blot før afrejse, men også efter hjemkomst, at yde støtte til lokalsamfundene i form af efterfølgende orientering og integrationskurser;

10.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer.

(1)

EUT L 17 af 22.1.2010, s. 43.

(2)

EUT C 398 af 22.12.2012, s. 1.

(3)

Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0549.

(4)

EUT C 332 E af 15.11.2013, s. 14.

(5)

http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/volunteering_charter_en.pdf

(6)

EUT C 259 E af 29.10.2009, s. 9.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik