Πρόταση ψηφίσματος - B8-1129/2016Πρόταση ψηφίσματος
B8-1129/2016

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την πυρηνική ασφάλεια και τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων

19.10.2016 - (2016/2936(RSP))

εν συνεχεία των δηλώσεων της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Τάκης Χατζηγεωργίου, Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Νεοκλής Συλικιώτης, Στέλιος Κούλογλου, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Διαδικασία : 2016/2936(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-1129/2016
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-1129/2016
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8-1129/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πυρηνική ασφάλεια και τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων

(2016/2936(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Ιανουαρίου 2013 σχετικά με τις συστάσεις της διάσκεψης αναθεώρησης της Συνθήκης για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων με αντικείμενο τη δημιουργία ζώνης απαλλαγμένης από όπλα μαζικής καταστροφής στη Μέση Ανατολή[1],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Μαρτίου 2010 σχετικά με τη Συνθήκη για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων[2],

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου κατά την ένατη αναθεωρητική διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών στη Σύμβαση μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων (NPT) (8079/15),

–  έχοντας υπόψη τη σύνοδο κορυφής για την πυρηνική ασφάλεια, που πραγματοποιήθηκε στην Ουάσιγκτον από τις 31 Μαρτίου έως την 1η Απριλίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, για τη δημιουργία αποπυρηνικοποιημένης ζώνης στη Μέση Ανατολή (A/RES/66/61),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2012/422/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2012, για την υποστήριξη διαδικασίας που οδηγεί στη δημιουργία ζώνης απαλλαγμένης από πυρηνικά όπλα και κάθε άλλου είδους όπλα μαζικής καταστροφής στη Μέση Ανατολή[3],

–  έχοντας υπόψη την πρόσφατη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (A/RES/70/33) σχετικά με τη σύσταση ανοιχτής ομάδας εργασίας (OEWG) για την προώθηση πολυμερούς πυρηνικού αφοπλισμού, στη Γενεύη, το 2016, και την έκθεση της OEWG, που εγκρίθηκε στις 19 Αυγούστου 2016(Α/71/371),

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Πλήρη Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκιμών (CTBT), τις γενικές συμφωνίες διασφαλίσεων του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) και τα πρόσθετα πρωτόκολλα, τη σύμβαση για τη φυσική προστασία του πυρηνικού υλικού, τη διεθνή σύμβαση για την εξάλειψη των πράξεων πυρηνικής τρομοκρατίας, τον κώδικα συμπεριφοράς της Χάγης κατά της διάδοσης των βαλλιστικών πυραύλων, τη συνθήκη μείωσης των στρατηγικών όπλων (START I), τη συνθήκη μείωσης των στρατηγικών επιθετικών όπλων (SORT) και την ανανέωση το 2010 της συμφωνίας START (New START)·

–  έχοντας υπόψη το τελικό έγγραφο της διάσκεψης αναθεώρησης της NTP το 2010, ιδίως το σχέδιο δράσης με 64 συγκεκριμένες δράσεις παρακολούθησης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυστυχώς, η κατοχή και χρήση πυρηνικών όπλων εξακολουθούν να διαδραματίζουν πρωταρχικό ρόλο στη στρατιωτική πολιτική των κρατών μελών που διαθέτουν πυρηνικά όπλα, τόσο αναγνωρισμένα όσο και μη αναγνωρισμένα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατοχή και η διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής (ΟΜΚ), όπως είναι τα πυρηνικά, χημικά και βιολογικά όπλα, αντιπροσωπεύουν μια από τις σοβαρότερες απειλές για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία πολυμερούς αφοπλισμού έχει διακοπεί εδώ και χρόνια και δεν υπάρχει πολιτική βούληση για την αναθέρμανσή της· λαμβάνοντας υπόψη ότι μερικές από τις πιεστικές προτεραιότητες στον τομέα της ασφάλειας είναι να αποτραπούν οι τρομοκράτες ή άλλα πρόσθετα κράτη να αποκτήσουν ή να χρησιμοποιήσουν πυρηνικά όπλα, να μειωθούν τα παγκόσμια αποθέματα, να σταματήσει ο εκσυγχρονισμός στον τομέα αυτό και να καταβληθούν προσπάθειες προς την κατεύθυνση ενός κόσμου χωρίς πυρηνικά όπλα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συμπεράσματα και το σχέδιο δράσης της διάσκεψης αναθεώρησης της NPT του 2010 ήταν βασικές συμφωνίες για την εγκαθίδρυση μιας πραγματικής διαδικασίας πυρηνικού αφοπλισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει υπάρξει σαφής έλλειψη προόδου και πολιτικής βούλησης για την επίτευξη συγκεκριμένης ουσιαστικής εφαρμογής των στόχων της ΝΡΤ, όπως τα 64 συγκεκριμένα μέτρα που περιλαμβάνονται στο συμφωνηθέν σχέδιο δράσης του 2010·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθούν περαιτέρω και οι τρεις πυλώνες της NPT, και συγκεκριμένα η μη διάδοση, ο αφοπλισμός και το δικαίωμα στη συνεργασία για τη μη στρατιωτική χρήση της πυρηνικής ενέργειας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει δεσμευτεί να προλαμβάνει, να αποτρέπει, να διακόπτει και, εάν είναι δυνατόν, να εξαλείφει προγράμματα διάδοσης τα οποία εγείρουν ανησυχίες σε παγκόσμιο επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της για την αντιμετώπιση των ροών και της χρηματοδότησης της διάδοσης, να επιβάλλει κυρώσεις για τις πράξεις διάδοσης και να αναπτύσσει μέτρα για την πρόληψη της άυλης μεταφοράς γνώσεων και τεχνογνωσίας μέσω πολυμερών συνθηκών, μηχανισμών ελέγχου, ελέγχων των εξαγωγών με εθνικό και διεθνή συντονισμό και προγραμμάτων συνεργασίας για τη μείωση των απειλών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2016 σηματοδοτεί την 20ή επέτειο από το άνοιγμα προς υπογραφή της Συνθήκης για την Πλήρη Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκιμών στις 24 Σεπτεμβρίου 1996· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνθήκη αυτή δεν έχει τεθεί σε ισχύ δεδομένου ότι ορισμένα μη συμβαλλόμενα και συμβαλλόμενα μέρη της NPT δεν την έχουν ακόμη υπογράψει ή επικυρώσει·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τέσσερα από τα εννέα κράτη που διαθέτουν πυρηνικά όπλα δεν είναι μέλη της NPT και η Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας (ΛΔΚ) αποχώρησε από τη συνθήκη· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ καταδίκασαν αυτό το οποίο η ΛΔΚ χαρακτήρισε «επιτυχή δοκιμή βόμβας υδρογόνου» που πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιανουαρίου 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 9 Σεπτεμβρίου 2016 η ΛΔΚ πραγματοποίησε την πέμπτη της πυρηνική δοκιμή, πράγμα που παραβιάζει κατάφωρα τις διεθνείς της υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν από τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει συμμετάσχει στις διεθνείς διαπραγματεύσεις και στη διαδικασία διαμεσολάβησης των διαπραγματεύσεων μεταξύ E3/EΕ+3 και Ιράν προκειμένου να βρεθεί διπλωματική και ειρηνική διευθέτηση για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ως συμμετέχον μέρος στο κοινό ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης που συμφωνήθηκε με το Ιράν για την εποπτεία της εφαρμογής της συμφωνίας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δυνάμει των κοινών και διμερών ρυθμίσεων για τα πυρηνικά στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, υπολογίζεται ότι 150 έως 200 εν μέρει στρατηγικά πυρηνικά όπλα παραμένουν εγκατεστημένα σε πέντε κράτη του ΝΑΤΟ που δεν διαθέτουν πυρηνικά όπλα (Βέλγιο, Γερμανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες και Τουρκία), χωρίς δημοκρατικό διάλογο και συζήτηση στις χώρες αυτές, και μάλιστα χωρίς επιβεβαίωση της παρουσίας ή της απουσίας ΟΜΚ στο έδαφός τους·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το στρατηγικό δόγμα του ΝΑΤΟ, του 2010, και η αναθεώρηση της στάσης άμυνας και αποτροπής, του 2012, δεσμεύουν το ΝΑΤΟ στον στόχο της δημιουργίας συνθηκών για έναν κόσμο χωρίς πυρηνικά όπλα·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να εφαρμόζουν τη συνθήκη New START, η οποία θα λήξει το 2021 αν δεν παραταθεί από τα δύο μέρη·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ανάγκη για στενό συντονισμό και συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και των γειτόνων της, ιδίως μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας, με στόχο να ξεκινήσουν εκ νέου και να συνεχιστούν η μείωση των πυρηνικών κεφαλών και το σύστημα για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων·

1.  ανησυχεί σοβαρά για τον κίνδυνο ανανέωσης του αγώνα για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι η ενίσχυση της NPT ως ακρογωνιαίου λίθου του παγκόσμιου συστήματος για τη μη διάδοση και τον αφοπλισμό έχει ζωτική σημασία και απαιτείται επειγόντως προκειμένου να επιβεβαιωθεί η εγκυρότητα της μεγάλης συμφωνίας στο επίκεντρο της NPT· τονίζει ότι θα πρέπει συνεπώς να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να εφαρμοστεί η NPT σε όλες τις πτυχές της και να ενισχυθούν οι συμφωνίες, οι συνθήκες και οι οργανισμοί που συναπαρτίζουν το υφιστάμενο σύστημα μη διάδοσης, ιδίως η CTBT και οι γενικές συμφωνίες διασφαλίσεων του ΔΟΑΕ· επιβεβαιώνει ότι για να είναι αποτελεσματικές οι πολυμερείς προσπάθειες πρέπει να εντάσσονται σε συγκροτημένο όραμα για την επίτευξη ενός κόσμου χωρίς πυρηνικά όπλα όσο το δυνατόν συντομότερα·

2.  υπενθυμίζει στην ΕΕ και τα κράτη μέλη ότι ο πυρηνικός αφοπλισμός και η μη διάδοση των πυρηνικών όπλων είναι κατ’ ουσίαν αλληλένδετες έννοιες και ενισχύουν η μία την άλλη· είναι της άποψης ότι για την επιβίωση και την επιβολή της NPT χρειάζεται ένας χάρτης πορείας με χρονοδιάγραμμα μέτρων πυρηνικού αφοπλισμού και προθεσμίες· προτρέπει τα κράτη που διαθέτουν πυρηνικά όπλα να τηρήσουν τη δέσμευση που αναλαμβάνουν δυνάμει του άρθρου 6 της συνθήκης ΝΡΤ, να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις καλή τη πίστει για αποτελεσματικά μέτρα σχετικά με την παύση του αγώνα για τα πυρηνικά όπλα σε σύντομο χρονικό διάστημα και με τον πυρηνικό αφοπλισμό· τονίζει ότι τα κράτη που διαθέτουν πυρηνικά όπλα δεν έχουν επαρκώς τηρήσει τη δέσμευση αυτή, παρόλο που είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της καταλληλότητας ολόκληρου του συστήματος μη διάδοσης·

3.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να καταστήσουν τον πυρηνικό αφοπλισμό προτεραιότητα της εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και να συμβάλουν ώστε να ξεπερασθεί το σημερινό αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις για τον πυρηνικό αφοπλισμό σε διμερές επίπεδο αλλά και παγκοσμίως·

4.  χαιρετίζει την προσθήκη ρητρών για τη μη διάδοση ΟΜΚ στις συμφωνίες της ΕΕ με τρίτες χώρες και στα σχέδια δράσης από το 2003 και μετά· σημειώνει ότι τέτοια μέτρα πρέπει να εφαρμοσθούν από όλες τις χώρες εταίρους της ΕΕ ανεξαιρέτως και να ενσωματωθούν σε όλες τις συμφωνίες της ΕΕ, περιλαμβανομένων των μεικτών·

5.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την αυξανόμενη ευαισθητοποίηση των πολιτών και του πολιτικού κόσμου· υποστηρίζει την εκστρατεία των «Δημάρχων για την ειρήνη» υπέρ του πυρηνικού αφοπλισμού και ενός κόσμου απαλλαγμένου από πυρηνικά όπλα έως το 2020, και την πρωτοβουλία «Global Zero»· υπογραμμίζει την ευθύνη των κοινοβουλίων και των βουλευτών στην προώθηση της μη διάδοσης και του πυρηνικού αφοπλισμού και χαιρετίζει τις προσπάθειες του παγκόσμιου Κοινοβουλευτικού Δικτύου για τον Πυρηνικό Αφοπλισμό (PNND)·

6.  παροτρύνει τα κράτη μέλη της ΕΕ που διαθέτουν πυρηνικά όπλα, να σταματήσουν αμελλητί την ποιοτική βελτίωση, ανάπτυξη, παραγωγή και αποθήκευση πυρηνικών κεφαλών και των συστημάτων εκτόξευσής τους· καλεί τα κράτη αυτά να αναλάβουν νέες πρωτοβουλίες με σκοπό την έναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ κρατών που διαθέτουν πυρηνική ενέργεια για περαιτέρω δραστικές μειώσεις και τελικά εξάλειψη των πυρηνικών όπλων·

7.  απευθύνει έκκληση για την αυστηρή τήρηση του μορατόριουμ πυρηνικών δοκιμών, εν αναμονή της έναρξης ισχύος της CTBT, καθώς δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί οι επικυρώσεις· προτρέπει τα εναπομένοντα κράτη που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ της CTBT, η επικύρωση των οποίων απαιτείται για την έναρξη ισχύος της, να υπογράψουν / επικυρώσουν τη συνθήκη ταχέως, καθώς αυτή η συνθήκη για καθολική και διεθνώς επαληθεύσιμη απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών αποτελεί τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο για την απαγόρευση των δοκιμαστικών πυρηνικών εκρήξεων και οιωνδήποτε άλλων πυρηνικών εκρήξεων·

8.  στηρίζει περαιτέρω προσπάθειες για την ενίσχυση της εντολής του ΔΟΑΕ, στην οποία περιλαμβάνεται και η γενίκευση των Πρόσθετων Πρωτοκόλλων στις Συμφωνίες Διασφαλίσεων του ΔΟΑΕ, και άλλες ενέργειες που αποσκοπούν στην ανάπτυξη μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης· επιδιώκει να εξασφαλιστεί ότι διατίθενται επαρκείς πόροι στον οργανισμό αυτό προκειμένου να εκπληρώσει τη ζωτικής σημασίας αποστολή του, που συνίσταται στο να καταστούν ασφαλείς οι πυρηνικές δραστηριότητες·

9.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι τα κράτη που έχουν πυρηνικά όπλα και είναι συμβαλλόμενα μέρη στην NPT εκσυγχρονίζουν τα πυρηνικά οπλοστάσιά τους, και κωλυσιεργούν όσον αφορά τη μείωση ή εξάλειψη των πυρηνικών τους οπλοστασίων και της εμμονής τους στο στρατιωτικό δόγμα της πυρηνικής αποτροπής·

10.  καλεί όλα τα κράτη που διαθέτουν πυρηνικά όπλα να χορηγήσουν αρνητικές εγγυήσεις ως προς την ασφάλεια και να απόσχουν από κάθε χρήση ή απειλή χρήσης πυρηνικών όπλων·

11.  υποστηρίζει ανεπιφύλακτα τα μέτρα τα οποία έχουν λάβει οι ΗΠΑ και η Ρωσία για την ουσιαστική μείωση των πυρηνικών τους όπλων, όπως έχει συμφωνηθεί στο πλαίσιο της START και της SORT· εκφράζει την αποδοκιμασία του για την απουσία, από τότε που τέθηκε σε ισχύ η συνθήκη New START, το 2011, περαιτέρω διαπραγματεύσεων για την επιτακτικά αναγκαία μείωση των, ανεπτυγμένων και μη, πυρηνικών κεφαλών, συμπεριλαμβανομένων, για πρώτη φορά εν μέρει στρατηγικών πυρηνικών όπλων· ζητεί συνεπώς επιτακτικά την επικύρωση της CTBT και τη συνέχιση της συμφωνίας New START·

12.  καταδικάζει τις τελευταίες πυρηνικές δοκιμές που διεξήγαγε η ΛΔΚ, συμπεριλαμβανομένης της δοκιμής βόμβας υδρογόνου, ως σοβαρή απειλή για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην κορεατική χερσόνησο και στην περιοχή της Βορειοανατολικής Ασίας· υποστηρίζει, ωστόσο, το πλαίσιο των εξαμερών συνομιλιών, ζητεί την επανάληψή τους με στόχο να επιτευχθεί η αποπυρηνικοποίηση της κορεατικής χερσονήσου, και τονίζει ότι η Κίνα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο από αυτή την άποψη, υποστηρίζει επίσης τις πρόσφατες πρωτοβουλίες για τις πρώτες διμερείς συνομιλίες μεταξύ των δύο κρατών που μοιράζονται την κορεατική χερσόνησο· επιβεβαιώνει ότι τάσσεται υπέρ, και εκφράζει τη δέσμευσή του, μιας ειρηνικής και διπλωματικής λύσης στο ζήτημα των πυρηνικών όπλων της ΛΔΚ· καλεί τη ΛΔΚ να συνεργαστεί εκ νέου εποικοδομητικά με τη διεθνή κοινότητα, και ιδίως με τα μέλη των εξαμερών συνομιλιών, προκειμένου να επιτευχθεί η διαρκής ειρήνη και ασφάλεια σε μια απαλλαγμένη από πυρηνικά όπλα κορεατική χερσόνησο· τονίζει ότι οι συνομιλίες αποπυρηνικοποίησης θα υποβοηθούνταν σημαντικά εάν παράλληλα διεξάγονταν συνομιλίες για την αντικατάσταση της Συνθήκης Ανακωχής της Κορέας του 1953 με μόνιμες ειρηνευτικές ρυθμίσεις, όπως προτάθηκε από την ΛΔΚ αλλά απορρίφθηκε αρκετές φορές·

13.  επικροτεί τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ του Δεκεμβρίου 2011 και 2012 για τη δημιουργία αποπυρηνικοποιημένης ζώνης στη Μέση Ανατολή και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Ιουλίου 2012 που υποστηρίζουν τη διαδικασία αυτή· είναι της άποψης ότι οι διαπραγματεύσεις για τη δημιουργία αποπυρηνικοποιημένης ζώνης στη Μέση Ανατολή, τη Μεσόγειο και τη Βορειοανατολική Ασία είναι καίριο βήμα προς την ικανοποίηση των αναγκών περί ασφάλειας των χωρών της περιοχής· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την αναβολή της προγραμματισθείσας διάσκεψης του 2012 σχετικά με τη δημιουργία ζώνης απαλλαγμένης από ΟΜΚ· ζητεί την άμεση έναρξη της διάσκεψης αυτής·

14.  καλεί όλες τις χώρες στην περιοχή, εν αναμονή της δημιουργίας μιας ζώνης απαλλαγμένης από πυρηνικά όπλα, να μην αναπτύξουν, κατασκευάσουν, δοκιμάσουν ή αποκτήσουν κατ’ άλλον τρόπο πυρηνικά όπλα ή επιτρέψουν τη στάθμευση στα εδάφη τους ή στα εδάφη υπό τον έλεγχό τους πυρηνικών όπλων ή άλλων εκρηκτικών πυρηνικών μηχανισμών·

15.  ζητεί τη δημιουργία ζώνης χωρίς όπλα μαζικής καταστροφής στην Ευρώπη· προτρέπει ιδίως την γαλλική και τη βρετανική κυβέρνηση να απαλλαγούν από τα πυρηνικά όπλα τους· προτρέπει την κυβέρνηση των ΗΠΑ να απομακρύνει όλα τα τακτικά πυρηνικά όπλα από την Ευρώπη και την κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας να μην αναπτύσσει τα πυρηνικά της όπλα ή να τα αποσύρει από το δυτικό τμήμα της επικράτειάς της· ζητεί την ακύρωση όλων των κοινών ρυθμίσεων για τα πυρηνικά των κρατών μελών της ΕΕ με τις ΗΠΑ/ΝΑΤΟ·

16.  επικροτεί την ολοκλήρωση των εργασιών της OEWG, σύμφωνα με το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών A/RES/70/33, και τη σύσταση προς τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, που περιλαμβάνεται στην τελική έκθεση της ομάδας (A/71/371) και εγκρίθηκε με ευρεία υποστήριξη στις 19 Αυγούστου 2016, σχετικά με τη σύγκληση διάσκεψης το 2017, ανοικτής σε όλα τα κράτη, για τη διαπραγμάτευση ενός νομικά δεσμευτικού μέσου απαγόρευσης των πυρηνικών όπλων, με απώτερο στόχο την πλήρη κατάργησή τους· αναγνωρίζει ότι αυτό θα ενισχύσει τους στόχους μη διάδοσης και αφοπλισμού και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την NPT, και θα βοηθήσει να δημιουργηθούν οι συνθήκες για παγκόσμια ασφάλεια και για έναν κόσμο χωρίς πυρηνικά όπλα·

17.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να υποστηρίξουν και να συμβάλουν ουσιαστικά στις συστάσεις της OEWG, ιδιαίτερα στον στόχο για ένα νομικά δεσμευτικό μέσο απαγόρευσης των πυρηνικών όπλων, στο πλαίσιο διαδικασίας με άξονα τις αρχές της διαφάνειας, της μη αναστρεψιμότητας και της δυνατότητας επαλήθευσης, λαμβανομένων δεόντως υπόψη τόσο της διάστασης περί ασφάλειας όσο και της ανθρωπιστικής διάστασης των πυρηνικών όπλων·

18.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στα κράτη μέλη, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, στον Ύπατο Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για θέματα αφοπλισμού, στον Πρόεδρο της διάσκεψης αναθεώρησης της NPT το 2015 και στον Γενικό Διευθυντή του ΔΟΑΕ.