Menettely : 2016/2936(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-1129/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-1129/2016

Keskustelut :

PV 26/10/2016 - 17
CRE 26/10/2016 - 17

Äänestykset :

PV 27/10/2016 - 8.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 177kWORD 71k
19.10.2016
PE589.729v01-00
 
B8-1129/2016

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


ydinturvasta ja asesulusta (2016/2936(RSP))


Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Neoklis Sylikiotis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma ydinturvasta ja asesulusta (2016/2936(RSP))  
B8-1129/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 17. tammikuuta 2013 antamansa päätöslauselman ydinsulkusopimuksen tarkistuskonferenssin suosituksista joukkotuhoaseettoman vyöhykkeen perustamisesta Lähi-itään(1),

–  ottaa huomioon 10. maaliskuuta 2010 antamansa päätöslauselman ydinsulkusopimuksesta(2),

–  ottaa huomioon neuvoston päätelmät ydinsulkusopimuksen osapuolten yhdeksännestä tarkistuskonferenssista (8079/15),

–  ottaa huomioon Washingtonissa 31. maaliskuuta – 1. huhtikuuta 2016 pidetyn ydinturvahuippukokouksen,

–  ottaa huomioon 13. joulukuuta 2011 annetun YK:n yleiskokouksen päätöslauselman ydinaseettoman vyöhykkeen perustamisesta Lähi-idän alueelle (A/RES/66/61),

–  ottaa huomioon 23. heinäkuuta 2012 annetun neuvoston päätöksen 2012/422/YUTP Lähi-idän ydinaseettoman ja joukkotuhoaseettoman vyöhykkeen perustamiseen johtavan prosessin tukemisesta(3),

–  ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen päätöksen A/RES/70/33 avoimen työryhmän perustamisesta monenvälisen ydinaseriisunnan edistämiseksi Genevessä vuoden 2016 aikana sekä 19. elokuuta 2016 hyväksytyn työryhmän raportin YK:n yleiskokoukselle (A/71/371),

–  ottaa huomioon täydellistä ydinkoekieltoa koskevan sopimuksen, Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) kattavat ydinmateriaalivalvontasopimukset ja niiden lisäpöytäkirjat, ydinaineiden turvajärjestelyjä koskevista toimista tehdyn yleissopimuksen, ydinterrorismin torjumisesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen, Haagin käytännesäännöstön ballististen ohjusten leviämisen estämiseksi, sopimuksen strategisten aseiden vähentämisestä (START I), sopimuksen strategisten ydinkärkien vähentämisestä (SORT) sekä START-sopimuksen uusimisen vuonna 2010 (uusi START-sopimus),

–  ottaa huomioon ydinsulkusopimuksen vuoden 2010 tarkistuskonferenssin loppuasiakirjan ja erityisesti toimintasuunnitelman, johon sisältyy 64 konkreettista jatkotointa,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että ydinaseiden hallussapito ja käyttö on valitettavasti edelleen hallitsevassa asemassa sekä virallisten että epävirallisten ydinasevaltioiden puolustuspolitiikassa; ottaa huomioon, että joukkotuhoaseiden, kuten ydinaseiden sekä kemiallisten ja biologisten aseiden, hallussapito ja leviäminen on yksi vakavimmista uhista kansainväliselle rauhalle ja turvallisuudelle;

B.  ottaa huomioon, että monenvälinen aseriisuntaa koskeva prosessi keskeytyi vuosiksi eikä sen elvyttämisen edellyttämää poliittista tahtoa ole löytynyt; katsoo, että turvallisuuden kannalta on ensisijaisen tärkeää muun muassa estää terroristeja tai uusia valtioita saamasta haltuunsa tai käyttämästä ydinaseita, pienentää maailman ydinasevarastoja, pysäyttää alalla tapahtuva nykyaikaistaminen ja siirtyä vähitellen ydinaseettomaan maailmaan;

C.  toteaa, että ydinsulkusopimuksen vuoden 2010 tarkistuskonferenssin päätelmät ja toimintasuunnitelma olivat keskeisiä sopimuksia todellisen ydinaseriisuntaprosessin aikaansaamiseksi; ottaa huomioon, että ydinsulkusopimuksen konkreettisten täytäntöönpanotavoitteiden saavuttamisessa, esimerkiksi vuonna 2010 hyväksytyn toimintasuunnitelman 64 konkreettisen toimenpiteen toteuttamisessa, ei ole tapahtunut näkyvää edistystä eikä siihen ole ollut poliittista tahtoa;

D.  katsoo, että on tarpeen vahvistaa edelleen ydinsulkusopimuksen kaikkia kolmea pilaria eli leviämisen estämistä, aseriisuntaa ja oikeutta yhteistyöhön ydinvoiman siviilikäytön alalla;

E.  ottaa huomioon, että EU on sitoutunut maailmanlaajuista huolta aiheuttavien joukkotuhoaseiden leviämistä koskevien ohjelmien ennaltaehkäisemiseen, estämiseen, pysäyttämiseen ja mahdollisuuksien mukaan lopettamiseen; katsoo, että EU:n on tehostettava toimiaan joukkotuhoaseiden leviämisvirtojen ja rahoituksen torjumiseksi, aseiden levittämisestä rankaisemiseksi sekä tiedon ja taitotiedon aineettoman siirron ehkäisemiseksi toteutettavien toimien kehittämiseksi hyödyntäen monenvälisiä sopimuksia, todentamismekanismeja, kansallisesti ja kansainvälisesti koordinoituja vientivalvontajärjestelmiä sekä yhteistyöhön perustuvia uhkien vähentämisohjelmia;

F.  ottaa huomioon, että vuonna 2016 tulee kuluneeksi 20 vuotta siitä, kun täydellistä ydinkoekieltoa koskeva sopimus avattiin allekirjoituksia varten 24. syyskuuta 1996; ottaa huomioon, että sopimus ei ole tullut voimaan, koska eräät ydinsulkusopimuksen ulkopuolelle jättäytyneet valtiot ja ydinsulkusopimuksen osapuolet eivät ole allekirjoittaneet tai ratifioineet sitä;

G.  ottaa huomioon, että neljä yhdeksästä ydinasevaltiosta ei ole ydinsulkusopimuksen osapuolia ja Korean demokraattinen kansantasavalta (Pohjois-Korea) on luopunut jäsenyydestä; ottaa huomioon, että Euroopan unionin neuvosto ja YK:n turvallisuusneuvosto tuomitsivat Pohjois-Korean 6. tammikuuta 2016 tekemän ydinkokeen, jota maa väitti ”onnistuneeksi vetypommikokeeksi”; ottaa huomioon, että Pohjois-Korea teki 9. syyskuuta 2016 viidennen ydinkokeensa ja rikkoi näin selvästi YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmista johtuvia kansainvälisiä velvoitteitaan;

H.  ottaa huomioon, että EU on osallistunut kansainvälisiin neuvotteluihin ja välitysprosessiin E3/EU+3-ryhmän ja Iranin välisissä neuvotteluissa diplomaattisen ja rauhanomaisen ratkaisun löytämiseksi Iranin ydinohjelmaan; ottaa huomioon, että EU:lla on Iranin kanssa sovitun yhteisen kattavan toimintasuunnitelman osapuolena keskeinen rooli sopimuksen täytäntöönpanon valvonnassa;

I.  ottaa huomioon, että viidessä Nato-maassa (Alankomaat, Belgia, Italia, Saksa ja Turkki), jotka eivät ole ydinasevaltioita, on Naton yhteiskäyttöä koskevien sopimusten ja kahdenvälisten sopimusten nojalla edelleen käytettävissä arviolta 150–200 taktista ydinasetta, vaikka asiasta ei näissä maissa ole käyty demokraattista keskustelua, puhuttamattakaan siitä, että olisi vahvistettu, onko niiden alueella joukkotuhoaseita;

J.  toteaa, että Naton vuoden 2010 strateginen perusnäkemys sekä vuonna 2012 tehty pelote- ja puolustusselonteko velvoittavat Natoa luomaan ydinaseettoman maailman mahdollistavat olosuhteet;

K.  ottaa huomioon, että Venäjä ja Yhdysvallat panevat edelleen täytäntöön uutta START-sopimusta, jonka voimassaolo päättyy vuonna 2021, elleivät molemmat osapuolet jatka sitä;

L.  toteaa, että tarvitaan tiivistä koordinointia ja yhteistyötä EU:n ja sen naapureiden ja erityisesti Yhdysvaltojen ja Venäjän välillä ydinkärkien vähentämisen ja ydinsulkujärjestelmän uudelleen käynnistämiseksi ja jatkamiseksi;

1.  ilmaisee vakavan huolensa ydinasekilpailun jatkumisen vaarasta; korostaakin, että maailmanlaajuisen ydinsulku- ja aseriisuntajärjestelmän kulmakivenä toimivan ydinsulkusopimuksen lujittaminen on ratkaisevan tärkeää ja siihen on pikainen tarve, jotta voidaan palauttaa luottamus siihen, että ydinsulkusopimuksen ytimessä oleva sopimus, jonka mukaan ydinasevallat luopuvat ydinaseistaan ja muut valtiot eivät niitä hanki, pätee edelleen; korostaa, että siksi tulisi kaikin keinoin pyrkiä panemaan ydinsulkusopimus kaikilta osin täytäntöön ja vahvistaa sopimuksia ja virastoja, jotka muodostavat nykyisen ydinsulkujärjestelmän, erityisesti täydellistä ydinkoekieltosopimusta sekä IAEA:n ydinmateriaalivalvontasopimuksia; vahvistaa, että monenväliset pyrkimykset voivat olla tehokkaita vain, jos ne toteutetaan osana selkeää visiota ydinaseettoman maailman aikaansaamisesta mahdollisimman pian;

2.  muistuttaa EU:ta ja jäsenvaltioita siitä, että ydinaseriisunta ja ydinaseiden leviämisen estäminen ovat keskeisellä tavalla yhteydessä toisiinsa ja toisiaan vahvistavia tavoitteita; katsoo, että ydinsulkusopimuksen jatkuva olemassaolo ja vahvistaminen edellyttävät etenemissuunnitelmaa, joka sisältää ydinaseriisunnan alalla toteutettavat toimet ja niiden määräajat; kehottaa ydinasevaltioita täyttämään ydinsulkusopimuksen 6 artiklan mukaisen sitoumuksensa ja ”käymään hyvässä uskossa neuvotteluja ydinasekilpailun pikaiseen lopettamiseen ja ydinaseriisuntaan liittyvistä tehokkaista toimenpiteistä”; korostaa, että ydinasevaltiot eivät ole täyttäneet riittävällä tavalla tätä sitoumusta, vaikka se on keskeisen tärkeä sen kannalta, että koko ydinsulkujärjestelmällä on merkitystä jatkossakin;

3.  kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita asettamaan ydinaseriisunnan ulko- ja turvallisuuspolitiikkansa painopisteeksi ja laukaisemaan pattitilanteen ydinaseriisuntaa koskevissa neuvotteluissa kahdenvälisellä ja monenvälisellä tasolla;

4.  pitää myönteisenä, että EU:n ja kolmansien maiden sopimuksiin ja toimintasuunnitelmiin on vuodesta 2003 alkaen sisällytetty joukkotuhoaseiden leviämisen estämistä koskevia lausekkeita; huomauttaa, että EU:n kaikkien kumppanimaiden on pantava poikkeuksetta täytäntöön tällaiset toimenpiteet ja ne on sisällytettävä kaikkiin EU:n sopimuksiin, myös sekasopimuksiin;

5.  panee tyytyväisenä merkille suuren yleisön ja poliitikkojen kasvavan tietoisuuden aiheesta; tukee ”Pormestarit rauhan puolesta” -kampanjaa, jonka tavoitteena on ydinaseriisunta ja ydinaseeton maailma vuoteen 2020 mennessä, sekä ”Global Zero” ‑aloitetta; korostaa parlamenttien ja parlamentaarikkojen vastuuta ydinsulun ja ydinaseriisunnan edistämisestä ja panee tyytyväisenä merkille parlamenttien maailmanlaajuisen ydinaseriisuntaverkoston (PNND) toimet;

6.  vaatii niitä EU:n jäsenvaltioita, jotka ovat ydinasevaltioita, lopettamaan välittömästi ydinkärkien ja niiden maaliinsaattamisjärjestelmien laadullisen parantamisen, kehittämisen, tuotannon ja varastoinnin; kehottaa näitä valtioita ryhtymään uusiin aloitteisiin, joiden tarkoituksena on aloittaa neuvottelut ydinvaltojen kesken ydinaseiden määrän huomattavaksi vähentämiseksi edelleen ja viime kädessä niistä luopumiseksi;

7.  vaatii ydinkokeita koskevan moratorion tiukkaa noudattamista täydellisen ydinkoekieltosopimuksen voimantuloon saakka, sillä ratifiointeja puuttuu edelleen; kehottaa jäljellä olevia täydellisen ydinkoekieltosopimuksen liitteessä II lueteltuja maita, joiden on vielä ratifioitava sopimus, jotta se tulisi voimaan, allekirjoittamaan/ratifioimaan sopimuksen nopeasti, koska tämä yleinen ja kansainvälisesti todennettavissa olevaa koekieltosopimus on tehokkain tapa kieltää ydinaseiden koeräjäytykset ja muut ydinräjäytykset;

8.  tukee lisäponnisteluja IAEA:n toimivallan lujittamiseksi, mukaan lukien IAEA:n ydinmateriaalivalvontasopimusten lisäpöytäkirjojen soveltamisen laajentaminen ja muu toiminta luottamusta lisäävien toimenpiteiden toteuttamiseksi; pyrkii varmistamaan, että kyseisen järjestön käyttöön annetaan riittävät resurssit, jotta se voi täyttää keskeisen tehtävänsä eli ydinenergiatoimintojen turvallisuuden varmistamisen;

9.  pitää valitettavana, että ydinsulkusopimuksen allekirjoittaneet ydinasevaltiot ovat nykyaikaistamassa ja parantamassa aseistustaan ja viivyttämässä toimia ydinasevarastojensa vähentämiseksi tai poistamiseksi ja ydinpelotteeseen perustuvasta sotilasopista luopumiseksi;

10.  kehottaa kaikkia ydinasevaltioita antamaan negatiiviset turvatakuut ja pidättymään kaikesta ydinaseiden käytöstä tai sillä uhkaamisesta;

11.  tukee vahvasti toimia, joita Venäjä ja Yhdysvallat ovat toteuttamassa ydinaseidensa määrän vähentämiseksi huomattavasti START- ja SORT-sopimuksessa sovitulla tavalla; pitää tältä kannalta valitettavana, että uuden START-sopimuksen tultua voimaan vuonna 2011 ei ole käyty jatkoneuvotteluja sijoitettujen ja sijoittamattomien ydinkärkien pikaisesti tarvittavasta vähentämisestä, joka ensimmäistä kertaa kattaisi myös taktiset ydinaseet; kehottaakin ratifioimaan ydinkoekieltosopimuksen ja jatkamaan uutta START-sopimusta;

12.  tuomitsee Pohjois-Korean vetypommikokeen ja muut sen äskettäin tekemät ydinkokeet, jotka muodostavat vakavan uhan Korean niemimaan sekä Koillis-Aasian alueen rauhalle ja vakaudelle; tukee kuitenkin kuuden osapuolen neuvottelujen puitteita ja kehottaa käynnistämään uudelleen neuvottelut Korean niemimaan riisumiseksi ydinaseista sekä toteaa, että Kiinalla on tässä suhteessa tärkeä asema; tukee myös viimeaikaisia aloitteita, joiden tavoitteena ovat Korean niemimaan jakavien kahden valtion ensimmäiset kahdenväliset neuvottelut; vahvistaa tukensa rauhanomaisen ja diplomaattisen ratkaisun aikaansaamiselle Pohjois-Korean ydinohjelmakysymykseen ja sitoutumisensa siihen; kehottaa Pohjois-Koreaa käsittelemään tätä kysymystä uudelleen rakentavasti kansainvälisen yhteisön ja erityisesti kuuden osapuolen neuvotteluprosessin jäsenten kanssa kestävän rauhan ja turvallisuuden edistämiseksi ydinaseettomalla Korean niemimaalla; korostaa, että ydinaseriisuntaa koskevia neuvotteluja auttaisi suunnattomasti se, että samaan aikaan käytäisiin neuvotteluja, joissa pyrittäisiin korvaamaan Korean vuoden 1953 aselepo pysyvillä rauhanjärjestelyillä; toteaa, että Pohjois-Korea on ehdottanut tätä mutta ehdotus on hylätty useaan otteeseen;

13.  panee tyytyväisenä merkille YK:n yleiskokouksen joulukuussa 2011 ja 2012 antamat päätöslauselmat ydinaseettoman vyöhykkeen perustamisesta Lähi-itään sekä neuvoston heinäkuussa 2012 antamat päätelmät, joissa tuettiin tätä prosessia; katsoo, että neuvottelut ydinaseettoman vyöhykkeen perustamisesta Lähi-itään, Välimeren alueelle ja Koillis-Aasiaan ovat ratkaiseva askel alueen maiden turvallisuusuhkien poistamisessa; pitää kyseisen ydinaseettoman vyöhykkeen perustamista koskevan, vuodeksi 2012 suunnitellun konferenssin lykkäämistä valitettavana; pyytää käynnistämään konferenssin välittömästi;

14.  kehottaa kaikkia alueen maita pidättymään ydinaseiden kehittämisestä, valmistamisesta, testaamisesta ja hankkimisesta muulla tavoin sekä kieltämään ydinaseiden ja ydinräjähteiden sijoittamisen alueelleen tai valvonnassaan oleville alueille ydinaseettoman vyöhykkeen perustamisen saakka;

15.  vaatii joukkotuhoaseettoman vyöhykkeen perustamista Eurooppaan; kehottaa etenkin Ranskan ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksia luopumaan ydinaseista; kehottaa Yhdysvaltojen hallitusta poistamaan taktiset ydinaseensa Euroopasta ja kehottaa Venäjän federaation hallitusta olemaan sijoittamatta ydinaseitaan alueensa länsiosiin tai siirtämään ne pois alueelta; vaatii kaikkien EU:n jäsenvaltioiden ja Yhdysvaltojen/Naton välisten ydinaseiden yhteiskäyttöä koskevien järjestelyjen purkamista;

16.  panee tyytyväisenä merkille, että avoin työryhmä on saanut työnsä päätökseen YK:n yleiskokouksen päätöslauselman A/RES/70/33 mukaisesti, ja pitää myönteisenä työryhmän loppukertomukseen (A/71/371) sisältyvää YK:n yleiskokoukselle annettua suositusta, joka hyväksyttiin laajalla tuella 19. elokuuta 2016 ja jonka mukaan vuonna 2017 kutsutaan koolle kaikille valtioille avoin konferenssi neuvottelemaan ydinaseiden kieltämistä koskevasta oikeudellisesti sitovasta välineestä, jolla pyritään täydelliseen luopumiseen ydinaseista; katsoo, että tämä vahvistaa ydinsulkusopimukseen sisältyviä leviämisen estämisen ja aseriisunnan tavoitteita ja velvoitteita ja auttaa luomaan edellytykset globaalille turvallisuudelle ja ydinaseettomalle maailmalle;

17.  kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita tukemaan ja edistämään merkittävällä tavalla avoimen työryhmän suosituksia ja erityisesti tavoitetta ydinaseet kieltävästä oikeudellisesti sitovasta välineestä prosessissa, jossa noudatetaan avoimuuden, peruuttamattomuuden ja todennettavuuden periaatteita ja otetaan asianmukaisesti huomioon sekä ydinaseisiin liittyvät turvallisuusnäkökohdat että humanitaariset näkökohdat;

18.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman jäsenvaltioille, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle, YK:n pääsihteerille, YK:n aseriisuntavaltuutetulle, ydinsulkusopimuksen vuoden 2015 tarkistuskonferenssin puheenjohtajalle ja IAEA:n pääjohtajalle.

 

(1)

EUVL C 440, 30.12.2015, s. 97.

(2)

EUVL C 349 E, 22.12.2010, s. 77.

(3)

EUVL L 196, 24.7.2012, s. 67.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö