Πρόταση ψηφίσματος - B8-1130/2016Πρόταση ψηφίσματος
B8-1130/2016

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την πυρηνική ασφάλεια και τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων

19.10.2016 - (2016/2936(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Διαδικασία : 2016/2936(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-1130/2016
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-1130/2016
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8-1130/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πυρηνική ασφάλεια και τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων

(2016/2936(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το τελικό ανακοινωθέν της διάσκεψης κορυφής της Ουάσινγκτον για την πυρηνική ασφάλεια τον Απρίλιο του 2016,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για τη φυσική προστασία του πυρηνικού υλικού και τις τροποποιήσεις της το 2005,

–  έχοντας υπόψη τη Διεθνή Σύμβαση για την εξάλειψη των πράξεων πυρηνικής τρομοκρατίας,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την πλήρη απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων (NPT),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2310 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Ιανουαρίου 2013, σχετικά με τις συστάσεις της διάσκεψης αναθεώρησης της Συνθήκης για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων με αντικείμενο τη δημιουργία ζώνης απαλλαγμένης από όπλα μαζικής καταστροφής στη Μέση Ανατολή[1],

–  έχοντας υπόψη την ευρωπαϊκή στρατηγική ασφάλειας «Μια ασφαλής Ευρώπη σε έναν καλύτερο κόσμο», η οποία εγκρίθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2003, και την «Στρατηγική κατά της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής» του 2003, καθώς και τις «Νέες Γραμμές Δράσης» του 2008,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ μετά τις πρόσφατες πυρηνικές δοκιμές που πραγματοποίησε η Βόρεια Κορέα (Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας-ΛΔΚ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, 25 και πλέον έτη μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, τα συνολικά παγκόσμια αποθέματα γνωστών πυρηνικών όπλων εξακολουθούν να ξεπερνούν τις 15.000 μονάδες· λαμβάνοντας υπόψη ότι μία και μόνο πυρηνική κεφαλή έχει την ικανότητα, ιδίως εάν πυροδοτηθεί σε μεγάλη πόλη, να σκοτώσει εκατομμύρια ανθρώπους και να δημιουργήσει έμμονες περιβαλλοντικές καταστροφές·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απειλή της πυρηνικής και ραδιολογικής τρομοκρατίας παραμένει μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για τη διεθνή ασφάλεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), κατά τη διάρκεια των τελευταίων 50 ετών, έχουν διανεμηθεί εκατομμύρια ραδιενεργών πηγών ανά τον κόσμο και οι εν λόγω πηγές είναι διασκορπισμένες σε περισσότερες από 100 χώρες, ενώ πολλές από αυτές φυλάσσονται ελλιπώς και είναι εύκολο να κλαπούν· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δείκτης πυρηνικής ασφάλειας της οργάνωσης Πρωτοβουλία για την Πυρηνική Απειλή (ΝΤΙ) διαπίστωσε ότι πολλές αναπτυσσόμενες χώρες που εξετάζουν την υλοποίηση προγραμμάτων πυρηνικής ενέργειας δεν έχουν προβλέψει τα απαραίτητα μέτρα για τη δέουσα προστασία των πυρηνικών εγκαταστάσεων από το ενδεχόμενο δολιοφθοράς·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τρομοκράτες ενδιαφέρονται εδώ και καιρό για τα ραδιολογικά όπλα, και οι εμπειρογνώμονες σε θέματα ασφάλειας δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο τρομοκρατικές ομάδες ή μη κρατικοί παράγοντες να έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόοδος στον τομέα του πυρηνικού αφοπλισμού έχει περιέλθει σε τέλμα, σ’ ένα κλίμα αυξανόμενων εντάσεων μεταξύ κρατών με πυρηνικό εξοπλισμό, ενώ αυτή την περίοδο δεν βρίσκονται σε εξέλιξη ούτε προβλέπονται διαπραγματεύσεις για περαιτέρω ρύθμιση ή μείωση των αποθεμάτων των κρατών που διαθέτουν πυρηνικά όπλα·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΗΠΑ φιλοξένησαν την τέταρτη διάσκεψη κορυφής για την πυρηνική ασφάλεια τον Απρίλιο του 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότερες από 50 χώρες και διεθνείς οργανισμοί συμμετείχαν στην εν λόγω σύνοδο κορυφής, σκοπός της οποίας ήταν η επίτευξη συγκεκριμένων βελτιώσεων ως προς τη συμπεριφορά σχετικά με την πυρηνική ασφάλεια και η ενίσχυση της συνολικής δομής της πυρηνικής ασφάλειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία δεν συμμετείχε στην εν λόγω διάσκεψη κορυφής·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, 20 χρόνια μετά την έγκρισή της, η Συνθήκη για την πλήρη απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών δεν έχει ακόμη τεθεί σε ισχύ, από νομικής απόψεως, διότι εκκρεμεί η κύρωσή της από τις εναπομένουσες οκτώ χώρες που περιέχονται στο Παράρτημα ΙΙ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κίνδυνος διάδοσης των πυρηνικών όπλων (τόσο καθέτως όσο και οριζοντίως) εξακολουθεί να υφίσταται σε πολλές περιοχές του κόσμου, και ενδέχεται να προκαλέσει περαιτέρω κλιμάκωση στην ανάπτυξη πυρηνικών τεχνολογιών για στρατιωτικούς σκοπούς·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΛΔΚ είναι το μόνο κράτος στον κόσμο που έχει προβεί επανειλημμένα σε δοκιμές πυρηνικών όπλων τον 21ο αιώνα, και εξακολουθεί να αγνοεί τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με το ζήτημα αυτό· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 9 Σεπτεμβρίου 2016 το διεθνές σύστημα παρακολούθησης (IMS) ανίχνευσε ένα ασύνηθες σεισμικό γεγονός, που συνέπεσε με την ανακοίνωση της ΛΔΚ σχετικά με την επιτυχία της πέμπτης πυρηνικής δοκιμής της· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά τις πρώτες δοκιμές της το 2006 και εφεξής, έχουν επιβληθεί πέντε δέσμες κυρώσεων των Ηνωμένων Εθνών στη ΛΔΚ, αλλά η χώρα δεν έχει επιδείξει καμία προθυμία να τερματίσει το πυρηνικό της πρόγραμμα·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη η ανοικτή ομάδα για τον πυρηνικό αφοπλισμό, όπως συστάθηκε με το ψήφισμα του Δεκεμβρίου 2015 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, πραγματοποίησε τρεις συνόδους στη Γενεύη το 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω ομάδα επιβεβαίωσε τη βούλησή της να επιτευχθεί και να διατηρηθεί ένας κόσμος χωρίς πυρηνικά όπλα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η τελική σύσταση της ομάδας, που εγκρίθηκε με ευρεία υποστήριξη, καλεί τη Γενική Συνέλευση να συγκαλέσει διάσκεψη το 2017 για τη διαπραγμάτευση ενός νομικά δεσμευτικού μέσου για την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων, που θα οδηγήσει στην πλήρη εξάλειψή τους·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές διεθνείς συνθήκες έχουν καθιερώσει με επιτυχία αποπυρηνικοποιημένες ζώνες, ακόμη και σε περιοχές όπου υπάρχουν σοβαρές πολιτικές εντάσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα υπάρχουν επτά αποπυρηνικοποιημένες ζώνες όπου τα συμβαλλόμενα κράτη έχουν συμφωνήσει να απέχουν από την κατοχή, ανάπτυξη και εγκατάσταση πυρηνικών όπλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσπάθειες να δημιουργηθεί μια ζώνη χωρίς όπλα μαζικής καταστροφής στη Μέση Ανατολή έχει αποδειχθεί εξαιρετικά δύσκολη·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην πυρηνική συμφωνία που επετεύχθη με το Ιράν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι συμβαλλόμενο μέρος του Κοινού Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης και συνεχίζει να συνεργάζεται με τους εταίρους της ομάδας Ε3+3 για την πλήρη υλοποίηση του σχεδίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΔΟΑΕ επιβεβαίωσε ότι το Ιράν έλαβε όλα τα επιβεβλημένα μέτρα στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διάσκεψη αναθεώρησης της NPT του 2015, τα συμβαλλόμενα μέρη δεν μπόρεσαν να επιτύχουν συναίνεση για μια ουσιαστική τελική δήλωση, και σημείωσαν ελάχιστη πρόοδο σε σχέση με τις συστάσεις του 2010· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτυχία αυτή αποδόθηκε στην αντιπαράθεση σχετικά με τη δημιουργία ζώνης χωρίς ΟΜΚ (όπλα μαζικής καταστροφής) στη Μέση Ανατολή· λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά κενά σε διάφορους τομείς της συνθήκης, μεταξύ άλλων όσον αφορά τα αποτελεσματικά μέτρα για τον πυρηνικό αφοπλισμό, τις ανθρωπιστικές πτυχές της χρήσης πυρηνικών όπλων και την υποβολή εκθέσεων από τα αναγνωρισμένα κράτη με πυρηνικά όπλα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την αποτυχία αυτή, η ΝΡΤ παραμένει ο ακρογωνιαίος λίθος του καθεστώτος μη διάδοσης·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΛΔΚ αποχώρησε από την NPT το 2003 και δεν έχει προσχωρήσει εκ νέου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμπεριφορά της ΛΔΚ έχει δημιουργήσει ένα αρνητικό και σημαντικό προηγούμενο που αποτελεί σοβαρή οπισθοχώρηση στην πορεία προς την αποπυρηνικοποίηση·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κριτική όσον αφορά την έλλειψη προόδου σχετικά με τον πυλώνα του αφοπλισμού οδήγησε στη δρομολόγηση της Ανθρωπιστικής Πρωτοβουλίας, η οποία κορυφώθηκε με την Ανθρωπιστική Δέσμευση, με στόχο τον προσδιορισμό και την υλοποίηση αποτελεσματικών μέτρων για την κάλυψη του νομικού κενού όσον αφορά την απαγόρευση και την εξάλειψη των πυρηνικών όπλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι 127 χώρες στηρίζουν την πρωτοβουλία αυτή·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική ασφάλειας «Μια ασφαλής Ευρώπη σε έναν καλύτερο κόσμο», ορίζει τη διάδοση των ΟΜΚ ως τη δυνάμει σοβαρότερη απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι κατευθυντήρια αρχή και συνολικός στόχος της ΕΕ όσον αφορά τον αφοπλισμό και τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων είναι η διατήρηση και ενίσχυση όλων των σχετικών διεθνών μέσων·

1.  πιστεύει ακράδαντα σε έναν κόσμο χωρίς πυρηνικά όπλα· καλεί όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να εργαστούν από κοινού και στο πλαίσιο διεθνών φόρουμ προκειμένου να επιτευχθούν αποτελέσματα σε αυτόν τον τομέα, με σκοπό τη μείωση και την τελική εκμηδένιση του αριθμού των πυρηνικών όπλων τόσο παγκοσμίως όσο και στην επικράτειά τους· απορρίπτει την ιδέα ότι η πυρηνική αποτροπή είναι αναγκαία και αντ’ αυτού τάσσεται υπέρ των πολυμερών διπλωματικών προσπαθειών και της διαμεσολάβησης·

2.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τα αποτελέσματα της διάσκεψης κορυφής του 2016 για την πυρηνική ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας μιας ομάδας επαφής για την πυρηνική ασφάλεια προκειμένου να συμβάλει στη διατήρηση της δυναμικής μετά τη διάσκεψη· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε σχετικά με ένα σχέδιο δράσης για την υποστήριξη πέντε διεθνών οργάνων κατά την εκτέλεση του έργου τους, καθώς και την ανάληψη 137 δεσμεύσεων για συγκεκριμένες δράσεις που υλοποιούνται με στόχο την προώθηση της πυρηνικής ασφάλειας· εκφράζει την ικανοποίησή του για την κοινή δήλωση σχετικά με την πλήρη και καθολική εφαρμογή του ψηφίσματος 1540(2004) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ· εκφράζει τη λύπη του διότι ένας κορυφαίος διεθνής παράγοντας όπως η Ρωσία δεν συμμετείχε στη διάσκεψη·

3.  χαιρετίζει την έναρξη ισχύος της τροποποίησης του 2005 της Σύμβασης για τη φυσική προστασία του πυρηνικού υλικού, που καθορίζει τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων κρατών να ασφαλίσουν το μη στρατιωτικό πυρηνικό υλικό κατά τρόπο σύμφωνο με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΔΟΑΕ και να διευκολύνουν την περαιτέρω ποινικοποίηση και δίωξη του λαθρεμπορίου πυρηνικού υλικού· απευθύνει έκκληση για την καθολική κύρωση και εφαρμογή της εν λόγω σύμβασης, και προτρέπει όλες τις χώρες που δεν έχουν ακόμη κυρώσει τη συνθήκη να το πράξουν το συντομότερο δυνατό·

4.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, κατά την 20η επέτειο της, η Συνθήκη για την πλήρη απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών (CTBT) δεν έχει ακόμη τεθεί σε ισχύ· πιστεύει ότι η CTBT διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην υποστήριξη του διεθνούς καθεστώτος μη διάδοσης· παροτρύνει όλα τα κράτη που δεν έχουν υπογράψει ή δεν έχουν κυρώσει τη συνθήκη αυτή να το πράξουν αμελλητί· επιβεβαιώνει ότι η ΕΕ υποστηρίζει την ταχεία έναρξη ισχύος και την καθολική ισχύ της συνθήκης· καλεί την ΥΕ/ΑΕ να εξακολουθήσει τις απόπειρες προσέγγισης των κρατών η συμφωνία των οποίων απαιτείται για να καταστεί δυνατή η έναρξη ισχύος της συνθήκης·

5.  καταγγέλλει την τελευταία πυρηνική δοκιμή που διεξήχθη στη ΛΔΚ, δεδομένου ότι στέλνει ένα ιδιαίτερα αρνητικό μήνυμα για την παγκόσμια ειρήνη, την περιφερειακή σταθερότητα και την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη ΛΔΚ· υπενθυμίζει ότι ο ΟΗΕ έχει απαγορεύσει στη ΛΔΚ τη διεξαγωγή δοκιμών πυρηνικών και πυραυλικών τεχνολογιών· τονίζει ότι οι εν λόγω παραβιάσεις εκ μέρους της ΛΔΚ συνιστούν σοβαρή πρόκληση για τη διεθνή κοινότητα, και καλεί τη χώρα να απόσχει από περαιτέρω πυρηνικές δοκιμές και να αποφύγει την κλιμάκωση των εντάσεων σε μία ήδη ασταθή περιοχή· λαμβάνει υπό σημείωση την έγκριση του νέου κύκλου αυστηρών κυρώσεων κατά της ΛΔΚ, και καλεί όλα τα μέρη να τις εφαρμόσουν πλήρως· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι οι προηγούμενες κυρώσεις δεν επέφεραν τα αναμενόμενα αποτελέσματα όσον αφορά τη συγκράτηση του πυρηνικού προγράμματος της ΛΔΚ· επαναλαμβάνει ότι οι κυρώσεις θα πρέπει να έχουν τον χαμηλότερο δυνατό αντίκτυπο στον άμαχο πληθυσμό και θα πρέπει να θεωρούνται ως ένα μέσο για την επίτευξη πολιτικής λύσης στο ζήτημα των πυρηνικών στην Κορεατική χερσόνησο, ιδίως μέσω της επανέναρξης των εξαμερών συνομιλιών·

6.  καταδικάζει έντονα κάθε μορφή έρευνας, ανάπτυξης, εκμετάλλευσης ή εφαρμογής των τεχνολογιών, της έρευνας και των ικανοτήτων που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με το στρατιωτικό πυρηνικό πρόγραμμα της ΛΔΚ· καταδικάζει έντονα την ανάπτυξη της τεχνολογίας βαλλιστικών πυραύλων της ΛΔΚ (τόσο πυραύλων εδάφους όσο και βαλλιστικών πυραύλων εκτοξευόμενων από υποβρύχια), ως απειλή για την παγκόσμια ασφάλεια και κυρίως για την ασφάλεια και σταθερότητα στην Ασία·

7.  εκφράζει τη λύπη του για τις συνεχείς προκλήσεις της ΛΔΚ και καταδικάζει όλες τις πυραυλικές και πυρηνικές δοκιμές της, καθώς και την επιθετική ρητορική και ρητορική μίσους που διατυπώνει εναντίον των ΗΠΑ, της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας· καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να διακόψουν κάθε μορφή συνεργασίας με τη ΛΔΚ στον τομέα των πυρηνικών τεχνολογιών και της πυρηνικής φυσικής μέχρι η χώρα να εγκαταλείψει τα στρατιωτικά πυρηνικά προγράμματα της·

8.  ζητεί να υπάρξει περαιτέρω συνεργασία με τις κυβερνήσεις των ΗΠΑ, της Ρωσίας, της Κίνας, της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας για τη διασφάλιση καλύτερου συντονισμού σχετικά με το ζήτημα των πυρηνικών όπλων στη ΛΔΚ, με χρήση τόσο διμερών διαύλων όσο και πολυμερών φόρουμ· υπογραμμίζει τον κίνδυνο διάδοσης των πυρηνικών όπλων που απορρέει από τις τελευταίες εξελίξεις στη ΛΔΚ·

9.  καλεί τις ευρωπαϊκές αρχές και τα κράτη μέλη να παρακολουθούν στενά την ενδεχόμενη μεταβίβαση μη στρατιωτικής πυρηνικής τεχνολογίας στη ΛΔΚ η μέσω διαμεσολαβητών της ΛΔΚ·

10.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη σύσταση και το έργο της ανοιχτής ομάδας εργασίας· επικροτεί την πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για τη σύγκληση μιας διεθνούς διάσκεψης σχετικά με τρόπους επιδίωξης του πυρηνικού αφοπλισμού σε παγκόσμιο επίπεδο, μεταξύ άλλων και μέσω της διαπραγμάτευσης ενός ενδεχόμενου δεσμευτικού μέσου· καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν την πρόταση αυτή, και την ΑΠ/ΥΕ κ. Federica Mogherini και την ΕΥΕΔ να συνεισφέρουν θετικά για την οργάνωση μιας τέτοιας διάσκεψης·

11.  υποστηρίζει πλήρως τις αποπυρηνικοποιημένες ζώνες ως σημαντική συμβολή για την επίτευξη ενός κόσμου χωρίς πυρηνικά όπλα· πιστεύει ότι η δημιουργία μιας τέτοιας ζώνης στη Μέση Ανατολή θα βελτιώσει τις προοπτικές για ειρήνη στην περιοχή·

12.  χαιρετίζει τον ρόλο της ΕΕ στην επίτευξη του Κοινού Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης, καθώς και τη συνεχή δέσμευση που επιδεικνύει η ΑΕ/ΥΕ για το ζήτημα αυτό· πιστεύει ότι αυτή η θετική εμπειρία θα πρέπει να αποτελεί παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η ΕΕ θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα στην εξεύρεση λύσεων σε μείζονες κρίσεις σε παγκόσμιο επίπεδο· καλεί όλες τις πλευρές να προαγάγουν την ακόμη εύθραυστη συμφωνία και να τηρήσουν όλες τις απαιτήσεις της·

13.  καλεί τις ιρανικές αρχές να επιδείξουν διαφάνεια, δέσμευση και να παρέχουν πληροφορίες όσον αφορά το μη στρατιωτικό πυρηνικό τους πρόγραμμα, μεταξύ άλλων με την ανταλλαγή δεδομένων με διεθνείς οργανισμούς όπως ο ΔΟΑΕ·

14.  πιστεύει ότι, παρά την αποτυχία της διάσκεψης αναθεώρησης της ΝΡΤ του 2015, η μη διάδοση των πυρηνικών όπλων και ο πυρηνικός αφοπλισμός θα πρέπει να παραμείνουν στο επίκεντρο της διεθνούς ατζέντας, και επιβεβαιώνει ότι η ΝΡΤ παραμένει ο ακρογωνιαίος λίθος του καθεστώτος μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων και η βάση για την επιδίωξη του πυρηνικού αφοπλισμού· καλεί τη διεθνή κοινότητα να συνεχίσει να εργάζεται προς την κατεύθυνση αυτή ακολουθώντας μια ρεαλιστική και συνετή πορεία εν όψει του επόμενου γύρου αναθεώρησης της NPT· πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στον τομέα αυτό, αυξάνοντας την προβολή της ως σημαντικού παράγοντα στην παγκόσμια προσπάθεια για τον περιορισμό της διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής·

15.  πιστεύει ότι οι νέες αναδυόμενες απειλές και προκλήσεις, καθώς και οι αλλαγές στο διεθνές περιβάλλον, απαιτούν την επικαιροποίηση της στρατηγικής του 2003 κατά της διάδοσης των ΟΜΚ και των Νέων Γραμμών Δράσης του 2008·

16.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.