Menetlus : 2016/2936(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-1130/2016

Esitatud tekstid :

B8-1130/2016

Arutelud :

PV 26/10/2016 - 17
CRE 26/10/2016 - 17

Hääletused :

PV 27/10/2016 - 8.7
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :


RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 173kWORD 70k
19.10.2016
PE589.730v01-00
 
B8-1130/2016

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


tuumajulgeoleku ja tuumarelva leviku tõkestamise kohta (2016/2936(RSP))


Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi fraktsiooni EFDD nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon tuumajulgeoleku ja tuumarelva leviku tõkestamise kohta (2016/2936(RSP))  
B8-1130/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse 2016. aasta aprillis Washingtonis toimunud tuumajulgeoleku tippkohtumise lõppkommünikeed,

–  võttes arvesse tuumamaterjali füüsilise kaitse konventsiooni ja selle 2005. aasta muudatusi,

–  võttes arvesse tuumaterrorismi tõkestamise rahvusvahelist konventsiooni,

–  võttes arvesse tuumarelvakatsetuste üldise keelustamise lepingut,

–  võttes arvesse tuumarelva leviku tõkestamise lepingut,

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2310 (2016),

–  võttes arvesse oma 17. jaanuari 2013. aasta resolutsioon tuumarelva leviku tõkestamise lepingu läbivaatamiseks korraldatud konverentsi soovituste kohta seoses massihävitusrelvade vaba tsooni loomisega Lähis-Idas(1),

–  võttes arvesse 12. detsembril 2003. aastal vastu võetud Euroopa julgeolekustrateegiat „Turvaline Euroopa paremas maailmas“, 2003. aasta massihävitusrelvade leviku vastast strateegiat ja 2008. aasta uusi tegevusuundi,

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone pärast Põhja-Korea/KRDV poolt läbi viidud viimaseid tuumakatsetusi,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et rohkem kui 25 aastat pärast külma sõja lõppu on maailma teadaolevate tuumarelvade varu kokku endiselt üle 15 000 ühiku; arvestades, et üksainus tuumalõhkepea võib – eriti juhul, kui see plahvatab suure linna kohal – tappa miljoneid inimesi ja tekitada püsivaid keskkonnakatastroofe;

B.  arvestades, et tuuma- ja radioloogilise terrorismi oht jääb üheks kõige suuremaks rahvusvahelise julgeoleku probleemiks; arvestades, et Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) andmetel on viimase 50 aasta jooksul üle maailma levitatud miljoneid radioaktiivseid kiirgusallikaid, mis on hajutatud enam kui 100 riigis ning millest paljud on puudulikult turvatud ja võivad langeda varaste saagiks; arvestades, et tuumaohualgatuse 2016. aasta tuumajulgeoleku indeksi kohaselt ei ole paljudel arenguriikidel, kes kaaluvad tuumaenergiaprogrammide kasutuselevõttu, tuumarajatiste korralikuks kaitsmiseks sabotaaži eest vajalikke meetmeid;

C.  arvestades, et terroristid on pikka aega näidanud üles huvi radioloogiliste relvade vastu ja julgeolekueksperdid ei välista võimalust, et terroristlikud rühmitused või valitsusvälised osalejad võivad olla suutelised hankima tuumarelvi;

D.  arvestades, et edusammud tuumadesarmeerimise alal on peatunud tuumariikide vahel kasvavate pingete õhkkonnas ning praegu ei ole käimas ega kavas läbirääkimisi, et edasi reguleerida või vähendada tuumariikide varusid;

E.  arvestades, et USA võõrustas 2016. aasta aprillis toimunud neljandat tuumajulgeoleku tippkohtumist; arvestades, et tippkohtumisel osales üle 50 riigi ja rahvusvahelise organisatsiooni ning selle eesmärk on saavutada tõeline paranemine tuumajulgeolekualases käitumises ja tugevdada ülemaailmset tuumajulgeoleku struktuuri; arvestades, et Venemaa tippkohtumisel ei osalenud;

F.  arvestades, et 20 aastat pärast vastuvõtmist ei ole tuumarelvakatsetuste üldise keelustamise leping veel juriidiliselt jõustunud ja ootab ratifitseerimist järelejäänud kaheksas nn lisa 2 riigis;

G.  arvestades, et tuumarelva leviku (nii vertikaalse kui ka horisontaalse) oht on paljudes maailma piirkondades endiselt oluline ja võib sõjalise otstarbega tuumatehnoloogiate arendamist veelgi hoogustada;

H.  arvestades, et KRDV on maailmas ainus riik, kes on korduvalt katsetanud tuumarelvi 21. sajandil, jätkates nii ÜRO Julgeolekunõukogu teemakohaste resolutsioonide eiramist; arvestades, et 9. septembril 2016 avastas rahvusvaheline seiresüsteem ebatavalise seismilise sündmuse, kui KRDV teatas oma viienda tuumakatsetuse edukast läbiviimisest; arvestades, et KRDV vastu on alates tema esimestest katsetustest 2006. aastal kehtestatud viiel korral ÜRO sanktsioonid, kuid riik ei ole näidanud üles valmisolekut oma sõjaline tuumaprogramm lõpetada;

I.  arvestades, et 2016. aastal toimus Genfis ÜRO Peaassamblee 2015. aasta detsembri resolutsiooniga loodud tuumadesarmeerimise tähtajata töörühma kolm istungjärku; arvestades, et tähtajata töörühm kinnitas uuesti oma kindlat otsust saavutada tuumarelvadeta maailm ja seda säilitada; arvestades, et tähtajata töörühma lõppsoovituses, mis võeti vastu laialdase toetusega, kutsutakse peaassambleed üles kutsuma 2017. aastal kokku konverentsi, et pidada läbirääkimisi õiguslikult siduva instrumendi üle tuumarelvade keelustamiseks, mis viiks nende täieliku kaotamiseni;

J.  arvestades, et paljude rahvusvaheliste lepingutega on edukalt rajatud tuumarelvavabad tsoonid, seda isegi suurte poliitiliste pingetega piirkondades; arvestades, et tänase päeva seisuga on olemas seitse tuumarelvavaba tsooni, kus osalisriigid on kokku leppinud, et nad hoiduvad tuumarelvade omamisest, arendamisest ja paigutamisest; arvestades, et püüdlused rajada massihävitusrelvavaba tsoon Lähis-Idas on osutunud äärmiselt raskeks;

K.  arvestades, et ELil oli tähtis roll Iraaniga saavutatud tuumakokkuleppes; arvestades, et EL on ühise laiaulatusliku tegevuskava osaline ja töötab edasi koos E3+3 partneritega kava täies ulatuses rakendamise nimel; arvestades, et IAEA on kinnitanud, et Iraan on võtnud tuumaküsimustes kõik temalt nõutud meetmed;

L.  arvestades, et tuumarelva leviku tõkestamise lepingu 2015. aasta läbivaatamiskonverentsil ei suutnud osalised jõuda üksmeelele olulise lõppdeklaratsiooni osas, ja nii toimus ainult minimaalne edasiminek 2010. aasta soovitustega võrreldes; arvestades, et selle ebaõnnestumise põhjuseks on peetud vaidlust Lähis-Idas massihävitusrelvavaba tsooni loomise üle; arvestades, et lepingu eri valdkondades esineb endiselt olulisi lünki, sealhulgas seoses tuumadesarmeerimise tõhusate meetmetega, tuumarelva kasutamise humanitaaraspektidega ja tunnustatud tuumarelvariikide aruandlusega; arvestades, et sellest ebaedust hoolimata jääb tuumarelva leviku tõkestamise leping tuumarelva leviku tõkestamise korra nurgakiviks;

M.  arvestades, et KRDV taganes 2003. aastal tuumarelva leviku tõkestamise lepingust ja ei ole sellega uuesti liitunud; arvestades, et KRDV käitumine on loonud negatiivse ja olulise pretsedendi, mis on suur samm tagasi piirkonna tuumarelvavabaks muutmise teel;

N.  arvestades, et kriitika desarmeerimise vähese edu kohta on toonud kaasa humanitaaralgatuse käivitamise, mis saavutas haripunkti humanitaarlubaduse näol, mille eesmärk on teha kindlaks tõhusad meetmed, millega täita õiguslik lünk tuumarelvade keelustamise ja kaotamise alal, ning neid meetmeid järgida; arvestades, et seda algatust toetab 127 riiki;

O.  arvestades, et Euroopa julgeolekustrateegias „Turvaline Euroopa paremas maailmas“ nimetatakse massihävitusrelvade levikut kõige suuremaks potentsiaalseks ohuks Euroopa julgeolekule; arvestades, et ELi juhtpõhimõte ja üldine eesmärk desarmeerimisel ja tuumarelva leviku tõkestamisel on toetada ja tugevdada kõiki asjaomaseid rahvusvahelisi instrumente;

1.  usub kindlalt tuumarelvavabasse maailma; kutsub kõiki ELi institutsioone ja liikmesriike üles töötama koos ja rahvusvahelistel foorumitel, et saavutada selles valdkonnas tulemusi, eesmärgiga vähendada – lõpuks nullini – tuumarelvade arvu nii kogu maailmas kui ka oma territooriumil; lükkab tagasi arvamuse, et tuumaheidutus on vajalik, ning pooldab selle asemel mitmepoolseid diplomaatilisi jõupingutusi ja vahendamist;

2.  tunneb heameelt 2016. aasta tuumajulgeoleku tippkohtumise tulemuste üle, sealhulgas tuumajulgeoleku kontaktrühma loomise üle, mis peaks aitama säilitada hoogu pärast tippkohtumist; tunneb heameelt kokkuleppe üle, mis saavutati tegevuskava osas viie rahvusvahelise organisatsiooni toetamiseks nende töös, samuti tunneb heameelt 137 antud lubaduse üle võtta erimeetmeid tuumajulgeoleku suurendamiseks; tunneb heameelt ühisavalduse üle, millega edendatakse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1540 (2004) täielikku ja üldist rakendamist; peab kahetsusväärseks, et Venemaa kui juhtiv rahvusvahelise osaleja ei osalenud tippkohtumisel;

3.  tunneb heameelt selle üle, et jõustus tuumamaterjali füüsilise kaitse konventsiooni 2005. aasta muudatus, milles määratakse kindlaks osalisriikide kohustused kaitsta oma tsiviilotstarbelist tuumamaterjali kooskõlas IAEA juhistega ning hõlbustada tuumamaterjali salakaubaveo edasist kriminaliseerimist ja selle eest vastutusele võtmist; nõuab konventsiooni üldist ratifitseerimist ja rakendamist ning nõuab tungivalt, et kõik riigid, kes ei ole lepingut veel ratifitseerinud, teeksid seda võimalikult kiiresti;

4.  peab kahetsusväärseks, et tuumarelvakatsetuste üldise keelustamise leping ei ole oma 20. aastapäeval ikka veel jõustunud; on arvamusel, et sellel lepingul on keskne roll rahvusvahelise tuumarelva leviku tõkestamise korra toestamisel; nõuab tungivalt, et kõik riigid, kes ei ole seda lepingut veel allkirjastanud või ratifitseerinud, teeksid seda edasise viivituseta; kinnitab uuesti ELi toetust lepingu peatsele jõustumisele ja ülemaailmsele kohaldamisele; palub liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel esindajal ja komisjoni asepresidendil püüda jätkuvalt jõuda riikideni, kelle nõusolekut on vaja, et leping saaks jõustuda;

5.  mõistab hukka KRDVs läbi viidud viimased tuumakatsetused, kuna need saadavad äärmiselt negatiivse sõnumi maailma rahu, piirkondliku stabiilsuse ja KRDVs valitseva inimõiguste olukorra seisukohast; tuletab meelde, et ÜRO on KRDV-l keelanud viia läbi tuuma- või raketitehnoloogia katsetusi; kinnitab, et need KRDV-poolsed rikkumised kujutavad endast suurt väljakutset rahvusvahelisele üldsusele, ning nõuab tungivalt, et riik hoiduks edasistest tuumakatsetustest ja väldiks kasvavaid pingeid juba niigi ebastabiilses piirkonnas; võtab teadmiseks KRDV vastu uute rangete sanktsioonide vastuvõtmise ja kutsub kõiki osalisi üles neid täielikult rakendama; rõhutab siiski, et varasemate sanktsioonidega ei saavutatud oodatud tulemusi, mis puudutab KRDV tuumaprogrammi piiramist; kinnitab uuesti, et sanktsioonide mõju tsiviilelanikkonnale peaks olema võimalikult väike ja sanktsioonides tuleks näha vahendit tuumaküsimusele Korea poolsaarel poliitilise lahenduse leidmiseks, eriti kuuepoolsete kõneluste jätkamise teel;

6.  mõistab teravalt hukka KRDV sõjalise tuumaprogrammiga otseselt või kaudselt seotud tehnoloogiate, teadustöö ja suutlikkuse igas vormis uurimise, arendamise, kasutamise või rakendamise; mõistab teravalt hukka KRDV ballistiliste rakettide tehnoloogia (nii maaraketid kui ka allveelaevadelt heidetavad ballistilised raketid) arendamise, kuna see ohustab maailma julgeolekut ning eriti julgeolekut ja stabiilsust Aasias;

7.  taunib KRDV jätkuvaid provokatsioone ning mõistab hukka kõik tema raketi- ja tuumakatsetused, samuti tema agressiivse tooni ja vihkamist õhutavad avaldused USA, Lõuna-Korea ja Jaapani vastu; kutsub ELi institutsioone ja liikmesriike üles katkestama igasuguse koostöö KRDVga tuumatehnoloogiate alal ja tuumafüüsikas, kuni KRDV loobub oma sõjalistest tuumaprogrammidest;

8.  nõuab tihedamat suhtlemist USA, Venemaa, Hiina, Lõuna-Korea ja Jaapani valitsustega, et tagada KRDV tuumarelva küsimuses parem koordineerimine, kasutades nii kahepoolseid kanaleid kui ka mitmepoolseid foorumeid; rõhutab tuumarelva leviku ohtu, mis tuleneb KRDVs toimunud viimastest arengutest;

9.  kutsub Euroopa ametivõime ja liikmesriike üles jälgima täpselt võimalikku tsiviilotstarbelise tuumatehnoloogia siiret KRDVsse või KRDV vahendajate kaudu;

10.  tunnustab tähtajata töörühma loomist ja tööd; tunneb heameelt ÜRO Peaassambleele tehtud ettepaneku üle kutsuda kokku rahvusvaheline konverents ülemaailmse tuumadesarmeerimise saavutamise viiside teemal, sealhulgas võimaliku siduva instrumendi üle läbirääkimisi pidades; kutsub liikmesriike üles seda ettepanekut toetama ning palub liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel esindajal ja komisjoni asepresidendil Federica Mogherinil ning Euroopa välisteenistusel aidata kaasa sellise konverentsi korraldamisele;

11.  toetab täielikult tuumarelvavabu tsoone kui olulist panust tuumarelvadeta maailma saavutamiseks; on arvamusel, et sellise tsooni rajamine Lähis-idas suurendaks piirkonnas rahuväljavaateid;

12.  tunneb heameelt ELi rolli üle ühise laiaulatusliku tegevuskava saavutamisel, samuti kestva kohustuse üle, mida on sellel teemal väljendanud liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresident; on arvamusel, et see positiivne kogemus peaks olema näide, kuidas EL saab olla tähtis osaline kogu maailmas suurtele kriisidele lahenduste leidmisel; kutsub kõiki osalisi üles edendama ikka veel habrast kokkulepet ja toetama kõiki selle nõudmisi;

13.  kutsub Iraani ametivõime üles näitama seoses oma tsiviilotstarbelise tuumaprogrammiga üles läbipaistvust, kohustumist ja avatust, sealhulgas jagama andmeid rahvusvaheliste organisatsioonidega, nagu IAEA;

14.  on arvamusel, et tuumarelva leviku tõkestamise lepingu 2015. aasta läbivaatamiskonverentsi ebaedust hoolimata peavad tuumarelva leviku tõkestamine ja tuumadesarmeerimine jääma rahvusvahelisel tasandil tähelepanu keskmesse, ning kinnitab uuesti, et tuumarelva leviku tõkestamise leping jääb tuumarelva leviku tõkestamise korra nurgakiviks ja tuumadesarmeerimise poole püüdlemise aluseks; kutsub rahvusvahelist üldsust üles jätkama tööd selle eesmärgi nimel, asudes realistlikule ja arukale teele uut tuumarelva leviku tõkestamise lepingu läbivaatamistsüklit silmas pidades; on arvamusel, et EL peaks olema selles valdkonnas aktiivne osaleja, suurendades oma nähtavust tähtsa osalejana ülemaailmsetes jõupingutustes piirata massihävitusrelvade levikut;

15.  on arvamusel, et uued esilekerkivad ohud ja väljakutsed ning muutused rahvusvahelises keskkonnas teevad vajalikuks 2003. aasta massihävitusrelvade leviku vastase strateegia ja 2008. aasta uute tegevusuundade ajakohastamise;

16.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, Euroopa välisteenistusele, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ja komisjoni asepresidendile, liikmesriikide parlamentidele ja valitsustele ning ÜRO peasekretärile.

(1)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0028.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika