Postup : 2016/2936(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-1130/2016

Predkladané texty :

B8-1130/2016

Rozpravy :

PV 26/10/2016 - 17
CRE 26/10/2016 - 17

Hlasovanie :

PV 27/10/2016 - 8.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


NÁVRH UZNESENIA
PDF 278kWORD 83k
19.10.2016
PE589.730v01-00
 
B8-1130/2016

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o jadrovej bezpečnosti a nešírení jadrových zbraní (2016/2936(RSP))


Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi v mene skupiny EFDD

Uznesenie Európskeho parlamentu o jadrovej bezpečnosti a nešírení jadrových zbraní (2016/2936(RSP))  
B8-1130/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na záverečné komuniké zo samitu o jadrovej bezpečnosti, ktorý sa konal vo Washingtone v apríli 2016,

–  so zreteľom na Dohovor o fyzickej ochrane jadrových materiálov a na jeho zmeny prijaté v roku 2005,

–  so zreteľom na Medzinárodný dohovor o potláčaní činov jadrového terorizmu,

–  so zreteľom na Zmluvu o všeobecnom zákaze jadrových skúšok,

–  so zreteľom na Zmluvu o nešírení jadrových zbraní (NPT),

–  so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 2310 (2016),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. januára 2013 o odporúčaniach hodnotiacej konferencie venovanej Zmluve o nešírení jadrových zbraní v súvislosti s vytvorením zóny bez zbraní hromadného ničenia na Blízkom východe(1),

–  so zreteľom na Európsku bezpečnostnú stratégiu s názvom Bezpečná Európa v lepšom svete, prijatú 12. decembra 2003, na Stratégiu proti šíreniu zbraní hromadného ničenia z roku 2003 a na Nové smery činnosti z roku 2008,

–  so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN v nadväznosti na posledné jadrové skúšky, ktoré vykonala Severná Kórea (KĽDR),

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže po vyše 25 rokoch od skončenia studenej vojny predstavuje celkový jadrový arzenál vo svete stále viac ako 15 000 kusov; keďže jediná jadrová hlavica (najmä ak je odpálená nad veľkým mestom) dokáže zabiť milióny ľudí a spôsobiť trvalú environmentálnu katastrofu;

B.  keďže hrozba jadrového a rádiologického terorizmu je stále jednou z najväčších výziev pre medzinárodnú bezpečnosť; keďže podľa Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) sa vo svete za posledných 50 rokov rozšírili milióny rádioaktívnych zdrojov, pričom sa nachádzajú vo viac ako stovke krajín a mnohé z nich sú nedostatočne zabezpečené a dajú sa poľahky odcudziť; keďže podľa indexu jadrovej bezpečnosti, ktorý organizácia Nuclear Threat Initiative (NTI) vydala v roku 2016, mnohé rozvojové krajiny, ktoré zvažujú vyvíjanie programov jadrovej energetiky, nemajú zavedené potrebné opatrenia na náležitú ochranu jadrových zariadení pred sabotážou;

C.  keďže teroristi sa dlhodobo zaujímajú o rádiologické zbrane a bezpečnostní experti nevylučujú možnosť, že teroristické skupiny alebo neštátni aktéri by mohli byť schopní získať jadrové zbrane;

D.  keďže pokrok v jadrovom odzbrojovaní uviazol na mŕtvom bode vzhľadom na atmosféru rastúceho napätia medzi štátmi, ktoré disponujú jadrovým arzenálom, a v súčasnosti neprebiehajú ani sa neplánujú žiadne rokovania o ďalšej regulácii alebo znižovaní zásob štátov, ktoré vlastnia jadrové zbrane;

E.  keďže USA v apríli 2016 usporiadali štvrtý samit o jadrovej bezpečnosti; keďže na tomto samite, ktorého cieľom je dosiahnuť konkrétne zlepšenie správania v oblasti jadrovej bezpečnosti a posilniť globálnu štruktúru jadrovej bezpečnosti, sa zúčastnilo vyše 50 krajín a medzinárodných organizácií; keďže Rusko sa na ňom nezúčastnilo;

F.  keďže Zmluva o všeobecnom zákaze jadrových skúšok (CTBT) po 20 rokoch od svojho prijatia zatiaľ nenadobudla právnu platnosť, pretože ju ešte neratifikovalo zvyšných osem krajín (tzv. krajiny uvedené v prílohe II);

G.  keďže v mnohých regiónoch sveta je stále aktuálne riziko šírenia jadrových zbraní (vertikálne aj horizontálne), ktoré môže vyvolať ďalšie zintenzívnenie rozvoja jadrových technológií na vojenské účely;

H.  keďže KĽDR je jediným štátom na svete, ktorý v 21. storočí opakovane testuje jadrové zbrane, a tak trvalo ignoruje príslušné rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN; keďže 9. septembra 2016, keď KĽDR oznámila úspešné vykonanie svojej piatej jadrovej skúšky, zaregistroval medzinárodný monitorovací systém (IMS) nezvyčajnú seizmickú aktivitu; keďže od prvých skúšok v roku 2006 bolo voči KĽDR namierených päť sérií sankcií OSN, no KĽDR nepreukázala vôľu skončiť svoj vojenský jadrový program;

I.  keďže v roku 2016 sa v Ženeve konali tri zasadnutia otvorenej pracovnej skupiny (OEWG) pre jadrové odzbrojenie, zriadenej na základe uznesenia Valného zhromaždenia OSN z decembra 2015; keďže OEWG znovu potvrdila odhodlanie dosiahnuť a zachovať svet bez jadrových zbraní; keďže v záverečnom odporúčaní OEWG, ktoré bolo prijaté so širokou podporou, sa požaduje, aby Valné zhromaždenie zvolalo na rok 2017 konferenciu, na ktorej sa bude rokovať o právne záväznom nástroji zakazujúcom jadrové zbrane s cieľom dosiahnuť ich úplné odstránenie;

J.  keďže vďaka mnohým medzinárodným zmluvám sa podarilo vytvoriť zóny bez jadrových zbraní aj v oblastiach, kde vládne značné politické napätie; keďže v súčasnosti existuje sedem zón bez jadrových zbraní, v rámci ktorých sa zmluvné štáty dohodli, že nebudú vlastniť, vyvíjať ani nasadzovať jadrové zbrane; keďže úsilie o vytvorenie zóny bez zbraní hromadného ničenia na Blízkom východe sa ukázalo ako nesmierne ťažké;

K.  keďže EÚ sa významným spôsobom podieľala na dosiahnutí jadrovej dohody s Iránom; keďže EÚ je zmluvnou stranou spoločného komplexného akčného plánu a pokračuje v spolupráci s partnermi zo skupiny E3+3 na plnej realizácii tohto plánu; keďže MAAE potvrdila, že Irán prijal všetky požadované kroky v súvislosti s jadrovými otázkami;

L.  keďže na hodnotiacej konferencii Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (NPT) v roku 2015 zmluvné strany nedokázali dosiahnuť konsenzus o zásadnom záverečnom vyhlásení a v porovnaní s odporúčaniami z roku 2010 ponúkli len minimálne zlepšenie; keďže tento neúspech sa pripísal na vrub polemike o vytvorení zóny bez zbraní hromadného ničenia na Blízkom východe; keďže zmluva má stále závažné nedostatky v rôznych oblastiach vrátane účinných opatrení na dosiahnutie jadrového odzbrojenia, humanitárnych aspektov použitia jadrových zbraní a podávania správ zo strany krajín, o ktorých sa vie, že vlastnia jadrové zbrane; keďže napriek tomuto nezdaru je NPT základom režimu nešírenia jadrových zbraní;

M.  keďže KĽDR v roku 2003 odstúpila od NPT a už sa k nej viac nepripojila; keďže správanie KĽDR vytvorilo negatívny a závažný precedens, ktorý je podstatným krokom späť na ceste k jadrovému odzbrojeniu;

N.  keďže kritika nedostatočného napredovania v rámci piliera zmluvy týkajúceho sa odzbrojenia viedla k spusteniu humanitárnej iniciatívy, ktorá vyvrcholila prijatím humanitárneho záväzku, s cieľom vytýčiť a vykonávať účinné opatrenia na vyplnenie právneho vákua v súvislosti so zákazom a s odstraňovaním jadrových zbraní; keďže túto iniciatívu podporuje 127 štátov;

O.  keďže v Európskej bezpečnostnej stratégii s názvom Bezpečná Európa v lepšom svete sa vymedzuje šírenie zbraní hromadného ničenia ako potenciálne najväčšia hrozba pre európsku bezpečnosť; keďže smerodajnou zásadou EÚ a celkovým cieľom v oblasti odzbrojenia a nešírenia jadrových zbraní je dodržiavať a posilňovať všetky príslušné medzinárodné nástroje;

1.  je pevne presvedčený, že svet môže existovať bez jadrových zbraní; vyzýva všetky inštitúcie EÚ a členské štáty, aby pracovali spoločne a na medzinárodných fórach s cieľom dosiahnuť výsledky v tejto oblasti, a tak znížiť počet jadrových zbraní vo svete aj na svojich územiach a prípadne ich úplne odstrániť; odmieta názor, že jadrové zastrašovanie je potrebné, a namiesto neho uprednostňuje viacstranné diplomatické úsilie a sprostredkovávanie mieru;

2.  víta výsledky samitu o jadrovej bezpečnosti, ktorý sa konal v roku 2016, vrátane zriadenia kontaktnej skupiny pre jadrovú bezpečnosť, ktorá pomôže udržať dynamiku samitu po jeho skončení; víta dohodu o akčnom pláne na podporu piatich medzinárodných subjektov pri vykonávaní ich práce a 137 záväzkov na konkrétne opatrenia na zlepšenie jadrovej bezpečnosti; víta spoločné vyhlásenie o presadzovaní plného a všeobecného vykonávania rezolúcie BR OSN č. 1540 (2004); vyjadruje poľutovanie nad tým, že Rusko, ktoré je kľúčový medzinárodný hráč, sa na samite nezúčastnilo;

3.  víta nadobudnutie platnosti zmeny Dohovoru o fyzickej ochrane jadrových materiálov z roku 2005, ktorou sa stanovujú povinnosti zmluvných štátov zabezpečiť si civilný jadrový materiál v súlade s pokynmi MAAE a napomáhať ďalšej kriminalizácii a trestnému stíhaniu pašovania jadrových zbraní; požaduje všeobecnú ratifikáciu a vykonávanie tohto dohovoru a nalieha na všetky krajiny, ktoré túto zmluvu zatiaľ neratifikovali, aby tak urobili čo najskôr;

4.  pri príležitosti 20. výročia prijatia CTBT vyjadruje poľutovanie nad tým, že táto zmluva zatiaľ nenadobudla platnosť; je presvedčený, že CTBT sa zásadným spôsobom podieľa na posilňovaní medzinárodného režimu nešírenia jadrových zbraní; nalieha na všetky štáty, ktoré túto zmluvu zatiaľ nepodpísali, resp. neratifikovali, aby tak bez meškania urobili; opätovne zdôrazňuje, že EÚ podporuje skoré nadobudnutie platnosti zmluvy a jej univerzalizáciu; vyzýva VP/PK, aby naďalej oslovovala štáty, ktorých súhlas je potrebný na to, aby zmluva mohla nadobudnúť platnosť;

5.  odsudzuje posledné jadrové skúšky vykonané v KĽDR ako mimoriadne negatívne posolstvo pre svetový mier, regionálnu stabilitu a situáciu v oblasti ľudských práv v KĽDR; pripomína, že OSN zakázala KĽDR uskutočňovať akékoľvek skúšky jadrovej alebo raketovej technológie; potvrdzuje, že porušenia tohto zákazu zo strany KĽDR sú závažným spochybnením medzinárodného spoločenstva, a naliehavo vyzýva KĽDR, aby neuskutočňovala žiadne ďalšie jadrové skúšky a vyhýbala sa stupňovaniu napätia v beztak nestabilnom regióne; berie na vedomie prijatie nového kola rozsiahlych sankcií voči KĽDR a vyzýva všetky strany, aby ich dôrazne vykonávali; poukazuje však na to, že predchádzajúcimi sankciami sa nedosiahol očakávaný výsledok, pokiaľ ide o zabrzdenie jadrového programu KĽDR; opätovne zdôrazňuje, že sankcie by mali mať čo najmenší dosah na civilné obyvateľstvo a mali by sa vnímať ako prostriedok na dosiahnutie politického urovnania jadrovej otázky na kórejskom polostrove, najmä prostredníctvom obnovenia šesťstranných rozhovorov;

6.  ostro odsudzuje každú formu výskumu, vývoja, využívania alebo realizácie technológií, výskumu a kapacít priamo či nepriamo spojených s vojenským jadrovým programom KĽDR; ostro odsudzuje vývoj balistickej raketovej technológie KĽDR (pozemných striel aj balistických striel odpaľovaných z ponoriek) ako hrozbu pre svetovú bezpečnosť, najmä pre bezpečnosť a stabilitu v Ázii;

7.  vyjadruje poľutovanie nad provokáciami KĽDR a odsudzuje všetky jej raketové a jadrové skúšky, ako aj jej agresívnu rétoriku a nenávistné prejavy namierené voči USA, Južnej Kórei a Japonsku; vyzýva inštitúcie EÚ a členské štáty, aby prerušili všetku spoluprácu s KĽDR v oblasti jadrových technológií a jadrovej fyziky, až pokým KĽDR neupustí od svojho vojenského jadrového programu;

8.  žiada o prehĺbenie spolupráce s vládami USA, Ruska, Číny, Južnej Kórey a Japonska s cieľom zabezpečiť lepšiu koordináciu v otázke jadrových zbraní v KĽDR, a to prostredníctvom bilaterálnych kanálov aj viacstranných fór; zdôrazňuje riziko šírenia jadrových zbraní vyplývajúce z najnovšieho vývoja v KĽDR;

9.  vyzýva európske orgány a členské štáty, aby dôsledne monitorovali každý prípadný transfer civilnej jadrovej technológie v KĽDR alebo prostredníctvom sprostredkovateľov KĽDR;

10.  víta zriadenie OEWG a jej činnosť; víta návrh, aby Valné zhromaždenie OSN zvolalo medzinárodnú konferenciu zameranú na snahy, ktorými by sa v globálnom meradle dalo dosiahnuť jadrové odzbrojenie, okrem iného aj rokovaním o prípadnom záväznom nástroji; vyzýva členské štáty, aby tento návrh podporili, a VP/PK Federicu Mogheriniovú a ESVČ, aby pozitívne prispeli k zorganizovaniu takejto konferencie;

11.  plne podporuje zóny bez jadrových zbraní, ktoré sú dôležitým prínosom k docieleniu sveta bez jadrových zbraní; je presvedčený, že vytýčením takejto zóny na Blízkom východe by sa zlepšili vyhliadky na mier v danom regióne;

12.  víta úlohu EÚ pri plnení spoločného komplexného akčného plánu a trvalý záväzok, ktorý v tejto súvislosti vyjadrila VP/PK; je presvedčený, že táto pozitívna skúsenosť by mala byť príkladom toho, ako by sa EÚ mohla významne podieľať na úsilí o vyriešenie veľkých svetových kríz; vyzýva všetky strany, aby podporovali túto zatiaľ krehkú dohodu a dodržiavali všetky jej požiadavky;

13.  vyzýva iránske orgány, aby v súvislosti so svojím civilným jadrovým programom preukázali transparentnosť, angažovanosť a otvorenosť, medziiným aj výmenou údajov s medzinárodnými organizáciami, napr. s MAAE;

14.  napriek nezdaru hodnotiacej konferencie NPT je presvedčený, že nešírenie jadrových zbraní a jadrové odzbrojenie musia byť naďalej stredobodom medzinárodného programu, a opätovne potvrdzuje, že NPT je stále základom režimu nešírenia jadrových zbraní a úsilia o jadrové odzbrojenie; vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby vzhľadom na ďalší cyklus hodnotenia NPT pokračovalo v napĺňaní tohto cieľa realistickými a citlivými spôsobmi; je presvedčený, že EÚ by v tejto oblasti mala aktívne vystupovať a zvyšovať si kredit ako významný aktér v rámci celosvetového úsilia o zamedzenie šírenia zbraní hromadného ničenia;

15.  je presvedčený, že nové hrozby a výzvy, ktoré sa objavujú, ako aj zmeny na medzinárodnej scéne si vyžadujú aktualizáciu Stratégie proti šíreniu zbraní hromadného ničenia z roku 2003 a Nových smerov činnosti z roku 2008;

16.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, parlamentom a vládam členských štátov a generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov.

(1)

Prijaté texty, P7_TA(2013)0028.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia