Πρόταση ψηφίσματος - B8-1132/2016Πρόταση ψηφίσματος
B8-1132/2016

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την πυρηνική ασφάλεια και τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων

19.10.2016 - (2016/2936(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Hilde Vautmans εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-1122/2016

Διαδικασία : 2016/2936(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-1132/2016
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-1132/2016
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8-1132/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πυρηνική ασφάλεια και τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων

(2016/2936(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 10ης Μαρτίου 2010, σχετικά με τη Συνθήκη για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων[1],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Ιανουαρίου 2013, σχετικά με τις συστάσεις της διάσκεψης αναθεώρησης της Συνθήκης για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων (NPT) με αντικείμενο τη δημιουργία ζώνης απαλλαγμένης από όπλα μαζικής καταστροφής στη Μέση Ανατολή[2],

–  έχοντας υπόψη την στρατηγική της ΕΕ κατά της διάδοσης ΟΜΚ, που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου 2003,

–  έχοντας υπόψη ότι η αναθεωρητική διάσκεψη της ΝΡΤ το 2015 δεν κατέληξε σε συμφωνία για τελικό έγγραφο,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου κατά την ένατη αναθεωρητική διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών στη Συνθήκη για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων (8079/15),

–  έχοντας υπόψη τα έγγραφα που εγκρίθηκαν στη σύνοδο κορυφής για την πυρηνική ασφάλεια στην Ουάσιγκτον την άνοιξη του 2016,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2310 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών με την ευκαιρία της 20ής επετείου από την υπογραφή της Συνθήκης για την πλήρη απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών (CTBT),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Τιφλίδας, του 1977, που εγκρίθηκε συναινετικά από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της G7, της 11ης Απριλίου 2016, για τη μη διάδοση και για τον αφοπλισμό, που εκδόθηκε στη Χιροσίμα της Ιαπωνίας,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, για τη δημιουργία ζώνης απαλλαγμένης από πυρηνικά όπλα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής (A/RES/66/61),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2012/422/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2012, για την υποστήριξη διαδικασίας που θα καταλήξει στη δημιουργία ζώνης απαλλαγμένης από τα πυρηνικά και κάθε άλλου είδους όπλα μαζικής καταστροφής στη Μέση Ανατολή[3],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ A/RES/70/33, της 7ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με την προώθηση του πολυμερούς πυρηνικού αφοπλισμού, και την έκθεση της ανοιχτής ομάδας εργασίας (OEWG) προς τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, που εγκρίθηκε στις 19 Αυγούστου (A/71/371)·

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το περιβάλλον ασφάλειας στη γειτονία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει επιδεινωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και έχει γίνει πιο απρόβλεπτο· επισημαίνοντας ότι οι απειλές είναι συμβατικού και μη συμβατικού χαρακτήρα και ότι προκύπτουν τόσο από κρατικούς όσο και από μη κρατικούς παράγοντες σε περιφερειακό και σε παγκόσμιο επίπεδο·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνής ειρήνη, η ασφάλεια και η σταθερότητα υπονομεύονται σοβαρά από διάφορες εξελίξεις, περιλαμβανομένης της επιδείνωσης των σχέσεων μεταξύ πυρηνικών δυνάμεων όπως η Ρωσική Ομοσπονδία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ινδία, το Πακιστάν και το Ισραήλ, και από την περαιτέρω ανάπτυξη πυρηνικής ικανότητας από τη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας (ΛΔΚ)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάδοση των ΟΜΚ βιολογικής και χημικής μορφής τείνει προοδευτικά να ελαχιστοποιηθεί και να σταματήσει, μέσω της ουσιαστικής διεθνούς εφαρμογής της απαγόρευσης και των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση του 1972 για τα βιολογικά και τοξινικά όπλα (BTWC) και τη Σύμβαση για τα χημικά όπλα (CWC)· λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι η διάδοση των πυρηνικών ΟΜΚ και των φορέων τους εξακολουθεί να αποτελεί μια από τις σοβαρότερες ανησυχίες για την παγκόσμια κοινότητα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιανουάριο του 2016 εννέα κράτη, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Κίνα, η Ινδία, το Πακιστάν, το Ισραήλ και η Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας, είχαν στην κατοχή τους συνολικά περίπου 15.395 πυρηνικά όπλα, έναντι περίπου 15.850 το 2015·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτροπή της απόκτησης ή χρήσης πυρηνικών όπλων από τρομοκράτες ή περισσότερα κράτη, η μείωση και η εξάλειψη όλων των πυρηνικών οπλοστασίων και η στροφή στην κατεύθυνση ενός κόσμου χωρίς πυρηνικά όπλα αποτελεί προτεραιότητα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν σημειώθηκε καμία πρόοδος όσον αφορά τις συγκεκριμένες ενέργειες για τον πυρηνικό αφοπλισμό που συμφωνήθηκαν κατά τη διάσκεψη αναθεώρησης της NPT το 2010· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην αναθεωρητική διάσκεψη της NPT το 2010 δόθηκε νέα έμφαση στην ανθρωπιστική διάσταση των συνεπειών των πυρηνικών όπλων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να συνεχίσει να δίνεται προτεραιότητα στην περαιτέρω ενίσχυση των βασικών στόχων μη διάδοσης και αφοπλισμού που περιλαμβάνονται στους τρεις πυλώνες της NPT, και συγκεκριμένα στη μη διάδοση, στον αφοπλισμό και στη συνεργασία για την ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πυρηνικές δυνάμεις που είναι συμβαλλόμενα μέρη στην NPT εκσυγχρονίζουν και αναβαθμίζουν τα πυρηνικά οπλοστάσιά τους και κωλυσιεργούν όσον αφορά τη μείωση ή εξάλειψη των πυρηνικών τους οπλοστασίων και την απομάκρυνση από το στρατιωτικό δόγμα της πυρηνικής αποτροπής·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να εφαρμόζουν τη Νέα Συνθήκη για τη Μείωση των Στρατηγικών Όπλων (START), η οποία θα λήξει το 2021· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίσημη πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για την έναρξη διαπραγματεύσεων σχετικά με μια νέα συμφωνία που θα διαδεχτεί τη Νέα START δεν έχουν μέχρι στιγμής βρει ανταπόκριση από τη Ρωσική Ομοσπονδία, και ότι δεν έχει γίνει ακόμη διαπραγμάτευση για τη συνέχιση της Νέας START όσον αφορά τη μείωση των στρατηγικών και μη στρατηγικών πυρηνικών όπλων με απώτερο στόχο την εξάλειψή τους·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δοκιμές πυρηνικών όπλων και/ή κάθε άλλη πυρηνική έκρηξη συνιστά απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια και υπονομεύει το παγκόσμιο καθεστώς πυρηνικού αφοπλισμού και μη διάδοσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη για την απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών αποτελεί τον πλέον αποτελεσματικό επίσημο τρόπο για την απαγόρευση των δοκιμών πυρηνικών όπλων και κάθε άλλου είδους πυρηνικών εκρήξεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2016 σηματοδοτεί την 20ή επέτειο από το άνοιγμα προς υπογραφή της Συνθήκης για την Πλήρη Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκιμών (CTBT), στις 24 Σεπτεμβρίου 1996·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν, δεν έχει πραγματοποιηθεί η διάσκεψη για τη δημιουργία ζώνης απαλλαγμένης από πυρηνικά και κάθε άλλου είδους όπλα μαζικής καταστροφής στη Μέση Ανατολή έως τον Δεκέμβριο του 2012, με βάση τις συναινετικές συμφωνίες μεταξύ των συμβαλλομένων κρατών της ΝΡΤ στο πλαίσιο της αναθεωρητικής διάσκεψης του 2010·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασφάλεια και η προστασία των πυρηνικών όπλων των ΗΠΑ που είναι ανεπτυγμένα στην Τουρκία έχει αποτελέσει αντικείμενο αυξημένου ελέγχου λόγω της ένοπλης σύγκρουσης στη Συρία·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο έλεγχος των εξοπλισμών και οι συμφωνίες μη διάδοσης αποτελούν σημαντικό μέρος του ευρωπαϊκού μεταψυχροπολεμικού συστήματος ασφάλειας, το οποίο φαίνεται τώρα διαρκώς πιο εύθραυστο λόγω της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η 5η Δεκεμβρίου 2015 ήταν η 20ή επέτειος της υπογραφής του Μνημονίου της Βουδαπέστης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ουκρανία έχει τηρήσει όλες τις διατάξεις του και έχει λάβει προορατικές θέσεις στα ζητήματα του πυρηνικού αφοπλισμού και της μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων, σε αντίθεση με τη Ρωσική Ομοσπονδία, που έχει παραβεί τις δεσμεύσεις της καταλαμβάνοντας τμήμα της επικράτειας της Ουκρανίας (Κριμαία) και εξαπολύοντας ένοπλη επίθεση στην ανατολική Ουκρανία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση αυτή έχει δημιουργήσει επικίνδυνο προηγούμενο, δεδομένου ότι ένα κράτος που είχε εγγυηθεί την ασφάλεια της Ουκρανίας ανταποκρινόμενο στην απόφαση της Ουκρανίας να προσχωρήσει στην ΝΡΤ ως κράτος χωρίς πυρηνικά όπλα, παραβίασε την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, υπονομεύοντας και βλάπτοντας σοβαρά όχι μόνο την αξιοπιστία του μέσου στο σύνολό του, αλλά και τις αρνητικές εγγυήσεις ασφαλείας εκ μέρους του κράτους που έχει πυρηνικά όπλα και την ίδια την NPT και την ιδέα της προώθησης του παγκόσμιου πυρηνικού αφοπλισμού και της μη διάδοσης στη βάση του διεθνούς δικαίου και των πολυμερών συνθηκών·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία έχει αναπτύξει στο Καλίνινγκραντ πυραύλους Iskander μικρής εμβέλειας, με σκοπό να πραγματοποιήσει ασκήσεις και υπερπτήσεις με συστήματα ικανά να μεταφέρουν πυρηνικά όπλα, καθώς και ότι η απόφαση της Ρωσίας να αναστείλει τη συμφωνία διάθεσης και διαχείρισης πλουτωνίου που είχε συνάψει με τις Ηνωμένες Πολιτείες το 2000 αυξάνουν την ανησυχία σχετικά με την αυξανόμενη εξάρτηση της Ρωσίας από τα πυρηνικά όπλα·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ως συμμετέχον μέρος στο κοινό ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης που συμφωνήθηκε με το Ιράν, μεταξύ άλλων λόγω του ρόλου της ως πλήρους μέλους της κοινής επιτροπής για την εποπτεία της εφαρμογής της συμφωνίας·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 9 Σεπτεμβρίου 2016 η ΛΔΚ πραγματοποίησε την πέμπτη της πυρηνική δοκιμή, μόλις μερικούς μήνες μετά από τη δοκιμή της 6ης Ιανουαρίου 2016, λαμβάνοντας υπόψη ότι η δοκιμή αυτή, την οποία η ΛΔΚ χαρακτήρισε «επιτυχή δοκιμή βόμβας υδρογόνου», παραβιάζει κατάφωρα τις διεθνείς της υποχρεώσεις που απορρέουν από τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και την κοινή δήλωση της Βόρειας και της Νότιας Κορέας, του 1992, για την αποπυρηνικοποίηση της κορεατικής χερσονήσου, όπου αναφέρεται ότι τα δύο κράτη δεν θα αναπτύξουν ούτε θα κατέχουν πυρηνικά όπλα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάδοση των ΟΜΚ, αλλά ιδίως των πυρηνικών όπλων και των φορέων τους, συνιστούν απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΛΔΚ ανήγγειλε την αποχώρησή της από τη Συνθήκη μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων (NPT) το 2003, πραγματοποιεί πυρηνικές δοκιμές από το 2006, και το 2009 δήλωσε επίσημα ότι έχει αναπτύξει πυρηνικό όπλο για λόγους αποτροπής, πράγμα που σημαίνει ότι η απειλή για τις γειτονικές χώρες στη Βορειοανατολική Ασία, και για την περιφερειακή και διεθνή ειρήνη και ασφάλεια έχει αυξηθεί·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ευρωπαϊκή στρατηγική ασφαλείας, του 2003, αναφέρεται πως η διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής αποτελεί δυνητικά τη μεγαλύτερη απειλή κατά της ασφάλειάς μας, περιλαμβανομένου ενός ενδεχόμενου ανταγωνισμού σε ΟΜΚ, και ότι η Ένωση επιδιώκει απαρασάλευτα την ένταξη όλων των κρατών σε καθεστώτα πολυμερών συνθηκών, καθώς και την ενίσχυση των συνθηκών και των διατάξεων επαλήθευσης που αυτές περιλαμβάνουν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια στρατηγική της ΕΕ, του 2016, δεν κάνει καμιά αναφορά στα ΟΜΚ, στη μη διάδοση και στον έλεγχο των όπλων·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυστυχώς, η ΕΕ δεν μπόρεσε κατά την προετοιμασία της αναθεωρητικής διάσκεψης της NPT το 2015 να συμφωνήσει σε κοινή θέση για τον πυρηνικό αφοπλισμό, αναγνωρίζοντας για πρώτη φορά πως είχαν εκφραστεί «διαφορετικές απόψεις» σχετικά με τις επιπτώσεις της κατοχής πυρηνικών όπλων, και ότι η αναθεωρητική διάσκεψη της NPT το 2015 δεν στάθηκε δυνατό να καταλήξει σε κοινό έγγραφο, λόγω διαφωνιών αναφορικά με τη συνέχιση των προσπαθειών σε περιφερειακό επίπεδο για τη δημιουργία μιας ζώνης απαλλαγμένης από ΟΜΚ στη Μέση Ανατολή·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ δεσμεύθηκε να κάνει χρήση όλων των μέσων που έχει στη διάθεσή της με στόχο την πρόληψη, την αποτροπή, την παύση και, ει δυνατόν, την εξάλειψη των προγραμμάτων διάδοσης τα οποία προκαλούν ανησυχία σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως αναφέρεται σαφώς στη Στρατηγική της ΕΕ κατά της διάδοσης ΟΜΚ που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου 2003·

1.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την επιδείνωση της περιφερειακής και της διεθνούς ασφάλειας, την επανεμφάνιση του ρόλου των πυρηνικών όπλων στο πλαίσιο αυτό και τη μη εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων για τον αφοπλισμό και τη μη διάδοση·

2.  καλεί όλα τα κράτη που διαθέτουν πυρηνικά όπλα να λάβουν συγκεκριμένα προσωρινά μέτρα για τη μείωση του κινδύνου εκρήξεων πυρηνικών όπλων, μεταξύ άλλων μειώνοντας την επιχειρησιακή κατάσταση των πυρηνικών όπλων, μετακινώντας τα από το πεδίο ανάπτυξης στις αποθήκες, υποβιβάζοντας τον ρόλο τους στα στρατιωτικά δόγματα και μειώνοντας γρήγορα τα κάθε τύπου πυρηνικά όπλα·

3.  εκφράζει βαθιά ανησυχία για τις ενδεχόμενες παραβιάσεις της Συνθήκης για τις Πυρηνικές Δυνάμεις Μέσου Βεληνεκούς (INF)·

4.  στηρίζει τη διάσκεψη κορυφής του 2016 για την πυρηνική ασφάλεια, αναγνωρίζοντας ότι η άνευ αδείας εμπορία και χρήση πυρηνικών υλικών συνιστά άμεση και σοβαρή απειλή για την παγκόσμια ασφάλεια, και προσβλέπει στην επίτευξη του πλήρους εντοπισμού και της ασφάλισης όλων των υλικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πυρηνικά όπλα·

5.  χαιρετίζει την περάτωση των εργασιών της ανοιχτής ομάδας εργασίας του ΟΗΕ (OEWG) που προώθησε τις πολυμερείς διαπραγματεύσεις για τον πυρηνικό αφοπλισμό, σύμφωνα με το ψήφισμα A/RES/70/33 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ· επικροτεί τη σύσταση προς τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, που περιλαμβάνεται στην τελική έκθεση της OEWG (A/71/371) και εγκρίθηκε με ευρεία υποστήριξη στις 19 Αυγούστου 2016, σχετικά με τη σύγκληση διάσκεψης το 2017, ανοικτής σε όλα τα κράτη, για τη διαπραγμάτευση ενός νομικά δεσμευτικού μέσου απαγόρευσης των πυρηνικών όπλων, με απώτερο στόχο την πλήρη κατάργησή τους· αναγνωρίζει ότι αυτό θα ενισχύσει τους στόχους μη διάδοσης και αφοπλισμού και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την NPT, και θα βοηθήσει να δημιουργηθούν οι συνθήκες για παγκόσμια ασφάλεια και για έναν κόσμο χωρίς πυρηνικά όπλα·

6.  καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να στηρίξουν τη σύγκληση μιας τέτοιας διάσκεψης το 2017 και να συμμετάσχουν εποικοδομητικά στις εργασίες της, και καλεί την ΑΕ/ΥΕ κ. Federica Mogherini και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να συμβάλουν εποικοδομητικά στις διεργασίες για τη διαπραγματευτική διάσκεψη του 2017·

7.  υπενθυμίζει την 20ή επέτειο από τις 23 Σεπτεμβρίου 1996 που άνοιξε προς υπογραφή η Συνθήκη για την πλήρη απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών (CTBT), και υπογραμμίζει ότι μια οικουμενική, διεθνώς και με αποτελεσματικό τρόπο επαληθεύσιμη συνθήκη απαγόρευσης των πυρηνικών δοκιμών αποτελεί τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο για να απαγορευθούν οι δοκιμαστικές εκρήξεις πυρηνικών όπλων και κάθε άλλου είδους πυρηνικές εκρήξεις·

8.  καλεί τα εναπομένοντα κράτη που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ της Συνθήκης CTBT και τα οποία πρέπει να την κυρώσουν προκειμένου να τεθεί σε ισχύ, να υπογράψουν και/ή να κυρώσουν επειγόντως τη Συνθήκη, προκειμένου να αποκτήσει πλήρη νομική ισχύ αυτό το καίριας σημασίας διεθνές μέσο χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση και εκφράζει ικανοποίηση, στο πλαίσιο αυτό, για την έγκριση, από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, της απόφασης 2310 (2016)·

9.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτύχει η προπαρασκευαστική επιτροπή της CTBT ολοκληρώνοντας και θέτοντας σε λειτουργία το αποτελεσματικό διεθνές σύστημα παρακολούθησης, το οποίο, ακόμη και χωρίς την έναρξη ισχύος της Συνθήκης, συμβάλλει στην περιφερειακή σταθερότητα ως σημαντικό μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ενισχύει το καθεστώς μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων και αφοπλισμού και αποφέρει πρόσθετα επιστημονικά και μη στρατιωτικά οφέλη στα κράτη μέλη· εκφράζει την πεποίθηση ότι, για τη συνέχιση της λειτουργίας του συστήματος παρακολούθησης, η προπαρασκευαστική επιτροπή του Οργανισμού της CTBT θα συνεχίσει να στηρίζεται στις χρηματοδοτικές συνεισφορές των κρατών·

10.  καλεί τις πυρηνικές δυνάμεις να θέσουν τέρμα σε ενδεχόμενους μελλοντικούς στρατηγικούς σχεδιασμούς που θα βασίζονται στη χρήση πυρηνικών όπλων· ζητεί την εμβάθυνση του διαλόγου με όλες τις πυρηνικές δυνάμεις, με σκοπό την επιδίωξη κοινής ατζέντας για την προοδευτική μείωση των αποθεμάτων πυρηνικών κεφαλών· υποστηρίζει, ειδικότερα, τις ενέργειες των ΗΠΑ και της Ρωσίας να μειώσουν τα ανεπτυγμένα πυρηνικά όπλα τους, όπως συμφωνήθηκε με τη Νέα START·

11.  αναγνωρίζει ότι η απομάκρυνση των μικρής εμβέλειας, τακτικών και εν μέρει στρατηγικών πυρηνικών κεφαλών από το ευρωπαϊκό έδαφος θα μπορούσε να συμβάλει θετικά στη διαμόρφωση των συνθηκών για τη δημιουργία περαιτέρω αποπυρηνικοποιημένων ζωνών, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων για μη διάδοση και για αφοπλισμό που προβλέπει η NPT και, στο μεταξύ, δημιουργώντας προηγούμενο για περαιτέρω πυρηνικό αφοπλισμό·

12.  επιδοκιμάζει τη δημιουργία αποπυρηνικοποιημένων ζωνών ως ένα θετικό βήμα προς έναν κόσμο χωρίς πυρηνικά· θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι η δημιουργία αποπυρηνικοποιημένης ζώνης στη Μέση Ανατολή έχει θεμελιώδη σημασία για την επίτευξη διαρκούς και συνολικής ειρήνης στην περιοχή· εκφράζει, σχετικά, την έντονη απογοήτευσή του για τη μη διεξαγωγή διάσκεψης το 2012 για τη δημιουργία μιας ζώνης απαλλαγμένης από ΟΜΚ στη Μέση Ανατολή, όπως όριζε η ΝΡΤ·

13.  στηρίζει τις περαιτέρω προσπάθειες για την ενίσχυση της εντολής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), στην οποία περιλαμβάνεται και η γενίκευση των πρόσθετων πρωτοκόλλων στις συμφωνίες διασφαλίσεων του ΔΟΑΕ, και για άλλες ενέργειες που θα αποσκοπούν στην ανάπτυξη μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης·

14.  εκτιμά πως το κοινό ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης (ΚΟΣΔ), γνωστό και ως η πυρηνική συμφωνία με το Ιράν, ήταν ένα αξιοσημείωτο επίτευγμα της πολυμερούς διπλωματίας και της ευρωπαϊκής διπλωματίας ειδικότερα, γεγονός που θα επιτρέψει όχι μόνο την ουσιαστική βελτίωση των σχέσεων ΕΕ-Ιράν αλλά και θα συμβάλει στην προώθηση της σταθερότητας σε ολόκληρη την περιοχή· θεωρεί ότι τώρα όλες οι πλευρές φέρουν την ευθύνη για την αυστηρή και πλήρη εφαρμογή του· χαιρετίζει τη σύσταση της Μικτής Επιτροπής που απαρτίζεται από εκπροσώπους του Ιράν και της ομάδας χωρών Ε3/ΕΕ+3 (Κίνα, Γαλλία, Γερμανία, Ρωσική Ομοσπονδία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες), με την ΥΕ/ΑΕ· υποστηρίζει πλήρως την ΑΕ/ΥΕ υπό την ιδιότητά της ως συντονίστριας της Μικτής Επιτροπής που έχει συσταθεί στο πλαίσιο του ΚΟΣΔ, και εκτιμά πως η αυστηρή και πλήρης εφαρμογή του ΚΟΣΔ εξακολουθεί να είναι υψίστης σημασίας·

15.  καταδικάζει την πρόσφατη πυρηνική δοκιμή που πραγματοποίησε η ΛΔΚ και την απόρριψη από τη χώρα αυτή των διαφόρων αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένης της πιο πρόσφατης, της 2ας Μαρτίου 2016 (2070)· καλεί τη ΛΔΚ να απόσχει από περαιτέρω προκλητικές ενέργειες και να εγκαταλείψει τα προγράμματα πυρηνικών και βαλλιστικών πυραύλων κατά τρόπο πλήρη, επαληθεύσιμο και μη αναστρέψιμο, να παύσει όλες τις σχετικές δραστηριότητες και να συμμορφωθεί αμέσως προς όλες τις διεθνείς υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΕ, και προς τους λοιπούς διεθνείς κανόνες για τον αφοπλισμό και τη μη διάδοση, και να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων· καλεί τη ΛΔΚ να υπογράψει και να κυρώσει χωρίς καθυστέρηση τη Συνθήκη για την πλήρη απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών· επιβεβαιώνει ότι επιθυμία του είναι η εξεύρεση διπλωματικής και πολιτικής λύσης στο ζήτημα των πυρηνικών όπλων της ΛΔΚ· προτρέπει την Κίνα να ασκήσει, υπό την ιδιότητά της ως μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, έντονη πίεση στη ΛΔΚ·

16.  επικροτεί την προσθήκη ρητρών μη διασποράς ΟΜΚ στις συμφωνίες της ΕΕ με τρίτες χώρες και στα σχέδια δράσης της· επισημαίνει ότι τέτοια μέτρα πρέπει να εφαρμοσθούν από όλες τις χώρες εταίρους της ΕΕ ανεξαιρέτως·

17.  χαιρετίζει την παρουσίαση της παγκόσμιας στρατηγικής της ΕΕ και παροτρύνει την ΕΥΕΔ, ως επόμενο μέτρο, να επικαιροποιήσει και να διευρύνει τη Στρατηγική της ΕΕ του 2003 κατά της διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής και τις Νέες Γραμμές Δράσης του 2009, λαμβάνοντας υπόψη τα ζητήματα και τα προβλήματα που περιγράφονται ανωτέρω, ώστε να καταστεί η ΕΕ μια κινητήρια δύναμη που θα ενισχύσει και θα προωθήσει τις πολυμερείς συμφωνίες για τον αφοπλισμό και τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων·

18.  επικροτεί τις τακτικές αναλύσεις αυτών των θεμάτων μέσω της κοινοπραξίας της ΕΕ για τη μη διάδοση και μέσω άλλων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και κέντρων μελετών, και καλεί την κοινοπραξία της ΕΕ για τη μη διάδοση να διευρύνει το θεματολόγιό της και να συμπεριλάβει στον ίδιο βαθμό και τα ζητήματα αφοπλισμού·

19.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στα κράτη μέλη, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, στον Ύπατο Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για θέματα αφοπλισμού, στον Οργανισμό της Συνθήκης για την πλήρη απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών, και στον Γενικό Διευθυντή του ΔΟΑΕ.