Procedură : 2016/2872(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-1133/2016

Texte depuse :

B8-1133/2016

Dezbateri :

PV 27/10/2016 - 3
CRE 27/10/2016 - 3

Voturi :

Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0425

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 411kWORD 88k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-1126/2016
19.10.2016
PE589.733v01-00
 
B8-1133/2016

depusă pe baza întrebării cu solicitare de răspuns oral B8-1803/2016

în conformitate cu articolul 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură


referitoare la Serviciul european de voluntariat (2016/2872(RSP))


María Teresa Giménez Barbat, Ilhan Kyuchyuk, Yana Toom, Marian Harkin, Marielle de Sarnez în numele Grupului ALDE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la Serviciul european de voluntariat (2016/2872(RSP))  
B8-1133/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere Decizia Consiliului din 27 noiembrie 2009 privind Anul european al activităților de voluntariat care promovează cetățenia activă (2011)(1),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 20 septembrie 2011 intitulată „Politicile UE și voluntariatul: recunoașterea și promovarea activităților de voluntariat transfrontaliere în UE” (COM(2011)0568),

–  având în vedere Agenda de politici pentru voluntariat în Europa a Alianței pentru Anul european al voluntariatului 2011,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 20 decembrie 2012 privind validarea învățării non-formale și informale(2),

–  având în vedere Rezoluția sa din 23 octombrie 2013 referitoare la voluntariat și activitățile de voluntariat în Europa(3),

–  având în vedere Rezoluția sa din 12 iunie 2012 referitoare la recunoașterea și promovarea activităților de voluntariat transfrontaliere în UE(4),

–  având în vedere Carta europeană a drepturilor și responsabilităților voluntarilor(5),

–  având în vedere Rezoluția Parlamentului European din 22 aprilie 2008 referitoare la contribuția activității de voluntariat la coeziunea economică și socială(6),

–  având în vedere întrebarea adresată Comisiei referitoare la Serviciul european de voluntariat (O-000107/2016 - B8-1803/2016),

–  având în vedere articolul 128 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  reamintind că, în 2016, Serviciul european de voluntariat (SEV) își sărbătorește cea de-a 20-a aniversare și că de-a lungul acestor 20 de ani au fost sprijiniți 100 000 de voluntari;

B.  subliniind că Anul european al voluntariatului 2011, susținut ferm de Parlamentul European, a reprezentat o oportunitate politică majoră de a scoate în evidență valoarea adăugată a voluntariatului în Europa și că acum, cinci ani mai târziu, Parlamentul European ar trebui să analizeze impactul pe care l-a avut Anul european al voluntariatului 2011 asupra elaborării politicilor și asupra modului în care voluntariatul este integrat în principalele programe europene, cum ar fi Erasmus+ și Serviciul european de voluntariat;

C.  reamintind că Anul european al voluntariatului 2011 a constituit imboldul și a oferit și contextul pentru crearea și/sau revizuirea cadrelor juridice naționale privind voluntariatul în Europa; subliniind, însă, că Europa nu are încă politici coordonate în materie de voluntariat cu un punct de contact unic în instituțiile UE;

D.  reamintind că voluntariatul este făcut din proprie inițiativă, reprezentând o alegere și o motivație personale, fără a se urmări câștiguri materiale; subliniind că voluntariatul poate fi definit ca o călătorie făcută din solidaritate și că reprezintă o metodă de a răspunde nevoilor și preocupărilor umane, sociale și de mediu;

E.  subliniind că voluntariatul are valoare și importanță fiind una dintre cele mai vizibile forme de manifestare a solidarității, care promovează și facilitează incluziunea socială, construiește capital social și produce transformări ale societății; subliniind că voluntariatul contribuie atât la dezvoltarea unei societăți civile active, care poate oferi soluții creative și inovatoare la provocările comune, cât și la creșterea economică și că, prin urmare, merită evaluat într-un mod specific din perspectiva capitalului economic, dar și a celui social;

F.  reamintind că existența unui mediu favorabil este esențială pentru a asigura implicarea unui număr mai mare de cetățeni europeni în activități de voluntariat, garantând astfel o finanțare sigură și sustenabilă pentru infrastructura necesară voluntariatului, în special organizațiile care lucrează cu voluntari;

G.  subliniind că voluntariatul presupune o combinație de mecanisme de sprijin și/sau de structuri organizaționale adecvate, care ar trebui consolidate ulterior printr-un cadru juridic adecvat care identifică drepturile și responsabilitățile voluntarilor și ale voluntariatului;

H.  subliniind că fiecare persoană are dreptul la un acces egal la oportunitățile de voluntariat și la protecție împotriva tuturor tipurilor de discriminare și ar trebui să i se acorde dreptul de a-și concilia activitatea de voluntariat cu viața privată și cea profesională, astfel încât să poată avea un grad de flexibilitate pe parcursul activității de voluntariat;

I.  subliniind că recunoașterea voluntariatului este, de asemenea, esențială pentru a încuraja stimularea adecvată a tuturor celor interesați și mărește, astfel, cantitatea, calitatea și impactul voluntariatului și că acest lucru presupune dezvoltarea unei culturi de recunoaștere care prezintă voluntariatul ca o forță motrice pentru transpunerea în practică a valorilor europene;

J.  recunoscând că noul CFM al UE pentru 2014-2020 a rezervat o serie de fonduri UE pentru voluntariat, în special programul „Europa pentru cetățeni”, gestionat în prezent de DG HOME, care a păstrat voluntariatul ca prioritate; subliniind că noul program Erasmus+ oferă încă oportunități de finanțare și sprijinire a proiectelor de voluntariat, în special prin programul SEV, și că programul „Voluntari UE pentru ajutor umanitar” a fost lansat de DG ECHO pentru a oferi sprijin practic proiectelor de ajutor umanitar; remarcând, însă, că accesul organizațiilor de voluntari la alte fonduri importante ale UE, cum ar fi fondurile structurale și de investiții europene, rămâne foarte limitat;

K.  reamintind că actuala criză a refugiaților este un exemplu relevant și un simbol vizibil al importanței voluntarilor și a modului în care aceștia întruchipează valorile europene, contribuie la construirea rezilienței și sunt gata să ofere soluții flexibile și pragmatice la provocările comune; reamintind că activitatea de voluntariat reprezintă un catalizator pentru integrarea socială și invitând statele membre să încurajeze migranții să se implice în activități de voluntariat, ca un factor esențial pentru incluziunea socială a acestora,

1.  recunoaște că voluntariatul este o expresie a solidarității, libertății și responsabilității, care contribuie la consolidarea unei cetățenii active și la dezvoltarea personală umană și reprezintă un instrument esențial pentru incluziunea și coeziunea socială, precum și pentru cursurile de pregătire, educație și dialog intercultural, asigurând, în același timp, o contribuție importantă la răspândirea valorilor europene; subliniază că avantajele sale sunt, de asemenea, recunoscute în munca de voluntariat desfășurată cu țările terțe, ca instrument strategic pentru încurajarea înțelegerii reciproce și a relațiilor interculturale;

2.  subliniază că este important să se creeze un cadru juridic care definește statutul voluntariatului, drepturile și responsabilitățile voluntarilor și activitățile de voluntariat și care facilitează mobilitatea și recunoașterea; încurajează statele membre care încă nu au definit un cadru juridic pentru voluntari să folosească Carta europeană a drepturilor și responsabilităților voluntarilor;

3.  invită statele membre să introducă procese de validare concretă în cadrul Recomandării Consiliului din 2012; cere ca orice inițiativă viitoare privind pașaportul european al competențelor și Europass să acorde o importanță mai mare experiențelor dobândite prin învățarea formală, informală și non-formală, inclusiv prin voluntariat; reamintește faptul că activitățile de voluntariat oferă competențe pentru facilitarea accesului la piața forței de muncă și că aceste competențe ar trebui să se reflecte într-un curriculum bazat pe o abordare ascendentă, valorificând competențele dobândite prin intermediul voluntariatului și bunăvoință;

4.  invită statele membre să promoveze SEV în sistemele lor educaționale și academice ca instrument de popularizare a educației de solidaritate și de implicare civică în rândul generației tinere;

5.  sugerează că trebuie sprijinite și adoptate inițiative de tipul celor propuse recent de Comisie în noua propunere privind Regulamentul financiar, prin care timpul petrecut ca voluntar să fie eligibil pentru cofinanțare din granturile acordate de UE;

6.  ia act de faptul că, în Europa, aproape 100 de milioane de cetățeni de toate vârstele sunt voluntari, activitatea lor contribuind la realizarea a aproximativ 5 % din PIB-ul său; solicită Comisiei să ia în considerare valoarea economică a bunurilor și serviciilor furnizate de către voluntari prin elaborarea mai multor politici axate pe voluntariat;

7.  invită statele membre să adopte sistemul elaborat de Organizația Internațională a Muncii pentru a măsura valoarea economică a voluntariatului; invită Eurostat să sprijine statele membre în acest demers pentru a se asigura că sunt colectate date comparative în Europa, dar și pentru a dezvolta indicatori și metodologii comune la nivelul UE pentru măsurarea impactului social al voluntariatului;

8.  invită statele membre să instituie programe de voluntariat naționale finanțate în mod adecvat și să îmbunătățească accesul la informații de calitate privind posibilitățile de voluntariat la nivel național, dar și local, în special prin rețelele de informare existente pentru tineri și informări reciproce („peer-to-peer”); încurajează statele membre să creeze centre naționale implicate în serviciul civic, care ar urma să promoveze și oportunități de voluntariat internațional;

9.  recomandă o mai mare internaționalizare a SEV și propune să se invite toate țările AELS/SEE, statele aderente și statele candidate la cooperare cu statele membre ale UE, în conformitate cu acordurile de asociere și cu acordurile bilaterale dintre acestea și UE; subliniază necesitatea de a propune mai multe oportunități de voluntariat în străinătate și de a îmbunătăți colaborarea dintre organizațiile de voluntariat, atât în UE, cât și în țările învecinate;

10.  solicită Comisiei să pregătească un studiu privind sistemele naționale de servicii de voluntariat, corpuri naționale ale serviciului civic și corpuri naționale de solidaritate, precum și mediul existent pentru voluntarii potențiali din rândul statelor membre, pentru a promova înțelegerea reciprocă și diseminarea bunelor practici și posibilitatea de a crea un serviciu civic european - toate acestea pentru a stimula cetățenia UE;

11.  solicită Comisiei să îmbunătățească și să reconfigureze strategia de comunicare privitoare la SEV prin scoaterea în evidență a valorii sociale, umane și civice a voluntariatului, în loc să se axeze pe posibilitatea de a călători gratuit în Europa datorită SEV;

12.  sprijină ideea Comisei de a crea o nouă inițiativă de voluntariat, Corpul de solidaritate al UE; invită Comisia să se asigure că în special organizațiile de voluntari sunt implicate în conceperea inițiativei și că implementarea acesteia nu va afecta bugetele alocate deja pentru alte programe;

13.  insistă că programul SEV ar trebui să fie benefic persoanelor și organizațiilor implicate, precum și societății în ansamblu, și că SEV ar trebui să întărească aspectele ce vizează implicarea civică din programul Erasmus +; subliniază că este important să se promoveze SEV pentru toți tinerii, în special pentru cei care nu sunt încă interesați de voluntariat și mobilitate, creând, astfel, motivații și schimbări de mentalitate fără a exclude generațiile mai în vârstă, întrucât acestea au o contribuție importantă, de exemplu ca mentori;

14.  subliniază rolul îmbătrânirii active în activitățile de voluntariat și evidențiază rolul cetățenilor tineri și mai în vârstă pentru angajamentul civic în Europa, bazându-se pe impulsul oferit de Anul european al activităților de voluntariat (2011) și Anul european al îmbătrânirii active și al solidarității între generații (2012);

15.  subliniază că SEV ar trebui să se bazeze pe oferte de voluntariat de calitate și să respecte Carta voluntariatului și principiile din Carta de calitate a mobilității educaționale; totodată, SEV ar trebui să aibă la bază o structură care încurajează organizațiile de voluntariat să devină organizații de primire, oferind-le astfel fonduri și cursuri de formare adecvate, consolidând, în același timp, rolul organizațiilor de coordonare care oferă asistență unui număr mare de organizații de primire, de exemplu în ceea ce privește administrarea și pregătirea;

16.  reamintește că SEV ar trebui să aibă la bază o structură care să permită un acces ușor și rapid al tinerilor la program și, prin urmare, cere o simplificare a sistemului actual de formulare a cererilor de participare;

17.  subliniază că trebuie consolidate activitățile de monitorizare și dimensiunea locală după o experiență de voluntariat în străinătate, acordând sprijin pentru comunitățile locale nu numai înainte de plecare, dar și la întoarcere, sub forma unor cursuri de pregătire post-orientare și post-integrare;

18.  insistă că trebuie asigurat un mentorat de calitate pe parcursul întregului proces prin intermediul unui management responsabil al voluntariatului și conștientizând voluntarii de responsabilitatea pe care o au în ceea ce privește angajamentul față de organizație și comunitate;

19.  recomandă Comisiei să ia în considerare poziția Alianței europene pentru voluntariat și a altor organizații bazate pe voluntariat, ale căror recomandări sunt reflectate în Agenda politică pentru voluntariat în Europa (PAVE);

20.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1)

JO L 17, 22.1.2010, p. 43.

(2)

JO C 398, 22.12.2012, p. 1.

(3)

Texte adoptate, P7_TA(2013)0549.

(4)

JO C 332 E, 15.11.2013, p. 14.

(5)

http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/volunteering_charter_en.pdf

(6)

JO C 259 E, 29.10.2009, p. 9.

Notă juridică - Politica de confidențialitate