Postup : 2016/2872(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-1134/2016

Předložené texty :

B8-1134/2016

Rozpravy :

PV 27/10/2016 - 3
CRE 27/10/2016 - 3

Hlasování :

Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0425

NÁVRH USNESENÍ
PDF 264kWORD 76k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-1126/2016
19.10.2016
PE589.734v01-00
 
B8-1134/2016

předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8-1803/2016

v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu


o Evropské dobrovolné službě (2016/2872(RSP))


Andrew Lewer, Angel Dzhambazki za skupinu ECR

Usnesení Evropského parlamentu o Evropské dobrovolné službě (2016/2872(RSP))  
B8-1134/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady ze dne 27. listopadu 2009 o Evropském roku dobrovolných činností na podporu aktivního občanství (2011)(1),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 20. září 2011 s názvem Sdělení o politikách EU a dobrovolnictví: uznání a propagace přeshraničních dobrovolných činností v EU (COM(2011) 568),

–  s ohledem na politický program Aliance pro Evropský rok dobrovolnictví 2011 s názvem politický program pro dobrovolnictví v Evropě,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. prosince 2012 o uznávání neformálního a informálního učení(2),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 23. října 2013 o dobrovolnictví a dobrovolné činnosti v Evropě(3),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 12. června 2012 o uznání a propagaci přeshraničních dobrovolných činností v EU(4),

–  s ohledem na Evropskou chartu práv a povinností dobrovolníků(5),

–  s ohledem na otázku položenou Komisi o Evropské dobrovolné službě (O-000107/2016 – B8-1803/2016),

–  s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  připomíná, že v roce 2016 slaví Evropská dobrovolná služba (EDS) dvacáté výročí zahájení své činnosti a že za tu dobu poskytla podporu 100 000 dobrovolníků;

B.  zdůrazňuje, že cílem Evropského roku dobrovolnictví 2011 bylo vyzdvihnout přínos dobrovolnictví v Evropě a že s pětiletým odstupem by měl Evropský parlament zhodnotit přínos Evropského roku dobrovolnictví 2011 a vývoj na úrovni politik, aby zhodnotil, do jaké míry je dobrovolnictví zakotveno v evropských programech, jako je např. Erasmus+ a jeho Evropská dobrovolná služba;

C.  konstatuje, že Evropský rok dobrovolnictví 2011 se mohl stát pobídkou pro vytvoření nebo přezkum vnitrostátních a právních rámců pro dobrovolnictví v Evropě; zdůrazňuje, že i když je představa vytvoření jednotných kontaktních míst pro orgány Evropské unie a sdílení osvědčených postupů na úrovni EU přínosná, politiky v oblasti dobrovolnictví spadají do pravomoci členských států;

D.  připomíná, že dobrovolná činnost je vykonávána z vlastní svobodné vůle, na základě osobního rozhodnutí a z vlastního popudu, a to bez nároku na finanční zisk; zdůrazňuje, že dobrovolná činnost může pomoci rozvíjet smysl pro společenství a představovat jedno z východisek pro řešení lidských, sociálních nebo environmentálních potřeb a zájmů;

E.  zdůrazňuje, že dobrovolnictví je jedním z nejviditelnějších projevů společenství a podporuje a usnadňuje sociální začleňování, tvorbu sociálního kapitálu a působí na transformaci společnosti; dobrovolnictví rovněž napomáhá rozvoji prosperující občanské společnosti, která dokáže nabízet tvůrčí a inovativní přístupy k řešení společných úkolů a přispívat k hospodářskému růstu;

F.  zdůrazňuje, že bezpečné prostředí na podporu dobrovolnictví a dobrovolnických organizací, včetně udržitelné dobrovolnické infrastruktury, může napomáhat zapojení většího počtu občanů do dobrovolných činností;

G.  zdůrazňuje, že dobrovolná činnost vyžaduje kombinaci podpůrných mechanismů a vhodné organizační struktury, jež jsou zakotveny ve vhodném právním rámci členských států, který vymezuje práva a povinnosti vztahující se na dobrovolníky a dobrovolnické činnosti; bere na vědomí, že podíl občanů na dobrovolných činnostech se v jednotlivých členských státech výrazně liší;

H.  zdůrazňuje význam rovného přístupu k dobrovolnictví a význam ochrany proti diskriminaci při výkonu dobrovolné činnosti, stejně jako význam práva na sladění dobrovolné činnosti se soukromým a pracovním životem jednotlivce;

I.  zdůrazňuje, že uznání sociální a hospodářské hodnoty dobrovolnictví má zásadní význam jako podpora vhodných pobídek pro všechny zúčastněné strany, jež vedou ke zvýšení počtu, kvality a posílení účinku dobrovolnictví;

J.  uznává, že program Erasmus+ nabízí příležitosti k financování a podpoře dobrovolnických projektů, zejména projektů prováděných prostřednictvím programu Evropské dobrovolné služby (EVS) a programu Evropského dobrovolnického sboru humanitární pomoci, který zahájilo Generální ředitelství pro humanitární pomoc a civilní ochranu jako způsob zajištění praktické podpory projektům humanitární pomoci; zdůrazňuje však, že přístup dobrovolnických organizací k hlavním fondům EU, jako jsou např. Evropské strukturální a investiční fondy, zůstává omezený;

K.  připomíná, že současná uprchlická krize je jen další připomínkou toho, jak významní jsou dobrovolníci a dobrovolnictví; bere na vědomí, že dobrovolníci mohou představovat reálný nástroj odolnosti a často nabízí pružné a pragmatické řešení společných výzev;

1.  uznává, že dobrovolnictví je projevem společenství, svobody a odpovědnosti, jež přispívá k posílení aktivního občanství a společně s odbornou přípravou, vzděláváním a mezikulturním dialogem je nezbytným nástrojem sociálního začleňování a soudržnosti, a že může významným způsobem přispět k šíření hodnot členských států EU; zdůrazňuje, že přínos dobrovolnictví se rovněž odráží v činnostech zajišťovaných s třetími zeměmi, kde představují strategický nástroj podporující vzájemné porozumění a mezikulturní vztahy;

2.  uznává význam vnitrostátních právních rámců, které vyjasňují postavení dobrovolníků a dobrovolné činnosti, a význam lepšího porozumění a srovnatelnosti dovedností a kvalifikací na úrovni EU, s ohledem na potřebu usnadnění mobility;

3.  vyzývá členské státy, aby zavedly procesy stanovené v rámci doporučení Rady z roku 2012 s cílem zajistit lepší porozumění a srovnatelnost dovedností a kvalifikací; navrhuje, aby budoucí iniciativy v oblasti Evropského znalostního pasu a Europassu propojovaly zkušenosti získané prostřednictvím formálního, informálního a neformálního učení, jež budou zahrnovat i dobrovolné činnosti; připomíná, že při výkonu dobrovolné činnosti si lze osvojit dovednosti, které mohou usnadňovat přístup na trh práce;

4.  konstatuje, že v Evropě je téměř 100 milionů dobrovolníků všech věkových kategorií, jejichž činnost přispívá k tvorbě zhruba 5 % HDP Evropské unie; vyzývá Komisi, aby prostřednictvím tvorby politik více zaměřených na dobrovolníky zohlednila ekonomickou hodnotu zboží a služeb poskytovaných dobrovolníky;

5.  vyzývá členské státy, které tak dosud neučinily, aby vytvořily vnitrostátní programy pro dobrovolné služby a zlepšily přístup ke kvalitním informacím o příležitostech k dobrovolnictví na vnitrostátní i místní úrovni, zejména prostřednictvím stávajících informačních sítí věnovaných mládeži a vzájemného informování mezi mladými lidmi, a aby vytvářely vnitrostátní střediska pro občanské služby, která by rovněž nabízela informace o příležitostech k dobrovolnictví na mezinárodní úrovni;

6.  žádá Komisi, aby zvážila vypracování studie o jednotlivých vnitrostátních režimech dobrovolné služby, včetně občanské služby a sborů solidarity, a stávajícím prostředí pro potenciální dobrovolníky v jednotlivých členských státech, s cílem usnadnit vzájemné porozumění a šíření osvědčených postupů;

7.  bere na vědomí úmysl Komise vytvořit novou dobrovolnou iniciativu, sbory solidarity EU; vyzývá Komisi, aby především přihlížela k evropské přidané hodnotě této iniciativy; vyzývá Komisi, aby – pokud dojde k závěru, že je tato iniciativa přínosná – zajistila, že tato koncepce bude zahrnovat i místní a vnitrostátní dobrovolnické organizace; dále zdůrazňuje, že je třeba zajistit, aby vytvoření a provádění sborů solidarity EU nevedlo ke snižování rozpočtů přidělených na ostatní programy EU, ani stropů výdajů stanovených pro víceletý finanční rámec na období 2014–2020;

8.  doporučuje další internacionalizaci programu Evropské dobrovolné služby a navrhuje vyzvat všechny země EFTA/EHP, přistupující a kandidátské země, aby v tomto ohledu spolupracovaly s členskými státy EU v souladu se svými dohodami o přidružení a dvoustrannými dohodami s EU; zdůrazňuje, že je třeba posílit příležitosti k dobrovolnictví v zahraničí i spolupráci s dobrovolnickými organizacemi v EU a v sousedních zemích;

9.  trvá na tom, že program Evropské dobrovolné služby by měl pomáhat jednotlivcům a organizacím a měl by být prospěšný společnosti jako celku; zdůrazňuje, že je důležité představit program Evropské dobrovolné služby všem mladým lidem, aniž by však byla vyloučena starší generace, jejíž příspěvek je stejně tak důležitý – starší dobrovolníci mohou například vykonávat funkci odborných dohlížitelů;

10.  zdůrazňuje, že Evropská dobrovolná služba by měla být založena na nabídce kvalitní dobrovolné činnosti, která se řídí Chartou práv a povinností dobrovolníků a zásadami Evropské charty kvality mobility, a že by se Evropská dobrovolná služba měla zakládat na struktuře, která bude povzbuzovat dobrovolnické organizace, aby působily jako hostitelské organizace, a poskytovat jim také odpovídající podporu a vzdělávání, a současně posilovat úlohu koordinujících organizací, které budou podporovat velké množství hostitelských organizací, například v oblasti správy či vzdělávání;

11.  připomíná, že program Evropské dobrovolné služby by měl být založen na struktuře, která mladým lidem umožní rychlý a snadný přístup k programu; vyzývá proto k zefektivnění a zjednodušení stávajícího systému podávání žádostí s cílem povzbudit lidi k dobrovolnictví a snížit administrativní zátěž pro dobročinné a dobrovolnické organizace;

12.  zdůrazňuje, že je třeba posílit následná opatření navazující na zkušenosti s dobrovolnou činností, zejména po návratu ze zahraničí, tím způsobem, že se podpora nebude omezovat jen na období před odjezdem, ale bude poskytována i po návratu do místního společenství v podobě kurzů usnadňujících orientaci a opětovné začlenění; tato opatření by měla rovněž podporovat příznivou zpětnou vazbu s cílem umožnit sdílení zkušeností a povzbudit více lidí, aby zvažovali příležitosti k dobrovolnictví;

13.  zdůrazňuje, že v rámci celého procesu je třeba zajistit odborný dohled v podobě odpovědného vedení dobrovolníků a tím, že si dobrovolníci budou vědomi vlastní odpovědnosti spočívající ve spolupráci s organizací a společenstvím;

14.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

(1)

Úř. věst. L 17, 22.1.2010, s. 43–49.

(2)

Úř. věst. C 398, 22.12.2012, s. 1.

(3)

Přijaté texty, P7_TA(2013)0549.

(4)

Úř. věst. C 332 E, 15.11.2013, s. 14.

(5)

http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/volunteering_charter_en.pdf

Právní upozornění - Ochrana soukromí