Förfarande : 2016/2872(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-1134/2016

Ingivna texter :

B8-1134/2016

Debatter :

PV 27/10/2016 - 3
CRE 27/10/2016 - 3

Omröstningar :

Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0425

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 171kWORD 64k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-1126/2016
19.10.2016
PE589.734v01-00
 
B8-1134/2016

till följd av frågan för muntligt besvarande B8-1803/2016

i enlighet med artikel 128.5 i arbetsordningen


om Europeiska volontärtjänsten (2016/2872(RSP))


Angel Dzhambazki, Andrew Lewer, Angel Dzhambazki. för ECR-gruppen

Europaparlamentets resolution om Europeiska volontärtjänsten (2016/2872(RSP))  
B8-1134/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets beslut av den 27 november 2009 om Europeiska året för frivilligarbete för främjande av aktivt medborgarskap (2011)(1),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 20 september 2011 EU-politik och frivilligarbete: Erkännande och främjande av gränsöverskridande frivilliginsatser i EU (KOM(2011)0568),

–  med beaktande av den politiska agendan för frivilligarbete i Europa, utarbetad av alliansen för Europaåret för frivilligarbete 2011 (EYV 2011 Alliance),

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 20 december 2012 om validering av icke-formellt och informellt lärande(2),

–  med beaktande av sin resolution av den 23 oktober 2013 om volontär- och frivilligarbete i Europa(3),

–  med beaktande av sin resolution av den 12 juni 2012 om erkännande och främjande av gränsöverskridande frivilliginsatser i EU(4),

–  med beaktande av den europeiska stadgan om frivilligarbetares grundläggande rättigheter och skyldigheter(5),

–  med beaktande av frågan till kommissionen om europeisk volontärtjänst (O‑000107/2016 – B8-1803/2016),

–  med beaktande av artiklarna 128.5 och 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Europeiska volontärtjänsten firar sitt 20-årsjubileum 2016. Över 100 000 volontärer har erhållit stöd sedan tjänsten inledde sin verksamhet.

B.  Europaåret för frivilligarbete 2011 avsåg att lyfta fram frivilligarbetets mervärde i Europa. Fem år senare bör Europaparlamentet reflektera över vilka konsekvenser Europaåret för frivilligarbete 2011 fått i form av mervärde och policyutveckling och hur frivilligarbete införlivats i centrala europeiska program, såsom Erasmus+ och dess europeiska volontärtjänst.

C.  Europaåret för frivilligarbete 2011 kan ha tjänat som drivkraft och skapat ett sammanhang för inrättande och/eller översyn av nationella och rättsliga ramar för frivilligarbete i hela Europa. Parlamentet påpekar att det visserligen har sitt värde att EU-institutionerna fått en gemensam kontaktpunkt och att det delas bästa praxis om frivilligarbete på EU-nivå, men att politiken inom detta område dock kvarstår som en behörighet för medlemsstaterna.

D.  Frivilligarbete är ett arbete som utförs av en person av fri vilja, fritt val och fri motivation utan att söka ekonomisk vinning. Det kan bidra till att utveckla samhörighetskänsla och ge möjlighet att hantera mänskliga, sociala eller miljömässiga behov och problem.

E.  Frivilligarbete är ett av de synligaste uttrycken för samhörighet som främjar och underlättar social delaktighet, bygger upp ett socialt kapital och bidrar till att förändra samhället. Frivilligarbetet bidrar till utvecklingen av ett välmående civilt samhälle, som kan erbjuda kreativa och innovativa lösningar på gemensamma problem och bidrar till ekonomisk tillväxt.

F.  En trygg verksamhetsmiljö som stöder frivilligarbetare och organisationer för frivilligarbete, med bland annat en hållbar infrastruktur för detta arbete, kan bidra till att få fler medborgare att engagera sig i frivilligarbete.

G.  Frivilligarbete kräver en kombination av stödmekanismer och/eller lämpliga organisatoriska strukturer som kan ha nytta av lämpliga rättsliga ramar i medlemsstaterna, som fastställer rättigheter och skyldigheter för frivilligarbetare och frivilligarbete. Frekvensen av frivilligarbete är avsevärt olika i olika medlemsstater, och detta gäller också de slags verksamheter som bedrivs.

H.  Det är viktigt med lika möjligheter att delta i frivilligarbete, samt med skydd mot diskriminering för dem som deltar i det, och likaså med rätten till balans mellan frivilligarbetet och den enskildes privatliv och arbetsliv.

I.  Erkänslan för frivilligarbetets sociala och ekonomiska värde är viktig för att alla berörda parter ska få lämpliga incitament till det, så att frivilligarbetets omfattning, kvalitet och påverkan ökar.

J.  Erasmus+-programmet erbjuder möjligheter att finansiera och stödja frivilligprojekt, i synnerhet via Europeiska volontärtjänsten. GD Echo har lanserat programmet för EU‑frivilliga för humanitärt arbete för att tillhandahålla praktiskt stöd till projekt för humanitärt bistånd. Frivilligorganisationernas tillgång till andra större EU-fonder, såsom de europeiska struktur- och investeringsfonderna, är dock fortfarande begränsad.

K.  Dagens flyktingkris ger en påminnelse om hur viktigt det är med frivilligarbetare och frivilligarbete. Frivilligarbetare kan förkroppsliga samhällets belastningstålighet och finns ofta på plats för att erbjuda flexibla och praktiska lösningar på gemensamma utmaningar.

1.  Europaparlamentet anser att frivilligarbete är ett uttryck för samhörighet, frihet och ansvar som bidrar till att stärka ett aktivt medborgarskap. Det är också ett väsentligt verktyg för social delaktighet och sammanhållning, liksom för utbildning och dialog mellan kulturer, samtidigt som det på ett betydelsefullt sätt bidrar till att sprida de europeiska värderingarna. Parlamentet betonar att dess fördelar också framgår av frivilligarbete som utförs tillsammans med tredjeländer, vilket fungerar som ett strategiskt redskap för att främja ömsesidig förståelse och kontakter mellan olika kulturer.

2.  Europaparlamentet erkänner värdet av nationella rättsliga ramar som klarlägger frivilligarbetarnas och frivilligarbetets ställning, liksom också vikten av att man bättre kan förstå och jämföra olika färdigheter och kvalifikationer på EU-nivå, så att rörligheten underlättas.

3.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att, inom ramen för rådets rekommendation från 2012, arbeta för att olika färdigheter och kvalifikationer bättre ska kunna förstås och jämföras med varandra. Parlamentet föreslår att man i framtida initiativ relaterade till det europeiska färdighetspasset och Europasset ska fästa avseende vid kunskaper som erhållits genom formella, informella och icke-formella erfarenheter, inbegripet frivilligarbete. Parlamentet påminner om att frivilligarbete ger färdigheter som kan underlätta tillträdet till arbetsmarknaden.

4.  Europaparlamentet noterar att det i Europa finns nästan 100 miljoner frivilligarbetare i alla åldrar. Deras arbete bidrar till produktionen med ca 5 procent av BNP. Parlamentet uppmanar kommissionen att beakta det ekonomiska värdet av varor och tjänster som tillhandahålls av frivilligarbetare genom att fokusera mer på frivilliga vid utformningen av sin politik.

5.  Europaparlamentet uppmuntrar de medlemsstater som ännu inte gjort det, dels att införa nationella system för volontärtjänst och förbättra tillgången till information av god kvalitet om vilka möjligheter till frivilligarbete det finns på nationell och lokal nivå, framför allt med hjälp av de nuvarande nätverken för ungdomsinformation och informationsutbyte mellan ungdomar, dels att inrätta nationella centrum för medborgartjänst, som på lika grunder skulle propagera för möjligheterna till internationell volontärtjänst.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överväga en undersökning bland medlemsstaterna, dels av olika nationella system för volontärtjänst, också i form av medborgartjänst och solidaritetskårer, dels av den nuvarande miljön för potentiella frivilligarbetare, till underlättande av ömsesidig förståelse och spridning av god praxis.

7.  Europaparlamentet noterar kommissionens idé att inrätta ett nytt initiativ för frivilligarbete, EU:s solidaritetskår. Parlamentet uppmanar kommissionen att först och främst bedöma vilket mervärde för EU ett sådant initiativ skulle föra med sig. Parlamentet uppmanar kommissionen att, om kommissionens bedömning av mervärdet skulle utfalla positivt, se till att lokala och nationella organisationer för frivilligarbete får medverka vid utarbetandet av initiativet. Parlamentet understryker ytterligare att det när EU:s solidaritetskår inrättas och den inleder sitt arbete måste ses till att detta inte urholkar vare sig budgetanslagen till andra EU-program eller de överenskomna utgiftstaken i den fleråriga budgetramen för 2014–2020.

8.  Europaparlamentet rekommenderar en ytterligare internationalisering av Europeiska volontärtjänsten och föreslår att samtliga Efta-/EES-länder, tillsammans med anslutande länder och kandidatländer, bjuds in för att samarbeta med EU:s medlemsstater i enlighet med sina associeringsavtal och bilaterala avtal med EU. Parlamentet betonar behovet att föreslå fler möjligheter till frivilligarbete utomlands och att stärka samarbetet mellan frivilligorganisationer både i EU och i grannländerna.

9.  Europaparlamentet håller fast vid att programmet Europeiska volontärtjänsten bör bli till nytta både för de enskilda personer och organisationer som deltar i det och för samhället i stort. Parlamentet betonar vikten av att det propageras för programmet bland alla ungdomar, utan att äldre generationer utesluts, eftersom de har ett lika viktigt extra bidrag att komma med, till exempel som mentorer.

10.  Europaparlamentet betonar att Europeiska volontärtjänsten bör bygga på erbjudanden om frivilligarbete av hög kvalitet som följer stadgan för volontärer och principerna i kvalitetsstadgan för rörlighet i utbildningssyfte, samt att volontärtjänsten bör bygga på en struktur som uppmuntrar organisationer för frivilligarbete att bli värdorganisationer, så att man därmed förser dem med tillräcklig finansiering och utbildning, samtidigt som man stärker rollen för de samordnande organisationerna som stöder ett stort antal värdorganisationer, till exempel när det gäller administration och utbildning.

11.  Europaparlamentet påminner om att Europeiska volontärtjänsten bör bygga på en struktur som möjliggör ett snabbt och enkelt tillträde för ungdomar till programmet. Parlamentet vill därför att det nuvarande ansökningssystemet ska bli effektivare och enklare, så att folk uppmuntras att söka sig till frivilligarbete och den administrativa bördan för välgörenhetsorganisationer och organisationer för frivilligarbete minskar.

12.  Europaparlamentet betonar att man behöver förbättra uppföljningen efter frivilliginsatser, framför allt efter återkomsten från erfarenheter utomlands, genom att ge stöd, inte bara före avresan, utan också efter återkomsten till det lokala samhället, i form av efterföljande utbildning för vägledning och integration. Sådana åtgärder bör också sporra till positivt gensvar, så att de som deltagit i frivilligarbete kan dela med sig av sina erfarenheter och flera uppmuntras till att överväga frivilligarbete som ett alternativ.

13.  Europaparlamentet betonar att mentorskap bör erbjudas under hela processen i form av att frivilligarbetare omhändertas med ansvarskänsla, och konstaterar att frivilligarbetare också bör vara medvetna om sitt eget ansvar gentemot. organisationer för frivilligarbete och i fråga om samhällsengagemang

14.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen samt medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1)

EUT L 17, 22.1.2010, s. 43.

(2)

EUT C 398, 22.12.2012, s. 1.

(3)

Antagna texter, P7_TA(2013)0549.

(4)

EUT C 332 E, 15.11.2013, s. 14.

(5)

http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/volunteering_charter_en.pdf

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy