Förfarande : 2016/2872(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-1135/2016

Ingivna texter :

B8-1135/2016

Debatter :

PV 27/10/2016 - 3
CRE 27/10/2016 - 3

Omröstningar :

Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0425

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 242kWORD 66k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-1126/2016
19.10.2016
PE589.735v01-00
 
B8-1135/2016

till följd av frågan för muntligt besvarande B8-1803/2016

i enlighet med artikel 128.5 i arbetsordningen


om Europeiska volontärtjänsten (2016/2872(RSP))


Helga Trüpel för Verts/ALE-gruppen

Europaparlamentets resolution om Europeiska volontärtjänsten (2016/2872(RSP))  
B8-1135/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets beslut av den 27 november 2009 om Europeiska året för frivilligarbete för främjande av aktivt medborgarskap (2011)(1),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 20 september 2011 EU-politik och frivilligarbete: Erkännande och främjande av gränsöverskridande frivilliginsatser i EU (COM(2011)0586),

–  med beaktande av den politiska agendan för frivilligarbete i Europa, utarbetad av alliansen för Europaåret för frivilligarbete 2011 (EYV 2011 Alliance),

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 20 december 2012 om validering av icke-formellt och informellt lärande(2),

–  med beaktande av sin resolution av den 23 oktober 2013 om volontär- och frivilligarbete i Europa(3),

–  med beaktande av sin resolution av den 12 juni 2012 om erkännande och främjande av gränsöverskridande frivilliginsatser i EU(4),

–  med beaktande av den europeiska stadgan om frivilligarbetares grundläggande rättigheter och skyldigheter(5),

–  med beaktande av frågan till kommissionen om europeisk volontärtjänst (O‑000107/2016 – B8-1803/2016),

–  med beaktande av artiklarna 128.5 och 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Europeiska volontärtjänsten firar sitt 20-årsjubileum 2016. Över 100 000 volontärer har erhållit stöd under dessa 20 år.

B.  Europaåret för frivilligarbete 2011, som åtnjöt starkt stöd från Europaparlamentet, utgjorde ett viktigt politiskt tillfälle att lyfta fram mervärdet av frivilligarbete i Europa. Nu fem år senare bör Europaparlamentet fundera över hur Europaåret för frivilligarbete har påverkat policyutvecklingen och hur frivilligarbetet införlivats i centrala EU‑program som Erasmus+ och Europeiska volontärtjänsten.

C.  Europaåret för frivilligarbete 2011 fungerade som en drivkraft och skapade ett sammanhang för inrättande och/eller översyn av nationella och rättsliga ramar för frivilligarbete i hela Europa. Detta gällde framför allt Central- och Östeuropa, där nya lagar och strategier utarbetades och infördes. Det saknas dock fortfarande en samordnad europeisk policy för frivilligarbete med en gemensam kontaktpunkt vid EU‑institutionerna.

D.  Frivilligarbete är ett arbete som utförs av en person av fri vilja, fritt val och fri motivation utan att söka ekonomisk vinning. Det kan definieras som ett solidariskt uppdrag och är ett sätt att bemöta mänskliga, sociala och miljömässiga behov och problem.

E.  Frivilligarbete har ett värde och betydelse som ett av de synligaste uttrycken för solidaritet, som främjar och underlättar social delaktighet, bygger upp ett socialt kapital och bidrar till att förändra samhället. Frivilligarbetet bidrar både till utvecklingen av ett blomstrande civilt samhälle som kan erbjuda kreativa och innovativa svar på gemensamma utmaningar och till ekonomisk tillväxt. Det bör därmed mätas på ett specifikt, målinriktat sätt med avseende på både ekonomiskt och socialt kapital.

F.  En stödjande miljö är en förutsättning för att se till att fler EU-medborgare engagerar sig i frivilligarbete. Det behöver alltså garanteras en säker och hållbar finansiering av infrastrukturen för frivilligarbete, särskilt organisationer med frivilligarbetare.

G.  Frivilligarbete kräver en kombination av stödmekanismer och/eller lämpliga organisatoriska strukturer som ytterligare bör stärkas genom en passande rättslig ram som fastställer rättigheter och skyldigheter för frivilligarbetare och frivilligarbete.

H.  Alla människor har rätt till lika möjligheter att delta i frivilligarbete och till skydd mot alla former av diskriminering, och de bör ha rätt att förena sin frivilligverksamhet med sitt privat- och arbetsliv, så att de får åtnjuta en viss flexibilitet under frivilligarbetet.

I.  Ett erkännande av frivilligarbetet är även av avgörande betydelse för att främja lämpliga incitament för alla aktörer och på så sätt öka frivilligarbetets omfattning, kvalitet och påverkan. Detta kräver att man utvecklar en kultur präglad av erkännande som uppmärksammar frivilligarbetet som en drivkraft för att förverkliga europeiska värden.

J.  I EU:s nya fleråriga budgetram för perioden 2014–2020 har vissa EU-anslag säkrats för frivilligarbete, i synnerhet genom programmet ”Ett Europa för medborgarna”, som för närvarande förvaltas av GD Home, i vilket frivilligarbete är en prioritet. Det nya Erasmus+-programmet erbjuder fortfarande möjligheter att finansiera och stödja frivilligprojekt, i synnerhet via Europeiska volontärtjänsten. GD Echo har lanserat programmet för EU-frivilliga för humanitärt arbete för att tillhandahålla praktiskt stöd till projekt för humanitärt bistånd. Frivilligorganisationernas tillgång till andra större EU-fonder, såsom de europeiska struktur- och investeringsfonderna, är dock fortfarande mycket begränsad.

K.  Den pågående flyktingkrisen är ett relevant exempel på och en synlig symbol för frivilligarbetarnas betydelse och det sätt på vilket de förkroppsligar de europeiska värderingarna, bidrar till återhämtningsförmåga och kan erbjuda flexibla och pragmatiska lösningar på gemensamma problem.

1.  Europaparlamentet anser att frivilligarbete är ett uttryck för solidaritet, frihet och ansvar som bidrar till att stärka ett aktivt medborgarskap. Det är också ett viktigt verktyg för social delaktighet och sammanhållning, liksom för utbildning och dialog mellan kulturer, samtidigt som det på ett betydelsefullt sätt bidrar till att sprida de europeiska värderingarna. Parlamentet betonar att dess fördelar också framgår av frivilligarbete som utförs tillsammans med tredjeländer, vilket fungerar som ett strategiskt redskap för att främja ömsesidig förståelse och kontakter mellan olika kulturer. Parlamentet anser att ingen EU-politik i frågan bör ersätta det enorma arbete som redan utförs av icke‑statliga organisationer och olika organisationer och sammanslutningar i det civila samhället.

2.  Europaparlamentet betonar vikten av att tillhandahålla rättsliga ramar som fastställer en status för frivilligarbete, med rättigheter och skyldigheter för frivilligarbetare och frivilligarbete, och som underlättar rörlighet och erkännande. Parlamentet uppmuntrar de medlemsstater som fortfarande behöver definiera en rättslig ram för frivilligarbetare att använda den europeiska stadgan om frivilligarbetares grundläggande rättigheter och skyldigheter.

3.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att genomföra konkreta valideringsprocesser inom ramen för rådets rekommendation från 2012. Parlamentet begär att man i framtida initiativ relaterade till det europeiska färdighetspasset och Europasset ska fästa större vikt vid kunskaper som erhållits genom formella, informella och icke-formella erfarenheter, inbegripet frivilligarbete. Parlamentet påminner om att frivilligarbete ger färdigheter som underlättar tillträdet till arbetsmarknaden.

4.  Europaparlamentet anser att man bör stödja och genomföra idén att tid som läggs på frivilligarbete ska kunna räknas som medfinansiering till EU-stöd, såsom nyligen föreslogs av kommissionen i förslaget till ny budgetförordning. Parlamentet betonar att inget frivilligarbete bör ersätta ett eventuellt avlönat arbete.

5.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att anta det system som Internationella arbetsorganisationen utarbetat för att mäta frivilligarbetets ekonomiska värde. Parlamentet uppmanar Eurostat att stödja medlemsstaterna i detta arbete för att se till att jämförbara uppgifter samlas in i Europa, liksom att ta fram indikatorer och metoder för att mäta frivilligarbetets ekonomiska inverkan.

6.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att inrätta adekvat finansierade nationella system för volontärtjänster och förbättra tillgången till högkvalitativ information om möjligheter till frivilligarbete på nationell och lokal nivå, i synnerhet via befintliga nätverk för information till ungdomar och kollegialt informationsutbyte. Parlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att inrätta nationella kontaktpunkter för medborgartjänster, vilket även skulle främja möjligheter till internationellt frivilligarbete. Parlamentet anser att EU bör försöka underlätta tillgången till program för frivilligarbete genom att samordna åtgärder inom kommissionens generaldirektorat GD Eac, GD Home och GD Echo.

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att genomföra en undersökning av nationella system för frivilligtjänster, medborgartjänst- och solidaritetskårer samt det befintliga klimatet för potentiella frivilligarbetare i medlemsstaterna, i syfte att underlätta ömsesidig förståelse och spridning av god praxis, liksom av möjligheten att inrätta en europeisk medborgartjänst – allt i syfte att främja EU-medborgarskapet.

8.  Europaparlamentet stöder kommissionens idé att inrätta ett nytt initiativ för frivilligarbete, EU:s solidaritetskår. Parlamentet uppmanar kommissionen att särskilt involvera frivilligorganisationer i utformningen av initiativet och att se till att de budgetar som redan tilldelats för andra program inte urholkas när initiativet genomförs.

9.  Europarlamentet betonar att Europeiska volontärtjänsten som program bör gynna de deltagande personerna och organisationerna, liksom samhället som helhet, och att programmet bör stärka inslaget av samhällsengagemang i Erasmus+. Parlamentet betonar vikten av att presentera Europeiska volontärtjänsten för alla ungdomar, särskilt dem som ännu inte blivit intresserade av frivilligarbete och rörlighet, för att på detta sätt skapa motivation och ändra attityder, utan att för den skull utesluta den äldre generationen, som har ett viktigt bidrag att ge, till exempel som mentorer.

10.  Europaparlamentet betonar att Europeiska volontärtjänsten bör bygga på erbjudanden om frivilligarbete av hög kvalitet och följa stadgan om frivilligarbete samt principerna i kvalitetsstadgan om rörlighet i utbildningssyfte, och att volontärtjänsten bör bygga på en struktur som uppmuntrar frivilligorganisationer att bli värdorganisationer, så att de därmed får tillräcklig finansiering och utbildning, samtidigt som man stärker rollen för samordnande organisationer som stöder ett stort antal värdorganisationer, till exempel på administrations- och utbildningsområdet.

11.  Europaparlamentet påminner om att Europeiska volontärtjänsten bör bygga på en struktur som möjliggör ett snabbt och enkelt tillträde för ungdomar till programmet, och efterlyser därför en förenkling av det nuvarande ansökningssystemet.

12.  Europaparlamentet betonar att man behöver förbättra uppföljningen och den lokala dimensionen efter en frivilliginsats utomlands genom att bistå lokalsamhällena, inte enbart före avresan, utan även vid hemkomsten, med en efterföljande utbildning för vägledning och integration.

13.  Europaparlamentet betonar att ett mentorskap av hög kvalitet måste erbjudas under hela processen i form av en ansvarsfull förvaltning och genom att göra frivilligarbetare medvetna om sitt eget ansvar när det gäller engagemanget gentemot organisationen och samhället.

14.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1)

EUT L 17, 22.1.2010, s. 43.

(2)

EUT C 398, 22.12.2012, s. 1.

(3)

Antagna texter, P7_TA(2013)0549.

(4)

EUT C 332 E, 15.11.2013, s. 14.

(5)

http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/volunteering_charter_en.pdf

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy