Resolutsiooni ettepanek - B8-1136/2016Resolutsiooni ettepanek
B8-1136/2016

  RESOLUTSIOONI ETTEPANEK transrasvade kohta

  19.10.2016 - (2016/2637(RSP))

  suuliselt vastatavate küsimuste B8-1801/2016 ja B8-1802/2016 alusel
  vastavalt kodukorra artikli 128 lõikele 5

  Mireille D’Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh fraktsiooni ENF nimel

  Menetlus : 2016/2637(RSP)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  B8-1136/2016
  Esitatud tekstid :
  B8-1136/2016
  Hääletused :
  Vastuvõetud tekstid :

  B8-1136/2016

  Euroopa Parlamendi resolutsioon transrasvade kohta

  (2016/2637(RSP))

  Euroopa Parlament,

  –  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1169/2011, milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele, eriti selle artikli 30 lõiget 7[1],

  –  võttes arvesse komisjoni 3. detsembri 2015. aasta aruannet Euroopa Parlamendile ja nõukogule toiduainetes ja liidu elanike üldises toidus sisalduvate trans-rasvade kohta (COM(2015)0619),

  –  võttes arvesse Teadusuuringute Ühiskeskuse aruannet „Transrasvhapped Euroopas: milline on olukord? Kokkuvõte andmetest: 2003–2013“,

  –  võttes arvesse Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) väljaandeid „Poliitikameetmete tõhusus toidu kaudu saadavate transrasvade vähendamisel: andmete kokkuvõtlik ülevaade“[2], „Transrasvade kasutamise lõpetamine Euroopas – poliitikadokument“[3] ning „Transrasvhapete tarbimise mõju vere lipiididele ja lipoproteiinidele: süsteemne ülevaade ja metaregressioonanalüüs“[4],

  –  võttes arvesse nõukogule ja komisjonile esitatud küsimusi transrasvade kohta (O-000105/2016 – B8-1801/2016 ja O-000106/2016 – B8-1802/2016),

  –  võttes arvesse kodukorra artikli 128 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 2,

  A.  arvestades, et transrasvhapped on küllastumata rasvhapete eriliik;

  B.  arvestades, et ehkki looduslikke transrasvhappeid leidub mäletsejalistelt saadud toiduainetes, nagu piimatooted ja liha, ning mõnedes taimedes ja taimset päritolu toodetes (porrulauk, herned, aedsalat ja rapsiõli), esinevad need peamiselt tööstuslikult toodetud, osaliselt hüdrogeenitud taimeõlides (õlid, mida on muudetud nendesse vesinikuaatomeid lisades ning mida kasutatakse praadimisel ja küpsetamisel ning valmistoitudes, et pikendada säilivusaega);

  C.  arvestades, et Prantsuse gastronoomiakaubad, mida valmistatakse loomarasva, sh transrasvhappeid kasutades, kuuluvad UNESCO vaimse kultuuripärandi hulka ning on hästi tuntud nn Prantsuse paradoksi poolest;

  D.  arvestades, et seetõttu on transrasvhapete tarbimine peamiselt seotud niisuguste tööstuslikult toodetud, osaliselt hüdrogeenitud õlide tarbimisega, mida tööstus kasutab suures hulgas jookides ja toiduainetes (nii pakendatud toiduainetes kui ka pakendamata – nt lahtiselt müüdavas ja toitlustusasutuste pakutavas – toidus);

  E.  arvestades, et looduslike transrasvhapete inimtarbimine on tavaliselt väike, ning arvestades, et WHO andmetel ei kujuta need looduslikud transrasvhapped suhteliselt väikese tarbimise tõttu endast praeguste tegelike toitumisharjumuste juures tõenäoliselt terviseriski;

  F.   arvestades, et transrasvhappeid leidub inimese rinnapiimas;

  G.  arvestades, et käesolevas resolutsioonis käsitletakse ainult tööstuslikult toodetud rasvhappeid;

  H.  arvestades, et paljud restoranid ja kiirtoidukohad kasutavad transrasvhappeid toidu frittimiseks, kuna transrasvhapped on odavad ning neid võib kasutada kaubanduslikuks kasutuseks ette nähtud fritüürides palju kordi;

  I.  arvestades, et transrasvhappeid lisatakse või need tekivad teatavate toitude valmistamisel (nt küpsised, koogid, soolased snäkid ja frititud toidud);

  J.  arvestades, et tööstuslikult toodetud, osaliselt hüdrogeenitud taimeõlide sagedast tarbimist on seostatud südame-veresoonkonna haiguste (rohkem kui ühtegi muud pikaajalist tegurit), viljatuse, endometrioosi, sapikivide, Alzheimeri tõve, diabeedi, rasvumise ja teatavate vähivormide riski suurenemisega;

  K.  arvestades, et transrasvhapete tarbimisega seotud terviseriskid on hästi dokumenteeritud, sest Põhja-Ameerika suhkrutööstus rahastas lipiidide uurimise programme, et seostada südame-veresoonkonna terviseprobleemid rasva tarbimisega;

  L.  arvestades, et liikmesriigid peaksid võtma kõik vajalikud meetmed, et võidelda rasvumise põhjuste vastu;

  M.  arvestades, et transrasvhapete tarbimine suurendab isheemiatõve kujunemise riski (rohkem kui ühegi muu toitaine puhul ühe kalori kohta) ning see on haigus, millesse tagasihoidliku hinnangu kohaselt sureb ELis igal aastal ligikaudu 660 000 inimest, mis moodustab üldisest suremusest ligikaudu 14 %;

  N.  arvestades, et WHO soovitab konkreetsemalt tarbida transrasvhappeid vähem kui 1 % päevasest energiakogusest[5];

  O.  arvestades, et USA Toidu- ja Ravimiamet (FDA) jõudis 2015. aasta juunis järeldusele, et osaliselt hüdrogeenitud õlide kasutamist inimestele ette nähtud toidus ei saa üldiselt ohutuks pidada;

  P.  arvestades, et kuigi kogu ELi hõlmavate andmete kättesaadavus on piiratud, antakse hiljutises, üheksast ELi liikmesriigist pärinevaid andmeid sisaldavas uuringus teada, et keskmine transrasvhapete tarbimise kogus päevas on alla 1 % päevasest energiakogusest, kuid mõnes kõnealuses liikmesriigis on teatavates rahvastikurühmades tarbimise kogus suurem[6];

  Q.  arvestades, et kuigi on antud teada transrasvhapete kasutamise vähendamisest teatavates toiduainetes, esineb kõige uuemate avalikult kättesaadavate andmete kohaselt mõnel ELi toiduturul müüdavates toiduainetes ikka veel suures koguses transrasvhappeid, st rohkem kui 2 g transrasvhappeid 100 g rasva kohta (näiteks küpsistes ja popkornis, milles on ligikaudu 40–50 g transrasvhappeid 100 g rasva kohta, ning pakendamata toitudes, nagu pagaritooted);

  R.  arvestades, et rahvusvahelised uuringud näitavad, et poliitikameetmed, mille eesmärk on transrasvhapete piiramine toiduainetes, toovad kaasa transrasvhapete koguse vähendamise, ilma et suurendataks rasva kogusisaldust; arvestades, et selliseid poliitikameetmeid on võimalik võtta ja täide viia ning neil on tõenäoliselt positiivne mõju inimeste tervisele;

  S.  arvestades, et kuna kahjuks ainult üks kolmest ELi tarbijast omab teadmisi transrasvhapete kohta, siis järelikult ei ole märgistamismeetmed tulemusi andnud ning tuleb võtta meetmeid teadlikkuse tõstmiseks haridsussüsteemi ja meediakampaaniate kaudu;

  T.  arvestades, et ELi õigusaktidega ei ole transrasvhapete sisaldust toiduainetes reguleeritud ning nendes ei nõuta selle märkimist pakendile;

  U.  arvestades, et Austria, Taani, Läti ja Ungari on kehtestanud õigusaktid, millega piiratakse transrasvhapete sisaldust toiduainetes, samal ajal kui enamik teisi liikmesriike on valinud vabatahtlikud meetmed, nagu eneseregulatsioon, toitumisalased soovitused või tingimused teatavate traditsiooniliste toodete koostisele;

  V.  arvestades, et rasvaliikide erinevuste mõistmine eeldab tehnilisi teadmisi, mida tarbijatel ei ole lihtne omandada; arvestades, et sellisel juhul ei piisa inimeste tervise kaitsmiseks märgistamisest;

  W.  arvestades, et hiljutiste uuringute kohaselt söövad kõrgema sotsiaal-majandusliku staatusega inimesed tervislikumalt kui madalama sotsiaal-majandusliku staatusega inimesed ning see erinevus on kasvanud koos sotsiaalse ebavõrdsuse suurenemisega; arvestades, et kokkuhoiumeetmed, mida liikmesriigid on komisjoni surve all võtnud, on suurendanud vaesust ja raskusi tervisliku kohaliku toidu kättesaamisel;

  X.  arvestades, et transrasvhappeid kasutatakse enamasti odavamas toidus ning kuna väiksema sissetulekuga inimesed tarbivad rohkem odavat toitu, milles on suurem transrasvhapete sisaldus, võib tervisealane ebavõrdsus suureneda;

  Y.  arvestades, et liikmesriikides tuleks teha asjakohased otsused, et vähendada tööstuslike transrasvhapete tarbimist;

  Z.  arvestades, et tervishoiuorganisatsioonid, tarbijaühendused, tervishoiutöötajate ühendused ja toidufirmad on nõudnud[7], et tööstuslike transrasvhapete sisaldust toidus piirataks umbes sellisele tasemele, nagu on sätestanud Taani ametiasutused (st 2 g transrasvhappeid 100 g rasva kohta);

  AA.  arvestades, et piimanduskriisi ei tohiks süvendada transrasvhappeid käsitleva seadusandliku ettepanekuga;

  1.  tuletab meelde, et tööstuslikult toodetud transrasvhapete küsimus on Euroopa Parlamendile tõsine mure, ning kordab, et on mures ohtude pärast, mida vaesus ning selle üheks tagajärjeks olev liigne transrasvhapete tarbimine kujutavad inimtervisele;

  2.  toonitab asjaolu, et USA on juba teatanud, et toidutootjad peavad kaotama osaliselt hüdrogeenitud õlid USA turul müüdavatest toodetest 2018. aasta keskpaigaks, kuna 2015. aastal jõuti järeldusele, et transrasvu ei peeta üldiselt ohutuks;

  3.  tuletab meelde, et on olemas tõendeid selle kohta, et tööstuslikult toodetud transrasvhapete piiramine võib tuua kaasa kiire ja märkimisväärse kasu tervisele;

  4.  rõhutab, et enamikul ELi elanikest – eriti kõige haavatavamatel rühmadel – puudub teave tööstuslikult toodetud transrasvhapete ja nende tervisemõju kohta, mis võib takistada neil teha teadlikke tarbimisvalikuid;

  5.  on mures, et haavatavad rühmad, sh madalama haridustaseme ja sotsiaal-majandusliku staatusega kodanikud, samuti lapsed, kalduvad rohkem suure tööstuslikult toodetud transrasvhapete sisaldusega toitu sööma;

  6.  tunnistab, et kõik olemasolevad transrasvhapete vähendamise strateegiad tunduvad olevat seotud transrasvhapete koguse märkimisväärse vähendamisega toidus ning et liikmesriigid suudavad sobiva taseme ise kindlaks määrata, sõltuvalt kohalikust köögist;

  7.  toonitab, et WHO andmete kohaselt[8] on transrasvade pakendile märkimise poliitika selle tulemuslikku rakendamist silmas pidades tõenäoliselt kõige kulukam meede, samal ajal kui transrasvade keelustamise finantsmõju on sellise keelu kehtestanud riikides olnud minimaalne, arvestades väikseid rakendamis- ja järelevalvekulusid;

  8.  on seisukohal, et kuna paljud tarbijad ei ole transrasvhapete tervist kahjustavast mõjust teadlikud, on transrasvhapete pakendile märkimise kohustuslikuks muutmine küll tähtis, kuid kohustuslike piirnormidega võrreldes ebapiisav vahend transrasvhapete tarbimise vähendamiseks ELi kodanike hulgas;

  9.  toonitab sellega seoses lisaks, et tööstuslikult toodetud transrasvhapete pakendile märkimise strateegia puudutab ainult teatavaid toiduaineid, kuid mitte piimatooteid, pakendamata toitu ja restoranis pakutavat toitu;

  10.  palub liikmesriikidel toetada ja innustada toidutootjaid, kes tegelevad oma toodetes sisalduvate tööstuslike transrasvhapete vähendamisega, ning rõhutama eeliseid, mida annab kohalike piimatoodete kasutamine lipiidide allikana;

  11.  võtab sellega seoses teadmiseks, et komisjon on teatanud kavatsusest viia läbi põhjalik mõjuhinnang, et hinnata erinevate künniste kulusid ja tulu, ning palub komisjonil eraldi kaaluda mõju VKEdele;

  12.  palub toiduainetööstusel seada prioriteediks alternatiivsed lahendused, mis vastavad tervishoiustandarditele, nt parandatud koostisega õlide kasutamine, uued menetlused rasvade modifitseerimiseks või transrasvhapete asendajate kombinatsioonid (kiudained, tselluloos, tärklised, proteiinisegud jne); palub liikmesriikidel tagada, et poliitikameetmed, mille eesmärk on vähendada transrasvhapete sisaldust töödeldud toidus, ei stimuleeriks palmiõli kasutamist toodetes, sest see toob kaasa kõrged keskkonnaalased ja sotsiaalsed kulud arenguriikidele;

  13.  palub komisjonil lisaks toetada liikmesriike, et suurendada toitumisalast teadlikkust, soovitada ja võimaldada tarbijatel teha tervislikumaid toiduvalikuid ning suhelda tööstusega, et soovitada neil muuta oma tooted tervislikumaks;

  14.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.