Procedūra : 2016/2956(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-1159/2016

Pateikti tekstai :

B8-1159/2016

Debatai :

PV 26/10/2016 - 12
CRE 26/10/2016 - 12

Balsavimas :

Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0422

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 413kWORD 80k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-1159/2016
24.10.2016
PE593.585v01-00
 
B8-1159/2016

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl padėties Šiaurės Irake (Mosulas) (2016/2956(RSP))


Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Anna Elżbieta Fotyga, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Ruža Tomašić, Branislav Škripek ECR frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Šiaurės Irake (Mosulas) (2016/2956(RSP))  
B8-1159/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Irako, ypač į 2014 m. vasario 27 d.(1) ir 2014 m. liepos 17 d.(2) rezoliucijas dėl padėties Irake,

–  atsižvelgdamas į Užsienio reikalų tarybos išvadas dėl Irako, visų pirma į 2016 m. išvadas,

–  atsižvelgdamas į JT Generalinio Sekretoriaus pareiškimus dėl Irako,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, kurio šalis yra Irakas,

–  atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos rezoliuciją 2170 (2014) ir JT žmogaus teisių tarybos rezoliuciją S-22/L.1 (2014),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. birželio 24 d. priimtas ES religijos ar tikėjimo laisvės skatinimo ir apsaugos gaires,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. rugsėjo 15 d. Paryžiuje vykusios tarptautinės konferencijos taikos ir saugumo Irake klausimais išvadas,

–  atsižvelgdamas į JT Vaiko teisių komiteto 2015 m. kovo 3 d. paskelbtas antrą–ketvirtą periodines baigiamąsias ataskaitas Irako klausimais;

–  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimus dėl Irako,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. gegužės 23 d. Tarybos išvadas dėl Sirijai ir Irakui, taip pat „Da'esh“ keliamos grėsmės klausimui skirtos ES regioninės strategijos,

–  atsižvelgdamas į Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos 2016 m. sausio 27 d. priimtą rezoliuciją Nr. 2091 (2016) dėl užsienio kovotojų Sirijoje ir Irake,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi, anot Irako ministro pirmininko Haidero al-Abadi, Mosulo susigrąžinimo ir išlaisvinimo iš grupuotės „Irako ir Levanto islamo valstybė“ (ISIS) operacija buvo pradėta 2016 m. spalio 16 d., vadovaujant Irako pajėgoms ir padedant kurdų, JAV, Didžiosios Britanijos ir Prancūzijos pajėgoms;

B.  kadangi Mosulas yra antras pagal dydį Irako miestas ir strategiškai šaliai svarbus miestas; kadangi visas regionas, įskaitant Ninevijos lygumą, Sindžarą ir Tal Afarą, yra svarbus prekybos centras, įsikūręs netoli nuo sienos su Sirija ir Turkija ir esantis šalia kai kurių svarbiausių Irako naftos telkinių, taip pat šalia Turkiją aprūpinančio naftotiekio;

C.  kadangi 2014 m. birželio 10 d. Mosulas atiteko ISIS pajėgoms, ir tai laikoma didžiausia ISIS sėkme;

D.  kadangi ISIS kontroliuojamas miestas tapo vieta, kur daugiau nei 2,5 mln. žmonių patiria siaubą, įskaitant viešus galvos nupjovimus, homoseksualių vyrų žudymą, numetant juos nuo stogų, ir barzdų neauginančių vyrų arba moterų nenešiojančių islamiškų drabužių, kaip antai burkų, įkalinimą; kadangi tai per pastaruosius dvejus metus sukėlė masišką egzodą ir siaubingai prisidėjo prie bendros pabėgėlių krizės, nes šimtai tūkstančių iš miesto pabėgusių žmonių dabar yra perkelti šalies viduje arba gyvena užsienio šalyse;

E.  kadangi Irake yra 38 mln. gyventojų, iš kurių 65 % šiitų ir 35 % sunitų; pastarieji gyvena šalies dalyje, esančioje į šiaurės vakarus nuo Bagdado; kadangi vis dar yra neišspręstų etninių ir religinių ginčų, kylančių daugelyje sričių, įskaitant Mosulo miestą;

F.  kadangi Irako krikščionių skaičius, 2003 m. siekęs daugiau kaip 1,5 mln., dabar sumažėjo iki mažiau nei 200 000–350 000 krikščionių ir daugelis jų gyvena skurde; kadangi krikščionių ir kitų mažumų grupės Irake ir visuose Artimuosiuose Rytuose tradiciškai labai svarbios socialiniu požiūriu, nes jos labai prisidėdavo prie politinio stabilumo, o išnykus šioms mažumoms regionas patirs dar didesnį destabilizuojantį poveikį;

G.  kadangi susiformavo krikščionių savigynos pajėgos, kurios vykdo veiklą vietoje, bendradarbiaudamos su Irako kariuomene ir kurdų pajėgomis „Peshmerga“;

H.  kadangi Europos Parlamentas savo 2016 m. vasario 4 d. rezoliucijoje pripažino, jog „ISIS/Daesh“ vykdo krikščionių ir jazidų bei kitų religinių ir etninių mažumų genocidą, jei jie nepritaria vadinamajai „ISIS/Daesh“ islamo interpretacijai, ir kad persekiojimai, žiaurumai ir tarptautiniai nusikaltimai gali būti laikomi karo nusikaltimais ir nusikaltimais žmoniškumui;

I.  kadangi Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuras, atsižvelgdamas į vykdomą Mosulo susigrąžinimą, įspėjo, kad reikia laukti humanitarinės katastrofos, kai kovos persikels ir kai dėl puolimo daugiau nei milijonas žmonių gali būti priversti persikelti;

J.  kadangi, remiantis Kanados NVO „The RINJ Foundation“, eksploatuojančios ligonines Mosule, žaginimo atvejai mieste įrodo, kad jie naudojami kaip genocido priemonė, ir bus panaudoti apkaltinant ISIS genocidu Tarptautiniame baudžiamajame teisme, nuolatiniame tarptautiniame tribunole, kuris patraukia baudžiamojon atsakomybėn asmenis už karo metu vykdytus žaginimus, genocidą, nusikaltimus žmoniškumui ir agresiją;

K.  kadangi sausumos minos paliktos regione, visų pirma Ninevijos lygumoje, tebėra didelė problema ir iššūkis vietos ir tarptautinėms pajėgoms;

1.  reiškia paramą Irako Respublikai ir tarptautinei prieš ISIL nukreiptai Mosulo miesto išlaisvinimo iš ISIS pajėgų koalicijai; remia Irako teritorinį vientisumą, visų pirma šiauriniuose regionuose;

2.  pabrėžia, kad šiuo metu vykstanti karinė Mosulo išvadavimo kampanija turėtų būti vykdoma griežtai laikantis tarptautinės humanitarinės teisės ir tarptautinės žmogaus teisių teisės;

3.  ragina tarptautinę prieš ISIL nukreiptą koaliciją dėti visas pastangas miesto išlaisvinimo operacijos metu, kad civiliai gyventojai būtų teisingai atskiriami nuo kovotojų, siekiant išvengti civilių gyventojų aukų, ypač tų, kurie naudojami kaip gyvieji skydai, ir siekiant sudaryti palankesnes sąlygas civiliams gyventojams, nenorintiems pasilikti mieste, saugiai pasitraukti;

4.  griežtai smerkia ISIS teroristų ir kitų džihado grupuočių Irake, ypač Mosule, vykdomus sistemingus ir plataus masto žmogaus teisių pažeidimus, įskaitant įkaitų žudymą ir visų rūšių prievartą, vykdomą prieš asmenis dėl jų religinės arba etinės priklausomybės, tai pat prievartą prieš moteris ir LGTBI asmenis;

5.  ragina Iraką pasirašyti Romos statutą, o Irako valdžios institucijas, jei jos negali teisti ISIS karo nusikaltėlių vietoje, kreiptis į Tarptautinį baudžiamąjį teismą, kaip tai leidžiama pagal minėtą statutą;

6.  pabrėžia, kad Irako vietos bendruomenės regione – krikščionys, jazidai, turkmėnai ir kt. – turi teisę gyventi saugiai ir būti apsaugoti Irako Respublikos federalinės struktūros sudėtyje; dar kartą pabrėžia, kad teisė į minties, sąžinės ir religijos laisvę yra pagrindinė žmogaus teisė;

7.  mano, kad Ninevijos lygumos vietos bendruomenių laisvas apsisprendimas, ypač krikščionių, jazidų, mandėjų ir šabakų atkurtų ir išsaugotų pagrindines šio regiono vietos tautų žmogaus teises; ragina Irako valdžios institucijas suteikti pirmiau minėtoms mažumoms decentralizuotos savivaldos galių, kaip tai numato federalinė konstitucija;

8.  ragina regionų valdžios institucijas ir tarptautinę bendruomenę parengti humanitarinių veiksmų planus, skirtus pabėgėliams iš Mosulo ir galimam jų grįžimui į miestą, žinoma, atsižvelgiant į naujosios administracijos stabilumą ir saugumo padėtį mieste; pabrėžia, kad Ninevijos lygumos, Tal Afaro ir Sindžaro vietos tautų ir mažumų, grįžtančių į gimtinę, pagrindinės žmogaus teisės turėtų būti visiškai atkurtos, įskaitant nuosavybės teises, kurios yra viršesnės už bet kokias kitas kitų asmenų pateikiamas pretenzijas;

9.  primygtinai ragina ES ir jos valstybes nares užtikrinti mažumų atstovavimą naujoje Mosulo administracijoje; pabrėžia, kad mažumos turi legitimias teises dalyvauti politiniame gyvenime; ragina regionines ir tarptautines valdžios institucijas užtikrinti būtinų išteklių krikščionių savigynos pajėgoms tiekimą, siekiant užtikrinti, kad jos galėtų dalyvauti išlaisvinimo ir ilgalaikės savo tėvynės apsaugos operacijose;

10.  ragina Europos Vadovų Tarybą paskelbti regiono teritorijos išminavimą prioritetu, bendradarbiaujant su mažumas atstovaujančiomis vietos tarybomis, siekiant sudaryti sąlygas pabėgėliams grįžti į namus;

11.  mano, kad Mosulo išvadavimas galėtų būti didžiulis žingsnis siekiant įveikti Islamo ekstremistų keliamą grėsmę visame regione ir už jo ribų, tai būtų taip pat labai svarbu siekiant įveikti terorizmą Europos Sąjungoje, kadangi šios grėsmės stiprėjimas skatina vietinę radikalizaciją;

12.  pabrėžia, kad reikia toliau vykdyti pasaulinę kampaniją prieš grupuotę „ISIS/Daesh“, pasitelkiant ilgalaikę strategiją, įskaitant kovos su terorizmu finansavimą;

13.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai, Tarybai, Komisijai, ES specialiajam įgaliotiniui žmogaus teisių klausimais, ES valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Irako vyriausybei ir Atstovų Tarybai, Kurdistano regioninei vyriausybei, Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui, Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybai ir visoms kitoms konflikto Šiaurės Irake šalims, t. y. Mosulo miesto išvadavimo operacijoje dalyvaujančioms šalims.

(1)

Priimti tekstai, P7_TA(2014)0171.

(2)

OL C 224, 2016 6 21, p. 25.

Teisinė informacija - Privatumo politika