Postup : 2016/2956(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-1160/2016

Předložené texty :

B8-1160/2016

Rozpravy :

PV 26/10/2016 - 12
CRE 26/10/2016 - 12

Hlasování :

Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0422

NÁVRH USNESENÍ
PDF 178kWORD 76k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-1159/2016
24.10.2016
PE593.586v01-00
 
B8-1160/2016

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o situaci v severním Iráku / Mosulu (2016/2956(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas za skupinu EFDD

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v severním Iráku / Mosulu (2016/2956(RSP))  
B8-1160/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Iráku,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 4. února 2016 o systematickém masovém vyvražďování náboženských menšin tzv. Islámským státem v Iráku a Sýrii (ISIS/Dá'iš)(1),

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o Iráku a Sýrii,

–  s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN o Iráku, zejména na rezoluce č. 2299 (2016) a č. 2249 (2015), které odsuzují nedávné teroristické útoky ISIS,

–  s ohledem na Ženevskou úmluvu a její protokoly,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že irácké síly a jejich spojenci zahájili mohutnou ofenzivu, jejímž cílem je získat zpět město Mosul, které v srpnu 2014 obsadil Islámský stát; vzhledem k tomu, že Mosul je poslední baštou Islámského státu v Iráku a je pro toto hnutí strategicky důležitým městem; vzhledem k tomu, že ačkoli čísla nejsou přesná, město brání nejméně 3 500 až 5 000 bojovníků; vzhledem k tomu, že ofenziva je značně obtížná, neboť mezi taktiky, které ISIS běžně používá, patří využití sebevražedných atentátníků, nástražných improvizovaných výbušných zařízení a výbušnin nastražených v autě;

B.  vzhledem k tomu, že ofenziva s cílem opětovně získat město Mosul by mohla způsobit vážnou humanitární krizi; vzhledem k tomu, že civilisté stojí před obtížnou volbou, zda zůstat ve městě a podstoupit riziko, že se stanou terčem útoku, uváznou v křížové palbě nebo budou použiti jako lidský štít, anebo se pokusit uniknout skrz minová pole a ostřelovače a kontrolní stanoviště Islámského státu; vzhledem k tomu, že OSN připravuje rozsáhlou humanitární operaci, která se má uskutečnit po osvobození Mosulu;

C.  vzhledem k tomu, že uprchlíci, kteří se snaží o útěk, zejména sunnité, mají zároveň obavy z účasti šíitských milic na této operaci; vzhledem k tomu, že existují důkazy o tom, že lidové mobilizační síly v minulosti porušovaly lidská práva; vzhledem k tomu, že jejich účast na útoku na převážně sunnitský Mosul vyvolává obavy z represálií vůči civilistům;

D.  vzhledem k tomu, že by po skončení bojů mohly nevyřešené spory ohledně vnitřních hranic v severním Iráku bránit obnově této oblasti, nebudou-li je řešit vojenské subjekty bojující proti Islámskému státu a mezinárodní společenství jako celek;

E.  vzhledem k tomu, že křesťané (Chaldejci, syrští křesťané, Asyřané), jezídové, sunnitští a šíitští Arabové, Kurdové, Šabakové, Turkmeni, příslušníci menšiny Kakai a Sabejci/Mandejci žili před rokem 2003 na pláních Ninive, v Tal Afaru a Sindžáru v míru;

F.  vzhledem k tomu, že model rozdělení moci v Mosulu předtím, než ho v roce 2014 ovládl Islámský stát, zdaleka nebyl dokonalý, ale představoval systém, který odpovídal zájmům jednotlivých menšin a držel je v rovnováze;

G.  vzhledem k tomu, že podle odhadů UNHCR by během operace na znovuzískání města mohlo dojít k vysídlení více než 1 milionu osob a že převážnou většinu těchto uprchlíku by tvořili sunnitští muslimové, z nichž mnozí mají pocit, že jim irácká vláda v Bagdádu vedená šíity upírá volební právo;

H.  vzhledem k tomu, že všechny státy nesou odpovědnost za ochranu svého obyvatelstva před genocidou, válečnými zločiny, etnickými čistkami a zločiny proti lidskosti;

I.  vzhledem k tomu, že kvůli vojenskému táboru Bashiqa v severním Iráku a možnému zapojení tureckých sil do bojů za vytlačení ISIS z Mosulu, který je druhým největším městem v zemi, nedávno vzrostlo napětí mezi iráckou vládou a Tureckem;

J.  vzhledem k tomu, že se irácká rada ministrů dne 21. ledna 2014 v zásadě dohodla, že se z oblastí Tuz Khurmatu, Fallúdža a plání Ninive stanou provincie;

1.  projevuje solidaritu s civilisty uvězněnými v Mosulu a vyjadřuje jim svou podporu; ostře odsuzuje zneužívání civilního obyvatelstva ze strany ISIS a je mimořádně znepokojen zprávami, podle nichž by mohli být civilisté během útoku použiti jako lidské štíty;

2.  připomíná, že irácké orgány musejí podniknout konkrétní kroky na ochranu civilistů během vojenské operace, mimo jiné účinně velet milicím a mít nad nimi kontrolu, a přijmout veškerá možná preventivní opatření, aby během útoku nedošlo ke ztrátám na životech civilistů a k porušování lidských práv; zdůrazňuje, že ozbrojené síly přítomné v terénu se musejí během svých operací řídit mezinárodním humanitárním právem i mezinárodním právem v oblasti lidských práv;

3.  vyzývá irácké orgány a všechny ostatní hráče, kteří na místě působí, aby zajistili, aby byl pro civilisty prchající před boji zajištěn bezpečný průchod a veškerá možná podpora, včetně přístřeší, lékařské péče a humanitární pomoci;

4.  je mimořádně znepokojen zprávami, které dokládají odvetné útoky a diskriminaci namířené vůči sunnitským Arabům podezřelým z toho, že mají podíl na zločinech Islámského státu; připomíná, že za ochranu občanů nese odpovědnost vláda a že by měly být zavedeny důsledné kontroly, které by zajistily, aby žádná podpora či materiál, které poskytuje irácká vláda nebo jakýkoli jiný subjekt zapojený do útoku, nezavdávaly podnět ke zneužití;

5.  zdůrazňuje význam Mosulu pro všechny irácké etnické skupiny a naléhavě vyzývá EU a její členské státy, aby společně s příslušnými stranami zajistily zastoupení menšin v nové správě Mosulu;

6.  vyzývá ostatní regionální mocnosti, aby se přestaly bez svolení irácké vlády vměšovat do iráckých vnitřních záležitostí;

7.  zdůrazňuje, že vítězství nad Islámským státem v Mosulu bude pouze jedním z kroků vedoucích k obnově země, v níž budou menšiny moci žít pospolu v míru; upozorňuje na to, že jakákoli změna v etnickém složení Mosulu by mohla vést k vnitřním a regionálním konfliktům;

8.  vyzývá EU a mezinárodní společenství, aby spolupracovaly s iráckou vládou a kurdskou regionální vládou na dosažení konsensu ohledně Mosulu a dalších sporných území, jako je například Kirkúk;

9.  vyjadřuje podporu uznání politicky, sociálně a hospodářsky životaschopné a udržitelné provincie v oblasti pláně Ninive; zdůrazňuje, že je důležité svést lidi dohromady a projednat model řízení pro budoucí správní orgány provincie, v nichž by byly zastoupeny všechny skupiny a menšiny;

10.  oceňuje snahy organizace pro lidská práva Chammurapi, Irácké rady pro mezináboženský dialog a Aliance iráckých menšin posílit vliv ninivských menšin, dále zvyšovat povědomí veřejnosti o jejich tragické situaci a zprostředkovat jejich názory politickým činitelům v zemi;

11.  vyzývá irácký parlament, aby vypracoval nové právní předpisy na ochranu menšin a aby přepracoval vzdělávací osnovy s cílem vyzdvihnout a podnítit v zemi respekt k rozmanitosti;

12.  vyzývá mezinárodní společenství, včetně EU a jejích členských států, aby pro všechny osoby, které byly nuceny opustit svou zemi nebo byly násilně vysídleny, zajistilo nezbytné bezpečnostní podmínky a vyhlídky, jež jim umožní co nejdříve uplatnit právo na návrat do vlasti, na ochranu svých domovů, půdy, majetku a osobních věcí, ale i jejich náboženských a kulturních center, a jež jim dají možnost vést důstojný život a těšit se ze slušné budoucnosti;

13.  naléhavě vyzývá EU a její členské státy, Organizaci spojených národů a celé mezinárodní společenství, aby spolupracovaly s vládou a regionálními orgány státní správy Irácké republiky a se všemi příslušnými vnitrostátními či mezinárodními subjekty, a dohlížely tak na mírovou reintegraci vysídlených původních obyvatel; zdůrazňuje, že EU by měla stát v čele tohoto procesu, a zajistit tak, aby menšiny mohly využívat svých legitimních práv; vyzývá EU, aby poskytla pomoc městům, která byla získána zpět z rukou ISIS, a aby spolupracovala se zástupci menšin na účinné správě této podpory;

14.  naléhavě vyzývá EU a její členské státy, aby poskytly prostředky potřebné pro odminování území, která byla dříve pod nadvládou organizace ISIS/Dá‘iš, a aby spolupracovaly s místními radami zastupujícími menšiny, a zajistily tak funkční koordinaci a vyhnuly se prodlevám, které by bránily návratu uprchlíků a vnitřně vysídlených osob;

15.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, zvláštnímu zástupci EU pro lidská práva, vládám a parlamentům členských států, vládě a Sněmovně reprezentantů Iráku, regionální vládě Kurdistánu, generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, Radě OSN pro lidská práva a vládám a orgánům všech stran zapojených do konfliktu v severním Iráku, zejména do osvobození města Mosul.

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0051.

Právní upozornění - Ochrana soukromí