Procedūra : 2016/2956(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-1160/2016

Pateikti tekstai :

B8-1160/2016

Debatai :

PV 26/10/2016 - 12
CRE 26/10/2016 - 12

Balsavimas :

Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0422

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 403kWORD 77k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-1159/2016
24.10.2016
PE593.586v01-00
 
B8-1160/2016

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl padėties Šiaurės Irake (Mosulas) (2016/2956(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Šiaurės Irake (Mosulas) (2016/2956(RSP))  
B8-1160/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Irako,

–  atsižvelgdamas į savo 2016 m. vasario 4 d. rezoliuciją dėl vadinamosios grupuotės ISIS („Da'esh“) vykdomų religinių mažumų sisteminių masinių žudynių(1),

–  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimus dėl Irako ir Sirijos,

–  atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos rezoliucijas dėl Irako, ypač į rezoliuciją Nr. 2299 (2016) ir rezoliuciją Nr. 2249 (2015), kuriomis smerkiami grupuotės ISIS neseniai įvykdyti teroro išpuoliai,

–  atsižvelgdamas į Ženevos konvenciją ir jos protokolus,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi Irako pajėgos su savo sąjungininkais pradėjo didžiulį puolimą siekdami susigrąžinti Mosulą, kurį ISIS užėmė 2014 m. rugpjūčio mėn.; kadangi Mosulas yra paskutinė ISIS tvirtovė Irake ir strateginės svarbos miestas; kadangi miestą gina apie 3 500–5 000 kovotojų (nors duomenys gali būti netikslūs); kadangi ypač sunku vykdyti puolimą dėl to, kad ISIS, be kita ko, naudojasi savižudžiais sprogdintojais, savadarbėmis sprogstamosiomis minomis - spąstais ir užminuotais automobiliais;

B.  kadangi dėl puolimo siekiant susigrąžinti Mosulą gali kilti didžiulė humanitarinė krizė; kadangi civiliams gyventojams tenka neįmanomas pasirinkimas: arba jie lieka mieste ir rizikuoja būti sužeisti, patekti į susišaudymą ar būti panaudoti kaip gyvas skydas, arba bando pabėgti užminuotais laukais, kuriuose gausu ISIS snaiperių ir patikros punktų; kadangi JT rengiasi didelio masto humanitarinės pagalbos operacijai, kuri bus vykdoma išvadavus Mosulą;

C.  kadangi tuo pat metu mėginantys palikti miestą pabėgėliai (visų pirma sunitai) nerimauja dėl to, kad operacijoje dalyvauja šiitų karinės grupuotės; kadangi gerai žinoma, jog liaudies mobilizavimo būriai pažeidinėja žmogaus teises; kadangi jų dalyvavimas operacijoje Mosule, kur daugiausia gyvena sunitai, sukėlė represijų prieš civilius gyventojus baimę;

D.  kadangi pasibaigus mūšiams regiono atkūrimui gali sutrukdyti neišspręsti ginčai dėl vidinių sienų Šiaurės Irake, jei prieš ISIS kovojantys kariniai veikėjai ir visa tarptautinė bendruomenė nesiims veiksmų šioms problemoms spręsti;

E.  kadangi krikščionys (chaldėjai / sirai / asirai), jazidai, arabai sunitai ir šiitai, kurdai, šabakai, turkmėnai, kakajai ir saabėjai-mandėjai iki 2003 m. visada taikiai sugyveno Ninevijos lygumose, Tal Afare ir Sindžare;

F.  kadangi valdžios pasidalijimo modelis Mosule prieš jį 2014 m. užimant ISIS buvo toli gražu neidealus, bet buvo rasta sistema, kurią taikant buvo proporcingai atsižvelgiama į mažumų interesus;

G.  kadangi, UNHCR vertinimais, per operaciją, kurią vykdant siekiama susigrąžinti Mosulą, gali būti perkelta daugiau kaip milijonas žmonių, o didžioji dalis šių pabėgėlių bus sunitai musulmonai, iš kurių daugeliui atrodo, kad Irako šiitų vadovaujama vyriausybė atėmė jų pilietines teises;

H.  kadangi visos valstybės privalo apsaugoti savo gyventojus nuo genocido, karo nusikaltimų, etninio valymo ir nusikaltimų žmoniškumui;

I.  kadangi pastaruoju metu didėjo įtampa tarp Irako vyriausybės ir Turkijos dėl Basikos karinės stovyklos Šiaurės Irake ir galimo Turkijos pajėgų dalyvavimo mūšyje siekiant išvaryti ISIS iš Mosulo, antrojo didžiausio šalies miesto;

J.  kadangi 2014 m. sausio 21 d. Irako ministrų taryba iš principo susitarė Tuz Kurmato, Faludžos ir Ninevijos lygumų apylinkes laikyti provincijomis;

1.  reiškia solidarumą su Mosule įstrigusiais civiliais gyventojais ir juos remia; griežtai smerkia ISIS vykdomus prievartos veiksmus civilių gyventojų atžvilgiu ir yra ypač susirūpinęs dėl gaunamų pranešimų, kad per užpuolimus civiliais gyventojais gali būti naudojamasi kaip gyvais skydais;

2.  primena, kad Irako valdžios institucijos per šią kampaniją turi imtis konkrečių veiksmų civiliams gyventojams apsaugoti, įskaitant veiksmingą vadovavimą karinėms grupuotėms ir jų kontrolę ir per išpuolius imantis įmanomų atsargumo priemonių siekiant išvengti civilių gyventojų aukų ir žmogaus teisių pažeidimų; pabrėžia, kad vykdydamos savo operacijas vietinės pajėgos turi laikytis tarptautinių humanitarinės ir žmogaus teisių teisės aktų;

3.  ragina Irako valdžios institucijas ir kitus vietos veikėjus užtikrinti, kad nuo kovų bėgantys civiliai galėtų pasinaudoti saugiu keliu ir visa įmanoma parama, įskaitant pastogę ir medicininę humanitarinę pagalbą;

4.  yra ypač susirūpinęs dėl pranešimų, kuriuose pateikiama informacija apie keršto išpuolius prieš arabus sunitus ir jų diskriminaciją, nes jie įtariami prisidedantys prie IS vykdomų nusikaltimų; primena, kad apsaugoti savo piliečius yra vyriausybės pareiga ir kad reikia nustatyti griežtesnes patikras siekiant užtikrinti, kad bet kokia Irako vyriausybės ar kito puolime dalyvaujančio veikėjo teikiama parama ar medžiagomis nebūtų piktnaudžiaujama;

5.  atkreipia dėmesį į Mosulo svarbą visoms Irako etninėms grupėms ir primygtinai ragina ES ir jos valstybes nares dirbti kartu su susijusiomis šalimis siekiant užtikrinti mažumų atstovavimą naujoje Mosulo administracijoje;

6.  ragina kitas regioniniu mastu įtakingas valstybes nebesikišti į Irako vidaus reikalus be Irako vyriausybės sutikimo;

7.  atkreipia dėmesį į tai, kad pergalė prieš ISIL Mosule bus tik pirmas žingsnis atstatant valstybę, kurioje mažumos taikiai gyventų šalia viena kitos; įspėja, kad bet koks etninės Mosulo sudėties pakeitimas gali sukelti vidinių ir regioninių konfliktų;

8.  ragina ES ir tarptautinę bendruomenę dirbti kartu su Irako vyriausybe ir Kurdistano regionine vyriausybe, kad būtų pasiektas konsensusas Mosulo ir kitų ginčijamų teritorijų, pvz., Kirkuko, klausimu;

9.  reiškia paramą pripažįstant politiniu, socialiniu ir ekonominiu požiūriu perspektyvią ir tvarią Ninevijos lygumų provinciją; pabrėžia, kad svarbu suburti žmones diskusijoms dėl būsimos provincijų administracijos, kuri atstovaus visoms grupėms ir mažumoms, valdymo modelio;

10.  palankiai vertina Hamurabio žmogaus teisių organizacijos, Irako religijų dialogo tarybos ir Irako mažumų aljanso pastangas sustiprinti Ninevijos mažumų pozicijas, dar labiau didinti visuomenės informuotumą apie tragišką padėtį ir siekti, kad jos būtų išklausytos sprendimus šalyje priimančių asmenų;

11.  ragina Irako parlamentą parengti naujus teisės aktus, kuriais būtų apsaugotos mažumos, ir atnaujinti mokymo programas, kad šalyje būtų pabrėžiama ir skatinama pagarba įvairovei;

12.  ragina tarptautinę bendruomenę, įskaitant ES ir jos valstybes nares, visiems, kas buvo priversti palikti savo tėvynę arba buvo priverstinai perkelti šalies viduje, užtikrinti būtinas saugumo sąlygas ir perspektyvas, suteikti jiems galimybę kuo greičiau pasinaudoti teise sugrįžti į gimtinę, išsaugoti savo namus, žemę, nuosavybę ir turtą, taip pat religines ir kultūrines vietas, ir suteikti jiems galimybę gyventi oriai ir kurti ateitį;

13.  ragina ES ir jos valstybes nares, JT ir tarptautinę bendruomenę bendradarbiauti su nacionalinėmis ir regioninėmis Irako valdžios institucijomis ir visais atitinkamais nacionaliniais ir tarptautiniais subjektais, siekiant prižiūrėti taikią perkeltų vietos gyventojų reintegraciją; pabrėžia, kad ES turėtų imtis vadovaujamo vaidmens šiame procese, kad galėtų užtikrinti visų mažumų galimybę pasinaudoti savo teisėtomis teisėmis; ragina ES teikti paramą iš ISIS susigrąžintiems miestams ir dirbti su mažumų atstovais siekiant veiksmingai valdyti šią paramą;

14.  primygtinai ragina ES ir jos valstybes nares suteikti priemones siekiant išminuoti teritorijas, kurios buvo okupuotos ISIS/„Da'esh“, ir bendradarbiauti su mažumoms atstovaujančiomis vietos tarybomis, kad būtų užtikrintas veiksmingas koordinavimas ir išvengta vėlavimo, dėl kurio pabėgėliai ir šalies viduje perkelti asmenys negalėtų sugrįžti;

15.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai, Tarybai, Komisijai, ES specialiajam įgaliotiniui žmogaus teisių klausimais, ES valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Irako vyriausybei ir Atstovų Tarybai, Kurdistano regioninei vyriausybei, Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui, Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybai ir visoms kitoms konflikto Šiaurės Irake šalims, t. y. Mosulo miesto išvadavimo operacijoje dalyvaujančioms šalims.

(1)

Priimti tekstai, P8_TA(2016)0051.

Teisinė informacija - Privatumo politika