Procedure : 2016/2956(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-1160/2016

Ingediende teksten :

B8-1160/2016

Debatten :

PV 26/10/2016 - 12
CRE 26/10/2016 - 12

Stemmingen :

Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0422

ONTWERPRESOLUTIE
PDF 173kWORD 69k
Zie ook gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-1159/2016
24.10.2016
PE593.586v01-00
 
B8-1160/2016

naar aanleiding van een verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement


over de situatie in Noord-Irak/Mosul (2016/2956(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas namens de EFDD-Fractie

Resolutie van het Europees Parlement over de situatie in Noord-Irak/Mosul (2016/2956(RSP))  
B8-1160/2016

Het Europees Parlement,

–  gezien zijn eerdere resoluties over Irak,

–  gezien zijn resolutie van 4 februari 2016 over de systematische massamoorden op religieuze minderheden door "ISIS/Daesh"(1),

–  gezien de verklaringen over Irak en Syrië van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (VV/HV),

–  gezien de resoluties van de VN-Veiligheidsraad over Irak, met name Resolutie 2299 (2016) en Resolutie 2249 (2015), waarin de recente terroristische aanvallen door ISIS worden veroordeeld,

–  gezien de Conventie van Genève en de protocollen hierbij,

–  gezien artikel 123, lid 2, van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de Iraakse strijdkrachten en hun bondgenoten een groot offensief hebben gestart om Mosul terug te winnen, dat was ingenomen door ISIS in augustus 2014; overwegende dat Mosul het laatste ISIS-bolwerk is in Irak en dat het voor ISIS een strategisch belangrijke stad is; overwegende dat, hoewel de aantallen onzeker zijn, minstens 3 500 tot 5 000 strijders de stad verdedigen; overwegende dat het offensief bijzonder moeilijk is, doordat een van de gangbare tactieken van ISIS het gebruik is van zelfmoordbommen, geïmproviseerde explosieven/boobytraps en autobommen;

B.  overwegende dat het offensief voor het terugwinnen van Mosul kan leiden tot een grote humanitaire crisis; overwegende dat burgers een onmogelijke keuze moeten maken tussen in de stad blijven en het gevaar lopen een mikpunt te worden, tussen twee vuren te raken of te worden gebruikt als menselijk schild dan wel proberen te ontsnappen door mijnenvelden, met scherpschutters van ISIS en controleposten; overwegende dat de VN een grote humanitaire noodhulp voorbereiden die kan worden uitgevoerd zodra Mosul bevrijd is;

C.  overwegende dat vluchtelingen die proberen te ontkomen, vooral soennieten, zich tegelijk zorgen maken door de aanwezigheid van sjiitische milities die aan de operatie deelnemen; overwegende dat de Volksmobilisatie-eenheden (Popular Mobilization Units) een goed gedocumenteerde voorgeschiedenis hebben van schendingen van de mensenrechten; overwegende dat hun aanwezigheid bij het offensief tegen het vooral soennitische Mosul bij de burgers de angst geeft gewekt voor represailles;

D.  overwegende dat onopgeloste conflicten over interne grenzen in Noord-Irak de rehabilitatie van het gebied na afloop van de strijd in de weg kunnen staan, als de militaire actoren die tegen ISIS vechten en de internationale gemeenschap als geheel deze conflicten niet aanpakken;

E.  overwegende dat christenen (Chaldeeërs/Syriërs/Assyriërs), jezidi's, soennitische en sjiitische Arabieren, Koerden, shabakken, Turkmenen, kaka'i en Sabeeërs-Mandeïsten tot 2003 altijd in vreedzame co-existentie leefden in de vlakte van Ninove, Tal Aar en het Sinjargebergte;

F.  overwegende dat het machtsdelingsmodel in Mosul vóór de overname door ISIS in 2014 verre van perfect was, maar dat in dit systeem wel op evenwichtige wijze rekening werd gehouden met de belangen van minderheden;

G.  overwegende dat volgens een raming van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor vluchtelingen (UNHCR) bij het nastreven van het doel van de operatie, het terugwinnen van de stad, meer dan 1 miljoen mensen ontheemd kan raken, met als grote meerderheid van deze vluchtelingen soennitische moslims, waarvan vele zich uitgesloten voelen door de door sjiieten geleide Iraakse regering in Bagdad;

H.  overwegende dat het de verantwoordelijkheid is van elke staat zijn bevolking te beschermen tegen volkerenmoord, oorlogsmisdaden, etnische zuiveringen en misdaden tegen de menselijkheid;

I.  overwegende dat de spanningen tussen de Iraakse regering en Turkije onlangs zijn toegenomen in verband met het legerkamp van Bashoorn (Noord-Irak) en de mogelijke betrokkenheid van Turkse strijdkrachten bij de strijd om Mosul, om ISIS te verdrijven uit deze stad, de op één na grootste van het land;

J.  overwegende dat de Iraakse ministerraad op 21 januari 2014 is overeengekomen om van de districten Tuz Khurmato, Fallujah en de vlakte van Nineveh in principe provincies te maken;

1.  spreekt zijn solidariteit en steun uit voor de in Mosul in de val zittende burgers; veroordeelt krachtig de door ISIS gepleegde misdaden tegen de burgerbevolking en maakt zich grote zorgen door de berichten dat burgers tijdens de aanvallen kunnen worden gebruikt als menselijk schild;

2.  herinnert eraan dat de Iraakse autoriteiten concrete stappen moeten ondernemen om tijdens de campagne burgers te beschermen, inclusief door effectief gezag en controle uit te oefenen op de milities en door alle mogelijke voorzorgen te nemen om tijdens de aanval burgerslachtoffers en schending van de mensenrechten te voorkomen; benadrukt het feit dat de strijdkrachten op het terrein zich bij hun operaties moeten houden aan het internationaal humanitair recht en de internationale mensenrechtenwetgeving;

3.  verzoekt de Iraakse autoriteiten en alle andere spelers op het terrein ervoor te zorgen dat burgers die de gevechten ontvluchten, een veilige route krijgen en alle mogelijke steun, inclusief onderdak en medische en humanitaire hulp;

4.  maakt zich grote zorgen door berichten over wraakaanvallen en discriminatie ten aanzien van soennitische Arabieren die worden verdacht van medeplichtigheid aan misdaden van IS; herinnert eraan dat de regering verantwoordelijk is voor het beschermen van haar burgers en dat strenge controles moeten worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat steun of materiaal dat wordt verstrekt door de Iraakse regering of een andere bij de aanval betrokken speler, niet leidt tot wandaden;

5.  onderstreept het belang van Mosul voor alle etnische groepen in Irak en dringt er bij de EU en haar lidstaten op aan met de betrokken partijen samen te werken om te zorgen voor de vertegenwoordiging van minderheden in een nieuw bestuur van Mosul;

6.  verzoekt andere regionale machten zich niet te mengen in de interne aangelegenheden van Irak zonder toestemming van de Iraakse regering;

7.  wijst erop dat de overwinning op ISIS in Mosul slechts een stap zal zijn in de richting van het herstel van een land waar minderheden in vrede naast elkaar kunnen leven; waarschuwt ervoor dat elke verandering in de etnische samenstelling van Mosul kan leiden tot interne en regionale conflicten;

8.  verzoekt de EU en de internationale gemeenschap samen te werken met de Iraakse regering en de Koerdische Regionale Regering om een consensus te bereiken over Mosul en andere betwiste gebieden, bijvoorbeeld Kirkuk;

9.  spreekt zijn steun uit voor de erkenning van een politiek, sociaal en economisch leefbare en duurzame provincie in de vlakte van Nineveh; onderstreept het feit dat het belangrijk is mensen samen te brengen om te discussiëren over een governancemodel voor het toekomstige provinciale bestuur waarbij alle groepen en minderheden vertegenwoordigd zijn;

10.  prijst de inspanningen die worden geleverd door de mensenrechtenorganisatie Hammurabi (Hammurabi Human Rights Organization, HHRO), de Iraakse Raad voor dialoog tussen de geloofsovertuigingen (Iraqi Council for Interfaith Dialogue, ICID) en het Verbond van Iraakse minderheden (Alliance of Iraqi Minorities, AIM) om de stem van de minderheden van Nineveh luider te laten klinken, meer bewustzijn te creëren bij de bevolking ten aanzien van hun tragische situatie en hun stem te laten horen door de beslissende instanties in het land;

11.  verzoekt het Iraakse parlement te werken aan nieuwe wetgeving om minderheden te beschermen en het onderwijscurriculum te herzien, teneinde de diversiteit in het land te huldigen en eerbiediging ervan te stimuleren;

12.  verzoekt de internationale gemeenschap, inclusief de EU en haar lidstaten, de veiligheidsvoorwaarden en -vooruitzichten te creëren die nodig zijn om ervoor te zorgen dat alle mensen die hun thuis hebben moeten verlaten of die onder dwang ontheemd zijn, hun recht kunnen uitoefenen om zo snel mogelijk nar hun thuis terug te keren en hun huizen, grond, eigendom en bezittingen, alsmede hun religieuze en culturele sites te beschermen en hun de mogelijkheid te bieden van een waardig leven en een waardige toekomst;

13.  dringt er bij de EU en haar lidstaten, de VN en de internationale gemeenschap in het algemeen op aan met de nationale en regionale regeringen van de Iraakse Republiek en met alle nationale en internationale actoren die op dit gebied actief zijn, samen te werken om toe te zien op de vreedzame re-integratie van de ontheemde inheemse volkeren; benadrukt het feit dat de EU bij dit proces het voortouw moet nemen, om ervoor te zorgen dat de minderheden hun legitieme rechten kunnen uitoefenen; verzoekt de EU hulp te verlenen aan de steden die op ISIS heroverd zijn en samen te werken met de vertegenwoordigers van de minderheden om deze hulp effectief te beheren;

14.  dringt er bij de EU en haar lidstaten op aan middelen te verstrekken om voorheen door ISIS/Da'esh bezette gebieden te ontmijnen en samen te werken met de lokale raden die de minderheden vertegenwoordigen, om te zorgen voor een functionerende coördinatie en vertragingen te voorkomen die de terugkeer van vluchtelingen en interne ontheemden belemmeren;

15.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de Raad, de Commissie, de speciale vertegenwoordiger van de EU voor de mensenrechten, de regeringen en parlementen van de lidstaten, de regering en Raad van vertegenwoordigers van Irak, de Koerdische Regionale Regering, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties en de regeringen en overheden van alle partijen die betrokken zijn bij het conflict in Noord-Irak, met name de bevrijding van Mosul.

(1)

Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0051.

Juridische mededeling - Privacybeleid