Postup : 2016/2956(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-1160/2016

Predkladané texty :

B8-1160/2016

Rozpravy :

PV 26/10/2016 - 12
CRE 26/10/2016 - 12

Hlasovanie :

Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0422

NÁVRH UZNESENIA
PDF 176kWORD 72k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-1159/2016
24.10.2016
PE593.586v01-00
 
B8-1160/2016

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii v severnom Iraku/Mosule (2016/2956(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas v mene Skupiny Európa slobody a priamej demokracie

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v severnom Iraku/Mosule (2016/2956(RSP))  
B8-1160/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Iraku,

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. februára 2016 o systematickom masovom vyvražďovaní náboženských menšín zo strany tzv. ISIS/Dá’iš(1),

–  so zreteľom na vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) o Iraku a Sýrii,

–  so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN o Iraku, najmä na rezolúcie 2299 (2016) a 2249 (2015), ktoré odsudzujú nedávne teroristické útoky organizácie ISIS,

–  so zreteľom na Ženevský dohovor o jeho protokoly,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže iracké sily a ich spojenci začali rozsiahlu ofenzívu, aby získali späť Mosul, ktorý je od augusta 2014 okupovaný organizáciou ISIS; keďže Mosul je poslednou baštou organizácie ISIS v Iraku, ako aj jej strategicky dôležitým mestom; keďže čísla nie sú presné, odhaduje sa, že mesto bráni najmenej 3 500 až 5 000 bojovníkov; keďže ofenzíva je obzvlášť zložitá, pretože medzi bežné taktiky ISIS patria útoky samovražedných atentátnikov, použitie nástražných výbušných systémov a výbušnín nastražených na autách;

B.  keďže v dôsledku ofenzívy s cieľom získať späť Mosul by mohla vzniknúť závažná humanitárna kríza; keďže civilisti čelia absurdnému výberu, či ostať v meste a riskovať, že sa stanú terčom útokov, uviaznu v krížovej paľbe alebo budú použití ako ľudský štít, alebo sa pokúsia o útek cez mínové polia, ostreľovačov ISIS a kontrolné stanovištia; keďže OSN pripravuje rozsiahlu operáciu humanitárnej pomoci, ktorá sa má uskutočniť po oslobodení Mosulu;

C.  keďže utečenci, ktorí sa snažia utiecť – najmä suniti – majú zároveň obavy z účasti šiitských milícií na operácii; keďže existujú dôkazy, že ľudové mobilizačné jednotky majú s porušovaním ľudských práv bohaté skúsenosti; keďže ich účasť na ofenzíve v prevažne sunitskom Mosule vyvoláva obavy z odvetných opatrení voči civilistom;

D.  keďže nevyriešené spory týkajúce sa vnútorných hraníc v severnom Iraku by mohli zabrániť obnove tejto oblasti po skončení boja, ak ich nebudú riešiť vojenskí aktéri bojujúci proti ISIS spolu s medzinárodnou komunitou ako takou;

E.  keďže kresťania (Chaldejci/Aramejci/Asýrčania), jezídi, suniti a šíitskí Arabi, Kurdi, Šabakovia, Turkméni, Kakajovia a sabejci-mandejci spolunažívali v mieri na Ninivskej planine, v Tal Afare a Sindžáre do roku 2003;

F.  keďže rozdelenie moci v Mosule pred začiatkom okupácie organizáciou ISIL v roku 2014 nebolo ani zďaleka dokonalé, no bol to systém, ktorý zohľadňoval a vyvažoval záujmy menšín;

G.  keďže UNHCR odhaduje, že v dôsledku operácie zameranej na opätovné získanie mesta by viac ako 1 milión ľudí mohlo byť vysídlených, pričom väčšinu z týchto utečencov by tvorili sunitskí moslimovia, z ktorých mnohí majú pocit, že sú utláčaní irackou vládou v Bagdade vedenou šiítmi;

H.  keďže zodpovednosťou každého štátu je chrániť svoje obyvateľstvo pred genocídou, vojnovými zločinmi, etnickými čistkami a zločinmi proti ľudskosti;

I.  keďže napätie medzi irackou vládou a Tureckom sa nedávno zvýšilo kvôli vojenskému táboru Basika v severnom Iraku a možnej účasti tureckých síl na boji o oslobodenie Mosulu, druhého najväčšieho mesta krajiny, od organizácie ISIS;

J.  keďže Rada ministrov Iraku sa 21. januára 2014 v zásade dohodla, že z oblastí Tuz Khurmato, Falúdža a Ninivskej planiny urobí provincie;

1.  vyjadruje svoju solidaritu a podporu civilistom uviaznutým v Mosule; dôrazne odsudzuje zneužívanie civilného obyvateľstva zo strany ISIS a je mimoriadne znepokojený nad správami, podľa ktorých sa civilisti údajne používajú ako ľudské štíty pri útokoch;

2.  pripomína, že iracké orgány musia prijať konkrétne kroky na ochranu civilistov počas kampane vrátane uplatňovania účinného riadenia a kontroly nad milíciami a prijatia všetkých možných preventívnych opatrení, aby sa zabránilo civilným obetiam a porušovaniu ľudských práv počas útoku; zdôrazňuje, že ozbrojené sily v teréne musia počas operácií dodržiavať medzinárodné humanitárne právo a medzinárodné právo v oblasti ľudských práv;

3.  vyzýva iracké orgány a všetkých aktérov v teréne, aby zabezpečili, že sa civilisti na úteku pred bojmi nasmerujú na bezpečnú trať a poskytnú sa im všetky možné spôsoby podpory vrátane prístrešia, zdravotníckej a humanitárnej pomoci;

4.  je mimoriadne znepokojený správami, ktoré dokumentujú útoky z pomsty a diskrimináciu voči sunitským Arabom, ktorí sú podozrievaní, že spolupracujú s IŠ na trestných činoch; pripomína, že ochrana občanov je zodpovednosťou vlády, v tejto súvislosti by sa mali zaviesť dôsledné kontroly s cieľom zabezpečiť, aby akákoľvek podpora alebo vybavenie poskytnuté irackou vládou, či akýmkoľvek iným subjektom zapojeným do útoku, nepodnecovali zneužívanie;

5.  zdôrazňuje význam Mosulu pre všetky iracké etnické skupiny a naliehavo vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby spolu s príslušnými stranami zabezpečili zastúpenie menšín v nových správnych orgánoch v Mosule;

6.  vyzýva ostatné regionálne mocnosti, aby prestali zasahovať do vnútorných záležitostí Iraku bez súhlasu irackej vlády;

7.  zdôrazňuje, že víťazstvo nad organizáciou ISIL v Mosule bude iba jedným krokom k obnove krajiny, v ktorej budú môcť menšiny spolunažívať v mieri; varuje, že zmeny v etnickom zložení Mosulu by mohli viesť k vnútorným a regionálnym konfliktom;

8.  vyzýva EÚ a medzinárodné spoločenstvo, aby spolupracovali s irackou vládou a kurdskou regionálnou vládou s cieľom dosiahnuť konsenzus o Mosule a iných sporných oblastiach, ako napríklad Kirkuk;

9.  vyjadruje svoju podporu, pokiaľ ide o uznanie politicky, spoločensky a ekonomicky životaschopnej a udržateľnej provincie na Ninivskej planine; zdôrazňuje, že je dôležité poskytnúť ľuďom príležitosť a priestor, aby prediskutovali model riadenia pre budúce správne orgány provincie, v ktorých budú zastúpené všetky skupiny a menšiny;

10.  oceňuje snahy organizácie pre ľudské práva Chammurapi, irackej Rady pre medzináboženský dialóg (ICID) a Aliancie irackých menšín (AIM) s cieľom posilniť hlas ninivských menšín, zvýšiť informovanosť verejnosti o ich tragickej situácii a komunikovať ich názory činiteľom s rozhodovacou právomocou v krajine;

11.  vyzýva iracký parlament, aby vypracoval nové právne predpisy na ochranu menšín a prepracoval učebné osnovy zo zámerom vyzdvihnúť a podporiť rešpektovanie rozmanitosti v krajine;

12.  žiada medzinárodné spoločenstvo vrátane Európskej únie a jej členských štátov, aby pre všetky osoby, ktoré boli nútené opustiť svoju vlasť alebo boli násilne vysídlené, zabezpečili potrebné bezpečnostné podmienky a vyhliadky, aby sa čo najskôr stalo účinné ich právo na návrat do vlasti, zachovanie ich domovov, pozemkov, majetku a osobných vecí, rovnako ako ich náboženských a kultúrnych pamiatok, a aby mohli mať dôstojný život a budúcnosť;

13.  naliehavo vyzýva EÚ a jej členské štáty, OSN a medzinárodné spoločenstvo ako také, aby spolupracovali s národnou vládou a regionálnymi vládami Irackej republiky a všetkými príslušnými národnými a medzinárodnými hráčmi na zabezpečení dohľadu nad mierovou opätovnou integráciou vysídleného pôvodného obyvateľstva; zdôrazňuje, že EÚ by mala viesť tento proces s cieľom zaistiť, že menšiny budú môcť uplatňovať svoje legitímne práva; vyzýva EÚ, aby poskytla pomoc mestám, ktoré boli získané späť z rúk ISIS a spolupracovala so zástupcami menšín na účinnom riadení tejto pomoci;

14.  naliehavo vyzýva EÚ a členské štáty, aby poskytli prostriedky na odmínovanie oblastí, ktoré predtým okupovala organizácia ISIS/Dá’iš, a spolupracovali s miestnymi radami zastupujúcimi menšiny s cieľom zabezpečiť fungujúcu koordináciu a vyhnúť sa oneskoreniam, ktoré by zabránili návratu utečencov a osôb vysídlených v rámci krajiny;

15.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, osobitnému zástupcovi EÚ pre ľudské práva, vládam a parlamentom členských štátov, vláde a parlamentu Iraku, regionálnej vláde Kurdistanu, generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov, Rade OSN pre ľudské práva a vládam a orgánom všetkých strán zapojených do konfliktu v severnom Iraku, najmä do oslobodzovania mesta Mosul.

(1)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0051.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia