Menetlus : 2016/2956(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-1161/2016

Esitatud tekstid :

B8-1161/2016

Arutelud :

PV 26/10/2016 - 12
CRE 26/10/2016 - 12

Hääletused :

Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0422

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 275kWORD 73k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-1159/2016
24.10.2016
PE593.587v01-00
 
B8-1161/2016

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


olukorra kohta Põhja-Iraagis Mosulis (2016/2956(RSP))


Enrique Guerrero Salom, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Ana Gomes, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Carlos Zorrinho fraktsiooni S&D nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Põhja-Iraagis Mosulis (2016/2956(RSP))  
B8-1161/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülemvoliniku Navi Pillay 16. juuni 2014. aasta avaldust, milles mõistetakse hukka ISILi korraldatud kiirhukkamised ja väljendatakse seisukohta, et üsna kindlasti on tegemist sõjakuritegudega,

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone Iraagi kohta, eelkõige resolutsioone 2299 (2016) ja 2249(2015), milles mõistetakse hukka Daeshi hiljutised terrorirünnakud,

–  võttes arvesse oma 27. veebruari 2014. aasta resolutsiooni olukorra kohta Iraagis(1), 18. septembri 2014. aasta resolutsiooni olukorra kohta Iraagis ja Süürias ning rühmituse Islamiriik (IS) pealetungi, sealhulgas vähemuste tagakiusamise kohta(2), ning 12. veebruari 2015. aasta resolutsiooni humanitaarkriisi kohta Iraagis ja Süürias, eelkõige seoses rühmitusega Islamiriik (IS)(3),

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini märkusi 18. oktoobril 2016. aastal pärast ELi ja Iraagi partnerlus- ja koostöölepingu alusel toimiva ELi ja Iraagi koostöönõukogu teist istungit,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et Iraagi sõjavägi on alustanud ülemaailmse Daeshi vastase koalitsiooni ning Kurdistani piirkondliku valitsuse Peshmerga vägede ja rahva mobilisatsiooniüksuste toetusel operatsiooni, et vabastada Iraagi suuruselt teine linn Mosul ning paljud nn Mosuli koridoris asuvad linnad ja külad Daeshi käest;

B.  arvestades, et sõjaline operatsioon linna Daeshilt tagasivallutamiseks võib mõjutada Mosulis elavat kuni 1,5 miljoni elanikku; arvestades, et ÜRO humanitaarasjade koordinatsioonibüroo hinnangul võivad sõjalise tegevuse intensiivsuse ja ulatuse tagajärjel olla kodust sunnitud põgenema kuni üks miljon inimest;

C.  arvestades, et EL on üks peamisi humanitaarabi andjaid humanitaarabi põhimõtete ja vajaduste kohaselt nendele inimestele, keda mõjutab kogu Iraaki hõlmav konflikt, ning et EL osaleb aktiivselt humanitaarabi andmises humanitaarhädaolukorras olevale Mosulile ja Hawijale, andes elusid päästvat hädaabi kõigile kõige kaitsetumatele inimetele;

D.  arvestades, et Mosul on olnud paljurahvuseline linn, kus sunniidi araablastest enamus on elanud kõrvuti kaldealaste/süürlaste/assüürlaste, kurdide, jeziidide, šabakkide, kakaide ja türkmeenidega (šiiidid ja sunniidid); arvestades, et linna ümbritsevatel aladel on samuti etnilis-religioosselt mitmekesine ajalugu, kusjuures kristlased on koondunud Ninive väljadele, jeziidid Sinjari mägedesse ning moslemitest türkmeenid Tall ‘Afari;

E.  arvestades, et viis, kuidas sõjategevust peetakse ja tsiviilisikuid koheldakse, on erakordselt oluline kui põhiline poliitiline nurgakivi leppimise ja arengu saavutamiseks;

F.  arvestades, et Euroopa Parlament tunnistas 4. veebruaril 2016. aastal, et „Daesh teostab genotsiidi kristlaste ja jeziidide ning teiste usu- ja etniliste vähemuste ja nende moslemite vastu, kes ei nõustu Daeshi islamitõlgendusega“, ning et „selline tagakiusamine, julmused ja kuriteod kujutavad endast sõjakuritegusid ja inimsusevastaseid kuritegusid“;

G.  arvestades, et ELi ja Iraagi partnerlus- ja koostöölepingu alane koostöönõukogu kohtus teist korda Brüsselis 18. oktoobril 2016. aastal, et arutada Iraagi vahetuid humanitaar- ja stabiliseerimisprobleeme;

1.  toetab kindlalt Iraagi käivitatud operatsiooni Mosuli vabastamiseks Daeshi käest; on arvamusel, et see operatsioon on otsustav osa jätkuvatest ülemaailmsetest püüdlustest eesmärgiga saavutada Daeshi üle lõplik võit; on veendunud, et Iraak saavutab võidu ühise vaenlase üle ning vabastab Mosuli ja teised riigi osad Daeshi käest;

2.  kinnitab taas oma täielikku toetust Iraagi sõltumatusele, territoriaalsele terviklikkusele ja suveräänsusele ning tema õigusele võtta nende säilitamiseks vajalike meetmeid;

3.  nõuab tungivalt, et EL, ÜRO ja rahvusvaheline üldsus tervikuna toetaksid jätkuvalt ja püsivalt Iraagi valitsust humanitaar- ja sõjalise abiga paljudes Iraagi piirkondades toimuvate vabastusoperatsioonide ajal; tunneb heameelt asjaolu üle, et EL andis Mosuli piirkonnale 50 miljonit eurot humanitaarabi;

4.  nõuab, et EL ja selle liikmesriigid teeksid koostööd, et aidata Iraagil ja Kurdistani piirkondlikul valitsusel vabastada sellised alad nagu Sinjari mäed, Ninive väljad ning Mosuli linn, ning need taas üles ehitada, et pagulased ja riigisisesed põgenikud saaksid tagasi tulla ja sinna uuesti elama asuda;

5.  tunneb muret Türgi ja Iraagi vahel viimasel ajal tekkinud pingete pärast; kutsub Türgit üles täielikult austama Iraagi territoriaalset terviklikkust ja suveräänsust ning hoiduma sõjalisest tegevusest Iraagis ilma Iraagi valitsuse nõusolekuta; rõhutab, kui oluline on edendada Iraagi ja teiste selles piirkonnas asuvate riikide vahelist dialoogi turvalisema Lähis-Ida ehitamiseks;

6.  toonitab, et Daesh on suuremate probleemide sümptom Iraagis ja selles piirkonnas, ning rõhutab eriti asjaolu, et kindlasti tuleb töötada poliitilise kokkuleppe saavutamise nimel šiiitide ja sunniitide vahel Iraagis ja laiemas piirkonnas, eriti pärast Mosuli vabastamist; rõhutab Iraagis ja Süürias Daeshi vastu käiva võitluse vastastikust seotust; tunneb seepärast muret teadete pärast, mille kohaselt asuvad Daeshi võitlejad Süüriast ümber Mosulisse; rõhutab, et võitlemine Daeshi, Al-Nusra rinde (nüüd teatakse seda Jabhat Fatah al Shami nime all) ning muude ÜRO Julgeolekunõukogu poolt terroriorganisatsioonideks nimetatud rühmituste vastu on nii Iraagi kui ka Süüria jaoks jätkuvalt esmatähtis, ning tuletab meelde kõikidele konflikti osapooltele, et tsiviilisikute kaitsmine ja rahvusvahelise õiguse järgimine peab olema täielik prioriteet;

7.  kutsub kõiki konflikti osapooli üles järgima rahvusvahelist humanitaarõigust sõjategevuse ajal ja pärast seda ning järgima konfliktis proportsionaalsuse, võitluses mitteosalevate ja osalevate isikute eristamise ning ettevaatuspõhimõtet; nõuab tungivalt, et kõik konfliktiosalised avaksid humanitaarkoridorid, et võimaldada ja aidata tsiviilisikutel konflikti eest põgeneda, vältida tsiviilisikute lõksu jäämist Mosulisse ning nende kasutamist Daeshi poolt inimkilbina, tagada juurdepääs ohututele aladele ja humanitaarabile ning abi ja kaitse tsiviilisikutele julgeolekukontrolli ajal vastavalt riiklikele ja rahvusvahelistele standarditele, eelkõige tagamaks, et peresid ei lahutata ning lapsi ei asetata ohtu, ning et loodaks ÜRO kolmanda osapoole järelevalvemehhanism; nõuab eelkõige kõigi ettevaatusabinõude võtmist, et tagada laste ja nende perekondade kaitse pommitamise eest ning minimeerida ohvrite arvu ja kaitsta tsiviiltaristut, eelkõige koole ja haiglaid;

8.  tuletab meelde, et tsiviilisikute elude päästmine ja rahvusvahelise humanitaarõiguse järgimine on leppimise ja arengu põhiline poliitiline nurgakivi ning ainus viis, kuidas saavutada võit viha ja lõhestatuse üle, ning et väga oluline on edasisi pingeid kogukondade vahel mitte tekitada ja panna alus stabiilsele ja jõukale Iraagile;

9.  nõuab tungivalt, et Iraagi juhitud sõjaline koalitsioon võtaks kõik vajalikud meetmed, et säilitada tõendusmaterjal Daeshi poolt toime pandud sõjakuritegude ja inimsusvastaste kuritegude kohta, et tagada vastutuselevõtmine;

10.  rõhutab, kui oluline on turvalisuse õigeaegne ja tõhus tagamine turvaliste rändekoridoride abil, mille kaitsmise saab tagada, sealhulgas demineerimine ja õigusriigi põhimõtte uuesti kehtestamine ning põhiteenuste, nagu tervishoid, elekter ja haridus, tagamine vabastatud aladel; hoiatab, et äärmuslikud rühmitused võivad hakata uuesti tegutsema, kui ei õnnestu tagada põhiteenused, turvalisus ning pikaajaline strateegia algpõhjustega tegelemiseks ja sotsiaalset ühtekuuluvust hõlmavad meetmed; nõuab seega tungivalt tugeva humanitaarabi ja arengukoostöö võrgustiku loomist, et tagada humanitaarabi katkematu andmine Iraagi stabiilsuseks, toimetulekuvõimeks ja arenguks;

11.  rõhutab Mosuli tähtsust kogu Iraagi jaoks ning nõuab, et vähemused oleksid esindatud uues Mosuli valitsuses; juhib tähelepanu etniliste ja usuliste vähemuste seaduspärasele õigusele osaleda poliitilises tegevuses ning saada tagasi omandiõigus; nõuab rahumeelset kooseksisteerimist ning erinevate etniliste ja usuliste vähemuste õiguste täielikku austamist aladel, kus nad on olnud ajalooliselt tugevalt esindatud ning elanud rahumeelselt teineteise kõrval, eelkõige Sinjari mäel (jeziidid), Ninive väljadel (kaldea-süüria-assüüria rahvad), Tall ‘Afaris ning Kirkūki kubernerkonna osades, ning nõuab ka meetmete võtmist, et tagada ümberasustatud pagulaste turvaline tagasipöördumine;

12.  nõuab tungivalt, et EL ja selle liikmesriigid ning ÜRO ja selle liikmesriigid teeksid koostööd Iraagi riiklike ja piirkondlike valitsustega ning kõigi asjaomaste riiklike ja rahvusvaheliste osalistega, et aidata kaasa Ninive väljade, Tall ‘Afari ja Sinjari põlisrahva – praegu riigisisesed põgenikud, pagulased või mujal varjupaika otsivad inimesed – rahumeelsele taasintegreerimisele endisel kodumaal;

13.  rõhutab, et ka pärast Mosuli vabastamist tuleb jätkata võitlust piirkonnas ja selle ümbruses, et islamistlike džihadistide ideoloogiad ning Daeshi kuritegude teoloogilise ja poliitilise kihutusena toimiv Salafi džihadism ei leviks edasi; kutsub ELi liikmesriike üles nõudma, et Daeshi võitlejate Iraagis, Süürias, Liibüas ja mujal toime pandud sõjakuriteod ja inimsusvastased kuriteod, sealhulgas jeziidi rahva genotsiidikatse, antakse Rahvusvahelisse Kriminaalkohtusse;

14.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ja komisjoni asepresidendile, ELi inimõiguste eriesindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Iraagi valitsusele ja esindajatekogule, Kurdistani piirkondlikule valitsusele, ÜRO peasekretärile ja ÜRO Inimõiguste Nõukogule.

(1)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0171.

(2)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2014)0027.

(3)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0040.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika