Postupak : 2016/2956(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-1161/2016

Podneseni tekstovi :

B8-1161/2016

Rasprave :

PV 26/10/2016 - 12
CRE 26/10/2016 - 12

Glasovanja :

Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0422

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 274kWORD 82k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-1159/2016
24.10.2016
PE593.587v01-00
 
B8-1161/2016

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o stanju u sjevernom Iraku/Mosulu (2016/2956(RSP))


Enrique Guerrero Salom, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Ana Gomes, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Carlos Zorrinho u ime Kluba zastupnika S&D-a

Rezolucija Europskog parlamenta o stanju u sjevernom Iraku/Mosulu (2016/2956(RSP))  
B8-1161/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir izjavu visoke povjerenice UN-a za ljudska prava Navi Pillay od 16. lipnja 2014. u kojoj osuđuje izvansudska smaknuća koja je izvršio ISIL te izražava stajalište da je gotovo sigurno riječ o ratnim zločinima,

–  uzimajući u obzir rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a o Iraku, a posebno rezolucije 2299 (2016) i 2249 (2015) kojima se osuđuju nedavni teroristički napadi koje je počinio Daiš,

–  uzimajući u obzir svoje rezolucije od 27. veljače 2014. o stanju u Iraku(1), od 18. rujna 2014. o stanju u Iraku i Siriji te ofenzivi ISIS-a, uključujući progon manjina(2) i od 12. veljače 2015. o humanitarnoj krizi u Iraku i Siriji, osobito u kontekstu IS-a(3),

–  uzimajući u obzir napomene potpredsjednice Komisije / Visoke predsjednice Federice Mogherini od 18. listopada 2016. nakon drugog sastanka Vijeća za suradnju EU-a i Iraka u okviru Sporazuma o partnerstvu i suradnji EU-a i Iraka,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je iračka vojska, uz potporu globalne koalicije za borbu protiv Daiša, snaga Pešmerga kurdske regionalne vlade i Narodnih mobilizacijskih snaga, pokrenula operaciju kako bi oslobodila Mosul, drugi po veličini irački grad, te mnoge gradove i sela duž koridora prema Mosulu koji se nalaze u rukama Daiša;

B.  budući da bi gotovo 1,5 milijuna ljudi koji žive u Mosulu moglo biti pogođeno vojnim operacijama za oslobođenje grada od Daiša; budući da bi, prema procjenama Ureda UN-a za koordinaciju humanitarnih pitanja, oko milijun ljudi moglo biti prisiljeno napustiti svoje domove ovisno o intenzitetu i opsegu borbi;

C.  budući da je EU jedan od najvećih pružatelja humanitarne pomoći osobama pogođenim sukobima diljem Iraka, na osnovi humanitarnih načela i potreba, te da je aktivno uključen u humanitarni odgovor na aktualne humanitarne krize u Mosulu i Havidži pružanjem hitne spasonosne pomoći svim najugroženijim osobama;

D.  budući da je Mosul multietnički grad u kojem arapski suniti kao većinsko stanovništvo žive kraj Kaldejaca, Sirjaca, Asiraca, Kurda, jezida, šabaka, jarsana i Turkmena (šijita i sunita); budući da su područja oko grada isto poznata po etnoreligijskoj raznolikosti, pri čemu su kršćani koncentrirani u nizinama Ninive, jezidi oko planina Sindžar, a turkmenski muslimani u Tal Afaru;

E.  budući da je način na koji se vode sukobi i na koji se postupa prema civilima politički temelj za pomirenje i razvoj;

F.  budući da je 4. veljače 2016. Parlament priznao da Daiš provodi genocid nad kršćanima i jezidima te drugim vjerskim manjinama kao i da progoni muslimane koji se ne slažu s njihovim tumačenjem islama te prema njima okrutno postupa i izvršava zlodjela, što se smatra ratnim zločinima i zločinima protiv čovječnosti;

G.  budući da se Vijeće za suradnju u okviru Sporazuma o partnerstvu i suradnji EU-a i Iraka drugi put sastalo u Bruxellesu 18. listopada 2016. kako bi raspravljalo o hitnim humanitarnim izazovima i izazovima za stabilizaciju;

1.  snažno podupire operacije koje je Irak pokrenuo kako bi Mosul oslobodio od Daiša; smatra te operacije presudnim elementom aktualnih globalnih napora za nanošenje trajnog poraza Daišu; uvjeren je da će Irak pobijediti u toj borbi protiv zajedničkog neprijatelja te osloboditi Mosul i ostale dijelove zemlje iz ruku Daiša;

2.  ponovno potvrđuje svoju punu potporu neovisnosti, teritorijalnom integritetu i suverenosti Iraka te njegovu pravu na poduzimanje potrebnih koraka kako bi te vrijednosti očuvao;

3.  poziva Europsku uniju, Ujedinjene narode i cijelu međunarodnu zajednicu da i dalje tijekom trenutnih oslobodilačkih operacija u nekoliko iračkih regija ustrajno podupiru iračku vladu pružanjem humanitarne i vojne pomoći; pozdravlja humanitarnu pomoć u iznosu od 50 milijuna EUR koju je Europska unija namijenila za regiju Mosula;

4.  poziva EU i njegove države članice da surađuju kako bi vlastima Iraka i kurdske regionalne vlade pomogli povratiti i obnoviti oslobođena područja poput planina Sindžar, ravnica Ninive i grada Mosula tako da se izbjeglice i interno raseljene osobe mogu vratiti i ponovno nastaniti;

5.  zabrinut je zbog nedavnih napetosti između Turske i Iraka; poziva Tursku da u potpunosti poštuje teritorijalni integritet i suverenost Iraka te da se suzdrži od poduzimanja vojnih intervencija u Iraku bez dopuštenja iračke vlade; naglašava važnost poticanja dijaloga između Iraka i ostalih zemalja u regiji u cilju izgradnje sigurnijeg Bliskog istoka;

6.  ističe da je Daiš simptom šireg problema u Iraku i regiji, a naročito naglašava činjenicu da je prijeko potrebno raditi na političkom približavanju šijita i sunita u Iraku i široj regiji, posebno nakon oslobođenja Mosula; naglašava međusobnu povezanost borbi protiv Daiša u Iraku i Siriji; stoga je zabrinut zbog navoda da se borci Daiša premještaju iz Mosula u Siriju; ustraje u tome da je borba protiv Daiša, skupine al Nusra (koja je promijenila ime u Džabat Fatah al-Šam) i drugih terorističkih organizacija koje je takvima označilo Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda, i dalje prioritet i u Iraku i u Siriji te podsjeća sve strane u sukobu na to da glavni prioriteti trebaju biti zaštita civila i poštovanje međunarodnog prava;

7.  poziva sve strane u sukobu da poštuju međunarodno humanitarno pravo tijekom i nakon sukoba te da u sukobu poštuju načela proporcionalnosti, razlikovanja i opreza; poziva sve strane u sukobu da otvore humanitarne koridore kako bi se civilima omogućio bijeg i pomoglo u bijegu od sukoba te kako bi se izbjeglo da civili ostanu zarobljeni u Mosulu i da ih Daiš koristi kao ljudske štitove, kako bi se omogućio pristup sigurnosti i humanitarnoj pomoći te zajamčila pomoć i zaštita civila tijekom postupka sigurnosnih provjera u skladu s nacionalnim i međunarodnim normama, a posebno kako se ne bi razdvajale obitelji ili djecu dovodilo u opasnost te kako bi se uspostavio mehanizam nadzora treće strane u okviru UN-a; posebno poziva na to da se poduzmu sve mjere predostrožnosti kako bi se zajamčilo da su djeca i njihove obitelji zaštićeni od bombardiranja te kako bi se što više smanjio broj smrtnih slučajeva i zaštitila civilna infrastruktura, a naročito škole i bolnice;

8.  podsjeća na to da su spašavanje života civila i poštovanje međunarodnog humanitarnog prava politički temelj za pomirenje i razvoj, jedini način za suzbijanje mržnje i podjela, i da su od ključne važnosti za to da se dodatno ne potpiruju napetosti među zajednicama i polože temelji za stabilan i napredan Irak;

9.  apelira na vojnu koaliciju pod vodstvom Iraka da poduzme sve potrebne mjere kako bi se sačuvali dokazi ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti koje je počinio Daiš kako bi se zajamčilo da će za to snositi odgovornost;

10.  naglašava da je od ključne važnosti brzo i učinkovito uspostaviti sigurnost preko stvarno sigurnih putova na kojima se može pružiti postojana zaštita, među ostalim i razminiravanjem i ponovnom uspostavom vladavine prava, te osnovne usluge u oslobođenim područjima poput zdravstvene skrbi, električne energije i obrazovanja; upozorava na to da bi nepostojanje osnovnih usluga, sigurnosti i dugoročne strategije za suzbijanje glavnih uzroka te napora za poticanje socijalne kohezije moglo dovesti do ponovne pojave ekstremističkih snaga; stoga poziva na snažnu povezanost humanitarne pomoći i razvojne suradnje kako bi se zajamčio kontinuitet u pružanju pomoći, od humanitarne pomoći do stabilizacije, otpornosti i razvoja Iraka;

11.  ističe važnost Mosula za cijeli Irak te poziva na to da u novoj upravi Mosula budu zastupljene manjine; naglašava legitimno pravo etničkih i vjerskih manjina na sudjelovanje u političkom životu kao i na to da im se vrate njihova prava vlasništva; poziva na miran suživot i potpuno poštovanje prava različitih etničkih i vjerskih manjina koje su od davnina snažno prisutne i žive u miru jedna uz drugu, posebno u planinama Sindžara (jezidi), ravnicama Ninive (Kaldejci, Sirijci, Asirci), u Tel Afaru i dijelovima guvernorata Kirkuk, te poziva također na donošenje mjera kako bi se jamčio siguran povratak raseljenih izbjeglica;

12.  poziva EU i njegove države članice te UN i njegove članice da surađuju s nacionalnim i regionalnim vladama Iraka te sa svim relevantnim nacionalnim i međunarodnim akterima kako bi se nadgledala mirna reintegracija autohtonih naroda ravnica Ninive, Tal Afara i Sindžara u domovini njihovih predaka, a koji su sad interno raseljene osobe, izbjeglice ili osobe koje drugdje traže azil;

13.  naglašava da je i dalje potrebno boriti se protiv daljnjeg širenja islamističko-džihadističkih ideologija u regiji i šire, uključujući salafistički džihadizam koji služi kao teološki i politički poticaj za zločine Daiša, među ostalim i nakon oslobođenja Mosula; poziva države članice EU-a da insistiraju na tome da Međunarodni kazneni sud procesuira ratne zločine i zločine protiv čovječnosti koje je Daiš počinio u Iraku, Siriji, Libiji i drugdje, uključujući pokušani zločin genocida nad jezidima;

14.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, posebnom predstavniku EU-a za ljudska prava, vladama i parlamentima država članica, vladi Iraka i Iračkom vijeću, Regionalnoj vladi Kurdistana, vladi Turske, glavnom tajniku Ujedinjenih naroda i Vijeću UN-a za ljudska prava.

(1)

Usvojeni tekstovi, P7_TA(2014)0171.

(2)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2014)0027.

(3)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0040.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti