Procedūra : 2016/2956(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-1161/2016

Iesniegtie teksti :

B8-1161/2016

Debates :

PV 26/10/2016 - 12
CRE 26/10/2016 - 12

Balsojumi :

Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0422

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 575kWORD 83k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-1159/2016
24.10.2016
PE593.587v01-00
 
B8-1161/2016

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par stāvokli Ziemeļirākā/Mosulā (2016/2956(RSP))


Enrique Guerrero Salom, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Ana Gomes, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Carlos Zorrinho S&D grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Ziemeļirākā/Mosulā (2016/2956(RSP))  
B8-1161/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā ANO Augstā komisāra cilvēktiesību jautājumos Navi Pillay 2014. gada 16. jūnija paziņojumu, kurā nosodīta ISIL veiktā tūlītējā nāvessodu izpilde un pausts viedoklis, ka tā gandrīz viennozīmīgi uzskatāma par kara noziegumu,

–  ņemot vērā ANO Drošības padomes rezolūcijas par Irāku, jo īpaši Rezolūciju 2299 (2016) un Rezolūciju 2249 (2015), kurās nosodīti nesenie Da’esh teroristu uzbrukumi,

–  ņemot vērā 2014. gada 27. februāra rezolūciju par stāvokli Irākā(1), 2014. gada 18. septembra rezolūciju par stāvokli Irākā un Sīrijā un IS ofensīvu, tostarp minoritāšu vajāšanu(2), un 2015. gada 12. februāra rezolūciju par humanitāro krīzi Irākā un Sīrijā, jo īpaši saistībā ar “Islāma valsti” (IS)(3),

–  ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves Federikas Mogerīni 2016. gada 18. oktobra komentārus pēc otrās ES un Irākas partnerības un sadarbības nolīgumā (PSN) paredzētās ES un Irākas Sadarbības padomes sanāksmes,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā Irākas armija ar atbalstu no starptautiskās pret Da’esh vērstās koalīcijas, Kurdu reģionālās valdības (KRG) pešmergu spēkiem un Tautas mobilizācijas spēkiem ir sākusi operāciju ar mērķi atbrīvot no Da’esh Mosulu, Irākas otro lielāko pilsētu, un daudzas pilsētas un ciematus “Mosulas koridorā”;

B.  tā kā gandrīz 1,5 miljoni Mosulas iedzīvotāju var ciest pilsētas atbrīvošanas no Da’esh militārajās operācijās; tā kā saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Humānās palīdzības koordinācijas biroja novērtējumu atkarībā no karadarbības intensitātes un apjoma līdz pat vienam miljonam cilvēku varētu būt spiesti pamest savas mājas;

C.  tā kā ES ir viens no galvenajiem humānās palīdzības sniedzējiem konflikta skartajiem cilvēkiem visā Irākā, pamatojoties uz humānās palīdzības principiem un vajadzībām, un ir aktīvi iesaistījusies humānās palīdzības reaģēšanā uz pašreizējām Mosulas un Havīdžas humanitārajām ārkārtas situācijām, sniedzot ārkārtas palīdzību visiem vismazāk aizsargātajiem cilvēkiem un glābjot viņu dzīvības;

D.  tā kā Mosula ir multietniska pilsēta, kurā sunnītu-arābu vairākums ir dzīvojis līdzās haldiešiem/sīriešiem/asīriešiem (CSA), kurdiem, jezīdiem, šabakiem, kakajiem un turkmēņiem (šiīti un sunnīti); tā kā arī apgabaliem ap pilsētu ir etniski reliģiskas daudzveidības vēsture — kristieši pārsvarā Ninīves līdzenumos, jezīdi ap Sindžāras kalniem un turkmēņu musulmaņi Tell Afarā;

E.  tā kā veids, kā notiek vardarbība, un attieksme pret civiliedzīvotājiem ir viens no politiskajiem pamatjautājumiem izlīguma panākšanai un attīstībai;

F.  tā kā Parlaments 2016. gada 4. februāra rezolūcijā atzina, ka Da’esh īsteno genocīdu pret kristiešiem un jezīdiem un citām reliģiskām minoritātēm, kā arī pakļauj musulmaņus, kuri nepiekrīt Da’esh islāma interpretācijai, vajāšanām, zvērībām un noziegumiem, kas pielīdzināmi kara noziegumiem un noziegumiem pret cilvēci;

G.  tā kā 2016. gada 18. oktobrī Briselē notika ES un Irākas PSN Sadarbības padomes otrā sanāksme, lai pārrunātu Irākas tiešās humanitārās un stabilizācijas problēmas,

1.  stingri atbalsta Irākas sākto operāciju Mosulas atbrīvošanai no Da’esh; šo operāciju uzskata par izšķirošu daļu pasaules mēroga centienos pavisam iznīcināt Da’esh; pauž pārliecību, ka Irāka gūs virsroku šajā cīņā pret kopīgo ienaidnieku un atbrīvos Mosulu un citas valsts daļas no Da’esh klātbūtnes;

2.  atkārtoti apliecina pilnīgu atbalstu Irākas neatkarībai, teritoriālajai integritātei un suverenitātei, kā arī tās tiesībām veikt nepieciešamos to saglabāšanas pasākumus;

3.  mudina ES, ANO un starptautisko kopienu kopumā turpināt ilgtspējīgi atbalstīt Irākas valdību, sniedzot humāno un militāro palīdzību atbrīvošanas operāciju laikā vairākos Irākas reģionos; atzinīgi vērtē ES sniegto humāno palīdzības Mosulas reģionam EUR 50 miljonu apmērā;

4.  aicina ES un tās dalībvalstis sadarboties, lai palīdzētu Irākas un KRG iestādēm padarīt drošas un atjaunot atbrīvotās teritorijas un zonas, piemēram, Sindžāras kalnos, Ninevas zemienē un Mosulas pilsētā, lai bēgļi un valsts iekšienē pārvietotās personas (IDP) varētu atgriezties savos mājokļos;

5.  pauž bažas par neseno saspīlējumu starp Turciju un Irāku; aicina Turciju pilnībā ievērot Irākas teritoriālo integritāti un suverenitāti un atturēties no jebkādas militāras darbības Irākā bez Irākas valdības piekrišanas; uzsver, cik svarīgi ir veicināt dialogu starp Irāku un citām reģiona valstīm, lai Tuvos Austrumus padarītu drošākus;

6.  uzsver, ka Da’esh ir simptoms, kas liecina par plašākām problēmām Irākā un reģionā un it sevišķi par to, ka ir absolūti nepieciešams rast politisku izlīgumu starp šiītiem un sunnītiem Irākā, jo īpaši pēc Mosulas atbrīvošanas, un plašākā reģionā; uzsver savstarpējo saikni starp cīņu pret Da’esh Irākā un Sīrijā; tādēļ pauž bažas par ziņojumiem par Da’esh kaujinieku pārvietošanos no Mosulas uz Sīriju; uzstāj, ka cīņa pret Da’esh, Al-Nusra fronti (tagad pazīstama kā Jabhat Fatah al-Sham) un citām teroristu organizācijām, kuras par tādām pasludinājusi ANO Drošības padome, joprojām ir prioritāte gan Irākā, gan Sīrijā, un atgādina visām konfliktā iesaistītajām pusēm, ka civiliedzīvotāju aizsardzībai un starptautisko tiesību ievērošanai ir jābūt absolūtai prioritātei;

7.  aicina visas konfliktā iesaistītās puses gan karadarbības laikā, gan pēc tās ievērot starptautiskās humanitārās tiesības un konflikta laikā ievērot proporcionalitātes, nošķiršanas un piesardzības principus; mudina visas konfliktā iesaistītās puses atvērt humanitāros koridorus, lai ļautu un palīdzētu civiliedzīvotājiem atstāt konflikta zonu, izvairītos no civiliedzīvotāju iesprostošanas Mosulā, kur tos Da’esh izmanto par dzīvo vairogu, nodrošinātu drošību un piekļuvi humānajai palīdzībai un garantētu palīdzību civiliedzīvotājiem un viņu aizsardzību drošības pārbaužu laikā saskaņā ar attiecīgās valsts un starptautiskajiem standartiem, jo īpaši, lai nodrošinātu, ka netiek nošķirti ģimenes locekļi un apdraudēti bērni, un izveidotu ANO trešo personu uzraudzības mehānismu; jo īpaši aicina veikt visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu bērnu un viņu ģimeņu aizsardzību pret spridzināšanām, samazinātu bojāgājušo skaitu un aizsargātu civilo infrastruktūru, jo īpaši skolas un slimnīcas;

8.  atgādina, ka glābt cilvēku dzīvības un ievērot starptautiskās humanitārās tiesības ir izlīguma un attīstības politisks stūrakmens, vienīgais veids, kā pārvarēt naidu un šķelšanos, un ka ir būtiski neveicināt turpmāku saspīlējumu starp kopienām un likt pamatu stabilai un pārticīgai Irākai;

9.  mudina Irākas vadīto militāro koalīciju veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai saglabātu pierādījumus par Da’esh kara noziegumiem un noziegumiem pret cilvēci un būtu iespējams to saukt pie atbildības;

10.  uzsver, cik būtiski svarīgi ir laicīgi un efektīvi sniegt drošību, izmantojot patiesi drošus maršrutus, kuros var garantēt aizsardzību, tostarp atbrīvotajās teritorijās veicot atmīnēšanu un atjaunojot tiesiskumu un pamatpakalpojumus, piemēram, veselības aprūpi, elektrību un izglītību; brīdina, ka nespēja nodrošināt pamatpakalpojumus, drošību un galveno cēloņu novēršanas un sociālās kohēzijas centienu ilgtermiņa stratēģiju varētu novest pie ekstrēmistu spēku atjaunošanās; tādēļ aicina izveidot ciešu saikni starp humāno palīdzību un attīstības sadarbību, lai garantētu nepārtrauktu humāno palīdzību, kas Irākā veicinātu stabilizāciju, izturētspēju un attīstību;

11.  uzsver Mosulas nozīmi visai Irākai un aicina jaunajā Mosulas pārvaldē iekļaut minoritāšu pārstāvjus; uzsver etnisko un reliģisko minoritāšu likumīgās tiesības uz politisko līdzdalību, kā arī uz īpašuma tiesību atjaunošanu; aicina uz mierīgu līdzāspastāvēšanu un dažādo etnisko un reliģisko minoritāšu, kas vēsturiski tur ir dzīvojušas lielā skaitā un miermīlīgi sadzīvojušas, tiesību pilnīgu ievērošanu, jo īpaši Sindžāras kalnos (jezīdi), Ninavas līdzenumā (CSA), Tell Afarā un dažviet Kirkukas provincē, un aicina arī veikt pasākumus, lai garantētu pārvietoto bēgļu drošu atgriešanos;

12.  aicina ES un tās dalībvalstis, kā arī ANO un tās dalībvalstis sadarboties ar Irākas valsts un reģionālajām valdībām un ar visiem attiecīgajiem valsts un starptautiskajiem dalībniekiem, lai pārraudzītu Ninavas līdzenuma, Tall Afaras un Sindžāras pirmiedzīvotāju — tagad iekšzemē pārvietotu personu, bēgļu vai personu, kas meklē patvērumu citur, — miermīlīgu reintegrāciju viņu senču dzimtenē;

13.  uzsver nepieciešamību turpināt cīņu pret to, ka visā reģionā un aiz tā robežām tiek izplatītas islāmistu-džihādistu ideoloģijas, tostarp salafistu džihādisms, kas ir teoloģisks un politisks mudinājums Da’esh turpināt noziegumus, tostarp pēc Mosulas atbrīvošanas; aicina ES dalībvalstis censties panākt vēršanos Starptautiskajā Krimināltiesā par Da’esh kaujinieku kara noziegumiem un noziegumiem pret cilvēci Irākā, Sīrijā, Lībijā un citur, tostarp par mēģinājumu īstenot genocīdu pret jezīdu tautu;

14.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, ES īpašajam pārstāvim cilvēktiesību jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Irākas valdībai un Pārstāvju padomei, Kurdistānas reģionālajai valdībai, Turcijas valdībai, ANO ģenerālsekretāram un ANO Cilvēktiesību padomei.

(1)

Pieņemtie teksti, P7_TA(2014)0171.

(2)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2014)0027.

(3)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0040.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika