Postup : 2016/2956(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-1161/2016

Predkladané texty :

B8-1161/2016

Rozpravy :

PV 26/10/2016 - 12
CRE 26/10/2016 - 12

Hlasovanie :

Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0422

NÁVRH UZNESENIA
PDF 281kWORD 84k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-1159/2016
24.10.2016
PE593.587v01-00
 
B8-1161/2016

predložený na základe vyhlásenia podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii v severnom Iraku/Mosule (2016/2956(RSP))


Enrique Guerrero Salom, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Ana Gomes, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Carlos Zorrinho v mene skupiny S&D

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v severnom Iraku/Mosule (2016/2956(RSP))  
B8-1161/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na vyhlásenie vysokej komisárky OSN pre ľudské práva Navi Pillayovej zo 16. júna 2014, v ktorom odsúdila hromadné popravy spáchané ISIL a vyjadrila názor, že ide takmer určite o vojnové zločiny,

–  so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN o Iraku, najmä na rezolúcie 2299 (2016) a 2249 (2015), ktoré odsudzujú nedávne teroristické útoky organizácie Dá’iš,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia z 27. februára 2014 o situácii v Iraku(1), z 18. septembra 2014 o situácii v Iraku a Sýrii a ofenzíve IŠ vrátane prenasledovania menšín(2) a z 12. februára 2015 o humanitárnej kríze v Iraku a Sýrii, najmä v súvislosti s IŠ (3),

–  so zreteľom na poznámky podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Federicy Mogheriniovej z 18. októbra 2016 v nadväznosti na druhé zasadnutie Rady pre spoluprácu EÚ – Irak v rámci Dohody o partnerstve a spolupráci medzi Irakom a EÚ,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže iracká armáda s podporou globálnej koalície proti Dá’iš a síl pešmergov kurdskej regionálnej vlády (KRG) a ľudových mobilizovaných síl spustila operáciu na oslobodenie Mosulu, druhého najväčšieho irackého mesta, a viacerých miest a dedín v mosulskom koridore od Dá’iš;

B.  keďže vojenské operácie na oslobodenie Mosulu od Dá’iš môžu zasiahnuť takmer 1,5 milióna ľudí, ktorí v tomto meste žijú; keďže podľa odhadu Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) môže byť v závislosti od intenzity a rozsahu bojov prinútených takmer milión ľudí opustiť svoje domovy;

C.  keďže EÚ je jedným z hlavných prispievateľov k humanitárnej pomoci pre ľudí zasiahnutých konfliktom v celom Iraku poskytovanej na základe humanitárnych zásad a potrieb a keďže sa aktívne podieľa na humanitárnej odozve na prebiehajúce núdzové humanitárne situácie v Mosule a al-Hawídža, kde poskytuje životy zachraňujúcu núdzovú pomoc určenú všetkým najzraniteľnejším osobám;

D.  keďže Mosul je multietnické mesto, kde sunitsko-arabská väčšina žije po boku Chaldejcov/sýrskych Aramejcov/Asýrčanov), Kurdov, jezídov, šabakov, kakajov a Turkménov (sunnitských a šíitských Arabov); keďže oblasti v okolí mesta sa tiež vyznačujú históriou etnickej a náboženskej rôznorodosti, kde sa v okolí Ninivskej planiny sústreďujú kresťania, v okolí pohoria Sindžár jezídi a v oblasti Tal Afar moslimskí Turkméni;

E.  keďže spôsob, akým dochádza k prejavom nepriateľstva a ako sa zaobchádza s civilným obyvateľstvom je politickým predpokladom pre zmierenie a rozvoj;

F.  keďže 4. februára 2016 Parlament uznal, že organizácia Dá’iš pácha genocídu na kresťanoch, jezídoch a ďalších náboženských menšinách, a prenasleduje moslimov, ktorí nesúhlasia s jej výkladom islamu, čo sú zverstvá a trestné činy, ktoré predstavujú vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti;

G.  keďže Rada pre spoluprácu EÚ – Irak v rámci Dohody o partnerstve a spolupráci medzi Irakom a EÚ sa 18. októbra 2016 po druhýkrát stretla v Bruseli, aby prediskutovala súčasné humanitárne a stabilizačné výzvy v Iraku;

1.  dôrazne podporuje operáciu Iraku na oslobodenie Mosulu od organizácie Dá’iš; považuje túto operáciu za rozhodujúcu časť celosvetového úsilia o trvalú porážku Dá’iš; vyjadruje presvedčenie, že Irak v tomto boji proti spoločnému nepriateľovi zvíťazí a oslobodí Mosul a ďalšie časti krajiny od Dá’iš;

2.  opätovne potvrdzuje svoju plnú podporu nezávislosti, územnej celistvosti a zvrchovanosti Iraku, ako aj jeho práva prijať potrebné kroky na ich zachovanie;

3.  nalieha na EÚ, OSN a medzinárodné spoločenstvo ako celok, aby pokračovali v podpore udržateľnosti irackej vlády prostredníctvom humanitárnej a vojenskej pomoci počas prebiehajúcich oslobodzovacích operácií v niekoľkých irackých regiónoch; víta humanitárnu pomoc vo výške 50 miliónov EUR, ktorú EÚ poskytla mosulskému regiónu;

4.  vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby spolupracovali s cieľom pomôcť irackým orgánom a orgánom KRG obnoviť bezpečnosť v oslobodených oblastiach v pohorí Sindžár, Ninivskej planiny a meste Mosul a znovu ich vybudovať, tak aby sa utečenci a vnútorne vysídlené osoby mohli vrátiť a znovu v nich usadiť;

5.  je znepokojený nedávnym napätím medzi Tureckom a Irakom; vyzýva Turecko, aby v plnej miere rešpektovalo územnú celistvosť a zvrchovanosť Iraku a neviedlo žiadne vojenské akcie v Iraku bez súhlasu irackej vlády; zdôrazňuje, že je dôležité posilniť dialóg medzi Irakom a ostatnými krajinami v regióne s cieľom vybudovať bezpečnejší Blízky východ;

6.  zdôrazňuje, že Dá’iš je príznakom širších problémov v Iraku a v celom regióne, a najmä skutočnosti, že je nevyhnutné nájsť riešenie politického usporiadania medzi šiítmi a sunitmi v Iraku, a to predovšetkým po oslobodení Mosulu, ako aj v širšom regióne; zdôrazňuje prepojenosť boja proti Dá’iš v Iraku a v Sýrii; je preto znepokojený správami o tom, že militanti Dá’iš sa presúvajú z Mosulu do Sýrie; trvá na tom, že boj proti Dá’iš, frontu An-Nusra (teraz známemu ako Džabhat Fath aš-Šám) a ďalším organizáciám (ktoré BR OSN označuje za teroristické) je stále prioritou v Iraku aj v Sýrii, a pripomína všetkým stranám konfliktu, že ochrana civilistov a dodržiavanie medzinárodného práva musí byť absolútnou prioritou;

7.  vyzýva všetky strany konfliktu, aby v počas bojov a po nich rešpektovali medzinárodné humanitárne právo a aby dodržiavali zásady primeranosti, rozlišovania a opatrnosti; nalieha na všetky strany konfliktu, aby otvorili humanitárne koridory s cieľom umožniť a pomôcť civilistom utiecť pred konfliktom, predísť tomu, aby uviazli v Mosule a aby ich militanti Dá’iš použili ako ľudské štíty, poskytnúť im prístup do bezpečia a k humanitárnej pomoci a zaistiť pomoc a ochranu pre civilistov počas procesu bezpečnostných kontrol v súlade s vnútroštátnymi a medzinárodnými normami, a to najmä s cieľom zabezpečiť, aby rodiny neboli rozdelené a deti neboli vystavené riziku, a zriadiť monitorovací mechanizmus tretích strán v rámci OSN; vyzýva najmä na prijatie všetkých potrebných opatrení s cieľom zabezpečiť, aby deti a ich rodiny boli chránené pred bombardovaním a aby sa minimalizovali obete a chránila sa civilná infraštruktúra, najmä školy a nemocnice;

8.  pripomína, že záchrana životov civilistov a dodržiavanie medzinárodného humanitárneho práva sú základným politickým predpokladom zmierenia a rozvoja, jediným spôsobom, ako poraziť nenávisť a rozdeľovanie a že je veľmi dôležité nepodnecovať ďalšie napätie medzi komunitami a položiť základy stabilného a prosperujúceho Iraku;

9.  nalieha na vojenskú koalíciu pod vedením Iraku, aby prijala všetky potrebné opatrenia na zachovanie dôkazov o vojnových zločinoch a zločinoch proti ľudskosti spáchaných príslušníkmi Dá’iš s cieľom zabezpečiť, aby bolo možné vyvodiť zodpovednosť;

10.  zdôrazňuje, že je životne dôležité zaručiť včasné a účinné poskytnutie bezpečnosti prostredníctvom skutočných bezpečnostných koridorov, kde je možné zachovať ochranu, a to vrátane odmínovania, znovunastolenia právneho štátu a obnovenia základných služieb, ako je zdravotníctvo, dodávky elektriny a vzdelávanie v oslobodených oblastiach; upozorňuje, že ak sa nepodarí zaručiť základné služby, bezpečnosť a dlhodobú stratégiu boja proti základným príčinám problémov, ako aj úsilie o sociálnu súdržnosť, bude to viesť k opätovnému rozšíreniu extrémistických síl; vyzýva preto, aby sa humanitárna pomoc a rozvojová spolupráca pevne prepojili s cieľom zaručiť pokračovanie podpory od humanitárnej pomoci k stabilizácii, odolnosti a rozvoju Iraku;

11.  zdôrazňuje dôležitosť Mosulu pre celý Irak a vyzýva na zastúpenie menšín v nových správnych orgánoch Mosulu; zdôrazňuje legitímne právo etnických a náboženských menšín na politické zastúpenie, ako aj na obnovenie ich majetkových práv; vyzýva na mierové spolužitie a riadne dodržiavanie práv rôznych etnických a náboženských menšín, ktoré historicky boli a sú silne zastúpené a žili spoločne v mieri, a to najmä v pohorí Sindžár (jezídi), Ninivskej planiny (CSA), oblasti Tel Afar a v častiach kirkúckej gubernie, a vyzýva tiež na prijatie opatrení na zaručenie bezpečného návratu vysídlených utečencov;

12.  vyzýva EÚ a jej členské štáty, ako aj OSN a jej členské štáty, aby spolupracovali s národnou vládou a regionálnymi vládami Iraku a so všetkými príslušnými vnútroštátnymi alebo medzinárodnými aktérmi s cieľom dohliadať na pokojnú reintegráciu domorodého obyvateľstva, ktoré je teraz vysídlené v rámci krajiny, utečencov alebo žiadateľov o azyl do ich domoviny na Ninivskej planine, v Tal Afare a Sindžáre;

13.  zdôrazňuje potrebu pokračovať v boji proti ďalšiemu šíreniu islamsko-džihádistických ideológií v regióne a za jeho hranicami vrátane salafistického džihádizmu, ktorý slúži na teologické a politické podnecovanie trestnej činnosti organizácie Dá’iš, a to aj po oslobodení Mosulu; vyzýva členské štáty EÚ, aby prípady vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti spáchané v Iraku, Sýrii, Líbyi a v ďalších krajinách militantmi Dá’iš vrátane pokusu o genocídu jezídov postúpili Medzinárodnému trestnému súdu;

14.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, osobitnému zástupcovi Európskej únie pre ľudské práva, vládam a parlamentom členských štátov, irackej vláde a parlamentu, regionálnej vláde Kurdistanu, vláde Turecka, generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov a Rade OSN pre ľudské práva.

(1)

Prijaté texty, P7_TA(2014)0171.

(2)

Prijaté texty, P8_TA(2014)0027.

(3)

Prijaté texty, P8_TA(2015)0040.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia