Procedure : 2016/2935(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-1162/2016

Indgivne tekster :

B8-1162/2016

Forhandlinger :

PV 26/10/2016 - 15

Afstemninger :

Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0423

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 165kWORD 65k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-1162/2016
24.10.2016
PE593.588v01-00
 
B8-1162/2016

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om situationen for journalister i Tyrkiet (2016/2935(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas for EFDD-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen for journalister i Tyrkiet (2016/2935(RSP))  
B8-1162/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 19 i den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948,

–  der henviser til sin beslutning af 11. december 2012 om en strategi for digital frihed i EU's udenrigspolitik(1) og til sin beslutning af 13. juni 2013 om presse- og mediefrihed i verden(2),

–  der henviser til EU's retningslinjer vedrørende ytringsfrihed online og offline af 12. maj 2014,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Tyrkiet,

–  der henviser til Kommissionens fremskridtsrapport for Tyrkiet 2015,

–  der henviser til forhandlingsrammen for Tyrkiet af 3. oktober 2005,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at Tyrkiet er placeret som nr. 151 ud af 180 lande i Journalister uden Grænsers globale pressefrihedsindeks for 2016;

B.  der henviser til, at der den 19. oktober i år var mindst 130 frihedsberøvede journalister, og at antallet af arbejdsløse journalister havde nået 10 000 efter de udrensninger, der fulgte efter kupforsøget;

C.  der henviser til, at pressefriheden i de måneder, hvor der har været undtagelsestilstand, er forværret yderligere i forhold til den allerede alarmerende tilstand, den befandt sig i før, idet over 100 journalister ifølge det tyrkiske journalistforbund er blevet arresteret siden den 15. juli, 150 medier er blevet lukket, 2 500 journalister har mistet deres arbejde, og 660 har fået deres pressekort annulleret; der henviser til, at et stort antal journalister er ved opgive deres karriere, fordi de ikke længere anser det for muligt at drive kritisk journalistik i Tyrkiet;

D.  der henviser til, at mindst 150 medieplatforme og -kanaler, både online og offline, er blevet lukket;

E.  der henviser til, at lovdekret nr. KHK/668 af 27. juli 2016, som blev vedtaget efter erklæringen af undtagelsestilstand, indeholder bestemmelser om lukning af private radio- og tv-stationer og aviser og tidsskrifter, der sættes i forbindelse med Fethullah Gülen; der henviser til, at dekretet også fastsætter, at alle private radio- eller tv-stationer, aviser eller tidsskrifter, publikations- eller distributionskanaler, der vurderes at udgøre en trussel mod den nationale sikkerhed, kan lukkes efter indstilling fra et ad hoc-udvalg og med den relevante ministers godkendelse;

F.  der henviser til, at den tyrkiske premierministers kontor den 28. september beordrede lukning af 23 radio- og tv-kanaler på grund af deres angivelige opbakning til separatistiske og undergravende aktiviteter;

G.  der henviser til, at den tyrkiske præsident Recep Tayyip Erdoğan har forlænget undtagelsestilstanden med yderligere 90 dage fra den 19. oktober;

H.  der henviser til, at en koalition af 26 internationale mediefriheds- og menneskerettighedsgrupper har udsendt en erklæring, hvori de opfordrer til at ophæve undtagelsestilstanden;

I.  der henviser til, at undertrykkelsen også har været rettet mod kurdiske og aleviske tv-kanaler, herunder nogle med base uden for Tyrkiet;

J.  der henviser til, at Rådet i sine konklusioner af 16. december 2014 opfordrede til, at der skabes sammenhæng mellem den økonomiske bistand fra Den Europæiske Union og de overordnede fremskridt, der gøres i kandidatlande, herunder hvad angår fuld respekt for grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder;

1.  erkender, at den tyrkiske regering har ret og pligt til at efterforske de voldelige begivenheder under kupforsøget i juli 2016 og bringe alle de ansvarlige for en domstol;

2.  beklager dybt den uacceptable situation for ytrings-, menings- og pressefriheden, både offline og online, i Tyrkiet, som er blevet yderligere forværret efter kupforsøget den 15. juli;

3.  gentager, at menings-, ytrings- og talefrihed og uafhængige medier er centrale europæiske værdier, og at en uafhængig presse er afgørende for et demokratisk samfund; påpeger, at de nuværende forhold for medierne og ytringsfriheden i Tyrkiet er klart uforenelige med europæiske værdier;

4.  understreger, at Tyrkiet ikke længere overholder de politiske betingelser i Københavnskriterierne; opfordrer til øjeblikkelig indstilling af den økonomiske bistand til Tyrkiet inden for rammerne af førtiltrædelsesinstrumentet, eftersom betingelserne for støtten ikke længere er til stede;

5.  mener, at de restriktioner, der blev indført under undtagelsestilstanden, går for vidt i forhold til det, den internationale menneskerettighedslovgivning tillader, herunder uberettigede begrænsninger af mediefriheden og retten til ytringsfrihed; opfordrer den tyrkiske regering til at begrænse anvendelsen af undtagelsesforanstaltninger og ikke benytte dem til at begrænse ytringsfriheden, og til at ophæve undtagelsestilstanden så hurtigt som muligt;

6.  opfordrer til øjeblikkelig løsladelse af alle fængslede journalister og mediefolk og genåbning af lukkede mediekanaler;

7.  udtrykker sin beklagelse over de personlige angreb på og intimideringer af journalister fra ledende statsembedsmænds side, over anvendelsen af lovdekret nr. KHK/668 som middel til at undertrykke ytringsfrihed og kritik og over det generelle politiske klima, der virker hæmmende på ytringsfriheden i medierne og på internettet;

8.  beklager, at undtagelsesbestemmelser er også blevet anvendt til at chikanere familiemedlemmer til journalister, der er flygtet til udlandet eller gået under jorden, herunder ved at annullere deres pas eller frihedsberøve dem i de anklagedes sted;

9.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Tyrkiets regering og parlament.

 

(1)

EUT C 434 af 23.12.2015, s. 24.

(2)

EUT C 65 af 19.2.2016, s. 105.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik