Menetlus : 2016/2935(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-1163/2016

Esitatud tekstid :

B8-1163/2016

Arutelud :

PV 26/10/2016 - 15

Hääletused :

Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0423

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 273kWORD 77k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-1162/2016
24.10.2016
PE593.589v01-00
 
B8-1163/2016

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


ajakirjanike olukorra kohta Türgis (2016/2935(RSP))


Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Miltiadis Kyrkos fraktsiooni S&D nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon ajakirjanike olukorra kohta Türgis (2016/2935(RSP))  
B8-1163/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Türgi kohta, eelkõige oma 15. jaanuari 2015. aasta resolutsiooni sõnavabaduse kohta Türgis seoses ajakirjanike ja meediajuhtide hiljutiste vahistamistega ning süstemaatilise survega meediale(1),

–  võttes arvesse nõukogu 18. juuli 2016. aasta järeldusi Türgi kohta,

–  võttes arvesse Euroopa Nõukogu inimõiguste voliniku avaldusi,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning Euroopa naabruspoliitika ja laienemisläbirääkimiste voliniku 16. juuli 2016. aasta ühisavaldust olukorra kohta Türgis,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ja kõrge esindaja ning Euroopa naabruspoliitika ja laienemisläbirääkimiste voliniku 21. juuli 2016. aasta avaldust erakorralise seisukorra väljakuulutamise kohta Türgis,

–  võttes arvesse 9. septembril 2016. aastal toimunud ELi ja Türgi kõrgetasemelist poliitilist dialoogi,

–  võttes arvesse asjaolu, et õigusriigi põhimõtete, sealhulgas sõnavabaduse austamine on ELiga ühinemise protsessis kesksel kohal,

–  võttes arvesse Euroopa inimõiguste konventsiooni,

–  võttes arvesse 1966. aastal sõlmitud kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et 15. juulil 2016 toimus katse kukutada ebaseaduslikult Türgi valitud valitsus, mille käigus sai üle 250 inimese surma ja üle 2100 vigastada;

B.  arvestades, et 15. juuli 2016. aasta riigipöördekatse järel vahistas Türgi politsei vähemalt 99 ajakirjanikku ja kirjanikku, kellest enamikule ei ole praeguseks süüdistust esitatud, mis tähendab, et 20. oktoobri 2016. aasta seisuga peetakse vähemalt 130 meediatöötajat kinni süüdistuste alusel, mis arvatakse olevat seotud nende sõnavabaduse õiguse teostamisega; arvestades, et pärast 15. juulit 2016 vahistatud ajakirjanikest 64 on vabastatud;

C.   arvestades, et kinnipeetud ajakirjanike hulka kuuluvad tuntud kirjanik Aslı Erdoğan, kes oli ka praeguseks suletud kurdi päevalehe Özgür Gündem nõuandekogu liige ja kolumnist, õppejõud ja kolumnist Mehmet Altan ning tema vend, kirjanik ja nädalalehe Taraf endine toimetaja Ahmet Altan;

D.  arvestades, et vaba, mitmekesine ja sõltumatu meedia on oluline igas demokraatlikus ühiskonnas; arvestades, et ilma sõnavabaduse ja meediavabaduseta on aktiivne ja kaasatud kodanikkond võimatu;

E.  arvestades, et erakorralise seisukorra väljakuulutamise järel välja antud dekreedi sätete kohaselt ei ole neile vahistatud ajakirjanikele antud kinnipidamise esimese viie päeva jooksul õigust kaitsjale, õigust politsei poolt kinnipidamise ajal advokaati valida ega õigust kliendi ja advokaadi vaheliste suhete konfidentsiaalsusele ning nende külastusõigustele on seatud piirangud; arvestades, et mõnedele ajakirjanikele on seatud veelgi rangemad piirangud;

F.  arvestades, et mitmeid kinnipeetud ajakirjanikest on vanglas väidetavalt väärkoheldud, ähvardatud, solvatud ja rünnatud; arvestades, et on tõsiseid väiteid, et suletud päevalehe Özgür Gündem kaaspeatoimetajaid Bilir Kayat ja İnan Kızılkayat on vanglas piinatud;

G.  arvestades, et erakorralise seisukorra esimese kahe ja poole kuu jooksul on ametivõimud sulgenud umbes 150 meediaväljaannet ja kirjastust, jättes töötuks üle 2300 ajakirjaniku ja meediatöötaja;

H.  arvestades, et riigipöördekatse järel on ajakirjanike suhtes kohaldatud haldussanktsioone, mis hõlmavad passide konfiskeerimist, reisipiiranguid spetsiaalsete „hallide“ passide omanikele, pressikaartide äravõtmist ja muid meelevaldseid piiranguid, nagu ajutised kinnipidamised ilma süüdistust esitamata; arvestades, et erakorraline seisukord on peatanud mis tahes võimaluse nimetatud otsuste edasikaebamiseks;

I.  arvestades, et riigipöördekatse järel on vahistatud ka ajakirjanike pereliikmeid, kuigi nad ise ei ole uurimise all, ja nende suhtes on kohaldatud haldussanktsioone, sealhulgas passide konfiskeerimist;

J.  arvestades, et riigipöördekatse järel on vahistatud ka välisajakirjanikke ning neid on Türgist välja saadetud;

K.  arvestades, et ebaõnnestunud riigipöördekatse järel on suletud üle 150 meediaväljaande, sh 46 ajalehte, 29 telekanalit, 31 raadiojaama, 3 uudisteagentuuri, 16 ajakirja ja 28 kirjastust; arvestades, et viimaste hulka kuulub ka kurdikeelseid laste joonisfilme näitav Zarok TV;

L.  arvestades, et juhtivate opositsiooniliste telekanalite ja raadiojaamade, sh IMC TV, Hayatın Sesi TV ja Özgür Radyo hiljutine vägivaldne sulgemine politseihaarangute abil ning nende ajakirjanike vahistamine on seadnud meediavabaduse ja sõnavabaduse Türgis suurde ohtu, samal ajal kui pluralism on kadumisohus ja enesetsensuur on hoogsalt kasvamas;

M.  arvestades, et organisatsiooni Piirideta Ajakirjanikud viimati avaldatud maailma ajakirjandusvabaduse indeksi kohaselt asub Türgi 180 riigi seas 151. kohal; arvestades, et Freedom House’i ajakirjandus- ja meediavabaduse indeksi kohaselt ei ole Türgi ajakirjandus vaba ning internet on ainult osaliselt vaba;

N.  arvestades, et õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste, sealhulgas sõnavabaduse austamine on ELi kesksed väärtused, mida Türgit ametlikult kohustavad järgima tema ELi liikmeks saamise taotlus ja sellega seotud läbirääkimised ning tema täisliikme staatus Euroopa Nõukogus;

1.  mõistab teravalt hukka Türgis 15. juulil 2016 toimunud riigipöördekatse; avaldab toetust Türgi seaduslikele institutsioonidele; peab kahetsusväärseks hukkunute suurt arvu ning väljendab oma solidaarsust ohvrite ja nende perekondadega;

2.  rõhutab, et Türgi valitsusel on õigus ja kohustus uurida 15. juuli 2016. aasta jõletut riigipöördekatset ning tuua kõik süüdlased kohtu ette; mõistab siiski hukka ajakirjanike, kirjanike ja meedia esindajate – kelle hulka kuuluvad tuntud ajakirjanikud, nagu Nazlı Ilıcak, Şahin Alpay, Aslı Erdoğan, Murat Aksoy, Ahmet Altan ja Mehmet Altan – ulatusliku mahasurumise Türgis, ilma et nende kuritöös osalemise kohta oleks tõendeid;

3.  kordab, et ajakirjanike olukord ja meediavabaduse on viimase paari aasta jooksul halvenenud, ning väljendab muret, et erakorralise seisukorra väljakuulutamise järel on meediavabaduse alane olukord Türgis veelgi halvenenud;

4.  kutsub Türgi ametivõime üles vabastama viivitamata ja tingimusteta kõiki ajakirjanikke, keda peetakse kinni ilma mõjuvate tõenditeta kriminaalse tegevuse kohta; rõhutab vajadust vältida ajakirjanike kinnipidamist nende ajakirjandusliku töö sisu või väidetavate sidemete tõttu, sealhulgas juhtumite puhul, kui nende vastu on esitatud süüdistused, ning tagada, et kohtueelne kinnipidamine jääb erandiks;

5.  tuletab meelde, et vaba ja pluralistlik ajakirjandus on iga demokraatliku ühiskonna lahutamatu osa; tuletab Türgi ametiasutustele meelde vajadust olla äärmiselt tähelepanelik, kui küsimuse all on meedia ja ajakirjanikud, sest sõnavabadus ja meediavabadus on demokraatliku ja avatud ühiskonna toimimise seisukohast endiselt keskse tähtsusega; ergutab Türgi valitsust andma politseile ja prokuröridele selgeid juhiseid meediavabaduse olulisuse kohta ning tagama, et mis tahes otsus ajakirjanike või uudisteorganisatsioonide vastu kriminaaluurimise algatamiseks põhineb selgetel tõenditel kriminaalsete tegude kohta, vastab avaliku huvi kriteeriumile ning ei kahjusta sõnavabadust;

6.  tuletab Türgi ametivõimudele meelde, et erakorralise seisukorra dekreete ei tohiks kasutada ettekäändena tõsiste inimõiguste rikkumiste hõlbustamiseks, teisitimõtlejate vaigistamiseks ja meediaväljaannete sulgemiseks; tuletab meelde, et Euroopa inimõiguste konventsiooni ning kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti põhimõtete kohaselt tuleb järgida inimõigusi ja õigusriigi põhimõtteid, mille hulka kuuluvad õigus elule, piinamise ja ebainimliku või alandava kohtlemise keeld, süütuse presumptsioon, õiguskindlus, karistamine seaduse alusel, kuritegude individuaalsus, nõuetekohane menetlus, kohtusüsteemi sõltumatus, põhjalik ja läbipaistev teave esitatud süüdistuste kohta ning täielik juurdepääs süüstavatele tõenditele;

7.  kutsub Türgi ametivõime üles tühistama ajakirjanike suhtes kohaldatud haldussanktsioone, mis hõlmavad passide ja pressikaartide äravõtmist, reisipiiranguid spetsiaalsete „hallide“ passide omanikele ja muid meelevaldseid piiranguid, nagu ajutised kinnipidamised ilma süüdistust esitamata;

8.  kutsub Türgi ametivõime üles vältima ka kahtlustatavate ajakirjanike pereliikmete kohtlemist potentsiaalsete kahtlusalustena ning mitte kasutama nende vastu haldus- või muid sanktsioone;

9.  kutsub Türgi ametivõime üles hoidma ära vägivalla, ähvarduste või väärkohtlemise kasutamist kahtlusaluste vastu ning viima tõendatud juhtudel läbi usaldusväärset uurimist; kutsub Türgi valitsust üles uurima väiteid vangistatud ajakirjanike, eriti suletud päevalehe Özgür Gündem kaaspeatoimetajate Bilir Kaya ja İnan Kızılkaya piinamise kohta;

10.  väljendab tõsist muret üle 150 meediaväljaande, sh IMC TV ja kurdikeelseid laste joonisfilme näitava Zarok TV sulgemise pärast; nõuab nende taasavamist, nende sõltumatuse taastamist ja nende vallandatud töötajate ametisse ennistamist; kutsub Türgi ametivõime üles lõpetama karistusseadustiku sätete väärkasutamist usaldusisikute määramiseks erasektori meediaorganisatsioonidesse ning lõpetama sekkumist sõltumatute uudisteorganisatsioonide juhtimisse, sealhulgas toimetuse otsuste, ajakirjanike ja toimetajate vallandamise osas, ning kriitiliste uudistekanalite ja ajakirjanike survestamist ja hirmutamist;

11.  nõuab tungivalt, et Türgi maandaks riigipöördekatse järel tekkinud pingelise poliitilise kliima, mille tagajärjel tekkinud olukord soodustab sõnavabaduse piiramist meedias ja internetis;

12.  toonitab, et Türgit ähvardab reaalne terrorismioht; kordab siiski, et Türgi laialt määratletud terrorismivastaseid õigusakte ei tohiks kasutada ajakirjanike karistamiseks väljendusvabaduse kasutamise eest;

13.  nõuab tungivalt, et Türgi töötaks reformide nimel, millega kehtestataks piisav kontroll ja tasakaal, et tagada täielik vabadus, sealhulgas mõtte-, sõna- ja meediavabadus, demokraatia, võrdõiguslikkus, õigusriigi põhimõte ja inimõiguste austamine;

14.  kordab, et ühinemiseelse abi rahastamisvahendi raames tuleb pöörata suuremat tähelepanu sõltumatule meediale, ning palub ELi Türgi delegatsioonil jälgida tähelepanelikult eelseisvaid kohtumenetlus kõigi ajakirjanike ja kirjanike üle;

15.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ning Türgi presidendile, valitsusele ja parlamendile.

(1)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0014.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika