Menettely : 2016/2935(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-1163/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-1163/2016

Keskustelut :

PV 26/10/2016 - 15

Äänestykset :

Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0423

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 271kWORD 75k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-1162/2016
24.10.2016
PE593.589v01-00
 
B8-1163/2016

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


toimittajien tilanteesta Turkissa (2016/2935(RSP))


Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Miltiadis Kyrkos S&D-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma toimittajien tilanteesta Turkissa (2016/2935(RSP))  
B8-1163/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat Turkkia koskevat päätöslauselmansa ja erityisesti 15. tammikuuta 2015 antamansa päätöslauselman ilmaisunvapaudesta Turkissa: toimittajien ja tiedotusvälineiden päälliköiden viimeaikaiset pidätykset ja tiedotusvälineiden järjestelmällinen painostus(1),

–  ottaa huomioon 18. heinäkuuta 2016 annetut neuvoston päätelmät Turkista,

–  ottaa huomioon Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun lausunnot,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja Euroopan naapuruuspolitiikasta ja laajentumisneuvotteluista vastaavan komission jäsenen 16. heinäkuuta 2016 antaman yhteisen julkilausuman Turkin tilanteesta,

–  ottaa huomioon varapuheenjohtajan / korkean edustajan ja Euroopan naapuruuspolitiikasta ja laajentumisneuvotteluista vastaavan komission jäsenen 21. heinäkuuta 2016 antaman julkilausuman Turkkiin julistetusta poikkeustilasta,

–  ottaa huomioon 9. syyskuuta 2016 käydyn EU:n ja Turkin välisen korkean tason poliittisen vuoropuhelun,

–  toteaa, että unioniin liittymisen prosessiin kuuluu olennaisena tekijänä oikeusvaltion periaatteiden, myös sananvapauden, kunnioittaminen,

–  ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeussopimuksen,

–  ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, että Turkissa yritettiin 15. heinäkuuta 2016 laittomasti syrjäyttää vaaleilla valittu hallitus ja että tällöin yli 250 ihmistä sai surmansa ja yli 2 100 loukkaantui;

B.  toteaa, että 15. heinäkuuta 2016 tehdyn vallankaappausyrityksen jälkeen Turkin poliisi on pidättänyt ainakin 99 toimittajaa ja kirjailijaa ja että useimpia vastaan ei ole toistaiseksi nostettu syytteitä, mikä tarkoittaa, että 20. lokakuuta 2016 maassa oli pidätettynä vähintään 130 media-alan työntekijää, joita vastaan nostettujen syytteiden katsotaan liittyvän sananvapauteen; ottaa huomioon, että 15. heinäkuuta 2016 jälkeen pidätetyistä toimittajista 64 on vapautettu;

C.   toteaa, että pidätettyjen toimittajien joukossa ovat tunnettu kirjailija Asli Erdoğan, joka toimi myös sittemmin lakkautetun kurdien Özgür Gündem -päivälehden asiantuntijalautakunnan jäsenenä ja kolumnistina, sekä tutkija ja kolumnisti Mehmet Altan ja tämän veli Ahmet Altan, joka on kirjailija ja Taraf-viikkolehden entinen päätoimittaja;

D.  pitää vapaita, monimuotoisia ja riippumattomia tiedotusvälineitä olennaisena osana demokraattista yhteiskuntaa; toteaa, että aktiivinen ja osallistuva kansalaistoiminta on mahdotonta ilman sananvapautta ja tiedotusvälineiden vapautta;

E.  toteaa, että pidätetyiltä toimittajilta on poikkeustilajulistuksen jälkeen annetun säädöksen nojalla evätty viiden ensimmäisen pidätyspäivän aikana oikeus tavata asianajaja ja oikeus valita asianajaja pidätettynä ollessaan, että asiakkaan ja asianajajan välisen suhteen luottamuksellisuus ei ole toteutunut ja että vieraiden vastaanottamista koskevia oikeuksia on rajoitettu; toteaa, että eräille toimittajille on asetettu vielä ankarampia rajoituksia;

F.  toteaa, että useiden pidätettyjen toimittajien väitetään joutuneen vankilassa kaltoin kohdelluiksi ja uhkailluiksi, heitä on solvattu ja heidän kimppuunsa on käyty; panee merkille vakavat epäilyt siitä, että lakkautetun Özgür Gündem -päivälehden päätoimittajia Bilir Kayaa ja Inan Kizilkayaa on kidutettu vankilassa;

G.  toteaa, että poikkeustilan kahden ensimmäisen kuukauden aikana viranomaiset sulkivat noin 150 tiedotusvälinettä ja kustantamoa, mikä johti siihen, että yli 2 300 toimittajaa ja media-alan työntekijää menetti työpaikkansa;

H.  toteaa, että vallankaappausyrityksen jälkeen toimittajille on langetettu hallinnollisia seuraamuksia, mukaan lukien passien takavarikointi, erityisten harmaiden passien haltijoille asetetut matkustusrajoitukset, lehdistökorttien peruuttamiset ja muut mielivaltaiset rajoitukset, kuten tilapäiset pidätykset ilman syytteitä; toteaa, että maahan julistetun poikkeustilan vuoksi näihin päätöksiin ei voida hakea muutosta oikeusteitse;

I.  toteaa, että vallankaappausyrityksen jälkeen on pidätetty myös toimittajien perheenjäseniä, jotka eivät itse olleet tutkinnan kohteina, ja heille on langetettu hallinnollisia seuraamuksia esimerkiksi takavarikoimalla passeja;

J.  toteaa, että vallankaappausyrityksen jälkeen Turkissa on pidätetty ja karkotettu maasta ulkomaisia toimittajia;

K.  toteaa, että vallankaappausyrityksen jälkimainingeissa on suljettu yli 150 tiedotusvälinettä, joihin kuului 46 sanomalehteä, 29 televisiokanavaa, 31 radioasemaa, 3 uutistoimistoa, 16 aikakauslehteä ja 28 kustantamoa; toteaa, että suljettuihin televisiokanaviin kuului myös lapsille tarkoitettu, kurdinkielisiä piirrettyjä ohjelmia esittänyt Zarok TV -kanava;

L.  toteaa, että lehdistönvapaus ja sananvapaus ovat vaarantuneet Turkissa, moniarvoisuus on vaarassa kadota ja itsesensuuri on voimakkaassa kasvussa sen jälkeen, kun väkivaltaisissa ratsioissa suljettiin tärkeimmän oppositiovoiman radioasemia ja televisiokanavia, kuten IMC TV, Hayatin Sesi TV ja Özgür Radyo;

M.  toteaa, että Toimittajat ilman rajoja -järjestön viimeisimmän lehdistönvapautta kuvaavan indeksin mukaan Turkki on 180 maan joukossa sijalla 151; ottaa huomioon, että Freedom Housen lehdistön- ja tiedotusvälineiden vapautta koskevan luokituksen mukaan Turkilla ei katsota olevan vapaata lehdistöä ja internetin vapaus on vain osittaista;

N.  toteaa, että oikeusvaltion periaatteet ja perusoikeudet, mukaan lukien sananvapaus, ovat EU:n keskeisiä arvoja ja että Turkki on virallisesti sitoutunut näihin arvoihin EU‑jäsenyyshakemuksensa ja siihen liittyvien neuvottelujen myötä samoin kuin Euroopan neuvoston jäsenyytensä myötä;

1.  tuomitsee jyrkästi Turkissa 15. heinäkuuta 2016 tehdyn vallankaappausyrityksen; kannattaa Turkin laillisia instituutioita; pitää uhrien suurta määrää valitettavana ja ilmaisee solidaarisuutensa uhreille ja näiden perheille;

2.  korostaa, että Turkin hallituksella on oikeus ja velvollisuus tutkia 15. heinäkuuta 2016 tehtyä katalaa vallankaappausyritystä ja saattaa kaikki siitä vastuussa olevat oikeuteen; tuomitsee kuitenkin toimittajia, kirjailijoita ja tiedotusvälineiden edustajia vastaan Turkissa tehdyt laajamittaiset iskut, joiden kohteina on ollut tunnettuja toimittajia, kuten Nazli Ilicak, Sahin Alpay, Asli Erdoğan, Murat Aksoy, Ahmet Altan ja Mehmet Altan, vaikka heidän ei ole osoitettu osallistuneen henkilökohtaisesti rikosten tekemiseen;

3.  toteaa jälleen kerran, että toimittajia ja lehdistönvapautta koskeva tilanne on huonontunut viime vuosina, ja on huolissaan siitä, että maan lehdistönvapaustilanne on käynyt yhä kehnommaksi poikkeustilan julistamisen jälkeen;

4.  kehottaa Turkin viranomaisia vapauttamaan viipymättä ja ehdoitta kaikki vangitut toimittajat, mikäli heitä vastaan ei ole vakuuttavaa näyttöä rikollisesta toiminnasta; tähdentää, että on vältettävä toimittajien pidättämistä uutisoinnin sisällön tai väitettyjen kytkösten perusteella, mukaan luettuina tapaukset, joissa toimittajia vastaan on nostettu syytteitä, ja että on varmistettava tutkintavankeuden pysyminen poikkeuksena;

5.  muistuttaa, että vapaa ja moniarvoinen lehdistö on olennainen osa demokratiaa; muistuttaa Turkin viranomaisia siitä, että on noudatettava hyvin suurta varovaisuutta toimittaessa tiedotusvälineiden ja toimittajien kanssa, koska sananvapaus ja tiedotusvälineiden vapaus ovat keskeisiä demokratian ja avoimen yhteiskunnan toiminnan kannalta; kannustaa Turkin hallitusta antamaan poliiseille ja syyttäjille selkeitä ohjeita tiedotusvälineiden vapauden merkitystä ja varmistamaan, että toimittajien ja uutistoimistojen rikostutkintaan asettamista koskevat päätökset perustuvat aina selkeään näyttöön rikollisesta toiminnasta, täyttävät yleistä etua koskevan arviointiperusteen eivätkä haittaa sananvapautta;

6.  muistuttaa Turkin viranomaisia siitä, että poikkeustilasäädöksiä ei saisi käyttää verukkeena vakavien ihmisoikeusloukkausten tekemiselle, toisinajattelijoiden hiljentämiselle ja tiedotusvälineiden sulkemiselle; muistuttaa, että ihmisoikeuksia ja oikeusvaltion periaatteita on vaalittava Euroopan ihmisoikeusyleissopimukseen ja kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen kirjattujen periaatteiden mukaisesti; muistuttaa, että näihin periaatteisiin kuuluvat oikeus elämään, kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun kieltäminen, syyttömyysolettama, oikeusvarmuus, ei rangaistusta ilman lakia, rikosten yksilöitävyys, asianmukainen oikeudenkäyntiprosessi, oikeuslaitoksen riippumattomuus, perusteelliset ja avoimet tiedot esitetyistä syytöksistä sekä mahdollisuus perehtyä raskauttaviin todisteisiin;

7.  kehottaa Turkin viranomaisia kumoamaan toimittajille langetetut hallinnolliset seuraamukset, joihin ovat kuuluneet passien ja lehdistökorttien peruuttaminen, erityisten harmaiden passien haltijoille asetetut matkustusrajoitukset ja muut mielivaltaiset rajoitukset, kuten tilapäiset pidätykset ilman syytteitä;

8.  kehottaa Turkin viranomaisia pidättymään myös epäilyksenalaisten toimittajien perheenjäsenten kohtelemisesta mahdollisina epäiltyinä ja hallinnollisten tai muiden seuraamusten langettamisesta näille;

9.  kehottaa Turkin viranomaisia estämään epäiltyjen joutumisen väkivallan, uhkailun tai kaltoin kohtelun uhreiksi ja tutkimaan todennettuja tapauksia uskottavalla tavalla; kehottaa Turkin viranomaisia tutkimaan vangittujen toimittajien kiduttamisesta esitettyjä väitteitä, erityisesti lakkautetun Özgür Gündem -päivälehden päätoimittajien Bilir Kayan ja Inan Kizilkayan tapauksessa;

10.  on erittäin huolissaan siitä, että maassa on suljettu yli 150 tiedotusvälinettä, mukaan lukien IMC TV ja kurdinkielisiä piirrettyjä lastenohjelmia esittänyt Zarok TV; edellyttää, että nämä tiedotusvälineet saavat jatkaa toimintaansa, niiden riippumattomuus palautetaan ja irtisanotut työntekijät otetaan takaisin töihin; kehottaa Turkin viranomaisia lopettamaan rikoslain säännösten väärinkäytön, jossa yksityisten mediaorganisaatioiden johtokuntiin nimitetään edunvalvojia, ja riippumattomien uutistoimistojen toimintaan puuttumisen, mukaan lukien puuttuminen toimituksellisiin päätöksiin, toimittajien ja päätoimittajien erottamiset sekä arvostelua esittävien uutistoimistojen ja toimittajien painostaminen ja pelottelu;

11.  kehottaa Turkkia liennyttämään vallankumousyrityksen jälkeistä kireää ilmapiiriä, jossa sananvapautta rajoitetaan tiedotusvälineissä ja internetissä;

12.  tähdentää, että Turkkiin kohdistuu todellinen terrorismin uhka; toteaa kuitenkin jälleen kerran, että maan väljästi määriteltyä terrorisminvastaista lainsäädäntöä ei saisi käyttää sananvapauttaan käyttävien toimittajien rankaisemiseen;

13.  kehottaa Turkkia laatimaan uudistuksia, joihin olisi sisällyttävä asianmukainen valvontajärjestelmä, jonka avulla voidaan taata täysimääräisesti vapaus, ajatuksen- ja sananvapaus sekä tiedotusvälineiden vapaus, mukaan luettuina, demokratia, tasa-arvo, oikeusvaltion periaatteiden noudattaminen ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen;

14.  toteaa jälleen kerran, että liittymistä valmistelevan tukivälineen yhteydessä on kiinnitettävä enemmän huomiota riippumattomiin tiedotusvälineisiin, ja pyytää unionin Turkin-edustustoa seuraamaan tiiviisti kaikkia tulevia oikeudenkäyntejä, joissa on asianosaisina toimittajia ja kirjailijoita;

15.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle sekä Turkin presidentille, hallitukselle ja parlamentille.

(1)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0014.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö