Procedūra : 2016/2935(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-1163/2016

Pateikti tekstai :

B8-1163/2016

Debatai :

PV 26/10/2016 - 15

Balsavimas :

Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0423

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 423kWORD 86k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-1162/2016
24.10.2016
PE593.589v01-00
 
B8-1163/2016

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl žurnalistų padėties Turkijoje (2016/2935(RSP))


Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Miltiadis Kyrkos S&D frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl žurnalistų padėties Turkijoje  (2016/2935(RSP))  
B8-1163/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į ankstesnes rezoliucijas dėl Turkijos, ypač 2015 m. sausio 15 d. rezoliuciją „Žodžio laisvė Turkijoje: neseniai įvykdyti žurnalistų bei žiniasklaidos įmonių vadovų suėmimai ir sistemingai žiniasklaidai daromas spaudimas“(1),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. liepos 18 d. Tarybos išvadas dėl Turkijos,

–  atsižvelgdamas į Europos Tarybos žmogaus teisių komisaro pareiškimus,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. liepos 16 d. bendrą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir už Europos kaimynystės politiką ir plėtros derybas atsakingo Komisijos nario pareiškimą dėl padėties Turkijoje,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. liepos 21 d. Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės ir už Europos kaimynystės politiką ir plėtros derybas atsakingo Komisijos nario pareiškimą dėl dėl nepaprastosios padėties paskelbimo Turkijoje,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. rugsėjo 9 d. ES ir Turkijos aukšto lygio politinį dialogą,

–  atsižvelgdamas į tai, kad pagarba teisinei valstybei, įskaitant žodžio laisvę, yra stojimo į ES proceso kertinis akmuo,

–  atsižvelgdamas į Europos žmogaus teisių konvenciją,

–  atsižvelgdamas į 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi 2016 m. liepos 15 d. Turkijoje buvo mėginta neteisėtai nuversti išrinktąją vyriausybę ir per šiuo s įvykius buvo nužudyta daugiau kaip 250 žmonių, o daugiau kaip 2 100 buvo sužeista;

B.  kadangi po 2016 m. liepos 15 d. įvykusio perversmo bandymo Turkijos policija suėmė mažiausiai 99 žurnalistus ir rašytojus, iš kurių dauguma iki šiol nesulaukė jokių kaltinimų, ir 2016 m. spalio 20 d. žiniasklaidos darbuotojų, kurie buvo sulaikyti pateikus jiems kaltinimus, kaip manoma, susijusius su tuo, kad jie naudojosi žodžio laisve, skaičius buvo išaugęs iki mažiausiai 130; kadangi 64 iš šių po 2016 m. liepos 15 d. suimtų žurnalistų buvo paleisti į laisvę;

C.   kadangi tarp šių suimtų žurnalistų yra gerai žinomai romanų rašytojas Asli Erdogan, kuris taip pat buvo Patariamosios tarybos narys ir jau uždaryto kurdų dienraščio Özgür Gündem straipsnių autorius, akademikas ir straipsnių autorius Mehmet Altan ir jo brolis rašytojas ir buvęs savaitraščio Taraf redaktorius Ahmet Altan;

D.  kadangi laisva, įvairi ir nepriklausoma žiniasklaida yra itin svarbi bet kurioje demokratinėje visuomenėje; kadangi neužtikrinus žodžio laisvės ir žiniasklaidos laisvės, neįmanoma turėti aktyvių ir įsitraukusių piliečių;

E.  kadangi pagal kai kurias po nepaprastosios padėties paskelbimo patvirtinto dekreto nuostatas suimtiesiems žurnalistams buvo atsisakyta suteikti teisę turėti advokatą pirmosiomis penkiomis suėmimo dienomis, teisę pasirinkti advokatą policijos vykdyto suėmimo metu ir teisę į kliento ir advokato santykių konfidencialumą ir jiems pritaikyti teisės juos lankyti apribojimai; kadangi kai kuriems žurnalistams taikomi dar griežtesni suvaržymai;

F.  kadangi įtariama, kad kalėjime su keliais suimtais žurnalistais buvo blogai elgiamasi, jiems buvo grasinama, jie buvo įžeidinėjami ir puldinėjami; kadangi esama rimtų tvirtinimų, kad uždaryto dienraščio Özgür Gündem vyriausieji redaktoriai Bilir Kaya ir Inan Kizilkaya kalėjime buvo kankinami;

G.  kadangi per pirmus du su puse nepaprastosios padėties mėnesio valdžios institucijos uždarė maždaug 150 žiniasklaidos priemonių ir leidybos įmonių palikdamos be darbo daugiau kaip 2 300 žurnalistų ir žiniasklaidos darbuotojų;

H.  kadangi po mėginimo įvykdyti perversmą žurnalistams imtos taikyti administracinės sankcijos, įskaitant pasų konfiskaciją, specialių „pilkų“ pasų turėtojų kelionių suvaržymus, žiniasklaidos atstovų kortelių atėmimą ir kitus savavališkus suvaržymus, pvz., laikiną suėmimą be kaltinimo; kadangi dėl nepaprastosios padėties nėra jokios galimybės pateikti teisinį skundą dėl tokių sprendimų;

I.  kadangi po mėginimo įvykdyti perversmą žurnalistų šeimos nariai, nepaisant to, jog jų atžvilgiu nevykdomi tyrimai, taip pat buvo suiminėjami ir jiems taikomos administracinės sankcijos, įskaitant pasų konfiskaciją;

J.  kadangi po mėginimo įvykdyti perversmą buvo suiminėjami ir iš Turkijos deportuojami užsienio žurnalistai;

K.  kadangi, nepavykus perversmui, buvo uždaryta daugiau kaip 150 žiniasklaidos priemonių, įskaitant 46 laikraščius, 29 televizijos kanalus, 31 radijo stotį, 3 naujienų agentūras, 16 žurnalų ir 28 leidyklas; kadangi tarp uždarytų žiniasklaidos priemonių buvo ir kurdų kalba transliuotas vaikų animacinių filmų kanalas Zarok TV;

L.  kadangi pastaruoju metu per policijos reidus jėga uždarant svarbiausias opozicines radijo stotis ir televizijos kanalus, įskaitant IMC TV, Hayatin Sesi TV ir Özgür Radyo, ir suiminėjant jų žurnalistus Turkijoje kyla didelė grėsmė žiniasklaidos laisvei ir žodžio laisvei, tuo tarpu gali išnykti pliuralizmas ir smarkiai plinta savicenzūra;

M.  kadangi pagal naujausią organizacijos „Žurnalistai be sienų“ pasaulio spaudos laisvės indeksą Turkija tarp 180 šalių užima 151-ąją vietą; kadangi pagal organizacijos „Freedom House“ spaudos ir žiniasklaidos laisvės indeksą Turkija vis dar priskiriama prie šalių, kuriose nėra laisvos spaudos ir yra tik dalinė interneto laisvė;

N.  kadangi pagarba teisinei valstybei ir pagrindinėms teisėms, įskaitant žodžio laisvę, yra pagrindinės ES vertybės, kurių laikytis Turkija oficialiai įsipareigojo pateikdama paraišką dėl narystės ES ir vykstant susijusioms deryboms, taip pat būdama visateise Europos Tarybos nare;

1.  griežtai smerkia mėginimą 2016 m. liepos 15 d. Turkijoje įvykdyti valstybės perversmą; remia teisėtas Turkijos institucijas; apgailestauja dėl didelio žuvusių skaičiaus ir reiškia solidarumą su aukomis ir jų šeimos nariais;

2.  pabrėžia, kad Turkijos vyriausybė turi teisę ir pareigą ištirti 2016 m. liepos 15 d. pasibaisėtiną mėginimą įvykdyti valstybės perversmą ir patraukti atsakomybėn visus kaltus asmenis; vis dėlto smerkia Turkijoje žurnalistams, rašytojams ir žiniasklaidos atstovams, įskaitant tokius žinomus žurnalistus kaip Nazli Ilicak, Sahin Alpay, Asli Erdogan, Murat Aksoy, Ahmet Altan ir Mehmet Altan, be jokių jų dalyvavimo vykdžius nusikaltimą įrodymų taikomas griežtas priemones;

3.  dar kartą tvirtina, kad žurnalistų ir žiniasklaidos laisvės padėtis keletą pastarųjų metų blogėjo, ir yra susirūpinęs dėl to, kad įvedus nepaprastąją padėtį žiniasklaidos laisvės padėtis Turkijoje dar labiau pablogėjo;

4.  ragina Turkijos valdžios institucijas nedelsiant ir besąlygiškai paleisti į laisvę visus kalinamus žurnalistus neturint įtikinamų nusikalstamos veiklos įrodymų; pabrėžia, kad reikia užtikrinti, jog žurnalistai nebūtų suimami remiantis jų žurnalistinės veiklos turiniu ar įtariamais ryšiais, be kita ko, tais atvejais, kai jiems iškeliami kaltinimai, ir užtikrinti, kad kardomasis kalinimas tebebūtų išimtinė priemonė;

5.  primena, kad laisva ir pliuralistinė žiniasklaida yra esminis bet kokios demokratijos elementas; primena Turkijos valdžios institucijoms, kad reikia itin atsargiai elgtis su žiniasklaida ir žurnalistais, nes žodžio laisvė ir žiniasklaidos laisvė išlieka itin svarbi siekiant veiksmingo demokratiškos ir atviros visuomenės veikimo; ragina Turkijos vyriausybę parengti aiškias gaires policijai ir prokurorams apie žiniasklaidos laisvės svarbą ir užtikrinti, kad bet kokie sprendimai dėl su žurnalistais ar naujienų organizacijomis susijusių baudžiamosios veikos tyrimų būtų grindžiami akivaizdžiais nusikaltimų įrodymais, atitiktų viešąjį interesą ir nepažeistų žodžio laisvės;

6.  primena Turkijos valdžios institucijoms, kad su nepaprastąja padėtimi susiję dekretai neturėtų būti naudojami kaip pretekstas sudaryti sąlygas žmogaus teisių pažeidimams, kitos nuomonės tildymui ir žiniasklaidos priemonių uždarymui; primena, kad žmogaus teisės ir teisinė valstybė turi būti užtikrinami laikantis Europos žmogaus teisių konvencijos (EŽTK) ir Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto principų, kurie apima teisę į gyvybę, kankinimo ir nežmoniško ar žeminančio elgesio uždraudimą, nekaltumo prezumpciją, teisinį tikrumą, principą „nėra bausmės be įstatymo“, nusikaltimų individualumą, tinkamą teisinį procesą, teismų nepriklausomumą, pakankamą ir skaidrų informavimą apie įtarimus ir visišką kaltinamųjų įrodymų prieinamumą;

7.  ragina Turkijos valdžios institucijas nutraukti žurnalistams taikomas administracines sankcijas, įskaitant pasų ir žiniasklaidos kortelių atėmimą, specialių „pilkų“ pasų turėtojų kelionių suvaržymus ir kitus savavališkus suvaržymus, pvz., laikiną suėmimą be kaltinimo;

8.  ragina Turkijos valdžios institucijas nesielgti su įtariamų žurnalistų šeimų nariais kaip su galimais įtariamaisiais ir netaikyti jiems administracinių ar kitų sankcijų;

9.  ragina Turkijos valdžios institucijas užtikrinti, kad prieš įtariamuosius nebūtų naudojama prievarta, jiems nebūtų grasinama ir su jais nebūtų netinkamai elgiamasi, ir atlikti patikimus patvirtintų atvejų tyrimus; ragina Turkijos vyriausybę ištirti tvirtinimus, kad kalinami žurnalistai, visų pirma uždaryto dienraščio Özgür Gündem vyriausieji redaktoriai Bilir Kaya ir Inan Kizilkaya, buvo kankinami;

10.  yra labai susirūpinęs dėl to, kad buvo uždaryta daugiau kaip 150 žiniasklaidos priemonių, įskaitant IMC TV ir Zarok TV, kuris transliavo vaikų animacinius filmus kurdų kalba; ragina vėl jas atidaryti, atkurti jų nepriklausomybę ir grąžinti į darbą atleistus jų darbuotojus; ragina Turkijos valdžios institucijas nustoti piktnaudžiauti baudžiamojo kodekso nuostatomis paskiriant patikėtinius į privačias žiniasklaidos organizacijas ir nutraukti savo kišimąsi į nepriklausomų naujienų organizacijų veiklą, be kita ko, susijusią su redakcijos sprendimais, žurnalistų ir redaktorių atleidimą ir spaudimą bei grasinimus, nukreiptus prieš kritiškas naujienų įstaigas ir žurnalistus;

11.  ragina Turkiją sušvelninti po mėginimo įvykdyti perversmą susidariusią politinę įtampą, dėl kurios susikūrė tokia aplinka, kurioje ribojama žodžio laisvė žiniasklaidoje ir internete;

12.  pabrėžia, kad Turkija patiria tikrą terorizmo grėsmę; vis dėlto dar kartą tvirtina, kad plačiai apibrėžti Turkijos kovos su terorizmu teisės aktai neturėtų būti naudojami žurnalistams bausti už tai, kad jie naudojasi savo teise į žodžio laisvę;

13.  ragina Turkiją vykdyti reformas, kurios sudarytų galimybes sukurti tinkamą stabdžių ir atsvarų sistemą, visapusiškai užtikrinant laisvę, įskaitant minties, žodžio ir žiniasklaidos laisvę, demokratiją, lygybę, teisinę valstybę ir pagarbą žmogaus teisėms;

14.  dar kartą tvirtina, kad reikia daugiau dėmesio skirti nepriklausomai žiniasklaidai įgyvendinant Pasirengimo narystei pagalbos priemonę, ir prašo ES delegaciją Turkijoje atidžiai stebėti būsimus visų žurnalistų ir rašytojų teismus;

15.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Turkijos prezidentui, vyriausybei ir parlamentui.

(1)

Priimti tekstai, P8_TA(2015)0014.

Teisinė informacija - Privatumo politika