Postup : 2016/2935(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-1163/2016

Predkladané texty :

B8-1163/2016

Rozpravy :

PV 26/10/2016 - 15

Hlasovanie :

Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0423

NÁVRH UZNESENIA
PDF 283kWORD 85k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-1162/2016
24.10.2016
PE593.589v01-00
 
B8-1163/2016

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

predložené v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii novinárov v Turecku (2016/2935(RSP))


Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Miltiadis Kyrkos v mene skupiny S&D

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii novinárov v Turecku (2016/2935(RSP))  
B8-1163/2016

Európsky parlament

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Turecku, najmä na uznesenie z 15. januára 2015 o slobode prejavu v Turecku: nedávne zatknutie novinárov a vedúcich pracovníkov médií a systematický nátlak namierený voči médiám(1),

–  so zreteľom na závery Rady z 18. júla 2016 o Turecku,

–  so zreteľom na vyhlásenia komisára Rady Európy pre ľudské práva,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a komisára pre európsku susedskú politiku a rokovania o rozšírení zo 16. júla 2016 o situácii v Turecku,

–  so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky a komisára pre európsku susedskú politiku a rokovania o rozšírení z 21. júla 2016 o vyhlásení výnimočného stavu v Turecku,

–  so zreteľom na politický dialóg na vysokej úrovni medzi EÚ a Tureckom, ktorý sa uskutočnil 9. septembra 2016,

–  so zreteľom na skutočnosť, že ústredným prvkom procesu pristúpenia k EÚ je dodržiavanie zásad právneho štátu vrátane slobody prejavu,

–  so zreteľom na Európsky dohovor o ľudských právach,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže 15. júla 2016 došlo v Turecku k pokusu o nelegálne zvrhnutie zvolenej vlády, počas ktorého zahynulo viac ako 250 ľudí a viac ako 2 100 ich bolo zranených;

B.  keďže po pokuse o prevrat 15. júla 2016 turecká polícia zatkla najmenej 99 novinárov a spisovateľov, z ktorých väčšina doteraz nebola obvinená, čím počet pracovníkov médií zadržiavaných na základe obvinení, o ktorých panuje presvedčenie, že súvisia s výkonom ich práva na slobodu prejavu, dosiahol do 20. októbra 2016 najmenej 130; keďže 64 z týchto novinárov zatknutých po 15. júli 2016 bolo prepustených;

C.   keďže k zadržaným novinárom patrí napríklad známa spisovateľka Asli Erdoganová, ktorá bola takisto členkou poradného výboru a prispievala do kurdského denníka Özgür Gündem, ktorý je v súčasnosti zatvorený, ako aj akademik a novinár Mehmet Altan a jeho brat Ahmet Altan, spisovateľ a bývalý redaktor týždenníka Taraf;

D.  keďže slobodné, rôznorodé a nezávislé médiá sú v každej demokratickej spoločnosti nevyhnutnosťou; keďže bez slobody prejavu a slobody médií nie je možné aktívne a angažované občianstvo;

E.  keďže podľa ustanovení vyhlášky vydanej po vyhlásení výnimočného stavu bolo týmto novinárom upreté právo na prístup k právnemu zástupcovi počas prvých piatich dní vo vyšetrovacej väzbe, právo vybrať si právneho zástupcu počas policajného zadržania a dôvernosť vzťahu klienta a právneho zástupcu, pričom ich právo na návštevy bolo podrobené obmedzeniam; keďže niektorí novinári čelia ešte prísnejším obmedzeniam;

F.  keďže viacerí zadržaní novinári boli vo väzbe údajne týraní, ohrozovaní, urážaní a napadnutí; keďže existujú závažné tvrdenia, že spolušéfredaktori zavretého denníka Özgür Gündem Bilir Kaya a Inan Kizilkaya boli vo väzbe mučení;

G.  keďže počas obdobia prvého dva a pol mesiaca výnimočného stavu úrady zatvorili približne 150 médií a vydavateľských spoločností, pričom vyše 2 300 novinárov a pracovníkov médií zostalo bez práce;

H.  keďže po tomto pokuse o prevrat sú novinári terčom administratívnych sankcií vrátane konfiškácie pasov, cestovných obmedzení pre držiteľov osobitných „šedých“ pasov, odňatia novinárskych preukazov a iných svojvoľných obmedzení, ako je dočasné zatýkanie bez akýchkoľvek obvinení; keďže v dôsledku výnimočného stavu došlo k pozastaveniu akejkoľvek možnosti podať opravný prostriedok proti týmto rozhodnutiam;

I.  keďže po pokuse o prevrat boli zadržaní aj rodinní príslušníci novinárov, a to i napriek tomu, že sami neboli predmetom vyšetrovania, a zároveň sa stali terčom administratívnych sankcií vrátane konfiškácie pasov;

J.  keďže po pokuse o prevrat boli zadržaní zahraniční novinári, ktorí boli vyhostení z Turecka;

K.  keďže v reakcii na neúspešný prevrat bolo zavretých viac ako 150 médií vrátane 46 redakcií novín, 29 televíznych kanálov, 31 rozhlasových staníc, 3 tlačových agentúr, 16 redakcií časopisov a 28 vydavateľstiev; keďže medzi takto postihnuté médiá patrí i Zarok TV, televízna stanica vysielajúca animované filmy pre deti v kurdčine;

L.  keďže nedávnym násilným zatvorením vedúcich opozičných rozhlasových staníc a televíznych kanálov vrátane IMC TV, Hayatin Sesi TV a Özgür Radyo počas policajných razií a zatýkaním novinárov pracujúcich pre ne sa sloboda médií a sloboda prejavu v Turecku ocitla vo veľkom nebezpečenstve, pričom hrozí zánik pluralizmu a na vzostupe je autocenzúra;

M.  keďže Turecko figuruje v najnovšom celosvetovom rebríčku slobody tlače organizácie Reportéri bez hraníc na 151. mieste spomedzi 180 krajín; keďže podľa hodnotenia organizácie Freedom House týkajúceho sa slobody tlače a médií sa Turecko považuje za krajinu, v ktorej neexistuje sloboda tlače a existuje iba čiastočná sloboda internetu;

N.  keďže dodržiavanie zásady právneho štátu a základných práv vrátane slobody prejavu patrí k základným hodnotám EÚ, ku ktorým sa Turecko formálne zaviazalo podaním prihlášky o členstvo v EÚ a súvisiacimi rokovaniami, ako aj plným členstvom v Rade Európy;

1.  dôrazne odsudzuje pokus o prevrat z 15. júla 2016 v Turecku; podporuje legitímne inštitúcie v Turecku; vyjadruje hlboké poľutovanie nad vysokým počtom obetí a vyjadruje solidaritu s obeťami a ich rodinami;

2.  zdôrazňuje, že turecká vláda má právo a povinnosť vyšetriť ohavný pokus o prevrat z 15. júla 2016 a postaviť všetky zodpovedné osoby pred spravodlivosť; odsudzuje však rozsiahly zásah proti novinárom, spisovateľom a zástupcom médií v Turecku vrátane známych novinárov, ako sú Nazli Ilicaková, Sahin Alpay, Asli Erdoganová, Murat Aksoy, Ahmet Altan a Mehmet Altan, ku ktorému došlo bez dôkazu o osobnej účasti na trestnej činnosti;

3.  opakuje, že situácia novinárov a sloboda médií sa za posledných pár rokov zhoršila, a vyjadruje znepokojenie, že po vyhlásení výnimočného stavu dochádza k ďalšiemu zhoršovaniu situácie v oblasti slobody médií v Turecku;

4.  vyzýva turecké orgány, aby okamžite a bezpodmienečne prepustili všetkých uväznených novinárov, ak neexistujú presvedčivé dôkazy o ich trestnej činnosti; zdôrazňuje, že treba zamedziť zatýkaniu novinárov na základe obsahu ich žurnalistickej práce alebo údajných kontaktov, a to aj v prípadoch obvinení voči nim, a zaistiť, aby vyšetrovacia väzba bola i naďalej len výnimkou;

5.  pripomína, že slobodná a pluralitná tlač je základným prvkom každej demokracie; pripomína tureckým orgánom, že pri styku s médiami a novinármi treba postupovať čo najobozretnejšie, keďže sloboda prejavu a sloboda médií zostávajú kľúčovou podmienkou pre fungovanie demokratickej a otvorenej spoločnosti; nabáda tureckú vládu, aby vydala jasné usmernenia pre políciu a prokurátorov o dôležitosti slobody médií a zabezpečila, aby sa každé rozhodnutie pokračovať vo vyšetrovaní trestného činu v súvislosti s novinármi alebo so spravodajskými organizáciami zakladalo na jasných dôkazoch o spáchaní trestného činu, spĺňalo kritérium verejného záujmu a nenarúšalo slobodu prejavu;

6.  pripomína tureckým orgánom, že mimoriadne dekréty by sa nemali využívať ako zámienka na uľahčenie závažného porušovania ľudských práv, umlčiavanie opozície a zatváranie médií; pripomína, že ľudské práva a zásadu právneho štátu treba rešpektovať v súlade so zásadami Európskeho dohovoru o ľudských právach (EDĽP) a Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, medzi ktoré patrí právo na život, zákaz mučenia a neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania, prezumpcia neviny, právna istota, uloženie trestu výlučne na základe zákona, individualita trestných činov, spravodlivý proces, nezávislosť súdnictva, dostatočné a transparentné informácie o obvineniach a úplný prístup k usvedčujúcemu dôkazu;

7.  vyzýva turecké orgány, aby zrušili administratívne sankcie voči novinárom vrátane odňatia pasov a novinárskych preukazov, cestovných obmedzení pre držiteľov osobitného „šedého“ pasu a iných svojvoľných obmedzení, ako je dočasné zatýkanie bez akýchkoľvek obvinení;

8.  vyzýva turecké orgány, aby s rodinnými príslušníkmi podozrivých novinárov nezaobchádzali ako s potenciálnymi podozrivými a aby voči nim neuplatňovali administratívne alebo iné sankcie;

9.  vyzýva turecké orgány, aby zabránili používaniu násilia, hrozieb alebo zlého zaobchádzania voči podozrivým osobám a aby uskutočnili dôveryhodné vyšetrovanie preverených prípadov; vyzýva tureckú vládu, aby prešetrila tvrdenia o mučení väznených novinárov, najmä šéfredaktorov zatvoreného denníka Özgür Gündem Bilira Kayu a Inana Kizilkayu;

10.  vyjadruje vážne znepokojenie, pokiaľ ide o zatvorenie viac než 150 médií vrátane televíznych staníc IMC TV a Zarok TV, ktorá vysiela animované filmy pre deti v kurdčine; žiada, aby boli znovu otvorené, aby sa obnovila ich nezávislosť a aby sa ich prepustení zamestnanci vrátili na svoje miesta; vyzýva turecké orgány, aby skoncovali s praktikami zneužívania ustanovení trestného zákonníka o vymenovaní správcov v súkromných médiách a aby zastavili zasahovanie výkonnej moci do záležitostí nezávislých spravodajských organizácií, a to aj pokiaľ ide o redakčné rozhodnutia, prepúšťanie novinárov a redaktorov a nátlak na kritické spravodajské spoločnosti a novinárov a ich zastrašovanie;

11.  naliehavo vyzýva Turecko, aby upokojilo napätú politickú atmosféru po pokuse o prevrat, ktorá vytvára prostredie obmedzujúce slobodu prejavu v médiách a na internete;

12.  zdôrazňuje, že Turecko čelí skutočnej hrozbe terorizmu; pripomína však, že široko vymedzené turecké protiteroristické právne predpisy by sa nemali používať na trestanie novinárov za uplatňovanie práva na slobodu prejavu;

13.  naliehavo vyzýva Turecko, aby uskutočňovalo reformy, ktoré by mali zabezpečiť primerané kontroly a vyvážený stav, ktorý by v plnej miere zaručoval slobodu vrátane slobody myslenia, prejavu a médií, demokraciu, rovnosť, právny štát a dodržiavanie ľudských práv;

14.  opakuje, že zvýšenú pozornosť treba venovať nezávislým médiám v rámci nástroja predvstupovej pomoci, a žiada delegáciu EÚ v Turecku, aby pozorne sledovala nadchádzajúce procesy so všetkými novinármi a spisovateľmi;

15.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a prezidentovi, vláde a parlamentu Turecka.

(1)

Prijaté texty, P8_TA(2015)0014.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia