Postup : 2016/2956(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-1164/2016

Předložené texty :

B8-1164/2016

Rozpravy :

PV 26/10/2016 - 12
CRE 26/10/2016 - 12

Hlasování :

Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


NÁVRH USNESENÍ
PDF 268kWORD 74k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-1159/2016
24.10.2016
PE593.590v01-00
 
B8-1164/2016

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

předložený v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o situaci v severním Iráku / Mosul (2016/2956(RSP))


Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán za skupinu GUE/NGL

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v severním Iráku / Mosul (2016/2956(RSP))  
B8-1164/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o situaci v Iráku a Sýrii, zvláště na usnesení ze dne 12. února 2015 o humanitární krizi v Iráku a Sýrii, zejména v souvislosti s Islámským státem(1),

–  s ohledem na Chartu Organizace spojených národů,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že humanitární situace v Iráku se od americké invaze v roce 2003 neustále zhoršuje; vzhledem k tomu, že z nedávných údajů OSN vyplývá, že násilí na celém území Iráku vedlo k vnitřnímu vysídlení 3,3 milionů osob a že zde více než 10 milionů osob potřebuje humanitární pomoc;

B.  vzhledem k tomu, že ozbrojená skupina Islámský stát v Iráku a Levantě (ISIL) získala kontrolu nad několika městy ve středním a severním Iráku, včetně Mosulu – druhého největšího iráckého města a domova 2 milionů lidí – a Tikrítu; vzhledem k tomu, že koalice iráckých a kurdských ozbrojených sil zahájila rozsáhlou vojenskou ofenzivu s cílem získat Mosul nazpět;

C.  vzhledem k tomu, že vážná humanitární krize v Iráku, která od americké invaze v roce 2003 stále narůstá, se v důsledku boje prohlubuje; vzhledem k odhadům OSN, že ofenziva proti Mosulu by mohla vést k vysídlení až 1 milionu osob, z nichž asi 700 000 bude pravděpodobně potřebovat nouzové přístřeší;

D.  vzhledem k tomu, že Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) a jeho partneři učinili, co bylo v jejich silách, aby mohli vyhovět potřebám osob, které by v důsledku této vojenské operace mohly být vysídleny či jinak postiženy; vzhledem k tomu, že finanční prostředky na humanitární pomoc naprosto nedostačují, aby bylo možné se na situaci plně připravit; vzhledem k tomu, že v současnosti je přístřeší v táborech a v nouzových obydlích dostupné pouze pro 60 000 lidí; vzhledem k tomu, že probíhá výstavba dalších míst s kapacitou pro 250 000 lidí; vzhledem k tomu, že je zde vážný nedostatek zásob pitné vody; vzhledem k tomu, že jsou připraveny příděly jídla pouze pro 220 000 rodin;

E.  vzhledem k tomu, že do Iráku, zejména do jeho kurdské oblasti, od vypuknutí konfliktu v Sýrii uniklo před násilím téměř 240 000 osob;

F.  vzhledem k tomu, že regionální mocnosti a mezinárodní subjekty zneužívají konflikt v Iráku ke sledování vlastních zájmů a programů; vzhledem k tomu, že Turecko pod záminkou boje proti takzvanému Islámskému státu zasáhlo v Iráku proti Kurdům a na severu země rozmístilo podle odhadů 2 000 jednotek, a to bez koordinace a úsilí o dohodu s iráckou vládou; vzhledem k tomu, že turecká vojenská přítomnost v Iráku je jasným porušením státní svrchovanosti Iráku;

1.  vyjadřuje vážné obavy o bezpečnost téměř 1,5 milionu lidí žijících v Mosulu, které mohou zasáhnout vojenské operace, jejichž cílem je odebrat město z rukou ISIL;

2.  opakuje, že v boji proti ISIL musí být dodržována lidská práva a mezinárodní humanitární právo; vyzývá všechny účastníky konfliktu, aby v souladu s mezinárodním humanitárním právem a humanitárními zásadami učinili konkrétní kroky k zajištění ochrany a pomoci všem civilistům, a to i během všech vojenských kampaní; důrazně vyzývá všechny zúčastněné strany, aby neumísťovaly vojska do obydlených oblastí a upustily od útoků na civilní cíle; zdůrazňuje, že strany konfliktu se musí dohodnout na humanitárních přestávkách v bojích a na místních příměřích, aby bylo možné zajistit humanitárním organizacím bezpečný a ničím neomezený přístup do všech postižených oblastí;

3.  žádá EU, aby pro rostoucí počet uprchlíků zajistila větší podporu; vybízí Komisi, aby na pomoc uprchlíkům dala k dispozici více finančních a lidských zdrojů; odsuzuje pokračující nedostatečné financování práce, již vykovává UNHCR;

4.  naléhavě vyzývá EU, aby poskytla pomoc uprchlíkům v kurdské části Iráku;

5.  oceňuje vojenské snahy v boji proti teroristickým skupinám, jež operují jako nepravidelné armády, a naléhavě vyzývá iráckou armádu, aby jednala jako skutečně národní síla a upustila od zastaralých sektářských postojů, které přispívají ke zhoršení situace;

6.  zdůrazňuje, že boj iráckých občanů proti ozbrojené skupině ISIL lze nejlépe podpořit tím, že se ukončí financování všech milicí a především se přestane nakupovat ropa, jež se těží na ropných polích podléhajících kontrole ISIL a jež se v kamionech převáží přes Turecko; zdůrazňuje, že konflikt se zhoršil v důsledku obchodu se zbraněmi a dodávek zbraní;

7.  vyzývá k uspořádání mezinárodní konference věnované Iráku pod záštitou Organizace spojených národů a za účasti sousedních zemí Iráku; zdůrazňuje, že konce sektářských konfliktů a násilí v zemi lze dosáhnout pouze politickým řešením, které zohlední obavy a zájmy všech skupin irácké společnosti;

8.  důrazně odsuzuje úlohu, již v posledních letech hrály různé zásahy ze západu, které přispěly k radikalizaci jednotlivců, zejména na Blízkém východě; zdůrazňuje, že takové politiky podporují terorismus místo toho, aby ho potlačovaly, a proto by se od nich mělo upustit; podtrhuje, že tyto země jsou odpovědné za konflikty na Blízkém východě, a vyzývá zvláště tyto státy, aby zmírnily utrpení lidí postižených násilím a poskytly azyl uprchlíkům;

9.  zvláště odsuzuje invazi v roce 2003, která vedla k rozložení iráckého národního státu, a naléhavě vyzývá regionální a mezinárodní subjekty, aby dodržovaly Chartu OSN a upustily od zásahů do vnitřních záležitostí jiných států;

10.  důrazně vyzývá Turecko, aby z území Iráku stáhlo svá vojska, a všechny země, aby respektovaly svrchovanost a územní celistvost Iráku;

11.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení předsedovi Evropské rady, předsedovi Komise, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vedoucímu delegace EU v Iráku, předsedům parlamentů členských států, vládě a Sněmovně reprezentantů Irácké republiky, generálnímu tajemníkovi Unie pro Středomoří a Lize arabských států.

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2015)0040.

Právní upozornění - Ochrana soukromí