Menettely : 2016/2956(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-1164/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-1164/2016

Keskustelut :

PV 26/10/2016 - 12
CRE 26/10/2016 - 12

Äänestykset :

Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 260kWORD 67k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-1159/2016
24.10.2016
PE593.590v01-00
 
B8-1164/2016

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Pohjois-Irakin/Mosulin tilanteesta (2016/2956(RSP))


Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán GUE/NGL-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Pohjois-Irakin/Mosulin tilanteesta (2016/2956(RSP))  
B8-1164/2016

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Irakin ja Syyrian tilanteesta, erityisesti 12. helmikuuta 2015 antamansa päätöslauselman erityisesti IS-järjestöön liittyvästä humanitaarisesta kriisistä Irakissa ja Syyriassa(1),

–  ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, että Irakin humanitaarinen tilanne on jatkuvasti pahentunut sitten vuoden 2003, jolloin Yhdysvallat miehitti maan; toteaa, että uusimpien YK:n tietojen mukaan väkivaltaisuudet ovat saaneet yli 3,3 miljoonaa ihmistä (maan sisäistä pakolaista) pakenemaan kotiseuduiltaan eri puolilla Irakia ja aiheuttaneet sen, että yli 10 miljoonaa ihmistä tarvitsee humanitaarista apua;

B.  toteaa, että aseellinen ryhmä Irakin ja Levantin islamilainen valtio (ISIL) on saanut valtaansa useita kaupunkeja Keski- ja Pohjois-Irakissa, esimerkiksi kahden miljoonan asukkaan Mosulin, joka on Irakin toiseksi suurin kaupunki, sekä Tikritin; ottaa huomioon, että Irakin ja kurdien asevoimien liittoutuma on aloittanut laajamittaisen sotilaallisen hyökkäyksen Mosulin valtaamiseksi takaisin;

C.  ottaa huomioon, että vuonna 2003 tapahtuneesta Yhdysvaltojen johtamasta miehityksestä lähtien jatkunut Irakin laajamittainen humanitaarinen kriisi on pahentunut taisteluiden seurauksena; ottaa huomioon, että YK:n arvioiden mukaan Mosulin hyökkäyksen tieltä voi joutua siirtymään jopa miljoona ihmistä, joista todennäköisesti 700 000 tarvitsee hätämajoitusta;

D.  ottaa huomioon, että YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun virasto (UNHCR) ja sen kumppanit ovat tehneet parhaansa varautuakseen vastaamaan niiden ihmisten tarpeisiin, joihin tämä sotilasoperaatio saattaa vaikuttaa ja jotka saattavat joutua siirtymään sen tieltä; toteaa, että humanitaarisen avun rahoitus on ollut täysin riittämätöntä, jotta tilanteeseen voitaisiin varautua kaikilta osin; ottaa huomioon, että tällä hetkellä ainoastaan 60 000 ihmiselle on tarjolla majoitustilat leireillä ja hätämajoitustiloissa; ottaa huomioon, että lisämajoitustiloja rakennetaan parhaillaan 250 000 ihmiselle; ottaa huomioon, että juomavettä on saatavilla vaarallisen vähän; ottaa huomioon, että perheille jaettavia ruoka-annoksia on valmiina ainoastaan 200 000;

E.  ottaa huomioon, että Syyrian konfliktin puhjettua lähes 240 000 ihmistä on paennut väkivaltaa Irakiin, pääosin kurdialueelle;

F.  toteaa, että alueelliset vallankäyttäjät ja kansainväliset toimijat käyttävät Irakin konfliktia väärin omien etujensa ja itselleen tärkeiden asioiden ajamiseen; ottaa huomioon, että Turkki on toteuttanut kurdien vastaisia sotilastoimia Irakissa ja siirtänyt arviolta 2 000 sotilasta eri puolille Pohjois-Irakia koordinoimatta toimia millään tavalla etukäteen tai pyrkimättä sopimaan väliintulosta Irakin hallituksen kanssa, ja toteaa, että Turkki perustelee toimiaan niin kutsuttua Islamilaista valtiota vastaan käytävällä sodalla; toteaa, että Turkin sotilaallinen läsnäolo Irakissa rikkoo selvästi Irakin kansallista itsemääräämisoikeutta;

1.  ilmaisee syvän huolensa niiden jopa 1,5 miljoonan Mosulissa asuvan ihmisen puolesta, joihin sotilasoperaatio kaupungin takaisinvaltaamiseksi Isisiltä saattaa vaikuttaa;

2.  toistaa, että ISILin vastaisessa taistelussa on kunnioitettava ihmisoikeuksia ja kansainvälistä humanitaarista oikeutta; kehottaa kaikkia konfliktin osapuolia toteuttamaan konkreettisia toimia varmistaakseen, että kaikkia siviilejä suojellaan ja avustusta toimitetaan kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ja humanitaaristen periaatteiden mukaisesti myös sotatoimien koko keston ajan; kehottaa voimakkaasti kaikkia osapuolia välttämään sotilasasemien sijoittamista asutuille alueille ja pidättäytymän hyökkäämästä siviilikohteisiin; tähdentää, että osapuolten on sovittava humanitaarisista tulitauoista sekä paikallisista tulitauoista ja aselevoista, jotta humanitaarisille järjestöille taataan turvallinen ja esteetön pääsy kaikille asianomaisille alueille;

3.  kehottaa EU:ta varmistamaan, että pakolaisten kasvavalle joukolle annetaan enemmän apua; kannustaa komissiota antamaan käyttöön enemmän taloudellisia ja henkilöresursseja pakolaisten auttamiseksi; huomauttaa, että UNHCR:n tekemän työn rahoitus on jatkuvasti riittämätöntä;

4.  vaatii EU:ta antamaan apua Irakin kurdiosan pakolaisille;

5.  arvostaa epävirallisina armeijoina toimivien terroristiryhmien vastaisia sotilastoimia ja kehottaa Irakin armeijaa toimimaan todellisena kansallisena voimana ja luopumaan vanhoista uskonnollisia jakolinjoja koskevista asenteista, jotka osaltaan pahentavat tilannetta;

6.  korostaa, että paras tapa tukea Irakin kansan taistelua aseellista ryhmää ISILiä vastaan on lopettaa kaikkien taistelijoiden rahoittaminen ja etenkin sellaisen öljyn ostaminen, joka on peräisin ISILin valvonnassa olevilta öljykentiltä ja jota kuljetetaan kuorma-autoilla Turkin kautta; korostaa, että asekauppa ja asetoimitukset ovat pahentaneet konfliktia;

7.  kehottaa järjestämään Yhdistyneiden kansakuntien alaisuudessa kansainvälisen Irakia käsittelevän konferenssin, johon naapurimaat osallistuvat; korostaa, että ainoastaan poliittinen ratkaisu, jossa otetaan huomioon Irakin yhteiskunnan kaikkien osien huolenaiheet ja intressit, voi lopettaa uskontoryhmien väliset konfliktit ja väkivaltaisuudet maassa;

8.  tuomitsee jyrkästi roolin, joka länsivaltojen viime vuosien väliintuloilla on ollut, sillä ne ovat edistäneet ihmisten radikalisoitumista etenkin Lähi-idässä; korostaa, että kyseiset toimintatavat eivät torju terrorismia vaan edistävät sitä ja että ne olisi siksi hylättävä; painottaa, että nämä maat ovat osaltaan vastuussa Lähi-idän alueen konfliktien leviämisestä, ja kehottaa niitä erityisesti lievittämään väkivaltaisuuksien uhrien kärsimyksiä ja myöntämään pakolaisille turvapaikan;

9.  tuomitsee erityisesti kansallisvaltion purkamiseen johtaneen vuoden 2003 miehityksen ja kehottaa alueellisia ja kansainvälisiä toimijoita noudattamaan YK:n peruskirjaa ja pidättäytymään puuttumasta muiden valtioiden sisäisiin asioihin;

10.  vaatii voimakkaasti Turkkia vetämään joukkonsa Irakin alueelta ja vaatii kaikkia maita kunnioittamaan Irakin itsemääräämisoikeutta ja alueellista koskemattomuutta;

11.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, komission puheenjohtajalle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, EU:n Irakin edustuston päällikölle, jäsenvaltioiden parlamenttien puhemiehille, Irakin tasavallan hallitukselle ja edustajien neuvostolle, Välimeren unionin pääsihteerille ja Arabiliitolle.

(1)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0040.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö