Návrh uznesenia - B8-1164/2016Návrh uznesenia
B8-1164/2016

  NÁVRH UZNESENIA o situácii v severnom Iraku/Mosule

  24.10.2016 - (2016/2956(RSP))

  predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
  v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

  Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán v mene skupiny GUE/NGL

  Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-1159/2016

  Postup : 2016/2956(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  B8-1164/2016
  Predkladané texty :
  B8-1164/2016
  Prijaté texty :

  B8-1164/2016

  Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v severnom Iraku/Mosule

  (2016/2956(RSP))

  Európsky parlament,

  –  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o situácii v Iraku a Sýrii, najmä na uznesenie z 12. februára 2015 o humanitárnej kríze v Iraku a Sýrii, najmä v súvislosti s IŠ[1],

  –  so zreteľom na Chartu Organizácie Spojených národov,

  –  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

  A.  keďže humanitárna situácia v Iraku sa od roku 2003 po invázii USA stále zhoršuje; keďže podľa nedávnych údajov OSN viedlo násilie v Iraku k vnútornému vysídleniu 3,3 milióna osôb (IDP) a viac ako 10 miliónov osôb potrebuje humanitárnu pomoc;

  B.  keďže ozbrojená skupina Islamský štát v Iraku a Levante (ISIL) získali kontrolu nad viacerými mestami v strednom a severnom Iraku vrátane mesta Mosul, ktoré je druhým najväčším mestom v Iraku a domovom pre 2 milióny ľudí, a mesta Tikrit; keďže koalícia irackých a kurdských ozbrojených síl začala rozsiahlu vojenskú ofenzívu na opätovné získanie kontroly nad Mosulom;

  C.  keďže obrovská humanitárna kríza, ktorá sa v Iraku zväčšuje od invázie pod vedením USA v roku 2003, sa v dôsledku týchto bojov ešte viac prehĺbila; keďže podľa odhadov OSN môže mosulská ofenzíva viesť k vysídleniu takmer jedného milióna ľudí, pričom približne 700 000 z nich bude pravdepodobne potrebovať núdzové prístrešie;

  D.  keďže Úradvysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) a jeho partneri sa v maximálnej miere usilujú pripraviť na plnenie potrieb ľudí, ktorí by v dôsledku tejto vojenskej operácie mohli byť vysídlení alebo inak postihnutí; keďže finančné prostriedky na humanitárnu pomoc vôbec nepostačujú na to, aby bolo možné plne sa pripraviť na túto situáciu; keďže tábory a núdzové zariadenia v súčasnosti poskytujú prístrešie len pre 60 000 ľudí; keďže prebieha výstavba ďalších zariadení s kapacitou 250 000 ľudí; keďže je vážny nedostatok pitnej vody; keďže na distribúciu je pripravený prídel potravinovej pomoci len pre 220 000 rodín;

  E.  keďže od prepuknutia konfliktu v Sýrii utieklo do Iraku, najmä do jeho kurdskej časti, pred násilím takmer 240 000 ľudí;

  F.  keďže regionálne mocnosti a medzinárodní aktéri zneužívajú konflikt v Iraku na sledovanie svojich vlastných záujmov a cieľov; keďže Turecko pod zámienkou boja proti takzvanému Islamskému štátu vojensky zasiahlo proti Kurdom v Iraku a odhaduje sa, že v severnom Iraku rozmiestnilo 2 000 vojakov, pričom tento postup nekoordinovalo s irackou vládou a ani ju nepožiadalo o súhlas; keďže turecká vojenská prítomnosť v Iraku je jasným porušením štátnej zvrchovanosti Iraku;

  1.  vyjadruje vážne obavy o bezpečnosť takmer 1,5 milióna ľudí, ktorí žijú v Mosule a ktorých sa môžu dotknúť vojenské operácie na prevzatie kontroly nad mestom od ISIL;

  2.  opakuje, že v boji proti ISIL je nevyhnutné rešpektovať ľudské práva a medzinárodné humanitárne právo; vyzýva všetky strany konfliktu, aby podnikli konkrétne kroky na zabezpečenie ochrany civilného obyvateľstva a poskytovania pomoci v súlade s medzinárodným humanitárnym právom a humanitárnymi zásadami, a to aj počas všetkých vojenských operácií; dôrazne vyzýva všetky zainteresované strany, aby nevytvárali vojenské stanovištia v obývaných oblastiach a aby nepodnikali útoky zamerané na civilné ciele; zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa strany dohodli na humanitárnych prestávkach a lokálnom prímerí, aby sa humanitárnym organizáciám umožnil bezpečný a neobmedzený prístup do všetkých postihnutých oblastí;

  3.  žiada EÚ, aby zabezpečila väčšiu pomoc pre vyššie počty utečencov; nabáda Komisiu, aby uvoľnila viac finančných a ľudských zdrojov na pomoc utečencom; odsudzuje pretrvávajúce nedostatočné financovanie práce, ktorú vykonáva UNHCR;

  4.  nalieha na EÚ, aby poskytla pomoc utečencom, ktorí sú v kurdskej časti Iraku;

  5.  oceňuje vojenské úsilie v boji proti teroristickým skupinám, ktoré fungujú ako ilegálne vojenské sily, a nalieha na irackú armádu, aby konala ako ozajstná národná sila a vzdala sa tradičného sektárskeho prístupu, ktorý prispieva k zhoršovaniu situácie;

  6.  zdôrazňuje, že najlepším spôsobom, ako pomôcť irackému ľudu v boji proti ozbrojeným skupinám ISIL, je ukončiť financovanie všetkých milícií a najmä prestať kupovať ropu, ktorá sa ťaží na ropných poliach pod kontrolou ISIL a preváža kamiónmi cez Turecko; zdôrazňuje, že tento konflikt sa prehlbuje v dôsledku obchodu so zbraňami a dodávok zbraní;

  7.  žiada, aby sa pod záštitou OSN uskutočnila konferencia o Iraku za účasti krajín, ktoré s ním susedia; zdôrazňuje, že ukončenie sektárskych konfliktov a násilia v tejto krajine môže priniesť len také politické riešenie, ktoré zohľadňuje obavy a záujmy všetkých častí irackej spoločnosti;

  8.  dôrazne odsudzuje úlohu, ktorú v posledných rokoch zohrali rôzne intervencie Západu pri podpore radikalizácie jednotlivcov, najmä na Blízkom východe; zdôrazňuje, že takéto politiky terorizmus podporujú namiesto toho, aby proti nemu bojovali, a preto by mali byť ukončené; zdôrazňuje, že tieto krajiny nesú zodpovednosť za konflikty na Blízkom východe, a vyzýva ich, aby predovšetkým zmiernili utrpenie ľudí postihnutých násilím a udelili utečencom azyl;

  9.  odsudzuje najmä inváziu z roku 2003, ktorá viedla k rozkladu irackého národného štátu, a naliehavo žiada regionálnych a medzinárodných aktérov, aby rešpektovali Chartu OSN a nezasahovali do vnútorných záležitostí iných štátov;

  10.  dôrazne žiada Turecko, aby stiahlo svoje jednotky z irackého územia, a všetky štáty, aby rešpektovali zvrchovanosť a územnú celistvosť Iraku;

  11.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie predsedovi Európskej rady, predsedovi Komisie, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vedúcemu delegácie EÚ v Iraku, predsedom parlamentov členských štátov, vláde a parlamentu Irackej republiky, generálnemu tajomníkovi Únie pre Stredozemie a Lige arabských štátov.