Διαδικασία : 2016/2956(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-1165/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-1165/2016

Συζήτηση :

PV 26/10/2016 - 12
CRE 26/10/2016 - 12

Ψηφοφορία :

Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0422

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 502kWORD 88k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-1159/2016
24.10.2016
PE593.591v01-00
 
B8-1165/2016

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση στο Βόρειο Ιράκ/Μοσούλη (2016/2956(RSP))


Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Alexander Graf Lambsdorff, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Ilhan Kyuchyuk εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στο Βόρειο Ιράκ/Μοσούλη (2016/2956(RSP))  
B8-1165/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του ΟΗΕ του 1981 για την εξάλειψη κάθε μορφής μισαλλοδοξίας και διάκρισης λόγω θρησκεύματος ή πεποιθήσεων,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ του 1984 κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας,

–  έχοντας υπόψη τις Κατευθυντήριες Αρχές των Ηνωμένων Εθνών για την Εσωτερική Εκτόπιση του 1998,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ύπατης Αρμοστού των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Navi Pillay, της 16ης Ιουνίου 2014, που καταδικάζει τις συνοπτικές εκτελέσεις από το Ισλαμικό Κράτος του Ιράκ και Λεβάντε (ISIL) και εκφράζει την άποψη ότι αυτές σχεδόν σίγουρα ισοδυναμούν με εγκλήματα πολέμου,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Βοηθού Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και Εκτελεστικής Διευθύντριας της Μονάδας του ΟΗΕ για τις γυναίκες, Phumzile Mlambo-Ngcuka, που εκφράζει ιδιαίτερες ανησυχίες για την ακεραιότητα των γυναικών και κοριτσιών στο Ιράκ, ειδικά στις περιοχές που κατέχονται από το ISIL/Daesh,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με το Ιράκ, και ιδίως τα ψηφίσματα 2299 (2016) και 2249 (2015), που καταδικάζουν τις πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις του ISIS/Daesh,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 2091 (2016) σχετικά με τους αλλοδαπούς μαχητές στη Συρία και το Ιράκ, που εγκρίθηκε από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης στις 27 Ιανουαρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του της 27ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την κατάσταση στο Ιράκ(1), της 18ης Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με την κατάσταση στο Ιράκ και τη Συρία(2) και της 12ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με την ανθρωπιστική κρίση στο Ιράκ και τη Συρία(3),

–  έχοντας υπόψη τις παρατηρήσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Federica Mogherini, μετά το 2ο Συμβούλιο Συνεργασίας ΕΕ-Ιράκ στο πλαίσιο της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας (ΣΕΣΣ) ΕΕ-Ιράκ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσφατα ξεκίνησε η επιχείρηση για την απελευθέρωση της πόλης της Μοσούλης από το λεγόμενο ISIS/Daesh· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίθεση θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια εξαιρετικά ανησυχητική ανθρωπιστική κατάσταση· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι μη επιλυθείσες διαφορές σχετικά με τα εσωτερικά σύνορα στο βόρειο Ιράκ, εάν δεν αντιμετωπιστούν από τους σχετικούς στρατιωτικούς παράγοντες που πολεμούν κατά του Ισλαμικού Κράτους και από τη διεθνή κοινότητα στο σύνολό της, θα μπορούσαν να εμποδίσουν την αποκατάσταση της περιοχής και τον επαναπατρισμό των εκτοπισμένων κατοίκων, γεγονός το οποίο συνιστά απειλή για τη μελλοντική ύπαρξη ευάλωτων μειονοτήτων στην περιοχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι το βόρειο Ιράκ αποτελεί επί μακρόν πατρίδα εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων, η οποία χαρακτηρίζεται από πλουραλισμό, σταθερότητα και κοινή συνεργασία, παρά τις περιόδους βίας και διωγμών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μοσούλη είναι επί μακρόν μια πολυεθνική πόλη στην οποία η σουνιτική αραβική πλειονότητα ζει πλάι-πλάι με Χαλδαίους/Αραμαίους/Ασσύριους, Κούρδους, Γιαζίντι και Τουρκμένους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιοχές γύρω από την πόλη έχουν επίσης μια ιστορία εθνοθρησκευτικής πολυμορφίας, με συγκέντρωση των Χριστιανών στις πεδιάδες της Νινευή, των Γιαζίντι γύρω από το όρος Σιντζάρ και των Μουσουλμάνων Τουρκμένων στο Ταλ Αφάρ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνώρισε στις 4 Φεβρουαρίου 2016 ότι «το ISIS/Daesh διαπράττει γενοκτονία εναντίον των Χριστιανών και των Γιαζίντι, και άλλων θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων, που δεν συμφωνούν με την ερμηνεία που δίνει στο Ισλάμ το λεγόμενο ISIS/Daesh» και ότι «οι διώξεις, οι ωμότητες και τα διεθνή εγκλήματα ισοδυναμούν με εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας»·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο, από κοινού με το Συμβούλιο της Ευρώπης, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, το Κογκρέσο των ΗΠΑ, το Κοινοβούλιο του Ηνωμένου Βασιλείου, το Κοινοβούλιο της Αυστραλίας και άλλες χώρες και θεσμικά όργανα, έχει αναγνωρίσει ότι οι ωμότητες που διαπράττει το ΙΚ/Daesh κατά θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων στο Ιράκ περιλαμβάνουν εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονία·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), από το 2014 περίπου 3,3 εκατομμύρια Ιρακινοί έχουν ξεριζωθεί λόγω του πολέμου και πάνω από 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι αντιμετωπίζουν άμεσο κίνδυνο εκτοπισμού στη Μοσούλη, ως άμεση συνέπεια της επιχείρησης για την ανακατάληψη της περιοχής·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η UNHCR έχει πέντε στρατόπεδα ανοιχτά και είναι έτοιμη να παράσχει στέγη σε 45.000 άτομα που φεύγουν από τη Μοσούλη και τα περίχωρα, με το οργανωτικό σχέδιο να προβλέπει τη διαθεσιμότητα 11 συνολικά ανοιχτών στρατοπέδων κατά τις προσεχείς εβδομάδες, χωρητικότητας 120.000 ατόμων, υπό την προϋπόθεση ότι μπορούν να διατεθούν εκτάσεις σε ασφαλείς ζώνες μακριά από τα μέτωπα των μαχών· λαμβάνοντας υπόψη ότι επί του παρόντος ο προϋπολογισμός της UNHCR για την αντιμετώπιση της κατάστασης στη Μοσούλη χρηματοδοτείται σε ποσοστό λίγο πάνω από το 38%· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοδότηση χρειάζεται όχι μόνο για την αρχική προπαρασκευή αλλά και για την αντιμετώπιση του εκτοπισμού, ο οποίος μπορεί να διαρκέσει ολόκληρο το χειμώνα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά εντός και πέριξ της Μοσούλης είναι ιδιαίτερα ευάλωτα και αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο θανάτου ή τραυματισμού από τις πολεμικές επιχειρήσεις, καθώς και σεξουαλικής βίας, απαγωγής ή στρατολόγησης από ένοπλες ομάδες·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαδραματίζει καίριο ρόλο στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Συμμαχίας κατά του ISIS/Daesh στο Ιράκ, παρέχοντας ανθρωπιστική βοήθεια και βοήθεια σταθεροποίησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέχρι σήμερα, η ΕΕ έχει διαθέσει 134 εκατομμύρια EUR σε ανθρωπιστική βοήθεια προς το Ιράκ, εκ των οποίων 50 εκατομμύρια EUR για τη Μοσούλη·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει τονίσει ότι είναι σημαντικό να προσφέρει η διεθνής κοινότητα προστασία και βοήθεια, συμπεριλαμβανομένης της στρατιωτικής προστασίας και βοήθειας, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, σε όλους όσοι έχουν τεθεί στο στόχαστρο του λεγόμενου «ISIS/Daesh» και άλλων τρομοκρατικών οργανώσεων στη Μέση Ανατολή, όπως είναι οι εθνοτικές και θρησκευτικές μειονότητες, καθώς και να συμμετάσχουν οι άνθρωποι αυτοί σε μελλοντικές βιώσιμες πολιτικές λύσεις·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατιωτική επιχείρηση κατά του λεγόμενου ISIS/Daesh στο Βόρειο Ιράκ διεξάγεται στο πλαίσιο κοινής αποστολής εθνικής ασφαλείας, στην οποία συμμετέχουν οι δυνάμεις ασφαλείας του Ιράκ, οι δυνάμεις Πεσμεργκά της Κουρδικής Περιφερειακής Κυβέρνησης, και τοπικές δυνάμεις ασφαλείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Παγκόσμια Συμμαχία παρέχει συμβουλευτική και αεροπορική στήριξη, καθώς και στήριξη στον τομέα των πληροφοριών·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διατήρηση της ταυτότητας και η εγγύηση της προστασίας της ασφάλειας των κοινοτήτων του Βορείου Ιράκ, στο πλαίσιο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας του Ιράκ, θα αποκαθιστούσε και θα διαφύλασσε τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας τους·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 2 του ιρακινού Συντάγματος «εγγυάται πλήρη θρησκευτικά δικαιώματα για όλα τα άτομα στην ελευθερία της θρησκευτικής πίστης και άσκησής της»·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας ΕΕ-Ιράκ, και ιδιαίτερα η σχετική με τα ανθρώπινα δικαιώματα ρήτρα της, τονίζει ότι ο πολιτικός διάλογος ΕΕ-Ιράκ θα έπρεπε να επικεντρώνεται στα ανθρώπινα δικαιώματα και την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών·

1.  καταδικάζει σθεναρά τη συνεχιζόμενη βία και τις μαζικές εκτελέσεις από το ISIS/Daesh στο Ιράκ· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις συνεχείς εκθέσεις σύμφωνα με τις οποίες το ISIS/Daesh χρησιμοποιεί παιδιά, ηλικιωμένους, γυναίκες και ευάλωτα άτομα ως ασπίδες κατά των συνεχιζόμενων στρατιωτικών απελευθερωτικών επιχειρήσεων που διεξάγονται στο βόρειο Ιράκ· καταδικάζει έντονα τον εκτοπισμό χιλιάδων Ιρακινών, συμπεριλαμβανομένων των εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων που κατοικούν στο βόρειο Ιράκ· παρατηρεί με άκρα ανησυχία ότι το ISIS/Daesh εξακολουθεί να έχει στο στόχαστρο Χριστιανούς (Χαλδαίους/Αραμαίους/Ασσύριους, Μελκίτες και Αρμένιους), Γιαζίντι, Τουρκμένους, Σιίτες, Σαμπάκ, Σαβαίους, Κακάι και Σουνίτες, στο πλαίσιο των προσπαθειών του για την εξόντωση κάθε θρησκευτικής και εθνοτικής μειονότητας από τις περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχό του·

2.  τονίζει τη σημασία προστασίας του άμαχου πληθυσμού κατά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εντός και πέριξ της Μοσούλης·

3.  αναγνωρίζει το δικαίωμα της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Ιράκ να προασπίσει την εδαφική της κυριαρχία· καλεί τις ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας να ενεργούν βάσει του διεθνούς και του εθνικού δικαίου και τηρώντας τις υποχρεώσεις που έχει το Ιράκ στο πλαίσιο των διεθνών συμφωνιών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες·

4.  καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Ηνωμένα Έθνη και τη διεθνή κοινότητα στο σύνολό της να συνεχίσουν να στηρίζουν σταθερά την Ιρακινή Κυβέρνηση με την παροχή ανθρωπιστικής και στρατιωτικής βοήθειας κατά τις εν εξελίξει επιχειρήσεις απελευθέρωσης διαφόρων περιοχών του Ιράκ· εκφράζει την ικανοποίησή του για το ποσό των 50 εκατ. EUR για την ανθρωπιστική βοήθεια που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην περιοχή της Μοσούλης, η οποία αντιμετωπίζει μια έκτακτη και άνευ προηγουμένου ανθρωπιστική καταστροφή·

5.  υπογραμμίζει τη σημασία της Μοσούλης για ολόκληρο το Ιράκ, και καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να διασφαλίσουν την εκπροσώπηση των μειονοτήτων σε μια νέα διοίκηση της Μοσούλης· θεωρεί ότι η επιστροφή των προσφύγων και των εκτοπισθέντων στο εσωτερικό της χώρας θα εξαρτηθεί από τη σταθερότητα της νέας διοίκησης· τονίζει το νόμιμο δικαίωμα των εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων στην πολιτική συμμετοχή και την αποκατάσταση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας τους·

6.  καλεί την Κυβέρνηση του Ιράκ και την Κουρδική Περιφερειακή Κυβέρνηση, καθώς και την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, τη διεθνή κοινότητα και τους διεθνείς φορείς, να διασφαλίσουν την εδαφική ακεραιότητα και την ασφάλεια της Πεδιάδας της Νινευή·

7.  προτρέπει όλους τους συμμετέχοντες που μάχονται εναντίον του ISIS/Daesh στη Δημοκρατία του Ιράκ να αναπτύξουν μια βιώσιμη, μακροπρόθεσμη και χωρίς αποκλεισμούς πολιτική συνεργασία και διάλογο, προκειμένου να θέσουν τα θεμέλια για ένα Ιράκ που θα είναι απαλλαγμένο από ριζοσπαστικά και εξτρεμιστικά κινήματα· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, την Παγκόσμια Συμμαχία για την αντιμετώπιση του ISIS, τη διεθνή κοινότητα και τους διεθνείς παράγοντες να συνεργαστούν με τις εθνικές και περιφερειακές κυβερνήσεις της Δημοκρατίας του Ιράκ για μια βιώσιμη διευθέτηση ασφαλείας στην Πεδιάδα της Νινευή, το Σιντζάρ και το Ταλ Αφάρ·

8.  καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Ηνωμένα Έθνη και τη διεθνή κοινότητα στο σύνολό της να συνεργαστούν με τις εθνικές και περιφερειακές κυβερνήσεις της Δημοκρατίας του Ιράκ για την επίβλεψη της επανένταξης όλων των Ιρακινών και των εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων που έχουν εκτοπιστεί· θεωρεί ότι τα ασφαλή καταφύγια, που προστατεύονται από δυνάμεις οι οποίες έχουν λάβει εντολή από τον ΟΗΕ, θα μπορούσαν να αποτελέσουν μέρος της απάντησης στην τεράστια πρόκληση της παροχής προσωρινής προστασίας σε εκατομμύρια πρόσφυγες από τις συγκρούσεις στη Συρία και στο Ιράκ·

9.  τονίζει την ανάγκη σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας έκφρασης, της ελευθερίας του Τύπου και των ψηφιακών ελευθεριών· θεωρεί ότι η ύπαρξη ισορροπημένων μέσων ενημέρωσης στο Ιράκ και σε όλες τις περιοχές του είναι θεμελιώδης για την προώθηση της ειρήνης και την καταπολέμηση όλων των ιδεολογιών ριζοσπαστικοποίησης μετά την εξάλειψη του ISIS/Daesh·

10.  καλεί όλους τους περιφερειακούς συντελεστές να κάνουν ό,τι μπορούν για να σταματήσουν κάθε δραστηριότητα επισήμων ή ιδιωτικών φορέων που αποσκοπεί στη διάδοση και εξάπλωση εξτρεμιστικών ισλαμιστικών ιδεολογιών· καλεί την ΕΕ να διευκολύνει έναν περιφερειακό διάλογο για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Μέση Ανατολή και να συμπεριλάβει σε αυτόν όλους τους σημαντικούς συνομιλητές και ειδικότερα το Ιράν, τη Σαουδική Αραβία και την Τουρκία· αναγνωρίζει την αποφασιστική συμβολή του Ιράν στο Ιράκ, καθώς σταμάτησε την προέλαση του ISIS/Ντάες και ανέκτησε εδάφη που υπόκειντο στην τρομοκρατία των τζιχαντιστών·

11.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στην Κυβέρνηση και στο Συμβούλιο Αντιπροσώπων του Ιράκ, στην Περιφερειακή Κυβέρνηση του Κουρδιστάν, στην Κυβέρνηση της Tουρκίας, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0171.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0027.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0040.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου