Postup : 2016/2956(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-1166/2016

Predkladané texty :

B8-1166/2016

Rozpravy :

PV 26/10/2016 - 12
CRE 26/10/2016 - 12

Hlasovanie :

Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0422

NÁVRH UZNESENIA
PDF 284kWORD 94k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-1159/2016
24.10.2016
PE593.592v01-00
 
B8-1166/2016

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii v severnom Iraku/Mosule (2016/2956(RSP))


Lars Adaktusson, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Esther de Lange, György Hölvényi, Michèle Alliot-Marie, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska v mene skupiny PPE

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v severnom Iraku/Mosule (2016/2956(RSP))  
B8-1166/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia z 27. februára 2014 o situácii v Iraku(1), z 18. septembra 2014 o situácii v Iraku a Sýrii a ofenzíve IŠ vrátane prenasledovania menšín(2), najmä na jeho odsek 4, z 27. novembra 2014 o Iraku: únosy a zneužívanie žien(3), z 12. februára 2015 o humanitárnej kríze v Iraku a Sýrii, najmä v súvislosti s IŠ(4), najmä na jeho odsek 27, z 12. marca 2015 o nedávnych útokoch a únosoch zo strany ISIS/Dá’iš na Blízkom východe zameraných predovšetkým proti Asýrčanom(5), najmä na jeho odseky 2, 5 a 8, z 12. marca 2015 o výročnej správe o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2013 a politike Európskej únie v tejto oblasti(6), najmä na jeho odseky 129 a 211, z 12. marca 2015 o prioritách EÚ na zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva v roku 2015(7), najmä na jeho odseky 66 a 67, z 30. apríla 2015 o ničení kultúrnych pamiatok páchané ISIS/Dá’iš(8), z 30. apríla 2015 o prenasledovaní kresťanov vo svete v súvislosti so zabitím študentov v Keni teroristickou skupinou aš-Šabáb(9) a zo 4. februára 2016 o systematickom masovom vyvražďovaní náboženských menšín zo strany tzv. ISIS/Dá’iš(10), najmä na jeho odseky 11, 12 a 14,

–  so zreteľom na závery Rady z 23. mája 2016 o regionálnej stratégii EÚ pre Sýriu a Irak, ako aj hrozbe ISIL/Dá’iš, zo 14. decembra 2015 o Iraku, zo 16. marca 2015 o regionálnej stratégii EÚ pre Sýriu a Irak, ako aj pre hrozbu ISIL/Dá’iš, z 20. októbra 2014 o kríze ISIL/Dá’iš v Sýrii a Iraku, z 30. augusta 2014 o Iraku a Sýrii, zo 14. aprílu 2014 a z 12. októbru 2015 o Sýrii a z 15. augustu 2014 o Iraku,

–  so zreteľom tiež na usmernenia EÚ v oblasti presadzovania a ochrany slobody náboženského vyznania alebo viery, usmernenia EÚ o podpore dodržiavania medzinárodného humanitárneho práva, usmernenia EÚ v súvislosti s násilím voči ženám a dievčatám a bojom proti všetkým formám ich diskriminácie, usmernenia politiky EÚ voči tretím krajinám týkajúce sa mučenia a iného krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania, usmernenia EÚ týkajúce sa detí a ozbrojených konfliktov, usmernenia EÚ pre presadzovanie a ochranu práv dieťaťa, a usmernenia EÚ v oblasti ľudských práv týkajúce sa slobody prejavu online a offline,

–  so zreteľom na vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky (PK/VP) Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o Iraku a Sýrii,

–  so zreteľom na rezolúciu 2091 (2016) o zahraničných bojovníkoch v Sýrii a Iraku, ktorú 27. januára 2016 prijalo Parlamentné zhromaždenie Rady Európy,

–  so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN o Iraku, najmä na rezolúcie 2299 (2016) a 2249 (2015), ktoré odsudzujú nedávne teroristické útoky organizácie ISIS/Dá’iš,

–  so zreteľom na dokument Výboru OSN pre odstránenie rasovej diskriminácie s názvom Consideration of the report submitted by Iraq (Posúdenie správy, ktorú predložil Irak) z 2. októbra 2013, dokument Výboru OSN pre práva dieťaťa s názvom Concluding observations on the report by Iraq (Záverečné poznámky k správe, ktorú predložil Irak) z 3. marca 2015, dokument Výboru OSN pre nútené zmiznutia s názvom Concluding observations on the report submited by Iraq (Záverečné poznámky k správe, ktorú predložil Irak) z 13. októbra 2015, dokument Výboru OSN pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva s názvom Concluding observations on the report by Iraq (Záverečné poznámky k správe, ktorú predložil Irak) z 27. októbra 2015, ako aj dokument Výboru OSN pre ľudské práva s názvom Concluding Observations on Iraq (Záverečné poznámky o Iraku) z 3. decembra 2015,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže operácia na oslobodenie Mosulu od organizácie ISIS/Dá’iš sa začala a nevyriešené spory týkajúce sa vnútorných hraníc v severnom Iraku, by v prípade, ak ich nevyriešia vojenskí aktéri bojujúci proti ISIS/Dá’iš a medzinárodné spoločenstvo ako celok, mohli zabrániť obnove tejto oblasti a repatriácii vysídlených obyvateľov, a preto predstavujú hrozbu pre budúcu existenciu zraniteľných menšín v tejto oblasti;

B.  keďže Ninivská planina,Tal Afar s Sindžár, ako aj celý širší región, boli domovinou predkov kresťanov (Chaldejcov/sýrskych Aramejcov/Asýrčanov), jezídov, sunnitských a šíitských Arabov, Kurdov, Šabakov, Turkménov, Kakajov, Sabejcov/Mandejcov a iných, kde aj napriek obdobiam vonkajšieho násilia a prenasledovania do začiatku tohto storočia a okupácie veľkej časti tohto regiónu zo strany organizácie ISIS/Dá’iš v roku 2014 po stáročia žili v duchu všeobecného pluralizmu, stability a komunálnej spolupráce;

C.  keďže v roku 2003 bolo v Iraku 1,5 milióna kresťanov, ale tento počet sa dnes znížil na menej ako 200 000 až 350 000, pričom mnohí z nich žijú v chudobe a neistote;

D.  keďže prítomnosť kresťanov a iných menšín v Iraku a širšom regióne Blízkeho východu tradične má obrovský sociálny význam, pretože boli hlavnými prispievateľmi k politickej stabilite, a zánik týchto menšín v regióne bude mať ďalší destabilizačný účinok;

E.  keďže 4. februára 2016 Parlament uznal, že „ISIS/Dá’iš pácha genocídu na kresťanoch, jezídoch a ďalších náboženských a etnických menšinách, ktoré nesúhlasia s jej výkladom islamu“ a „že prenasledovanie, zverstvá a medzinárodné trestné činy predstavujú vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti“;

F.  keďže k Parlamentu sa pridali Rada Európy, ministerstvo zahraničných vecí Spojených štátov, Kongres Spojených štátov, parlament Spojeného kráľovstva, austrálsky parlamentu a iné krajiny a inštitúcie, ktoré uznali, že činy páchané organizáciou ISIS/Dá’iš proti náboženským a etnickým menšinám v Iraku zahŕňajú vojnové zločiny, zločiny proti ľudskosti a genocídu;

G.  keďže Európsky parlament požiadal medzinárodné spoločenstvo a jeho členské štáty vrátane EÚ a jej členských štátov, aby zabezpečili potrebné bezpečnostné podmienky a možnosti pre všetkých, ktorí boli nútení opustiť svoju vlasť alebo boli násilne vysídlení, aby sa čo najskôr začalo uplatňovať ich právo na návrat do svojich domovských krajín tak, ako je zakotvené v článku 13.2 Všeobecnej deklarácie ľudských práv a článku 12 ods. 4 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, aby sa zachovali ich domovy, pozemky, majetok a osobné veci, ako aj ich kostoly a náboženské a kultúrne pamiatky, a aby získali príležitosť viesť bezpečný a dôstojný život, mať budúcnosť a plne sa zapojiť do sociálneho, hospodárskeho, kultúrneho a politického diania vlastnej krajiny ako rovnocenní občania;

H.  keďže oslobodenie severného Iraku od organizácie ISIS/Dá’iš’by mohlo mať za následok opakovanie zintenzívneného presídľovaním a zintenzívnené migračné toky, v ktorom sa podľa náboženských vodcov bez koordinovanej humanitárnej činnosti zahŕňajúcej cirkevné organizácie poskytujúce pomoc ako veľmi pravdepodobný scenár javí konečný odlev kresťanov;

I.  keďže Parlament zdôraznil, že je dôležité, aby medzinárodné spoločenstvo poskytlo v súlade s medzinárodným právom ochranu a pomoc vrátane vojenskej ochrany a pomoci všetkým tým, ktorí sú terčom tzv. ISIS/Dá’iš a iných teroristických organizácií na Blízkom východe, ako sú etnické a náboženské menšiny, a aby sa tieto skupiny podieľali na trvalých budúcich politických riešeniach;

J.  keďže Parlament podčiarkol, že je dôležité zabezpečiť bezpečné útočisko Chaldejcom/Aramejcom/Asýrčanom a ďalším ohrozeným spoločenstvám na planinách Ninive v Iraku, kde existuje silná historická tradícia mierového spolunažívania mnohých etnických a náboženských menšín;

K.  keďže v rezolúcii Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov č. 60/1 (2005) sa uvádza, že „každý štát má zodpovednosť za ochranu svojho obyvateľstva pred genocídou, vojnovými zločinmi, etnickými čistkami a zločinmi proti ľudskosti“;

L.  keďže v článku 2 irackej ústavy sa zaručujú plné náboženské práva každého jednotlivca na slobodu náboženského vyznania alebo viery a náboženských úkonov;

M.  keďže v článku 125 irackej ústavy sa zaručujú správne, politické, kultúrne práva a právo na vzdelanie pre rôzne národnosti, ako sú Turkméni, Chaldejci, Asýrčania a všetky ostatné zložky spoločnosti;

N.  keďže vojenskí aktéri v koordinácii s irackými bezpečnostnými silami, silami Pešmerga kurdskej regionálnej vlády a pôvodnými miestnymi bezpečnostnými silami zameranými na národnú bezpečnosť naďalej zatláčajú ISIS/Dá’iš v severnom Iraku;

O.  keďže návrat pôvodných spoločenstiev do vlasti na Ninivskej planine, v Tal Afare a Sindžáre a taká hospodárska revitalizácia týchto spoločenstiev, ktorá rôznym etnickým a náboženským spoločenstvám poskytuje príležitosť prosperovať prispeje k stabilite Iraku a napĺňaniu bezpečnostných záujmov medzinárodného spoločenstva;

P.  keďže miestne sebaurčenie a bezpečnostná ochrana komunít na Ninivskej planine, v Tal Afare a Sindžáre v rámci federatívnej Irackej republiky by obnovili a zachovávali základné ľudské práva vrátane vlastníckych práv pôvodných obyvateľov tohto regiónu;

Q.  keďže viacerí kresťanskí (chaldejskí/aramejskí/asýrski), jezídski a turkménski vodcovia vyjadrili podporu pre autonómnu administratívnu oblasť zahŕňajúcu Ninivskú planinu, Tal Afar a Sindžár;

R.  keďže iracký premiér Hajdara al-Abádího 15. apríla 2015 povedal: „Ak sa nedecentralizujeme, krajina sa rozpadne. Podľa mňa neexistujú žiadne obmedzenia decentralizácie.“;

1.  vyjadruje svoju podporu Irackej republike a jej obyvateľstvu tým, že uznáva politicky, spoločensky a ekonomicky životaschopnú a udržateľnú provinciu na Ninivskej planine a v regiónoch Tal Afar a Sindžár v súlade s právoplatnými vyjadreniami sebaurčenia pôvodného obyvateľstva;

2.  zdôrazňuje, že právo na návrat do domoviny ich predkov pre vysídlené pôvodné obyvateľstvo z Ninivskej planiny, Tal Afaru a Sindžáru, spomedzi ktorého sú mnohí vysídlení v rámci Iraku, by malo byť politickou prioritou irackej vlády podporovanej EÚ vrátane členských štátov, ako aj medzinárodného spoločenstva;

3.  zdôrazňuje, že po návrate pôvodných obyvateľov Ninivskej planiny, Tal Afaru a Sindžáru do ich vlasti by sa s podporou vlády Irackej republiky a kurdskej regionálnej vlády mali plne obnoviť základné ľudské práva vrátane vlastníckych práv týchto národov, ktoré bny mali mať prednosť pred akýmkoľvek vlastníckymi nárokmi iných osôb;

4.  zdôrazňuje, že domorodé spoločenstvá z Ninivskej planiny, Tal Afaru a Sindžáru, teda kresťania (Chaldejci/Aramejci/Asýrčania), jezídi, Turkméni a iní, majú vo federálnej štruktúre Irackej republiky právo na bezpečnosť a sebaurčenie;

5.  nalieha na irackú vládu a kurdskú regionálnu vládu, ako aj na EÚ a jej členské štáty, medzinárodné spoločenstvo a medzinárodných aktérov, aby zabezpečili územnú celistvosť a bezpečnosť Ninivskej planiny, Tal Afaru a Sindžáru;

6.  naliehavo vyzýva irackú vládu a jej medzinárodných partnerov, aby vyriešenie otázok týkajúcich sa sporných medzinárodných hraníc Irackej republiky mierovou cestou označili ako prioritu;

7.  naliehavo vyzýva EÚ a jej členské štáty, koalíciu bojujúcu proti organizácii ISIS/Dá’iš, medzinárodné spoločenstvo a medzinárodných aktérov, aby spolupracovali s národnou vládou a regionálnymi vládami Irackej republiky na udržateľnom bezpečnostnom riešení na Ninivskej planine, v Tal Afare a Sindžáre;

8.  naliehavo vyzýva EÚ a jej členské štáty, ako aj OSN a jej členské štáty, aby spolupracovali s národnou vládou a regionálnymi vládami Irackej republiky a so všetkými príslušnými vnútroštátnymi alebo medzinárodnými aktérmi s cieľom dohliadať na pokojnú reintegráciu domorodého obyvateľstva, ktoré teraz je vysídlené v rámci krajiny, utečencov alebo žiadateľov o azyl do ich domoviny na Ninivskej planine, v Tal Afare a Sindžáre;

9.  naliehavo vyzýva EÚ a jej členské štáty, ako aj OSN a jej členské štáty, aby spolupracovali s národnou vládou a regionálnymi vládami Irackej republiky vrátane kurdskej regionálnej vlády s cieľom vytvoriť na Ninivskej planine, v Tal Afare a Sindžáre nespochybniteľné územie, ktoré by politicky zastupovali pôvodní obyvatelia a spoločenstvá žijúce v regióne; zdôrazňuje nevyhnutnosť budovania odborných kapacít budúcej verejnej správy Ninivskej planiny, Sindžáru a Tal Afaru a tiež potrebu, aby EÚ, jej členské štáty a medzinárodné spoločenstvo poskytovali špeciálne školenia;

10.  nabáda EÚ a jej členské štáty, ako aj medzinárodné spoločenstvo, aby podporili irackú vládu pri vykonávaní rozhodnutia vytvoriť provinciu na Ninivskej planine v súlade s rozhodnutím irackej vlády z 21. januára 2014 a pri ďalšej decentralizácii prostredníctvom vytvorenia provincií v Tal Afare a Sindžáre, ako aj podpore nových provinčných správnych orgánov, aby naplnili svoj plný potenciál v súlade s právoplatným sebaurčením jeho pôvodného obyvateľstva;

11.  nabáda členské štáty EÚ, aby do zoznamu zložiek oprávnených prijímať pomoc zaradili miestne bezpečnostné sily; domnieva sa, že miestne bezpečnostné sily by mali zahŕňať aj miestne sily, ktoré sa zaviazali chrániť mimoriadne ohrozené etnické a náboženské menšinové spoločenstvá na Ninivskej planine, v Tal Afare, Sindžáre a inde pred hrozbou džihádizmu/salafizmu: naliehavo vyzýva členské štáty EÚ, aby zabezpečili zásobovanie miestnych bezpečnostných síl na dlhodobú ochranu ich domovských krajín;

12.  naliehavo vyzýva irackú vládu, aby s podporou od EÚ a jej členských štátov poskytla prostriedky na odmínovanie oblastí, ktoré predtým okupovala organizácia ISIS/Dá’iš, a spolupracovala s miestnymi radami zastupujúcimi menšiny s cieľom zabezpečiť fungujúcu koordináciu a vyhnúť sa oneskoreniam, ktoré by zabránili návratu utečencov a osôb vysídlených v rámci krajiny;

13.  naliehavo vyzýva EÚ a jej členské štáty, ako aj medzinárodné spoločenstvo, aby zintenzívnili snahu riešiť humanitárne problémy irackého ľudu, najmä detí, starších osôb, tehotných žien a iných zraniteľných osôb, a nalieha na všetky zúčastnené strany, aby umožnili poskytovanie humanitárnej pomoci bez akýchkoľvek prekážok; zdôrazňuje potrebu rozsiahlej humanitárnej činnosti v oblasti Ninive počas oslobodzovacej operácie; opätovne zdôrazňuje dôležitosť účasti náboženských organizácií poskytujúcich pomoc pri koordinovanej humanitárnej činnosti, najmä pokiaľ ide o vysídlené etnické a náboženské menšiny;

14.  zdôrazňuje dôležitosť Mosulu pre celý Irak a naliehavo vyzýva irackú vládu, aby zabezpečila zastúpenie menšín v nových správnych orgánoch Mosulu; domnieva sa, že návrat utečencov a osôb presídlených v rámci krajiny bude závisieť od stability nových správnych orgánov; zdôrazňuje legitímne právo menšín na politickú účasť, ako aj na obnovenie ich majetkových práv; domnieva sa, že v regióne sú mimoriadne potrebné vyvážené médiá, aby sa podporil mier a bojovalo proti ďalšiemu šíreniu ideológie džihádizmu/salafizmu po ukončení okupácie Mosulu organizáciou ISIS/Dá’iš; žiada, aby sa podporovali projekty, ktoré podnecujú umiernené médiá a boj proti nenávistným prejavom;

15.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, osobitnému zástupcovi Európskej únie pre ľudské práva, vládam a parlamentom členských štátov, irackej vláde a parlamentu, regionálnej vláde Kurdistanu a generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov.

(1)

Prijaté texty, P7_TA(2014)0171.

(2)

Prijaté texty, P8_TA(2014)0027.

(3)

Prijaté texty, P8_TA(2014)0066.

(4)

Prijaté texty, P8_TA(2015)0040.

(5)

Prijaté texty, P8_TA(2015)0071.

(6)

Prijaté texty, P8_TA(2015)0076.

(7)

Prijaté texty, P8_TA(2015)0079.

(8)

Prijaté texty, P8_TA(2015)0179.

(9)

Prijaté texty, P8_TA(2015)0178.

(10)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0051.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia