Förfarande : 2016/2956(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-1166/2016

Ingivna texter :

B8-1166/2016

Debatter :

PV 26/10/2016 - 12
CRE 26/10/2016 - 12

Omröstningar :

Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0422

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 271kWORD 76k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-1159/2016
24.10.2016
PE593.592v01-00
 
B8-1166/2016

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om situationen i norra Irak/Mosul (2016/2956(RSP))


Lars Adaktusson, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Esther de Lange, György Hölvényi, Michèle Alliot-Marie, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska för PPE-gruppen

Europaparlamentets resolution om situationen i norra Irak/Mosul (2016/2956(RSP))  
B8-1166/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner av den 27 februari 2014 om situationen i Irak(1), av den 18 september 2014 om situationen i Irak och Syrien och IS offensiv, inklusive förföljelsen av minoriteter(2), framför allt punkt 4, av den 27 november 2014 om Irak: bortförande och misshandel av kvinnor(3), av den 12 februari 2015 om den humanitära krisen i Irak och Syrien, särskilt med avseende på IS(4), framför allt punkt 27, av den 12 mars 2015 om de angrepp och bortrövanden som på senaste tiden förövats av IS/Daish i Mellanöstern, framför allt mot assyrier(5), framför allt punkterna 2, 5 och 8, av den 12 mars 2015 om årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2013 och Europeiska unionens politik på området(6), framför allt punkterna 129 och 211, av den 12 mars 2015 om EU:s prioriteringar inför FN:s råd för mänskliga rättigheter under 2015(7), särskilt punkterna 66 och 67, av den 30 april 2015 om IS/Daish förstörelse av kulturplatser(8), av den 30 april 2015 om förföljelsen av kristna runt om i världen, med anledning av terrorgruppen al-Shababs dödande av studenter i Kenya(9) samt av den 4 februari 2016 om det så kallade IS/Daish systematiska massmord på religiösa minoriteter(10), framför allt punkterna 11, 12 och 14,

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 23 maj 2016 om EU:s regionala strategi för Syrien och Irak och mot hotet från Daish, av den 14 december 2015 om Irak, av den 16 mars 2015 om EU:s regionala strategi för Syrien och Irak och mot hotet från Isil/Daish, av den 20 oktober 2014 om Isil/Daish-krisen i Syrien och Irak, av den 30 augusti 2014 om Irak och Syrien, av den 14 april 2014 och 12 oktober 2015 om Syrien och av den 15 augusti 2014 om Irak,

–  med beaktande av bl.a. EU:s riktlinjer om främjande och skydd av religions- och trosfriheten, EU:s riktlinjer om främjande av internationell humanitär rätt, EU:s riktlinjer om våld mot kvinnor och flickor och kampen mot alla former av diskriminering av dem, EU:s riktlinjer om politiken gentemot tredje land i fråga om tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, EU:s riktlinjer om barn och väpnad konflikt, EU:s riktlinjer om främjande och skydd av barnets rättigheter samt EU:s riktlinjer om mänskliga rättigheter vad gäller yttrandefrihet online och offline,

–  med beaktande av uttalandena från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om Irak och Syrien,

–  med beaktande av resolution 2091 (2016) om utländska stridande i Syrien och Irak, som antogs av Europarådets parlamentariska församling den 27 januari 2016,

–  med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolutioner om Irak, särskilt resolutionerna 2299 (2016) och 2249 (2015), med dess fördömande av terrorangrepp som nyligen utförts av IS/Daish,

–  med beaktande av Consideration of the report submitted by Iraq av den 2 oktober 2013 från FN-kommittén för avskaffande av rasdiskriminering; Concluding observations on the report by Iraq av den 3 mars 2015 från FN-kommittén för barnets rättigheter; Concluding observations on the report by Iraq av den 13 oktober 2015 från FN‑kommittén mot påtvingade försvinnanden; Concluding observations on the report by Iraq av den 27 oktober 2015 från FN-kommittén för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter samt Concluding Observations on Iraq av den 3 december 2015 från FN-kommittén för de mänskliga rättigheterna,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Operationen för att befria Mosul från IS/Daish har inletts. Olösta tvister kring inre gränser i norra Irak kan, om de militära aktörer som bekämpar IS/Daish och det internationella samfundet som helhet inte försöker lösa dem, leda till att området inte kan återuppbyggas och att fördrivna invånare inte kan återvända, vilket utgör ett hot mot utsatta minoriteters framtida existens i området.

B.  Nineveslätten, Tall Afar och Sinjar liksom den större regionen har varit ursprungliga hemtrakter för kristna (kaldéer/syrianer/assyrier), yazidier, sunni- och shiaaraber, kurder, shabaker, turkmener, kakaier, sabéer-mandéer och övriga som levt i århundraden i en anda av allmän mångfald, stabilitet och samarbete mellan folkgrupperna trots perioder av yttre våld och förföljelse, fram till början av detta århundrade och IS/Daish ockupation av stora delar av regionen 2014.

C.  År 2003 fanns det fler än 1,5 miljoner kristna i Irak, men i dag finns det färre än 200 000–350 000, och många av dessa lever i fattigdom och otrygghet.

D.  Närvaron av kristna och andra minoriteter i Irak och i Mellanöstern i stort har traditionellt varit av stor samhällelig betydelse, eftersom de i hög grad har bidragit till politisk stabilitet. Utplånandet av dessa minoriteter i regionen kommer att leda till ytterligare destabilisering.

E.  Parlamentet erkände den 4 februari 2016 att ”IS/Daish håller på att begå folkmord på kristna och yazidier och andra religiösa och etniska minoriteter som inte delar det så kallade IS/Daishs tolkning av islam” och att ”förföljelsen, ogärningarna och de internationella brotten är liktydiga med krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten”.

F.  Förutom parlamentet har även Europarådet, Förenta staternas utrikesdepartement, Förenta staternas kongress, Storbritanniens parlament, Australiens parlament och andra nationer och institutioner erkänt att IS/Daish fruktansvärda grymhet mot religiösa och etniska minoriteter i Irak är krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och folkmord.

G.  Parlamentet har uppmanat det internationella samfundet och dess medlemsstater, också EU och dess medlemsstater, att se till att alla som har tvingats lämna sitt land eller har tvångsfördrivits får den säkerhet och de framtidsutsikter de behöver för att så fort som möjligt kunna förverkliga rätten att återvända till sitt land, i enlighet med artikel 13.2 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och artikel 12.4 i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, och ha kvar sina hem, sin mark, sina egendomar och tillhörigheter, liksom sina kyrkor och de platser som hör samman med deras religion och kultur, och få möjlighet till en trygg och människovärdig tillvaro och en framtid och fullt ut kunna delta som jämlika medborgare i den sociala, ekonomiska, kulturella och politiska verkligheten i det egna landet.

H.  Befrielsen av norra Irak från IS/Daish kan åter leda till att alltfler fördrivs och att migrationsströmmarna ökar, vilket enligt religiösa ledare gör den slutliga utvandringen av kristna till ett mycket sannolikt scenario, såvida det inte görs samordnade humanitära insatser som inbegriper konfessionella hjälporganisationer.

I.  Parlamentet har betonat att det är viktigt att det internationella samfundet i enlighet med folkrätten tillhandahåller skydd och bistånd, också i form av militärt skydd och bistånd, till alla dem som det så kallade IS/Daish och andra terroristorganisationer i Mellanöstern har som måltavlor, såsom etniska och religiösa minoriteter, och att sådana grupper får delta i framtida varaktiga politiska lösningar.

J.  Parlamentet har understrukit att kaldéerna/syrianerna/assyrierna och övriga i riskzonen på Nineveslätten i Irak måste beredas en säker tillflyktsort. De lever i ett område där många etniska och religiösa minoriteter under historiens gång har haft stark närvaro och bott sida vid sida under fredliga förhållanden.

K.  I FN:s generalförsamlings resolution 60–/1 (2005) betonas att varje enskild stat har ansvar för att skydda sin befolkning från folkmord, krigsförbrytelser, etnisk rensning och brott mot mänskligheten.

L.  Artikel 2 i Iraks konstitution garanterar alla medborgare full religionsfrihet och frihet att utöva sin religion.

M.  Artikel 125 i Iraks konstitution garanterar administrativa, politiska, kulturella och utbildningsmässiga rättigheter för de olika nationaliteterna, såsom turkmener, kaldéer, assyrier och alla övriga grupper.

N.  Militären fortsätter att driva tillbaka IS i norra Irak i samordning med de irakiska säkerhetsstyrkorna, den kurdiska regionala regeringens peshmergastyrkor och inhemska lokala säkerhetsstyrkor med ett nationellt säkerhetsuppdrag.

O.  Om Nineveslättens, Tall Afars och Sinjars inhemska folkgrupper får återvända till sina ursprungliga hemtrakter och får möjlighet till ekonomisk återhämtning på ett sätt som gör att de olika etniska och religiösa grupperna kan blomstra, kommer stabiliteten i Irak och det internationella samfundets säkerhetsintressen att främjas.

P.  Lokalt självstyre och säkerhetsskydd för Nineveslättens, Tall Afars och Sinjars folkgrupper inom ramen för den federala republiken Irak skulle återupprätta och upprätthålla de grundläggande mänskliga rättigheterna, inbegripet äganderätten, för de inhemska folken i regionen.

Q.  Flera kristna (kaldéiska/syrianska/assyriska), yazidiska och turkmenska ledare har uttryckt stöd för en autonom administrativ region som omfattar Nineveslätten, Tall Afar och Sinjar.

R.  Den irakiske premiärministern, Haider al-Abadi, förklarade den 15 april 2015: ”Om vi inte decentraliserar kommer landet att upplösas. För mig finns det inga begränsningar för decentralisering”.

1.  Europaparlamentet uttrycker sitt stöd till republiken Irak och dess folk när det gäller erkännandet av en politiskt, socialt och ekonomiskt livskraftig provins som omfattar Nineveslätten, Tall Afar och Sinjar, i överensstämmelse med den lagligt berättigade önskan om självstyre som de inhemska folken uttryckt.

2.  Europaparlamentet betonar att rätten för de fördrivna folken från Nineveslätten, Tall Afar och Sinjar, varav många är internflyktingar inom Irak, att återvända till sina ursprungliga hemtrakter bör vara en politisk prioritering för den irakiska regeringen med stöd från EU, dess medlemsstater och det internationella samfundet.

3.  Europaparlamentet betonar att när de inhemska folken från Nineveslätten, Tall Afar och Sinjar återvänder till sina hemtrakter med stöd från republiken Iraks regering och den kurdiska regionala regeringen, bör deras grundläggande mänskliga rättigheter, inbegripet äganderätten, återupprättas fullt ut och stå över alla andras anspråk på äganderätt.

4.  Europaparlamentet betonar att Nineveslättens, Tall Afars och Sinjars inhemska folkgrupper – kristna (kaldéer/syrianer/assyrier), yazidier, turkmener och övriga – har rätt till säkerhet, skydd och självstyre inom republiken Iraks federala struktur.

5.  Europaparlamentet uppmanar Iraks regering och den kurdiska regionala regeringen samt EU och dess medlemsstater, det internationella samfundet och internationella aktörer att trygga Nineveslättens, Tall Afars och Sinjars territoriella integritet och säkerhet.

6.  Europaparlamentet uppmanar Iraks regering och dess internationella partner att prioritera en fredlig lösning av frågor som rör republiken Iraks omtvistade interna gränser.

7.  Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater, koalitionen mot IS, det internationella samfundet och internationella aktörer att samarbeta med den nationella regeringen och regionala regeringar i republiken Irak för en hållbar säkerhetslösning för Nineveslätten, Tall Afar och Sinjar.

8.  Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater och FN och dess medlemsstater att samarbeta med den nationella regeringen och regionala regeringar i republiken Irak och med alla relevanta nationella och internationella aktörer för att övervaka att Nineveslättens, Tall Afars och Sinjars inhemska folk, som för närvarande är internflyktingar eller flyktingar och asylsökande i andra länder, fredligt kan återvända till sina hemtrakter.

9.  Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater och FN och dess medlemsstater att samarbeta med den nationella regeringen och regionala regeringar i republiken Irak, också den kurdiska regionala regeringen, för att fastställa Nineveslätten, Tall Afar och Sinjar som oomtvistade territorier som politiskt företräds av de inhemska folkgrupperna i regionen. Den framtida förvaltningen av Nineveslätten, Tall Afar och Sinjar måste byggas upp professionellt, och EU, dess medlemsstater och det internationella samfundet måste tillhandahålla särskild utbildning.

10.  Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater och det internationella samfundet att stödja Iraks regering vid genomförandet av beslutet att inrätta en provins på Nineveslätten, i enlighet med regeringsbeslutet av den 21 januari 2014, och vid ytterligare decentralisering genom att även inrätta provinser för Tall Afar och Sinjar, och att stödja de nya provinsförvaltningarna så att de kan nå sin fulla potential, i överensstämmelse med den lagligt berättigade önskan om självstyre som de inhemska folken uttryckt.

11.  Europaparlamentet uppmuntrar EU:s medlemsstater att lägga till lokala säkerhetsstyrkor till förteckningen över styrkor som har rätt att motta hjälp. Lokala säkerhetsstyrkor bör omfatta lokala styrkor som arbetar för att skydda Nineveslättens, Tall Afars och Sinjars och andra regioners mycket utsatta etniska och religiösa minoritetsgrupper från jihadist- och salafisthotet. Parlamentet uppmanar EU:s medlemsstater att förse lokala säkerhetsstyrkor med det de behöver för att kunna skydda sina hemtrakter.

12.  Europaparlamentet uppmanar Iraks regering att med stöd från EU och dess medlemsstater tillhandahålla resurser för minröjning i de områden som IS/Daish tidigare har ockuperat samt att samarbeta med lokala råd som representerar minoriteterna för att säkerställa fungerande samordning och undvika förseningar som skulle kunna hindra flyktingar från att återvända.

13.  Europaparlamentet uppmanar EU, dess medlemsstater och det internationella samfundet att intensifiera insatserna i samband med de humanitära utmaningar som det irakiska folket står inför, särskilt barn, äldre, gravida kvinnor och andra sårbara personer. Parlamentet uppmanar alla berörda att se till att leveransen av humanitärt bistånd kan ske utan hinder. Parlamentet betonar behovet av omfattande humanitära insatser i Nineveregionen under befrielseoperationen. Det är viktigt att konfessionella hjälporganisationer involveras i samordnade humanitära insatser, särskilt för fördrivna etniska och religiösa minoriteter.

14.  Europaparlamentet understryker vikten av Mosul för hela Irak och uppmanar den irakiska regeringen att säkra minoriteternas representation i en ny förvaltning för Mosul. Parlamentet anser att den nya förvaltningens stabilitet kommer att vara avgörande för om flyktingarna ska kunna återvända. Parlamentet betonar minoriteternas legitima rätt att delta i politiken och få sin äganderätt återställd. Det finns ett stort behov av balanserade medier i regionen för att främja fred och bekämpa ytterligare spridning av jihadist-salafistideologin efter det att IS/Daish ockupation av Mosul är över. Projekt som främjar moderata medier och bekämpar hatpropaganda bör få stöd.

15.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter, medlemsstaternas regeringar och parlament, Iraks regering och representantråd, Kurdistans regionala regering och FN:s generalsekreterare.

(1)

Antagna texter, P7_TA(2014)0171.

(2)

Antagna texter, P8_TA(2014)0027.

(3)

Antagna texter, P8_TA(2014)0066.

(4)

Antagna texter, P8_TA(2015)0040.

(5)

Antagna texter, P8_TA(2015)0071.

(6)

Antagna texter, P8_TA(2015)0076.

(7)

Antagna texter, P8_TA(2015)0079.

(8)

Antagna texter, P8_TA(2015)0179.

(9)

Antagna texter, P8_TA(2015)0178.

(10)

Antagna texter, P8_TA(2016)0051.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy