Предложение за резолюция - B8-1167/2016Предложение за резолюция
B8-1167/2016

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението на журналистите в Турция

  24.10.2016 - (2016/2935(RSP))

  за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
  внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

  Чарлз Танък, Марк Демесмакер, Ангел Джамбазки, Ружа Томашич, Рафаеле Фито от името на групата ECR

  Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-1162/2016

  Процедура : 2016/2935(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  B8-1167/2016
  Внесени текстове :
  B8-1167/2016
  Разисквания :
  Гласувания :
  Приети текстове :

  B8-1167/2016

  Резолюция на Европейския парламент относно положението на журналистите в Турция

  (2016/2935(RSP))

  Европейският парламент,

  –  като взе предвид своите предходни резолюции относно Турция, и по-специално резолюцията от 14 април 2016 г. относно доклада за Турция за 2015 г.[1], както и резолюцията от 15 януари 2015 г. относно свободата на изразяване на мнение в Турция: неотдавнашните арести на журналисти, медийни ръководители и системното упражняване на натиск върху медиите[2],

  –  като взе предвид доклада на Комисията за Турция за 2015 г.,

  –  като взе предвид предишните заключения на Съвета по тези въпроси,

  –  като взе предвид съответните изявления на заместник-председателя/върховен представител Федерика Могерини и члена на Комисията Йоханес Хан,

  –  като взе предвид изявлението от 26 юли 2016 г. на комисаря по правата на човека на Съвета на Европа относно мерките, взети по време на извънредното положение в Турция,

  –  като взе предвид политическия диалог на високо равнище между ЕС и Турция от 9 септември 2016 г.,

  –  като взе предвид Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ), по която Турция е страна,

  –  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права,

  –  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

  А.  като има предвид, че на 15 юли 2016 г. в Турция се извърши опит за преврат; като има предвид, че непосредствено след това органите на властта обявиха извънредно положение, чийто срок впоследствие беше удължен с още три месеца, считано от 19 октомври, като то предоставя на изпълнителната власт много широки правомощия да управлява чрез декрети;

  Б.  като има предвид, че Турция е представила официално уведомление за дерогация от Европейската конвенция за правата на човека; като има предвид, че по членове 2 и 3, член 4, параграф 1, и член 7 от нея не се допускат дерогации;

  В.  като има предвид, че сплашването на журналисти и медии във и извън Турция чрез задържания, изслушвания, наказателни преследвания, цензура и уволнения е нараснало през последната година, като е станало още по-интензивно след неуспешния опит за преврат от юли 2016 г. и последвалото обявяване на извънредно положение; като има предвид, че Турция се нарежда на 151-во място от общо 180 държави в класацията на последния индекс за свободата на печата на „Репортери без граници“;

  Г.  като има предвид, че разпоредбите на декретите по време на извънредното положение засягат упражняването на правото на свобода на изразяване на мнение, включително предоставят правомощия на по-високите нива на администрацията да закриват която и да е медийна организация, предоставят възможност на правителството да налага полицейски час и да забранява публични срещи, събирания и демонстрации и позволява на органите на властта да отменят или конфискуват паспортите на лица, които са обект на разследване, включително паспортите на техните съпрузи и партньори,

  Д.  като има предвид, че се счита, че Турция е страната с най-голям брой лишени от свобода журналисти в света, като повече от половината от тях са задържани през 2016 г., и като има предвид, че много от тях са обвинени или са били осъдени по обвинения съгласно законодателството за борба с тероризма;

  Е.  като има предвид, че Турция е страна – кандидатка за членство, и ключов партньор на ЕС;

  Ж.  като има предвид, че принципите на правовата държава и основните права, включително свободата на изразяване на мнение, са основни демократични ценности, с които Турция официално се е ангажирала чрез своята кандидатура за членство в ЕС и чрез членството си в Съвета на Европа;

  1.  отчита правото и отговорността на турското правителство да предприема действия в отговор на опита за преврат, но подчертава, че въпреки това то трябва да спазва задълженията по отношение на правата на човека, наложени от турската конституция и чрез международните конвенции за правата на човека, по които Турция е страна;

  2.  осъжда засилването на репресиите срещу свободата на медиите след неуспешния опит за преврат; призовава турското правителство да прекрати политическия и икономическия натиск върху независимите медии; осъжда все по-честото прилагане на законодателството за борба с тероризма срещу журналисти, цензурата на съдържанието на журналистическите материали онлайн и в традиционните медии и блокирането на интернет сайтове; призовава органите на властта да освободят задържаните журналисти и да разрешат на закритите медии да възобновят своята дейност;

  3  припомня, че свободата на изразяване на мнение, разнообразието и независимостта на медиите, както и принципите на правовата държава са съществени елементи на демократичното общество; подчертава, че Турция в качеството си на страна кандидатка трябва да се стреми към възможно най-високите демократични стандарти и практики;

  4.  подчертава, че е необходимо Турция да въведе механизми за защита срещу злоупотреби и да запази разделението на властите и върховенството на закона;

  5.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, Европейската служба за външна дейност, правителствата и парламентите на държавите членки и правителството и парламента на Република Турция.