Postup : 2016/2935(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-1167/2016

Předložené texty :

B8-1167/2016

Rozpravy :

PV 26/10/2016 - 15

Hlasování :

Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0423

NÁVRH USNESENÍ
PDF 261kWORD 70k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-1162/2016
24.10.2016
PE593.593v01-00
 
B8-1167/2016

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o situaci novinářů v Turecku (2016/2935(RSP))


Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto za skupinu ECR

Usnesení Evropského parlamentu o situaci novinářů v Turecku (2016/2935(RSP))  
B8-1167/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Turecku, zejména na usnesení ze dne 14. dubna 2016 o zprávě o Turecku(1) a ze dne 15. ledna 2015 o svobodě projevu v Turecku – nedávných případech zatčení novinářů a vedoucích pracovníků ve sdělovacích prostředcích a systematickém nátlaku vyvíjeném na sdělovací prostředky(2),

–  s ohledem na zprávu Komise o Turecku za rok 2015,

–  s ohledem na předchozí příslušné závěry zasedání Rady,

–  s ohledem na příslušná prohlášení místopředsedkyně, vysoké představitelky Federiky Mogheriniové a komisaře Johannese Hahna,

–  s ohledem na prohlášení komisaře Rady Evropy pro lidská práva ze dne 26. července 2016 o opatřeních přijatých za výjimečného stavu v Turecku,

–  s ohledem na politický dialog na vysoké úrovni mezi EU a Tureckem, který proběhl dne 9. září 2016,

–  s ohledem na Evropskou úmluvu o lidských právech (EÚLP), jíž je Turecko signatářem,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (ICCPR),

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že dne 15. července 2016 došlo v Turecku k pokusu o státní převrat; vzhledem k tomu, že bezprostředně poté byl příslušnými orgány vyhlášen výjimečný stav, který byl s platností od 19. října prodloužen o další tři měsíce a který dává výkonné moci dalekosáhlé pravomoci vládnout prostřednictvím dekretů;

B.  vzhledem k tomu, že Turecko předložilo formální žádost o výjimku z Evropské úmluvy o lidských právech; vzhledem k tomu, že nelze udělit výjimku, jež by se týkala článku 2, 3, čl. 4 odst. 1 a článku 7 této úmluvy;

C.  vzhledem k tomu, že zastrašování novinářů a sdělovacích prostředků v Turecku i za jeho hranicemi prostřednictvím zatýkání, vyslýchání, stíhání, cenzurování a propouštění za poslední rok vzrostlo a ještě více se vystupňovalo po neúspěšném pokusu o převrat v červenci 2016 a následném vyhlášení výjimečného stavu; vzhledem k tomu, že na nejnovějším indexu svobody tisku Reportérů bez hranic zaujímá Turecko 151. místo ze 180 zemí;

D.  vzhledem k tomu, že ustanovení dekretů týkajících se výjimečného stavu mají dopad na výkon práva na svobodu projevu, a to i tím, že na základě těchto ustanovení získaly vyšší správní úrovně právo zrušit jakoukoli mediální organizaci, vláda může vyhlašovat zákaz vycházení, zakazovat veřejné mítinky, shromáždění a manifestace a orgány mohou zrušit platnost cestovních pasů vyšetřovaných osob, včetně cestovních pasů jejich manželů, manželek, partnerů či partnerek, nebo cestovní pasy těchto osob zabavovat;

E.  vzhledem k tomu, že zdroje uvádějí, že v Turecku je vězněn nejvyšší počet novinářů na světě, kdy více než polovina z nich byla zadržena v roce 2016, a vzhledem k tomu, že mnoho z nich čelí obviněním na základě právních předpisů upravujících boj proti terorismu nebo již na základě těchto obvinění byli usvědčeni;

F.  vzhledem k tomu, že Turecko je kandidátskou zemí a klíčovým partnerem EU;

G.  vzhledem k tomu, že dodržování zásad právního státu a základních práv, včetně svobody projevu, tvoří základ demokratických hodnot, k jejichž dodržování se Turecko formálně zavázalo předložením žádosti o členství v EU a na základě svého členství v Radě Evropy;

1.  uznává, že je právem a odpovědností turecké vlády reagovat na pokus o státní převrat, ale zdůrazňuje, že je nadále povinna plnit závazky v oblasti lidských práv, které stanoví turecká ústava, i mezinárodní úmluvy v oblasti lidských práv, jichž je Turecko smluvní stranou;

2.  odsuzuje mocný zásah vůči svobodě sdělovacích prostředků po neúspěšném pokusu o převrat; vyzývá tureckou vládu, aby upustila od politického a ekonomického nátlaku na nezávislé sdělovací prostředky; odsuzuje stále častější používání protiteroristických zákonů proti novinářům, zakazování určitého obsahu v on-line i tradičním zpravodajství a blokování internetových stránek; vyzývá příslušné orgány, aby propustily zadržované novináře a umožnily obnovení činnosti sdělovacích prostředků;

3  připomíná, že svoboda projevu, rozmanité a nezávislé sdělovací prostředky a právní stát představují zásadní prvky demokratické společnosti; zdůrazňuje, že Turecko musí jakožto kandidátská země usilovat o co nejvyšší demokratické normy a postupy;

4.  zdůrazňuje, že je třeba, aby Turecko zavedlo mechanismy, jež budou zárukou proti zneužívání a jež zachovají oddělení pravomocí a právní stát;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Evropské službě pro vnější činnost, vládám a parlamentům členských států a vládě a parlamentu Turecké republiky.

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0133.

(2)

Přijaté texty, P8_TA(2015)0014.

Právní upozornění - Ochrana soukromí